Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0645

97/645/EHTY: Komission päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 1997, terästeollisuuden työolojen yhdenmukaistamista käsittelevästä sekakomiteasta

OJ L 272, 4.10.1997, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/645/oj

31997D0645

97/645/EHTY: Komission päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 1997, terästeollisuuden työolojen yhdenmukaistamista käsittelevästä sekakomiteasta

Virallinen lehti nro L 272 , 04/10/1997 s. 0052 - 0053


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä syyskuuta 1997,

terästeollisuuden työolojen yhdenmukaistamista käsittelevästä sekakomiteasta (97/645/EHTY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo, että

korkea viranomainen on neuvoa-antavan komitean 20 päivänä joulukuuta 1954 antaman päätöslauselman mukaisesti perustanut terästeollisuuden työolojen yhdenmukaistamista käsittelevän sekakomitean,

on suotavaa antaa muodollisesti yksityiskohtaiset säännöt komitean toiminnasta, ja

terästeollisuuden työnantajan ja työntekijöiden edustajien mielipidettä on kysytty seuraavista määräyksistä, joihin he ovat suostuneet,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Terästeollisuuden työolojen yhdenmukaistamista käsittelevä sekakomitea, jäljempänä `sekakomitea`, avustaa Euroopan yhteisöjen komissiota, jäljempänä `komissio`, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksessa määrätyn yhteisön sosiaalipolitiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa terästeollisuuden työntekijöiden yhdenmukaistettujen parempien työolojen ja paremman elintason edistämiseksi.

2. Sekakomitea on alan työnantajien ja työntekijöiden edustajien välisen keskustelun, keskinäisen tietojen vaihdon ja yhteistoiminnan elin.

3. Sekakomitea voi laatia tehtävänsä suorittamisen kannalta tarpeellisia tutkimuksia, järjestää tarvittaessa sosiaalisia ongelmia käsitteleviä konferensseja tai seminaareja, laatia kertomuksia, antaa lausuntoja ja suosituksia joko komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. Komissio voi pyytäessään sekakomitean lausuntoa asettaa määräpäivän lausunnon antamiselle.

Sekakomitean kannanotot toimitetaan komissiolle tiedoksi.

Jos lausunnosta ei ole yksimielisyyttä, sekakomitean on toimitettava eri mielipiteet komissiolle.

2 artikla

1. Sekakomitea muodostuu terästeollisuuden työnantajien ja työntekijöiden edustajista. Komissio nimeää sekakomitean jäsenet yhteisön tasolla muodostettujen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ehdotuksesta seuraavasti:

- yksi työnantajien ja yksi työntekijöiden edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta, jossa tuotetaan terästä; tämä nostetaan kahteen työnantajien ja kahteen työntekijöiden edustajaan sellaisten jäsenvaltioiden kohdalla, joiden Euroopan hiili- ja teräsyhteisön teräsalalla työskentelevän työvoiman määrä on enemmän kuin 20 000 henkeä (1),

- yksi työnantajajärjestöjen ja yksi työntekijäjärjestöjen edustaja yhteisön tasolla muodostetuista työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä.

Komissio varmistaa, että sekakomitean jäsenistö edustaa terästeollisuuden kaikkia näkökohtia.

2. Sekakomitean jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja heidät voidaan nimetä uudeksi toimikaudeksi. Jäsenet, joiden toimikausi on päättynyt, jatkavat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen on nimetty uudet jäsenet tai heidän toimikautensa uusitaan.

3. Jos sekakomitean jäsen ei kykene osallistumaan tiettyyn kokoukseen, hän voi tätä kokousta varten nimetä tilalleen toisen henkilön edustamastaan järjestöstä.

4. Jos sekakomitean jäsen kuolee tai eroaa ennen kaksivuotisen toimikautensa päättymistä, hänen edustamansa järjestö voi nimetä hänen tilalleen toisen henkilön hänen toimikautensa loppuajaksi.

5. Komissio julkaisee sekakomitean jäsenluettelon tiedoksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3 artikla

1. Sekakomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen aina yhden vuoden kerrallaan työntekijöiden edustaja ja työnantajien edustaja, jotka asianomainen ryhmä nimeää.

2. Varapuheenjohtaja, joka ei saa kuulua samaan ryhmään kuin puheenjohtaja, nimetään samoin edellytyksin.

3. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka toimikausi on päättynyt, jatkaa tehtävässään, kunnes hänen tilalleen on nimetty uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

4. Jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimikausi päättyy ennenaikaisesti, jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimetään uusi jäsen 1 ja 2 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

5. Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja samanaikaisesti ovat estyneet osallistumasta tiettyyn kokoukseen, kokouksen puheenjohtajana toimii sen ryhmän nimeämä sekakomitean jäsen, johon puheenjohtaja kuuluu.

4 artikla

Sekakomitea kokoontuu komission toimipaikassa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset kutsuu koolle sekakomitean puheenjohtaja.

5 artikla

Komission yksiköt huolehtivat sekakomitean sihteeristön tehtävistä ja varmistavat, että toimintakustannukset pysyvät tarkoitukseen myönnettyjen vuosittaisten määrärahojen rajoissa.

6 artikla

1. Sekakomitea voi komission suostumuksella kutsua jäsenvaltioiden hallitusten edustajia osallistumaan sekakomitean työhön neuvoa-antavassa ominaisuudessa tai tarkkailijoina.

2. Sekakomitea voi perustaa työryhmiä ja kutsua asiantuntijoita avustamaan sitä tietyissä tehtävissä.

7 artikla

Sekakomitean jäsenet ja sen kokouksiin kutsutut henkilöt eivät saa paljastaa kokousten aikana saamiaan tietoja, jos komissio tai sekakomitea katsoo, että kyseiset tiedot ovat luonteeltaan luottamuksellisia.

8 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 1997.

Komission puolesta

Pádraig FLYNN

Komission jäsen

(1) Jäsenvaltioiden työntekijöiden lukumäärä otetaan Eurostatin Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä koskevista tilastoista 2-31, jotka vastaavat edellisen vuoden viimeisen kuukauden tietoja.

Top