EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0096

Neuvoston direktiivi 96/96/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 46, 17.2.1997, p. 1–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 113 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 113 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; Kumoaja 32009L0040 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/96/oj

31996L0096

Neuvoston direktiivi 96/96/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 046 , 17/02/1997 s. 0001 - 0019


NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/96/EY,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa tarkoitettua menettelyä (3),

sekä katsoo, että

(1) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä joulukuuta 1976 annettua direktiiviä 77/143/ETY (4) on useaan kertaan tuntuvasti muutettu; muutettaessa jälleen kyseistä direktiiviä se olisi selvyyden vuoksi laadittava uudelleen yhdeksi tekstiksi,

(2) yhteisen liikennepolitiikan mukaisesti tieliikenteen on sujuttava yhteisössä sekä turvallisuuden että jäsenvaltioissa toimivien liikenteenharjoittajien kilpailuedellytysten kannalta mahdollisimman edullisissa olosuhteissa,

(3) tieliikenteen kasvu ja siitä johtuva vaaran ja haittojen lisääntyminen aiheuttavat kaikissa jäsenvaltioissa samantapaisia ja yhtä vakavia turvallisuusongelmia,

(4) tällä hetkellä katsastusstandardit ja -menetelmät poikkeavat toisistaan eri jäsenvaltioissa, ja tämä seikka vaikuttaa jäsenvaltioissa liikkuvien katsastettujen ajoneuvojen turvallisuus- ja ympäristöstandardien vastaavuuteen; lisäksi se voi häiritä eri jäsenvaltioiden liikenteenharjoittajien kilpailuedellytyksiä,

(5) tämän vuoksi on tarpeen yhdenmukaistaa katsastusten toistumistiheyttä ja pakollisesti tarkastettavia kohteita mahdollisimman paljon,

(6) ajoneuvon käytössäoloaikana suoritettavien tarkastusten on oltava suhteellisen helppoja, nopeita ja edullisia,

(7) liitteessä II lueteltujen kohteiden tarkastamiseen käytettävät yhteisön vähimmäisstandardit ja -menetelmät olisi sen vuoksi määriteltävä erityisdirektiiveissä,

(8) kansallisia standardeja sovelletaan väliaikaisesti edelleen sellaisten kohteiden osalta, joista ei ole annettu erityisdirektiivejä,

(9) on tarpeen mukauttaa nopeasti erityisdirektiiveissä määritellyt standardit ja menetelmät tekniseen kehitykseen sekä ottaa tätä varten vaadittavien toimenpiteiden toimeenpanon helpottamiseksi käyttöön jäsenvaltioiden ja komission välinen tiivis yhteistyömenettely katsastusten mukauttamista tekniseen kehitykseen käsittelevässä komiteassa,

(10) tässä vaiheessa olisi jarrujärjestelmien osalta ennenaikaista asettaa arvoja ilmanpaineen raja-arvoille ja viiveille ym. ottaen huomioon yhteisössä käytettävien testauslaitteiden ja -menetelmien erot,

(11) tätä direktiiviä on tarkoitus edelleen muuttaa katsastusmenetelmien yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi,

(12) kunnes testausmenettelyt ja -käytännöt on yhdenmukaistettu, jäsenvaltiot voivat noudattaa sellaista testausmenettelyä, jonka ne katsovat riittävän sen varmistamiseksi, että kyseiset ajoneuvot täyttävät jarruja koskevat vaatimukset,

(13) jäsenvaltioiden on kunkin oman toimivaltansa puitteissa valvottava ajoneuvoille suoritettavien katsastusten laatua ja menettelytapoja,

(14) komission olisi tarkastettava tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanoa ja annettava saaduista tuloksista määräajoin kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle,

(15) kaikki ajoneuvojen katsastuksen asianomaiset osapuolet tunnustavat, että käytetty tarkastusmenetelmä ja erityisesti se, onko ajoneuvo kuormattu, osittain kuormattu tai tyhjä tarkastushetkellä, voivat vaikuttaa katsastuksesta vastaavien viranomaisten jarrujärjestelmän toimintavarmuudesta tekemän arvion luotettavuuteen,

