Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1319

Komission asetus (EY) N:o 1319/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, sokerialan puhdistusteollisuuden mukautustuen ja täydentävän tuen tarkistamisesta markkinointivuoden 1996/97 osalta

OJ L 170, 9.7.1996, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1319/oj

31996R1319

Komission asetus (EY) N:o 1319/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, sokerialan puhdistusteollisuuden mukautustuen ja täydentävän tuen tarkistamisesta markkinointivuoden 1996/97 osalta

Virallinen lehti nro L 170 , 09/07/1996 s. 0028 - 0028


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1319/96,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996,

sokerialan puhdistusteollisuuden mukautustuen ja täydentävän tuen tarkistamisesta markkinointivuoden 1996/97 osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1785/81 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1126/96 (2), ja erityisesti sen 36 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 1785/81 36 artiklassa säädetään, että markkinointivuodesta 1995/96 markkinointivuoteen 2000/01 etuuskohtelun alaista raakaa ruokosokeria yhteisössä puhdistavalle puhdistusteollisuudelle myönnetään interventiotoimenpiteenä mukautustukea, jonka suuruus on 0,10 ecua 100 kilogrammalta valkoisena sokerina ilmaistua sokeria; samojen säännösten mukaisesti on samansuuruista täydentävää tukea myönnettävä saman ajanjakson aikana Ranskan merentakaisissa departementeissa tuotetun raa'an ruokosokerin puhdistamiseen,

asetuksen (ETY) N:o 1785/81 36 artiklan 4 kohdassa säädetään mahdollisuudesta tarkistaa edellä mainittua mukautustukea ja täydentävää tukea tietyn markkinointivuoden osalta ottaen huomioon kyseiseksi markkinointivuodeksi vahvistetun varastointimaksun määrän sekä edelliset tarkistukset; markkinointivuoden 1996/97 varastointimaksun määräksi vahvistetaan komission asetuksella (EY) N:o 1239/96 (3) 2,50 ecua 100 kilogrammalta valkoista sokeria; tämä määrä on pienempi kuin markkinointivuonna 1995/96 sovellettava määrä; tämän vuoksi on syytä vahvistaa näiden tukien määrä markkinointivuodeksi 1996/97 ottaen huomioon edelliset tarkistukset 2,42 ecuksi 100 kilogrammalta valkoisena sokerina ilmaistua sokeria, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korotetaan asetuksen (ETY) N:o 1785/81 36 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetun mukautustuen ja täydentävän tuen määrä markkinointivuoden 1996/97 osalta 2,42 ecuun 100 kilogrammalta valkoisena sokerina ilmaistua sokeria.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 177, 1.7.1981, s. 4

(2) EYVL N:o L 150, 25.6.1996, s. 3

(3) EYVL N:o L 161, 29.6.1996, s. 112

Top