Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1311

Komission asetus (EY) N:o 1311/96,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996,
yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 170, 9.7.1996, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 250 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 250 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 250 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 250 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 250 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 250 - 253
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 250 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 250 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 250 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 92 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 92 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1311/oj

31996R1311

Komission asetus (EY) N:o 1311/96, - annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, - yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) -

Virallinen lehti nro L 170 , 09/07/1996 s. 0004 - 0007


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1311/96,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön mennettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1147/96 (2), ja erityisesti sen 5, 6, 7 ja 8 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti jäämien enimmäismäärät on määritettävä kaikille farmakologisesti vaikuttaville aineille, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottavien eläinten hoitoon tarkoitetuissa eläinlääkkeissä,

jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava vasta, kun eläinlääkekomitea on tutkinut kaikki merkitykselliset tiedot kyseisen aineen jäämien turvallisuudesta eläinperäisten elintarvikkeiden kuluttajille ja jäämien vaikutuksista elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen,

vahvistettaessa enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa oleville eläinlääkejääkejäämille on tarpeen määritellä ne eläinlajit, joissa näitä jäämiä voi esiintyä, sallitut pitoisuudet jokaiselle hoidetusta eläimestä saadulle lihakudokselle (kohdekudos) ja jäämien valvonnan kannalta merkityksellisen jäämän luonne (merkkijäämä),

jäämien valvonnassa yhteisön asianmukaisen lainsäädännön mukaisesti jäämien enimmäismäärät on yleensä vahvistettava maksan ja munuaisten kohdekudoksille; kansainvälisessä kaupassa maksa ja munuaiset yleensä poistetaan ruhosta, ja tämän vuoksi enimmäismäärät olisi vahvistettava myös lihas- ja rasvakudokselle,

munivalle siipikarjalle, maitoa tuottaville eläimille ja mehiläisille annettavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden osalta enimmäismäärät olisi vahvistettava myös munille, maidolle ja hunajalle,

difloxacin olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I,

dimetyyliftalaatti, dietyyliftalaatti, etyylilaktaatti, heptaminoli, mentoli, floroglusinoli ja trimetyylifloroglusinoli olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II,

tieteellisten tutkimusten loppuunsaattamiseksi karprofeeni ja penetamaatti (lammas ja sika) olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen III,

tieteellisten tutkimusten loppuunsaattamiseksi jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaoloaikaa, joka on aikaisemmin määritelty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteessä III, olisi sovellettava myös tiabendatsoliin,

kolkisiinille ei ilmeisesti voida vahvistaa jäämien enimmäismäärää, koska sen jäämät eläinperäisissä elintarvikkeissa ovat niiden enimmäismäärästä riippumatta uhka kuluttajan terveydelle; tämän vuoksi kolkisiini olisi lisättävä (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen IV,

olisi säädettävä tämän asetuksen voimaantuloa edeltävästä 60 päivän määräajasta, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty neuvoston direktiivin 81/851/ETY (3) mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/40/ETY (4), ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I, II, III ja IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 1

(2) EYVL N:o L 151, 26.6.1996, s. 26

(3) EYVL N:o L 317, 6.11.1981, s. 1

(4) EYVL N:o L 214, 24.8.1993, s. 31

LIITE

A. Muutetaan liite I seuraavasti:

1. Anti-infektiiviset aineet

1.2 Antibiootit

1.2.3 Kinolonit

>TAULUKON PAIKKA>

B. Muutetaan liite II seuraavasti:

2. Orgaaniset kemialliset yhdisteet

>TAULUKON PAIKKA>

C. Muutetaan liite III seuraavasti:

1. Anti-infektiiviset aineet

1.2 Antibiootit

1.2.9 Penisilliinit

>TAULUKON PAIKKA>

2. Antiparasiittiset aineet

2.1 Endoparasiitteihin vaikuttavat aineet

2.1.1 Bentsimidatsolit ja probentsimidatsolit

>TAULUKON PAIKKA>

5. Tulehduslääkkeet

5.1 Tulehduskipulääkkeet

5.1.1 Aryylipropionihappojohdannaiset

>TAULUKON PAIKKA>

D. Muutetaan liite IV seuraavasti:

Luettelo farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämiä varten ei ole mahdollista vahvistaa enimmäismääriä

"7. Kolkisiini".

Top