Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1933

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1933/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alankomaissa annetun asetuksen (EY) N:o 413/97 muuttamisesta 12. kerran

OJ L 272, 4.10.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1933/oj

31997R1933

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1933/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alankomaissa annetun asetuksen (EY) N:o 413/97 muuttamisesta 12. kerran

Virallinen lehti nro L 272 , 04/10/1997 s. 0012 - 0013


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1933/97,

annettu 3 päivänä lokakuuta 1997,

poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alankomaissa annetun asetuksen (EY) N:o 413/97 muuttamisesta 12. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo, että

klassisen sikaruton puhjettua tietyillä Alankomaiden tuotantoalueilla tämän jäsenvaltion osalta on säädetty poikkeuksellisista sianlihamarkkinoiden tukitoimenpiteistä komission asetuksessa (EY) N:o 413/97 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1688/97 (4),

asetuksen (EY) N:o 413/97 4a artiklassa tarkoitettu tuki on muunnettava maatalouden muuntokurssin avulla; yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 150/95 (6), 6 artiklan mukaan tämän muuntokurssin lähtökohta on tekijä, jolla toimelle asetettu taloudellinen tavoite saavutetaan; on tarpeen tarkentaa, että kyseisen tuen lähtökohta on kunkin sellaisen kuukauden alku, jonka osalta tukea myönnetään,

Alankomaiden viranomaisten asettamien eläinlääkinnällisten ja kaupallisten rajoitusten jatkumisen vuoksi on aiheellista lisätä toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien hyvin nuorten porsaiden määrää, jolloin poikkeuksellisia toimenpiteitä voidaan jatkaa tulevina viikkoina,

koska Alankomaissa on esiintynyt uusia klassisen sikaruton tapauksia, Alankomaiden toimivaltaiset viranomaiset ovat ottaneet käyttöön uusia suoja- ja valvontavyöhykkeitä; suotuisan eläinlääkinnällisen ja terveydellisen tilanteen ansiosta suoja- ja valvontavyöhykkeet on voitu poistaa Oirlon ja Toldijke I:n ympäriltä; nämä muutokset on syytä ottaa huomioon korvaamalla asetuksen (EY) N:o 413/97 liite II uudella liitteellä,

poikkeuksellisten markkinoiden tukitoimenpiteiden nopea ja tehokas soveltaminen on yksi parhaita keinoja ehkäistä klassisen sikaruton leviäminen; näin ollen tämän asetuksen säännöksiä on perusteltua soveltaa 18 päivästä syyskuuta 1997, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 413/97 seuraavasti:

1. Lisätään 4a artiklaan seuraava kohta:

"6. Tukeen sovellettavan muuntokurssin lähtökohta on kunkin sellaisen kuukauden alku, jona tukea myönnetään."

2. Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

3. Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 18 päivästä syyskuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1

(2) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105

(3) EYVL L 62, 4.3.1997, s. 26

(4) EYVL L 239, 30.8.1997, s. 1

(5) EYVL L 387, 31.12.1992, s. 1

(6) EYVL L 22, 31.1.1995, s. 1

LIITE I

"LIITE I

Eläinten enimmäismäärä yhteensä 18 päivästä helmikuuta 1997:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

"LIITE II

1. Suoja- ja valvontavyöhykkeet seuraavilla alueilla:

- Venhorst,

- Best,

- Nederweert,

- Soerendonk,

- Diessen,

- Dalfsen I,

- Schoondijke.

2. Alue, jolla sikojen kuljetus on kiellettyä ja joka on määrätty 14 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyllä ja Staatscourantissa 15 päivänä huhtikuuta 1997 sivulla 12 julkaistulla ministeriön päätöksellä."

Top