Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1318

Komission asetus (EY) N:o 1318/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta komission asetuksesta (ETY) N:o 2456/93 poikkeamisesta julkisen intervention osalta

OJ L 170, 9.7.1996, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1318/oj

31996R1318

Komission asetus (EY) N:o 1318/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta komission asetuksesta (ETY) N:o 2456/93 poikkeamisesta julkisen intervention osalta

Virallinen lehti nro L 170 , 09/07/1996 s. 0026 - 0027


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1318/96,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta komission asetuksesta (ETY) N:o 2456/93 poikkeamisesta julkisen intervention osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 894/96 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan ja 22 a artiklan 3 kohdan,

yhteisön markkinoilla parhaillaan havaittavissa olevan naudanlihan heikon kulutuksen vuoksi alan hintojen huomattava lasku jatkuu edelleen; tämä tilanne vaatii tukitoimenpiteitä,

tätä varten olisi säädettävä tietyistä poikkeuksista komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 307/96 (4), säännöksiin vuoden 1996 heinä-, elo- ja syyskuun avattavien tarjouskilpailujen osalta,

huhti-, touko- ja kesäkuussa ei poikkeuksellisesti sovellettu asetuksen (ETY) N:o 2456/93 4 artiklan 2 kohdan h alakohdassa säädettyä enimmäispainoa; on syytä palata asteittain alun perin säädettyyn painorajoitukseen; tämän rajojen siirtämisen vaikutusten lieventämiseksi on kuitenkin syytä sallia painavampien eläinten ostaminen siirtymäaikana ja rajoittaa eläinten ostohinta heinä- ja elokuun osalta sallitun enimmäispainon mukaan, ja

naudanlihan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 2456/93 4 artiklan 2 kohdan h alakohdasta poiketen:

a) interventioon hyväksytään yhteisön luokitusasteikon mukaisesti A laatuluokan tuotteet, jotka kuuluvat alaluokkiin O2 ja O3 sekä C laatuluokan tuotteet, jotka kuuluvat alaluokkiin O3 ja O4.

R3-laadun ja O4 -laadun interventiohintojen erotus vahvistetaan 30 ecuksi 100 kilogrammalta.

Kerroin R3-laadun tarjousten muuntamiseksi O4-laaduksi vahvistetaan 0,914:ksi (luokassa keskimääräinen)

b) lisätuotteet, joita voidaan ostaa interventioon, vaikka niitä ei mainita kyseisen asetuksen liitteessä III, ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

c) kuitenkin vuoden 1996 heinäkuun tarjouskilpailuissa korvataan Yhdistyneen kuningaskunnan A laatuluokan osalta rasvaisuusluokka 2 rasvaisuusluokalla 4.

2. Asetuksen (ETY) N:o 2456/93 4 artiklan 2 kohdasta poiketen

a) Yhdistyneessä kuningaskunnassa kasvatettujen kuohittujen, yli 30 kuukauden ikäisten eläinten ruhoja tai puoliruhoja ei voi ostaa interventioon;

b) kyseisessä kohdassa tarkoitetuista ruhoista tai puoliruhoista saatuja etuneljänneksiä voi ostaa interventioon.

3. Asetuksen (ETY) N:o 2456/93 4 artiklan 2 kohdan h alakohdasta poiketen edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetut ruhot eivät saa ylittää seuraavia tasoja:

- 410 kilogrammaa heinäkuun 1996 tarjouskilpailujen osalta,

- 400 kilogrammaa elokuun 1996 tarjouskilpailujen osalta,

- 390 kilogrammaa syyskuun 1996 tarjouskilpailujen osalta.

Vuoden 1996 heinä- ja elokuun tarjouskilpailuissa ruhoja, joiden paino ylittää edellä mainitut tasot, voidaan ostaa interventioon; tässä tapauksessa ostohinta maksetaan enintään edellä mainituista enimmäispainoista tai etuneljännesten osalta enintään 40 prosenttia edellä mainituista enimmäispainoista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan vuoden 1996 heinä, elo- ja syyskuussa avattaviin tarjouskilpailuihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 24

(2) EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 1

(3) EYVL N:o L 225, 4.9.1993, s. 4

(4) EYVL N:o L 43, 21.2.1996, s. 3

Top