(16) jarrutusvoiman viitearvojen vahvistaminen ajoneuvon kuormitustason mukaan lisäisi tämän arvion luotettavuutta, ja tällä direktiivillä sallitaan tällainen tarkastaminen kullekin ajoneuvoluokalle vahvistettuja vähimmäissuorituskykystandardeja koskevien tarkastusten sijaan,

(17) tämä direktiivi koskee jarrujärjestelmien osalta pääasiassa ajoneuvoja, jotka on hyväksytty direktiivin 71/320/ETY (5) mukaisesti; tietyt ajoneuvotyypit on kuitenkin hyväksytty tämän direktiivin vaatimuksista mahdollisesti poikkeavien kansallisten standardien mukaisesti,

(18) jäsenvaltiot voivat laajentaa jarrujen tarkastukset koskemaan muita kuin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia ajoneuvoluokkia tai tarkastettavia kohteita,

(19) jäsenvaltiot voivat säätää jarrujärjestelmille tiukempia tarkastusperusteita tai lisätä tarkastuskertoja,

(20) tällä direktiivillä on tarkoitus pitää säännöllisten tarkastusten avulla päästöt alhaisina ajoneuvon koko käyttöajan ja varmistaa, että voimakkaasti saastuttavat ajoneuvot poistetaan liikenteestä, kunnes ne ovat asianmukaisessa kunnossa,

(21) moottorin huono säätö ja riittämätön huolto ovat vahingollisia moottorin lisäksi myös ympäristölle, koska ne lisäävät saastumista ja polttoaineen kulutusta; on tärkeää kehittää ympäristöystävällistä liikennettä,

(22) dieselmoottoreiden osalta katsotaan, että pakokaasujen läpinäkyvyyden mittaus kertoo riittävästi ajoneuvon päästöihin liittyvästä kunnosta,

(23) bensiinikäyttöisten ottomoottoreiden osalta katsotaan, että joutokäynnillä suoritettu ajoneuvon pakoputkesta tulevien hiilimonoksidipäästöjen mittaus kertoo riittävästi ajoneuvon päästöihin liittyvästä kunnosta,

(24) päästöjen tarkastusten perusteella hylättyjen ajoneuvojen osuus voi olla korkea sellaisten ajoneuvojen osalta, joita ei ole säännöllisesti huollettu,

(25) sellaisten bensiinimoottorilla varustettujen ajoneuvojen, joiden tyyppihyväksyntästandardeissa määrätään, että ne olisi varustettava kehittyneellä päästönohjausjärjestelmällä, kuten lambda-anturilla ohjatulla kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla, säännöllisten päästötarkastusten standardien on oltava ankarampia kuin tavanomaisten ajoneuvojen,

(26) jäsenvaltiot voivat tarvittaessa sulkea tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle tietyt museoajoneuvoluokat; jäsenvaltiot voivat myös vahvistaa omat tarkastusstandardinsa kyseisille ajoneuvoille; viimeksi mainittu mahdollisuus ei saa johtaa siihen, että vahvistetaan tiukempia standardeja kuin ne, joiden mukaisesti kyseiset ajoneuvot on valmistettu,

(27) on tarpeen voida mukauttaa tätä direktiiviä asteittain siten, että otetaan huomioon ajoneuvojen rakenteen kehittyminen, joka helpottaa tarkastamista käytön aikana, ja sellaisten testausmenetelmien kehittyminen, jotka vastaavat paremmin ajoneuvon käytössä esiintyviä todellisia olosuhteita,

(28) direktiivissä 92/6/ETY (6) edellytetään nopeudenrajoittimien asentamista ja käyttöä tietyissä moottoriajoneuvoluokissa,

(29) siihen asti, kunnes nopeudenrajoittimien tarkastaminen helpottuu niiden teknisen kehityksen ansiosta, voidaan niiden tietyille osille katsastuksessa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan suorittaa joukko tarkastuksia,

(30) nopeudenrajoittimien moitteettoman toiminnan tarkastaminen kuuluu tällä hetkellä jäsenvaltioiden toimivaltaan, joiden on itse määritettävä tähän tarkoitukseen sopivimmat keinot; tarkoituksena on aikanaan yhdenmukaistaa testausstandardit ja -menetelmät,

