Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1932

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1932/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, viinialan tuotteiden tutkimista deuteriumin ydinmagneettisella resonanssilla koskevia tuloksia sisältävästä tietopankista annetun asetuksen (ETY) N:o 2348/91 muuttamisesta

OJ L 272, 4.10.1997, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1932/oj

31997R1932

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1932/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, viinialan tuotteiden tutkimista deuteriumin ydinmagneettisella resonanssilla koskevia tuloksia sisältävästä tietopankista annetun asetuksen (ETY) N:o 2348/91 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 272 , 04/10/1997 s. 0010 - 0011


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1932/97,

annettu 3 päivänä lokakuuta 1997,

viinialan tuotteiden tutkimista deuteriumin ydinmagneettisella resonanssilla koskevia tuloksia sisältävästä tietopankista annetun asetuksen (ETY) N:o 2348/91 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1417/97 (2), ja erityisesti sen 79 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2348/91 (3) perustetaan viinialan tuotteita koskevia tutkimustietoja sisältävä tietopankki yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) yhteyteen; tietopankin tarkoituksena on mahdollistaa tällä määritysmenetelmällä saatujen tulosten sekä samanlaista alkuperää oleviin tuotteisiin sovelletulla menetelmällä aikaisemmin saatujen tulosten vertailu; yhteisön viinianalyysimenetelmistä 17 päivänä syyskuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2676/90 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 822/97 (5), esitetään menetelmä veden 18- ja 16-happi-isotooppien suhteen (

>NUM>18O

>DEN>16O

) määrittämiseksi viinissä; vertaamalla tällä menetelmällä suoritettujen mittausten tuloksia autenttisista näytteistä mitattuihin arvoihin on mahdollista saada tarvittavia tietoja sen osoittamiseksi, onko tuotteisiin lisätty vettä, tai suhteuttamalla nämä tulokset muiden isotooppisten ominaisuuksien määritystuloksiin, edistää sen varmistamista, että tuotteet vastaavat niiden kuvauksessa ilmoitettua alkuperää; näiden määritystulosten avulla voidaan myös parantaa viinin sisältämän alkoholin deuteriumia koskevien ydinmagneettisten resonanssitutkimusten tulosten tulkintaa; sen vuoksi olisi lisättävä tähän tietopankkiin autenttisista näytteistä tehtyjen 18- ja 16-happi-isotooppien suhteen määritystulokset,

olisi säädettävä Itävallan alueelta tulevista tuoreista viinirypäleistä otettavien näytteiden ottamisesta, viiniksi muuttamisesta ja määrittämisestä; kokemus on osoittanut, että Luxemburgissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa otettavien näytteiden määrää on lisättävä edustavuuden parantamiseksi,

määritystietojen laadun ja verrattavuuden takaamiseksi on tarpeen soveltaa sellaista laatuvaatimusjärjestelmää, jonka ovat hyväksyneet ne laboratoriot, jotka jäsenvaltiot ovat velvoittaneet tekemään näytteiden isotooppimääritykset tietopankkia varten,

tietopankin käyttöönoton jälkeen saatu kokemus on osoittanut, että asianomaisten yhteisön viinitarhojen osalta edustavuus ei ole vielä turvattu; 4 artiklan viidennessä luetelmakohdassa säädettyä päivämäärää on harkittava uudelleen, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2348/91 seuraavasti:

1. Korvataan asetuksen otsakkeessa ilmaisu "tutkimista deuteriumin ydinmagneettisella resonanssilla koskevia" ilmaisulla "isotooppitekniikkaan perustuvien tutkimusten".

2. Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

Korvataan toisen kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Tämä tietopankki sisältää viinituotteiden etanolin ja veden ainesosien isotooppitekniikkaan perustuvilla määrityksillä asetuksen (ETY) N:o 2676/90 liitteessä esitetyn menetelmän mukaisesti saadut tiedot."

3. Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa ilmaisu "ydinmagneettisen resonanssin" ilmaisulla "isotooppitekniikkaan perustuvan".

b) Korvataan 1 kohdan neljännen alakohdan kahdessa viimeisessä luetelmakohdassa oleva luku "2" luvulla "4" ja lisätään seuraava luetelmakohta:

"- 50 näytettä Itävallasta satovuodesta 1997 alkaen."

c) Korvataan 3 kohdassa ilmaisu "liitteessä olevassa 8 luvussa kuvattua menetelmää" ilmaisulla "liitteessä esitettyjä menetelmiä" ja lisätään ensimmäisen virkkeen jälkeen seuraava virke: "Nimettyjen laboratorioiden on ennen 1 päivää marraskuuta 1998 täytettävä eurooppalaisen standardin NE 45001 mukaiset koelaboratorioiden toimintaa koskevat yleiset vaatimukset ja niiden on erityisesti oltava mukana soveltuvuuskoejärjestelmässä, joka koskee isotooppitekniikkaan perustuvia määritysmenetelmiä".

4. Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

Korvataan ilmaisu "viinituotteiden määrityksen ydinmagneettisella resonanssilla" ilmaisulla "1 artiklassa mainittujen viinituotteiden isotooppitekniikkaan perustuvat määritykset".

5. Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti: "- tietopankkiin tallennettavien määritystä koskevien tietojen vuosittainen arviointi",.

b) Korvataan kolmannessa luetelmakohdassa ilmaisu "ydinmagneettisen resonanssin" ilmaisulla "isotooppitekniikkaan perustuvien".

c) Poistetaan viidennen luetelmakohdan viimeinen virke, korvataan ilmaisu "yhteisön viinitiloja" ilmaisulla "asianomaisia yhteisön viinitiloja" ja korvataan ranskankielisessä toisinnossa ilmaisu "des conditions" ilmaisulla "les conditions".

6. Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. YTK:n tietopankkiin tallennettujen tietojen on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1998 oltava kaikkien niitä pyytävien, 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden virallisten laboratorioiden käytettävissä. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole nimenneet laboratoriota tekemään isotooppitekniikkaan perustuvia määrityksiä, voivat nimetä toimivaltaisen elimen, jolla on oikeus saada niiden alueella otettuja näytteitä koskevat tiedot käyttöönsä. Jäsenvaltion pyynnöstä nämä tiedot voidaan antaa samoilla edellytyksillä asetuksen (ETY) N:o 2048/89 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä."

b) Lisätään 3 kohta seuraavasti:

"3. Tämä tietojen antaminen koskee ainoastaan asiaan liittyviä määritystietoja, jotka ovat välttämättömiä ominaisuuksiltaan ja alkuperältään samanlaisesta näytteestä tehdyn määrityksen tulkitsemisessa. Tietojen antamisen yhteydessä on aina toimitettava muistutus tietopankin käyttöön vaadittavista vähimmäisedellytyksistä."

7. Korvataan 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu "ydinmagneettisen resonanssin mittaustulokset" ilmaisulla "isotooppitekniikkaan perustuvan määrityksen tulokset".

8. Korvataan 7 artiklassa ilmaisu "4 artiklan viidennessä luetelmakohdassa säädetystä päivämäärästä" ilmaisulla "30 päivästä kesäkuuta 1998".

9. Muutetaan liite seuraavasti:

a) Korvataan liitteen otsakkeessa ilmaisu "olevassa 8 kohdassa kuvatun kokeellisen menettelytavan mukaisesti SNIF-NMR:llä" ilmaisulla "esitetyn isotooppitekniikkaan perustuvan menettelytavan mukaisesti".

b) Poistetaan I osan 7 kohdasta kirjaimet "NMR-".

c) Korvataan ranskankielinen toisinnon II osan 4 kohdassa ilmaisu "Tetraméthylures" ilmaisulla "Tetraméthylurée".

d) Korvataan II osan 5 kohdan otsikko seuraavasti:

"Ydinmagneettisella resonanssilla mitattujen etanolin deuterium-isotooppisuhteiden tulokset".

e) Lisätään II osaan seuraavat kohdat:

">KAAVION ALKU>

7. 18- ja 16-happi-isotooppien suhteen tulos viinissä

ä18O[‰ = , ‰.SMOW-SLAP

Määritysten lukumäärä: Standardipoikkeama: 8. Tasapainotusparametrit

Automaattinen tasapainotus kyllä/ei

Tasapainotuksen lämpötila: °C

Näytteen määrä: ml

Tasapainotusastian vetoisuus: ml

Tasapainotuksen kesto: tuntia>KAAVION LOOPU>

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 1

(2) EYVL L 196, 24.7.1997, s. 10

(3) EYVL L 214, 2.8.1991, s. 39

(4) EYVL L 272, 3.10.1990, s. 1

(5) EYVL L 117, 7.5.1997, s. 10

Top