Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AE1658

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Yhteisen viisumipolitiikan mukauttaminen uusiin haasteisiin” (COM(2018) 251 final) ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta” (COM(2018) 252 final) – 2018/0061 (COD)

EESC 2018/01658

OJ C 440, 6.12.2018, p. 142–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 440/142


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Yhteisen viisumipolitiikan mukauttaminen uusiin haasteisiin”

(COM(2018) 251 final) ja

”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta”

(COM(2018) 252 final) – 2018/0061 (COD)

(2018/C 440/23)

Esittelijä:

Ionuţ SIBIAN

Lausuntopyyntö

Euroopan parlamentti, 16.4.2018

neuvosto, 2.5.2018

Euroopan komissio, 18.6.2018

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artikla

 

 

Vastaava erityisjaosto

”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus”

Hyväksyminen erityisjaostossa

19.7.2018

Hyväksyminen täysistunnossa

19.9.2018

Täysistunnon nro

537

Äänestystulos

(puolesta / vastaan / pidättyi äänestämästä)

168/0/1

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1

ETSK toteaa, että viisumisäännöstö on keskeinen osa yhteistä viisumipolitiikkaa, sillä siinä vahvistetaan yhteiset säännökset ja toimintaohjeet.

1.2

ETSK kannattaa viisumisäännöstöllä luotuja yhdenmukaistettuja menettelyjä ja ehtoja, sillä näin voidaan poistaa tilanteet, joissa EU:n jäsenvaltiot käsittelevät samanlaisia tapauksia eri tavoin. Lisäksi säännöstö mahdollistaa eriytetyn kohtelun ”viisumihistorian” perusteella. ETSK katsoo myös, että olisi pyrittävä yhdenmukaistamaan muutoksenhakumenettelyt tapauksissa, joissa viisumihakemus hylätään.

1.3

ETSK suhtautuu myönteisesti yhdenmukaistamisratkaisuun toistuvaisviisumeja varten. Niiden haltijat voivat matkustaa toistuvasti EU:hun viisumin voimassaoloaikana, sillä tämä saattaa edistää talouskasvua, kulttuurista ja sosiaalista kehitystä ja vaihtotoimintaa sekä lujittaa ihmisten keskinäistä tukea ja ymmärtämystä.

1.4

Ulkorajoilla myönnettävät kertaviisumit, jotka on otettu käyttöön viisumisäännöstön myötä edistämään lyhytkestoista matkailua, ovat osoitus jäsenvaltioiden joustavuudesta ja käytännönläheisestä toimintatavasta. ETSK kannustaakin soveltamaan tällaista menettelytapaa viisumin myöntämiseen liittyvissä useissa muissakin näkökohdissa, jotta voidaan varmistaa keskitettyjen palvelujen tarjonta.

1.5

Koska Euroopan unionin tulisi pyrkiä noudattamaan ennakoivasti viisumien täyttä vastavuoroisuutta suhteissaan kolmansiin maihin, ETSK kehottaa komissiota toteuttamaan pikaisesti kuulemisen ja tekemään selkeitä toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joissa paneudutaan sekä helpottamis- että turvallisuuskysymyksiin.

1.6

ETSK kannattaa kuitenkin täysin ehdotusta, että komission olisi ennen kolmannen maan kansalaisten viisumivapauden tilapäistä keskeyttämistä koskevien päätösten tekemistä otettava huomioon kyseisen kolmannen maan ihmisoikeustilanne ja siihen liittyvät viisumivapauden keskeyttämisen mahdolliset seuraukset.

1.7

Samalla ETSK suosittaa, että tulisi pyrkiä kaikin tavoin keräämään kolmansista maista ja erilaisista tilanteista (mahdollisimman) luotettavia, asianmukaisia ja yhdenmukaisia tai vertailukelpoisia tietoja, joiden avulla jäsenvaltiot voivat päättää viisumivapauden tilapäisestä keskeyttämisestä asetuksen II liitteessä lueteltujen kolmansien maiden kansalaisten osalta. Asetuksessa luetellaan kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, sekä maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske.

1.8

ETSK kehottaa varovaisuuteen päätettäessä ehdotettujen viisumimaksujen jatkuvasta (kahden vuoden välein tehtävästä) korotuksesta. Tällaisen tarkistuksen ei tulisi olla automaattinen, kun otetaan huomioon, että ehdotettu maksu on jo korkea verrattuna eräiden asianomaisten kolmansien maiden kasvu- ja kehitystasoon.

