Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1309

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1309/96,
annettu 5 päivänä heinäkuuta 1996,
Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta

OJ L 170, 9.7.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1309/oj

31996R1309

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1309/96, - annettu 5 päivänä heinäkuuta 1996, - Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta -

Virallinen lehti nro L 170 , 09/07/1996 s. 0001 - 0001


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1309/96,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 1996,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2870/95 (2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 1996 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja niiden pyyntiä koskevista tietyistä edellytyksistä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3074/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1088/96 (4), vahvistetaan turskan kiintiöt vuodeksi 1996,

kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen niille annetun kiintiön, ja

komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Espanjan lipun alla purjehtivien tai Espanjassa rekisteröityjen alusten turskasaaliit ICES-alueiden VII b, c, d, e, f, g, h, j ja k, VIII, IX, X ja CECAF-alueen 34.1.1 (EY-alue) vesillä ovat täyttäneet niille vuodeksi 1996 annetun kiintiön; Espanja on kieltänyt tämän kalakannan kalastuksen 18 päivästä kesäkuuta 1996; tämän vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Espanjan lipun alla purjehtivien tai Espanjassa rekisteröityjen alusten turskasaaliiden ICES-alueiden VII b, c, d, e, f, g, h, j ja k, VIII, IX, X ja CECAF-alueen 34.1.1 (EY-alue) vesillä katsotaan täyttäneen Espanjalle vuodeksi 1996 osoitetun kiintiön.

Kielletään Espanjan lipun alla purjehtivilta tai Espanjassa rekisteröidyiltä aluksilta turskan kalastus ICES-alueiden VII b, c, d, e, f, g, h, j ja k, VIII, IX, X ja CECAF-alueen 34.1.1 (EY-alue) vesillä sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän turskakannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 18 päivästä kesäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Emma BONINO

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

(2) EYVL N:o L 301, 14.12.1995, s. 1

(3) EYVL N:o L 330, 30.12.1995, s. 1

(4) EYVL N:o L 144, 18.6.1996, s. 1

Top