Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1125

Komission asetus (EY) N:o 1125/96,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunantuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tasausmaksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 97/95 muuttamisesta

OJ L 150, 25.6.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 190 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 190 - 191

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; Kumoaja 32003R2236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1125/oj

31996R1125

Komission asetus (EY) N:o 1125/96, - annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996, - neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunantuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tasausmaksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 97/95 muuttamisesta -

Virallinen lehti nro L 150 , 25/06/1996 s. 0001 - 0002


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1125/96,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunantuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tasausmaksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 97/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 206/96 (4), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) N:o 97/95 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 206/96, vahvistetaan vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt perunantuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tasausmaksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

mainitussa asetuksessa (EY) N:o 97/95 vahvistetaan muun muassa tärkkelystä tuottaville yrityksille toimitettavien tärkkelysperunoiden vähimmäistärkkelyspitoisuudeksi 13 prosenttia; tärkkelysperunoiden tärkkelyspitoisuuden vähimmäismäärän vahvistamisesta tietyissä jäsenvaltioissa markkinointivuonna 1995/96 20 päivänä joulukuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2953/95 (6) poiketaan kuitenkin asetuksen (EY) N:o 97/95 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan perusteella tästä säännöstä vahvistamalla tärkkelyspitoisuuden vähimmäismääräksi Itävallan, Ranskan, Alankomaiden, Saksan ja Tanskan osalta 12,8 prosenttia,

saadun kokemuksen perusteella on ilmeisesti sisällytettävä tämä poikkeus pysyvästi asetukseen (EY) N:o 97/95 antamalla tärkkelystä tuottaville yrityksille mahdollisuus ottaa vastaan perunaeriä, joiden tärkkelyspitoisuus on alhaisempi kuin 13 prosenttia, sillä edellytyksellä, että näistä perunoista valmistettavan tärkkelyksen määrä ei ylitä yhtä prosenttia kyseisten yritysten alakiintiöistä; on ilmeisesti aiheellista täsmentää seuraamukset siinä tapauksessa, että yritys ottaa vastaan eriä, joiden tärkkelyspitoisuus on säädettyä vähimmäispitoisuutta alhaisempi, täydentämällä 13 artiklaa,

asetuksen 1 artiklan f alakohdassa olevaa `perunoiden` määritelmää olisi tarkistettava,

tasausmaksun ja palkkion myöntämisedellytyksiä olisi täsmennettävä täydentämällä vastaavasti 7 artiklaa ja 11 artiklaa, ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 97/95 seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklan f alakohta seuraavasti:

"f) `perunoilla` asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklassa tarkoitettuja perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettuja perunoita, joiden tärkkelyspitoisuus on vähintään 13 prosenttia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 6 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa,".

2. Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Vastaanotettujen erien tärkkelyspitoisuus on oltava vähintään 13 prosenttia.

Tärkkelystä valmistavat yritykset voivat kuitenkin ottaa vastaan perunaeriä, joiden tärkkelyspitoisuus on alle 13 prosenttia, jos näistä perunoista valmistettava tärkkelysmäärä ei ylitä yhtä prosenttia yritysten alakiintiöistä. Tässä tapauksessa maksettava vähimmäishinta on 13 prosentin tärkkelyspitoisuudesta maksettava vähimmäishinta."

3. Lisätään 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan loppuun seuraava virke:

"Palkkiota ei myönnetä sellaisista perunoista tuotetulle tärkkelykselle, jotka eivät ole laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia, eikä tärkkelykselle, joka on valmistettu tärkkelyspitoisuudeltaan alle 13 prosenttia olevista perunoista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 6 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa."

4. Lisätään 7 artiklan jälkeen seuraava 7 a artikla:

"7 a artikla

Tasausmaksu myönnetään tuottajille laadultaan virheettömistä, kunnollisista ja myyntikelpoisista perunoista toimitettujen perunoiden määrän ja tärkkelyspitoisuuden perusteella liitteessä II vahvistettujen lukujen mukaisesti. Tasausmaksua ei myönnetä perunoille, jotka eivät ole laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia, eikä tärkkelyspitoisuudeltaan alle 13 prosenttia oleville perunoille, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 6 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa."

5. Korvataan 11 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) asetuksen (EY) N:o 1868/94 5 artiklassa säädetty palkkio maksetaan sillä edellytyksellä, että:

- tärkkelystä tuottava yritys todistaa tuottaneensa mainitun tärkkelyksen kyseisenä markkinointivuonna,

- tärkkelystä tuottava yritys todistaa maksaneensa perunoiden tuottajille vähintään asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suuruisen hinnan tehtaalle toimitettuna yhteisössä tuotettujen perunoiden kokonaismäärästä, joka käytetään tärkkelyksen valmistukseen,

- tärkkelystä tuottava yritys todistaa, että kyseinen tärkkelys on tuotettu 4 artiklassa tarkoitettuihin viljelysopimuksiin kuuluvista perunoista."

6. Korvataan 13 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa sanat "kyseinen osuus" sanoilla "todettu osuus".

7. Lisätään 13 artiklan 4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

"4a) Jos vastaanotetuista eristä, joiden tärkkelyspitoisuus on alle 13 prosenttia, mahdollisesti valmistetun tärkkelyksen määrä, toisin kuin 6 artiklan 2 kohdassa säädetään:

- on enemmän kuin yksi prosentti tärkkelystä tuottavan yrityksen alakiintiöstä, palkkiota ei myönnetä ylittävälle määrälle. Lisäksi alakiintiölle myönnetystä palkkiosta vähennetään ylityksen todettu prosenttiosuus kerrottuna kymmenellä,

- on enemmän kuin 11 prosenttia tärkkelystä tuottavan yrityksen alakiintiöstä, kyseisenä markkinointivuonna ei myönnetä palkkiota. Lisäksi tärkkelystä tuottavan yrityksen palkkio-osuus evätään seuraavaksi markkinointivuodeksi."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21

(2) EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 37

(3) EYVL N:o L 197, 30.7.1994, s. 1

(4) EYVL N:o L 27, 3.2.1996, s. 7

(5) EYVL N:o L 16, 24.1.1995, s. 3

(6) EYVL N:o L 308, 21.12.1995, s. 44

Top