EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0309

98/309/EY: Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä toukokuuta 1998, Itävallan liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta

OJ L 139, 11.5.1998, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/309/oj

31998D0309

98/309/EY: Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä toukokuuta 1998, Itävallan liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 139 , 11/05/1998 s. 0013 - 0013


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä toukokuuta 1998,

Itävallan liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta (98/309/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 c artiklan 12 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

sekä katsoo, että

talous- ja rahaliiton toinen vaihe alkoi 1 päivänä tammikuuta 1994; perustamissopimuksen 109 e artiklan 4 kohdassa määrätään, että toisen vaiheen aikana jäsenvaltiot pyrkivät välttämään liiallisia julkistalouden alijäämiä,

liiallista alijäämää koskevalla menettelyllä päätetään, onko olemassa liiallinen alijäämä, ja kun liiallinen alijäämä on oikaistu, kumotaan kyseinen päätös; liiallisia alijäämiä koskeva menettely määräytyy toisen vaiheen aikana perustamissopimuksen 104 c artiklan mukaan, lukuun ottamatta 1, 9 ja 11 kohtaa; perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallista alijäämää koskevan menettelyn soveltamisesta; neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt ja määritelmät kyseisen pöytäkirjan soveltamiseksi,

neuvosto päätti 10 päivänä heinäkuuta 1995 perustamissopimuksen 104 c artiklan 6 kohdan mukaisesti komission suosituksesta, että Itävallassa on liiallinen alijäämä; 104 c artiklan 7 kohdan mukaisesti neuvosto antoi Itävallalle suosituksia liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi (2),

neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta kumotaan perustamissopimuksen 104 c artiklan 12 kohdan määräysten mukaisesti, kun liiallinen alijäämä jäsenvaltiossa, jota asia koskee, on neuvoston käsityksen mukaan oikaistu,

kun neuvosto kumoaa päätöksen, se toimii komission suosituksesta; Itävallan annettua ennen maaliskuun 1 päivää 1998 asetuksen (EY) N:o 3605/93 mukaisesti kertomuksensa ovat seuraavassa esitetyt komission toimittamiin tietoihin perustuvat päätelmät aiheellisia;

Julkisyhteisöjen alijäämä on pienentynyt vuodesta 1995 ja oli 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 1997, mikä on alle perustamissopimuksen määritellyn viitearvon; alijäämän ennustetaan pienentyvän edelleen noin 2,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna 1998. Vuonna 1997 päivitetyn Itävallan lähentymisohjelman mukaan alijäämän arvioidaan supistuvan 1,9 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna 2000.

Julkisyhteisöjen velkasuhde oli enimmillään vuonna 1996, jolloin se oli 69,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, jonka jälkeen vuonna 1997 se laski 66,1 prosenttiin. Itävallan päivitetyssä lähentymisohjelmassa velkasuhteen odotetaan pienenevän edelleen vuonna 1998 ja pienentymisen ennustetaan jatkuvan tulevina vuosina.

Alijäämä oli vuonna 1997 perustamissopimuksessa määritellyn viitearvon alapuolella, missä sen odotetaan pysyvän myös vuonna 1998 ja pienentyvän edelleen keskipitkällä aikavälillä; velkasuhde pienenee parhaillaan ja sen odotetaan pienentyvän edelleen tulevina vuosina,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaistilanteen arviointi osoittaa, että Itävallan liiallisen alijäämän tilanne on oikaistu.

2 artikla

Kumotaan Itävallan liiallisen alijäämän olemassaolosta 10 päivänä heinäkuuta 1995 tehty neuvoston päätös.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 1 päivänä toukokuuta 1998.

Neuvoston puolesta

G. BROWN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7

(2) Neuvoston suositukset, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1995, 16 päivänä syyskuuta 1996 ja 15 päivänä syyskuuta 1997.

Top