Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1511

Komission asetus (EY) N:o 1511/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 muuttamisesta

OJ L 189, 30.7.1996, p. 91–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2003; Implisiittinen kumoaja 32003R2295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1511/oj

31996R1511

Komission asetus (EY) N:o 1511/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 189 , 30/07/1996 s. 0091 - 0092


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1511/96,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996,

tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 818/96 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan sekä 20 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 1274/91 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2401/95 (4), vahvistetaan tarvittavat säännökset kaupan pitämistä koskevien vaatimusten soveltamiseksi muna-alalla,

kokemuksen perusteella on aiheellista vähentää A-luokan munille vahvistettujen painoluokkien lukumäärää ja korvata "numerojärjestelmä" kirjaimilla ja niihin liittyvillä selkeillä ilmaisuilla; tämä yksinkertaistus sallisi sekä enemmän joustavuutta munien kaupan pitämisessä että vetoaisi enemmän kuluttajiin; uusi järjestelmä olisi otettava käyttöön siirtymäkauden aikana, joka on riittävän pitkä uusiin edellytyksiin tapahtuvan joustavan mukautumisen mahdollistamiseksi,

on sallittava erilaisia tuotantotapoja koskevien lisätietojen käyttö munien pakkauksissa edellyttäen, että nämä tiedot viittaavat kyseisen tuotantotavan erityispiirteisiin; tiettyihin tuotantotapoihin viittaavat ruotsinkieliset ilmaisut on määriteltävä uudelleen,

asetuksen (ETY) N:o 1274/91 säännösten mukaisesti rekisteröitymään velvoitetuille tuottajille on vakuutettava, että heihin liittyvät erityiset tiedot kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin, ja

siipikarjanlihan ja munien hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1274/91 seuraavasti:

1. Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

1) A-luokan munat on luokiteltava painon mukaan seuraavasti:

- XL - ERITTÄIN ISOT: vähintään 73 grammaa

- L - ISOT: 63-73 grammaa

- M - KESKIKOKOISET: 53-63 grammaa

- S - PIENET: alle 53 grammaa

2) Painoluokitus merkitään pakkauksiin käyttämällä 1 kohdassa määriteltyjä kirjaimia, vastaavia ilmaisuja tai näiden yhdistelmää. Näiden lisäksi voidaan merkitä vastaavat painorajat."

2. Korvataan 9 artiklan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- painoluokan tunnuksena on 2-3 millimetrin korkuinen 8 artiklan 1 kohdassa määritelty kirjain tai määritellyt kirjaimet, joka tai jotka merkitään edellä mainitun ympyrän sisään,".

3. Muutetaan 18 artiklan 1 kohta seuraavasti:

- korvataan ruotsinkieliset ilmaisut a-d alakohdassa seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

- lisätään seuraava alakohta e alakohdan jälkeen:

"Näitä ilmaisuja voidaan täydentää kunkin siipikarjan tuotantotavan erityispiirteitä koskevilla merkinnöillä."

4. Lisätään seuraava 18 a artikla:

"18 a artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 17 artiklan ja 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden mitä tulee luonnollisiin henkilöihin.

2. Rekistereihin kirjattuja tietoja saa käyttää ainoastaan tämän asetuksen soveltamiseen."

5. Korvataan 33 artikla seuraavasti:

"33 artikla

Painoluokiteltujen A-luokan munien suurpakkausten nettopainon on oltava vähintään:

- ERITTÄIN ISOT: 7,3 kilogrammaa / 100 munaa

- ISOT: 6,4 kilogrammaa / 100 munaa

- KESKIKOKOISET: 5,4 kilogrammaa / 100 munaa

- PIENET: 4,5 kilogrammaa / 100 munaa".

6. Liitteen II a-d kohdassa olevat ruotsinkieliset ilmaisut ovat samat kuin 18 artiklan 1 kohdassa, siten kuin se on muutettuna tällä asetuksella, tarkoitetut pakkauksissa käytettävät ilmaisut.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996. Toimijat voivat kuitenkin 30 päivään kesäkuuta 1997 asti käyttää edelleen ennen 1 päivää elokuuta 1996 sovellettavien säännösten mukaisia A-luokan munien painoluokituksia. Sellaisten toimijoiden osalta, jotka eivät käytä tietokoneistettuja luokitteluvälineitä, edellä mainittua määräpäivää jatketaan 31 päivään joulukuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 173, 6.7.1990, s. 5

(2) EYVL N:o L 111, 4.5.1996, s. 1

(3) EYVL N:o L 121, 16.5.1991, s. 11

(4) EYVL N:o L 246, 13.10.1995, s. 6

Top