(31) komission olisi arvioitava käytössä olevia nopeudenrajoittimien moitteettoman toiminnan tarkastuksia ja annettava asiasta kertomus neuvostolle; tämän kertomuksen johtopäätökset muodostavat tarvittaessa perustan myöhemmille ehdotuksille nopeudenrajoittimia koskevan sääntelyn kehittämiseksi,

(32) takseja ja sairasautoja koskevat samat tekniset vaatimukset kuin henkilöautoja; tarkastettavat kohteet voivat sen vuoksi olla samankaltaiset, vaikka tarkastusten suoritustiheys vaihtelisi,

(33) tämän direktiivin odotetut vaikutukset kyseiseen alaan ja toissijaisuusperiaate huomioon ottaen tässä direktiivissä säädetyt yhteisön toimenpiteet ovat välttämättömiä katsastuksia koskevan sääntelyn yhdenmukaistamiseksi, liikenteenharjoittajien välisen kilpailun vääristymisen estämiseksi ja ajoneuvojen asianmukaisen katsastamisen ja huoltamisen takaamiseksi; jäsenvaltiot eivät erikseen pysty saavuttamaan näitä tavoitteita kaikilta osin, ja

(34) tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioiden velvollisuuksiin noudattaa kumottujen direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamista koskevia määräaikoja,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU Yleiset määräykset

1 artikla

1. Kussakin jäsenvaltiossa on suoritettava siinä valtiossa rekisteröidyille moottoriajoneuvoille sekä niiden perävaunuille ja puoliperävaunuille tämän direktiivin ja erityisesti sen liitteiden I ja II mukaiset määräaikaiset katsastukset.

2. Katsastettavien ajoneuvojen luokat, katsastusten toistumistiheys ja pakollisesti tarkastettavat kohteet luetellaan liitteissä I ja II.

2 artikla

Valtion tai sen tähän tehtävään määräämän julkisyhteisön tai sen tähän tehtävään nimeämien ja tätä tarkoitusta varten valtuutettujen, mahdollisesti yksityisten, elinten tai laitosten, jotka toimivat valtion suorassa valvonnassa, on suoritettava tässä direktiivissä säädetyt katsastukset. Jos katsastuksista vastaavat laitokset suorittavat samalla ajoneuvojen korjauksia, jäsenvaltioiden on erityisesti huolehdittava, että katsastusten puolueettomuus ja korkea laatu säilytetään.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet sen todistamiseksi, että ajoneuvo on hyväksytty vähintään tämän direktiivin säännösten mukaisessa katsastuksessa.

Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Jäsenvaltiossa annettu todistus siitä, että kyseisen jäsenvaltion alueella rekisteröity moottoriajoneuvo ja sen perävaunu tai puoliperävaunu on hyväksytty vähintään tämän direktiivin säännösten mukaisessa katsastuksessa, on jokaisen muun jäsenvaltion tunnustettava samoin perustein kuin jos kyseinen valtio olisi antanut tämän todistuksen.

3. Jäsenvaltioiden on sovellettava soveltuvia menettelyjä sen varmistamiseksi, siinä määrin kuin se on mahdollista, että niiden alueella rekisteröityjen ajoneuvojen jarrutustehot vastaavat tässä direktiivissä esitettyjä vaatimuksia.

II LUKU Poikkeukset

4 artikla

1. Jäsenvaltioilla on oikeus jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle puolustusvoimien, palokuntien ja järjestysvallan ajoneuvot.

2. Jäsenvaltiot voivat komissiota kuultuaan jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle tietyt ajoneuvot tai soveltaa niihin erityisiä säännöksiä, jos näillä ajoneuvoilla liikennöidään tai niitä käytetään poikkeuksellisissa oloissa, jos ajoneuvoja ei koskaan käytetä tai tuskin koskaan käytetään yleisillä teillä, ennen 1 päivää tammikuuta 1960 valmistetut ajoneuvot mukaan luettuna, tai jos ne on väliaikaisesti poistettu liikenteestä.

