Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1128

Komission asetus (EY) N:o 1128/96, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996, espanjalaisten pöytäviinien leikkaamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 150, 25.6.1996, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; Kumoaja 300R1622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1128/oj

31996R1128

Komission asetus (EY) N:o 1128/96, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996, espanjalaisten pöytäviinien leikkaamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 150 , 25/06/1996 s. 0013 - 0013


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1128/96,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

espanjalaisten pöytäviinien leikkaamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1544/95 (2), ja erityisesti sen 16 artiklan 5 kohdan ja 83 artiklan,

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 16 artiklan 5 kohdassa periaatteessa kielletään pöytävalkoviinin leikkaaminen pöytäpunaviinillä, mutta Espanjan hyväksi säädetään asiaa koskevasta poikkeuksesta,

tämän poikkeuksen perusteella on säädettävä Espanjan osalta erityisistä soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sitomalla ne viininviljelyn rakenteeseen ja hitaasti muuttuviin kulutustottumuksiin odottaen myös tämän ongelman sääntelyä viininviljelyalan uudistuksen yhteydessä,

mahdollisuuden pöytävalkoviinien leikkaamiseen pöytäpunaviineillä rajoittuessa maahan, jossa se on tarpeen, on varmistettava, että tämän käytännön tuloksena tuotettuja viinejä kulutetaan ainoastaan Espanjassa,

komission asetuksessa (ETY) N:o 2238/93 (3) säädetään viinituotteiden kuljetusten mukana seuraavista asiakirjoista, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 822/87 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti sallitaan Espanjan alueella pöytävalkoviinin valmistukseen soveltuvan viinin tai pöytävalkoviinin leikkaaminen pöytäpunaviinin valmistukseen soveltuvalla viinillä tai pöytäpunaviinillä, jos saadulla tuotteella on pöytäpunaviinin ominaispiirteet ja jos käytetyn punaviinin määrä prosentteina on vähintään (75).

2. Ainoastaan sellaiset espanjalaiset pöytäpuna- ja pöytäroséviinit, joita ei ole saatu 1 kohdassa tarkoitetun leikkaamisen tuloksena, soveltuvat muiden jäsenvaltioiden kanssa käytävään kauppaan tai kolmansiin maihin suuntautuvaan vientiin.

3. Edellä 2 kohdan soveltamiseksi Espanjan nimeämä toimivaltainen elin takaa espanjalaisten pöytäpuna- ja pöytäroséviinien alkuperän merkitsemällä asetuksessa (ETY) N:o 2238/93 säädetyssä asiakirjassa virallisille huomautuksille varattuun kohtaan leiman, jota edeltää merkintä "muusta kuin valko- ja punaviinin leikkaamisesta saatu viini".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 84, 27.3.1987, s. 1

(2) EYVL N:o L 148, 30.6.1995, s. 31

(3) EYVL N:o L 200, 10.8.1993, s. 10

Top