Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1127

Komission asetus (EY) N:o 1127/96, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996, muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1423/95 muuttamisesta

OJ L 150, 25.6.1996, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 192
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 192 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1127/oj

31996R1127

Komission asetus (EY) N:o 1127/96, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996, muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1423/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 150 , 25/06/1996 s. 0012 - 0012


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1127/96,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1423/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1785/81 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1101/95 (2), ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

jos raakasokeri on tarkoitettu puhdistettavaksi, sen tuonnissa sovellettavat tullitariffin tullit ja lisätullit vahvistetaan suhteessa sokeriin, jonka 92 prosentin tuotto vastaa yhteisön määrittämää vakiolaatua; näin ollen on jo säädetty, että kyseisen sokerin tuoton poiketessa vakiolaadulle vahvistetusta tuotosta on syytä säätää mukautuksesta; selvyyden vuoksi olisi kuitenkin täsmennettävä, että komission asetuksen (EY) N:o 1423/95 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2528/95 (4), säännöksiä sovelletaan ainoastaan edellä mainittuun raakasokeriin, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1423/95 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jos asetuksen (ETY) N:o 431/68 1 artiklan mukaisesti määritetyn tuodun raakasokerin tuotto eroaa vakiolaadulle määritetystä tuotosta, 100 kilogrammaa kyseistä sokeria kohden kannettavaa tullitariffin tulli CN-koodiin 17 01 11 10 ja 17 01 12 10 kuuluvien tuotteiden osalta ja lisätulli CN-koodiin 17 01 11 10 ja 17 01 11 90, 17 01 12 ja 17 01 12 10 kuuluvien tuotteiden osalta lasketaan kertomalla vastaava vakiolaatuiselle raakasokerille vahvistettu tulli korjauskertoimella. Korjauskerroin saadaan jakamalla tuodun raakasokerin tuottoprosentti kertoimella 92."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 177, 1.7.1981, s. 4

(2) EYVL N:o L 110, 17.5.1995, s. 1

(3) EYVL N:o L 141, 24.6.1995, s. 16

(4) EYVL N:o L 258, 28.10.1995, s. 50

Top