3. Jäsenvaltiot voivat komissiota kuultuaan vahvistaa museoajoneuvoille omat katsastusstandardit.

5 artikla

Liitteiden I ja II määräyksistä riippumatta jäsenvaltiot voivat:

- aikaistaa ensimmäisen pakollisen katsastuksen määräaikaa ja tarvittaessa määrätä ajoneuvon katsastettavaksi ennen rekisteröintiä,

- lyhentää kahden peräkkäisen pakollisen katsastuksen välistä aikaa,

- määrätä vapaaehtoisten varusteiden katsastuksen pakolliseksi,

- lisätä tarkastettavia kohteita,

- ulottaa pakolliset määräaikaiset katsastukset koskemaan muita ajoneuvoluokkia,

- määrätä erityisiä lisäkatsastuksia,

- asettaa alueellaan rekisteröityjen ajoneuvojen jarrujärjestelmille liitteessä II esitettyjä vaatimuksia tiukempia vähimmäissuorituskykystandardeja ja sisällyttää katsastukseen jarrutarkastuksen suuremmalla kuormituksella sillä edellytyksellä, että nämä standardit eivät ylitä niitä, joita sovellettiin ajoneuvotyypin alkuperäisessä tyyppihyväksynnässä.

6 artikla

1. Poiketen liitteiden I ja II määräyksistä jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 1993 asti:

- lykätä ensimmäisen pakollisen katsastuksen määräaikaa,

- pidentää kahden peräkkäisen pakollisen katsastuksen välistä aikaa,

- vähentää tarkastettavien kohteiden määrää,

- tehdä muutoksia pakollisesti katsastettavien ajoneuvojen luokkiin,

edellyttäen, että kaikki liitteessä I olevassa 5 kohdassa tarkoitetut kevyet hyötyajoneuvot vaaditaan katsastettaviksi tämän direktiivin mukaisesti ennen mainittua päivää.

Kuitenkin jäsenvaltioissa, joissa ei ollut 28 päivänä heinäkuuta 1988 käytössä tässä direktiivissä säädettyä säännöllistä katsastusta vastaavaa katsastusta tämän ajoneuvoluokan osalta, sovelletaan 1 kohtaa 1 päivään tammikuuta 1995 asti.

2. Liitteessä I olevassa 6 kohdassa tarkoitettujen henkilöautojen osalta 1 kohtaa sovelletaan 1 päivään tammikuuta 1994 asti.

Kuitenkin jäsenvaltioissa, joissa ei ollut 31 päivänä joulukuuta 1991 käytössä tässä direktiivissä säädettyä säännöllistä katsastusta vastaavaa katsastusta tämän ajoneuvoluokan osalta, sovelletaan 1 kohtaa 1 päivään tammikuuta 1998 asti.

III LUKU Loppusäännökset

7 artikla

1. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta liitteessä II lueteltujen kohteiden tarkastamisessa noudatettavien vähimmäisstandardien ja -menetelmien määrittämiseksi tarvittavat erityisdirektiivit.

2. Muutokset, jotka ovat tarpeen erityisdirektiiveissä määriteltyjen standardien ja menetelmien mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, annetaan 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

8 artikla

1. Komissiota avustaa moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan direktiivin mukauttamista tekniseen kehitykseen käsittelevä komitea, jäljempänä `komitea`, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

4. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

9 artikla

1. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998 neuvostolle kertomuksen henkilöautojen katsastuksen toimeenpanosta sekä tarpeellisiksi katsomansa ehdotukset, erityisesti katsastusten toistumistiheydestä ja sisällöstä.

2. Komissio tarkastelee viimeistään kolmen vuoden kuluttua nopeudenrajoittimien määräaikaisten tarkastusten aloittamisesta, ovatko säädetyt tarkastukset siihen mennessä saadun kokemuksen perusteella riittäviä viallisten tai käsiteltyjen nopeudenrajoittimien havaitsemiseksi ja olisiko voimassa olevaa sääntelyä muutettava.

10 artikla

Kumotaan liitteessä III olevassa A osassa luetellut direktiivit 11 artiklassa ilmoitettuna ajankohtana, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin noudattaa liitteessä III olevassa B osassa direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä soveltamista koskevia määräaikoja.

