Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1315

Komission asetus (EY) N:o 1315/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1466/95 muuttamisesta

OJ L 170, 9.7.1996, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1315/oj

31996R1315

Komission asetus (EY) N:o 1315/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1466/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 170 , 09/07/1996 s. 0020 - 0020


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1315/96,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996,

maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1466/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2931/95 (2), ja erityisesti sen 17 artiklan 14 kohdan,

sekä katsoo, että

maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä 27 päivänä kesäkuuta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1466/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1112/96 (4), 2 a artiklassa vahvistetaan vientitukeen oikeutettujen juustojen vähimmäisarvo; tämä arvo, sellaisena kuin se on otettu käyttöön asetuksessa (EY) N:o 1466/95 komission asetuksella (EY) N:o 823/96 (5), on suurempi kuin komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 823/96, mukainen aikaisemmin voimassa ollut ja kaikkiin juustoihin sovellettava arvo; tämä toimenpide on toteutettu, jotta voidaan rajoittaa vientitodistushakemuksia tukea saavien vietyjen juustojen määrän noudattamiseksi, jotka on vahvistettu Uruguayn kierroksen monenvälisten kaupallisten neuvottelujen yhteydessä tehdyissä sopimuksissa; sen jälkeen eri ulkomaan markkinoista tehdyt analyysit ovat osoittaneet, että ottaen huomioon lehmänmaidosta valmistettujen Feta-juustojen hintaerot tämä tavoite voitaisiin toteuttaa paremmin näiden juustojen osalta myönnettyjen todistusten määrän suoralla valvonnalla, mikä antaa mahdollisuuden varmistua siitä, että 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana myönnettyjen todistusten määrä pysyy huomattavasti alhaisempana kuin edellisenä vuonna samana ajanjaksona myönnettyjen todistusten määrä; tämän vuoksi tätä vähimmäisarvoa ei ole syytä soveltaa lehmänmaidosta valmistettuun Feta-juustoon,

asetuksen (EY) N:o 1466/95 7 artiklassa säädetään eräiden maitotuotteiden vientitukien vakuuksien määrästä; vientitukijärjestelmän hyvän hallinnon varmistamiseksi, erityisesti rasvattoman maitojauheen osalta, spekulatiivisten hakemusten ja järjestelmän häiriintymisen vaaran vähentämiseksi ja todistusten myöntämisen tarkemman hallinnon saavuttamiseksi on tarpeen lisätä vakuuden suuruutta kyseisen tuotteen osalta, ja

maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT SEURAAVAN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1466/95 seuraavasti:

1) Täydennetään 2 a artikla seuraavasti:

"Ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua säännöstä ei kuitenkaan sovelleta koodiin 0406 90 33 919 kuuluvaan juustoon."

2) Korvataan 7 artiklan b kohta seuraavasti:

"b) 15 prosenttia vientituen määrästä CN-koodiin 0402 10 kuuluvien tuotteiden osalta;"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 13

(2) EYVL N:o L 307, 20.12.1995, s. 10

(3) EYVL N:o L 144, 28.6.1995, s. 22

(4) EYVL N:o L 148, 21.6.1996, s. 24

(5) EYVL N:o L 111, 4.5.1996, s. 9

(6) EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1

Top