Viittaukset kumottuihin direktiiveihin on ymmärrettävä viittauksiksi tähän direktiiviin, ja niitä on luettava liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 9 päivänä maaliskuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten tällainen viittaus tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamisalalla antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tässä direktiivissä säädetyn katsastusjärjestelmän toteuttamiseksi.

Toteutettujen toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikein mitoitettuja ja ennalta estäviä.

12 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

13 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta

S. BARRETT

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 193, 4.7.1995, s. 5 ja 31.

(2) EYVL N:o C 39, 12.2.1996, s. 24.

(3) Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 29. helmikuuta 1996 (EYVL N:o C 78, 18.3.1996, s. 27), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 18. kesäkuuta 1996 (EYVL N:o C 248, 26.8.1996, s. 49) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 24. lokakuuta 1996 (EYVL N:o C 347, 18.11.1996).

(4) EYVL N:o L 47, 18.2.1977, s. 47, direktiiviä on viimeksi muutettu komission direktiivillä 94/23/EY (EYVL N:o L 147, 14.6.1994, s. 6).

(5) Tiettyjen ajoneuvoluokkien ja niiden perävaunujen jarrutuslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä heinäkuuta 1971 annettu neuvoston direktiivi 71/320/ETY (EYVL N:o L 202, 6.9.1971, s. 37). Direktiiviä on muutettu viimeksi direktiivillä 91/422/ETY (EYVL N:o L 233, 22.8.1991, s. 21).

(6) Tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä 10 päivänä helmikuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/6/ETY (EYVL N:o L 57, 2.3.1992, s. 27).

LIITE I

KATSASTETTAVAT AJONEUVOLUOKAT JA KATSASTUSTEN TOISTUMISTIHEYS

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

PAKOLLISESTI TARKASTETTAVAT KOHTEET

Katsastukseen on sisällyttävä ainakin seuraavassa mainitut kohdat, jos nämä koskevat katsastettavan ajoneuvon kyseisessä jäsenvaltiossa pakollisia varusteita.

Tässä liitteessä määrätyt tarkastukset voidaan suorittaa ilman ajoneuvon osien purkamista.

Jos ajoneuvosta on löydetty jäljempänä mainittuja tarkastettavia kohteita koskevia puutteita, jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä menettelystä niiden edellytysten vahvistamiseksi, joilla ajoneuvon käyttö sallitaan siihen asti, kunnes se läpäisee uuden katsastuksen.

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LUOKKAAN 1, 2, 3, 4, 5 JA 6 KUULUVAT AJONEUVOT

8.2. Pakokaasupäästöt

8.2.1. Moottoriajoneuvot, jotka on varustettu ottomoottorilla

a) Jos pakokaasupäästöjä ei ole ohjattu kehittyneellä päästönohjausjärjestelmällä kuten lambda-anturilla varustetulla kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla.

1. Pakojärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen todentamiseksi, ettei siinä ole vuotoja.

2. Tarvittaessa päästönohjausjärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen todentamiseksi, että vaadittavat laitteet on asennettu.

Moottorin käytyä kohtuullisen ajan (ottaen huomioon ajoneuvon valmistajan suositukset) mitataan pakokaasujen hiilimonoksidi-(CO-)pitoisuus joutokäynnillä (kuormittamattomana).

Pakokaasujen suurin sallittu CO-pitoisuus on se, jonka ajoneuvon valmistaja ilmoittaa. Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä tai jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät olla käyttämättä näitä tietoja viitearvoina, pakokaasujen CO-pitoisuus saa olla enintään seuraavien arvojen mukainen:

- ajoneuvoille, jotka on rekisteröity tai laskettu liikkeelle sen päivämäärän, josta alkaen jäsenvaltiot vaativat, että ajoneuvot ovat direktiivin 70/220/ETY (1) mukaisia, ja 1 päivän lokakuuta 1986 välisenä aikana:

CO: 4,5 tilavuusprosenttia,

- ajoneuvoille, jotka on rekisteröity tai laskettu liikkeelle 1 päivän lokakuuta 1986 jälkeen:

CO: 3,5 tilavuusprosenttia.

b) Jos pakokaasupäästöjä ohjataan kehittyneellä päästönohjausjärjestelmällä, kuten lambda-anturilla ohjatulla kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla:

1. Pakojärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen todentamiseksi, ettei siinä ole vuotoja ja että kaikki osat ovat täydellisiä.

2. Päästönohjausjärjestelmän tutkiminen sen todentamiseksi, että vaadittavat laitteet on asennettu.

3. Ajoneuvon päästönohjausjärjestelmän tehon määrittäminen mittaamalla lambda-arvo ja pakokaasujen CO-pitoisuus 4 jakson mukaisesti tai käyttämällä menetelmiä, joita valmistajat ovat ehdottaneet ja jotka on hyväksytty tyyppihyväksynnän aikana. Ajoneuvon moottoria on kutakin tarkastusta varten käytettävä ajoneuvon valmistajan suositusten mukaisesti.

4. Pakoputken päästöt - raja-arvot

- Mittaus moottorin joutokäyntikierrosluvulla:

Pakokaasujen suurin sallittu CO-pitoisuus sellaisena kuin ajoneuvon valmistaja sen ilmoittaa. Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä, pakokaasujen CO-pitoisuus saa olla enintään 0,5 tilavuusprosenttia.

- Mittaus korkealla joutokäyntikierrosluvulla moottorin kierrosluvun ollessa vähintään 2 000 min-1:

CO-pitoisuus: enintään 0,3 tilavuusprosenttia

Lambda: 1 ± 0,03 tai valmistajan erittelyn mukainen.

8.2.2. Dieselmoottorilla varustetut moottoriajoneuvot

Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa joutokäynniltä ruiskutuksen katkaisun kierroslukuun). Konsentraation taso saa olla enintään taso, joka on kirjattu direktiivin 72/306/ETY (2) mukaiseen kilpeen. Jos tätä tietoa ei ole käytettävissä tai jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät olla käyttämättä sitä viitearvona, absorptiokertoimien raja-arvot ovat seuraavat:

- vapaasti hengittävillä dieselmoottoreilla: 2,5 m-1,

- turboahtimella varustetuilla dieselmoottoreilla: 3,0 m-1

tai vastaavat arvot, kun käytetään EY-tyyppihyväksynnässä käytetystä laitteistosta poikkeavaa laitteistotyyppiä.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1980 rekisteröidyt tai liikkeelle lasketut ajoneuvot vapautetaan näistä vaatimuksista.

8.2.3. Tarkastuslaitteisto

Ajoneuvopäästöt tarkastetaan käyttäen laitteistoa, joka on suunniteltu tarkasti määrittämään, onko määritetyt tai valmistajan osoittamat raja-arvot saavutettu.

8.2.4. Kun ajoneuvotyypin todetaan EY-tyyppihyväksynnän aikana olevan epätyydyttävä tässä direktiivissä säädettyihin raja-arvoihin nähden, jäsenvaltiot saavat asettaa tuolle ajoneuvotyypille korkeampia raja-arvoja valmistajan toimittamien todisteiden pohjalta. Näiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä ja se puolestaan ilmoittaa siitä muille jäsenvaltioille.

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/220/ETY (EYVL N:o L 76, 9.3.1970, s. 1) ja oikaisu (EYVL N:o L 81, 11.4.1970, s. 15). Direktiiviä on viimeksi muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/12/EY (EYVL N:o L 100, 19.4.1994, s. 42).

(2) Ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 2 päivänä elokuuta 1972 annettu neuvoston direktiivi 72/306/ETY (EYVL N:o L 190, 20.8.1972, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 89/491/ETY (EYVL N:o L 238, 15.8.1989, s. 43).

LIITE III

OSA A

Kumotut direktiivit (10 artiklassa tarkoitetut)

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä joulukuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 77/143/ETY ja direktiivit, joilla sitä on muutettu:

- neuvoston direktiivi 88/449/ETY,

- neuvoston direktiivi 91/225/ETY,

- neuvoston direktiivi 91/328/ETY,

- neuvoston direktiivi 92/54/ETY,

- neuvoston direktiivi 92/55/ETY,

- neuvoston direktiivi 94/23/EY.

OSA B

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top