1.9

ETSK kannattaa viisumisäännöstöön tehtäviä muutoksia, jotka liittyvät lisämahdollisuuteen täyttää ja allekirjoittaa hakemuslomake sähköisesti, jotta voidaan mukautua teknologian kehitykseen. ETSK edellyttää myös, että kaikki jäsenvaltiot edistävät viisumihakemusten jättämistä verkossa ja tekevät tarvittavat muutokset tällaisen sähköisen menettelyn tueksi, sekä kehottaa komissiota esittämään realistisen määräajan, johon mennessä jäsenvaltiot yleisesti hyväksyvät viisumihakemusten jättämisen verkossa.

1.10

ETSK on tyytyväinen komission ehdotukseen kumota ”hakemuksen henkilökohtaisen jättämisen” periaate sekä kannattaa ja myös kehottaa ottamaan käyttöön sääntöjä ja säännöksiä, jotka mahdollistavat viisumihakemusten jättämisen verkossa. ETSK:n mielestä olisi pyrittävä siihen, että viisumihakemukset voidaan jättää helpoimmalla ja nopeimmalla tavalla viisuminhakijan asuinpaikasta käsin, myös hyödyntämällä tarvittaessa laajemmin ulkoisia palveluntarjoajia ja parantamalla edustuspalveluja sekä lisäämällä EU:n jäsenvaltioiden diplomaattiedustustojen välistä yhteistyötä.

1.11

ETSK suosittaa, että komissio tarkistaa nykyisiä viisumivapauksista hyötyviä hakijaryhmiä ja määrittelee ne selkeämmin. ETSK suosittaa myös, että harkitaan maksuvapautuksia iäkkäille ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden edustajille, jotka osallistuvat voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden järjestämiin seminaareihin, konferensseihin ja urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin, riippumatta heidän iästään, tai ainakin tulisi harkita ikärajan nostamista.

1.12

Koska ”asetuksen säännöksiä sovelletaan kaikkiin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on – – oltava viisumi jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään, tämän kuitenkaan rajoittamatta oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä”, ETSK korostaa, että on tärkeää luoda yhteiset käytänteet, jotta vältetään syrjintää ”sukulaisuussuhteen” määritelmän yhteydessä, kun otetaan huomion viimeaikainen kehitys EU:n jäsenvaltioissa perheen määritelmän osalta.

2.   Yleistä

2.1

ETSK panee merkille komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarpeesta mukauttaa yhteistä viisumipolitiikkaa uusiin haasteisiin ja kannattaa tämän valossa kahta ehdotusta asetukseksi yhteisön viisumisäännöstöstä ja niiden kolmansien maiden luettelosta, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, sekä niiden maiden kansalaisista, joita tämä vaatimus ei koske.

2.2

ETSK toteaakin, että viisumisäännöstöllä on vaikutuksia, jotka ulottuvat pidemmälle kuin tavoite luoda yhteiset säännökset ja hakumenettelyt, ja että laillisen matkustamisen helpottamisen ja sääntöjenvastaisen maahanmuuton torjumisen ohella se vaikuttaa talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen, vaikkakaan tätä tavoitetta ei alun pitäen liitetty viisumisäännöstöön. Vuonna 2017 Schengen-maiden konsulaatteihin jätettiin 16,1 miljoonaa hakemusta yhtenäisestä viisumista, ja suuntaus on kasvussa. Kaikista hakemuksista yli puolessa tapauksista myönnettiin toistuvaisviisumi, kun taas hylättyjen viisumihakemusten määrä oli 1,3 miljoonaa eli kahdeksan prosenttia kaikista viisumihakemuksista (1).

2.3

ETSK on tyytyväinen ehdotettuihin muutoksiin, joilla pyritään helpottamaan viisumihakemusten käsittelyä niin hakijoiden kuin konsulaattien kannalta, eli mahdollistamaan hakemuksen jättäminen kuusi kuukautta ennen aiottua matkaa (ja yhdeksän kuukautta merenkulkijoiden tapauksessa), selkeyttämään ja laajentamaan henkilöryhmiä, jotka voivat jättää hakemuksen hakijan puolesta, sekä yhdenmukaistamaan liiteasiakirjoja. Lisäksi komitea suhtautuu erittäin myönteisesti sen periaatteen noudattamiseen, että hakijan pitää käydä vain yhdessä toimipaikassa hakemuksen jättämiseksi.

2.4

ETSK toteaa kuitenkin myös, että pääsy konsulaatteihin on edelleen vaikeaa etenkin kolmansissa maissa, joissa useimmilla jäsenvaltioilla on edustusto vain pääkaupungissa. Näin ollen hakijoille koituu lisärasitteita (niin ajallisesti kuin rahallisesti) pitkästä matkasta konsulaattiin. ETSK onkin tyytyväinen ehdotukseen kumota ”hakemuksen henkilökohtaisen jättämisen” periaate ja kehottaa jäsenvaltioita tekemään tarvittavat mukautukset, jotta viisumihakemukset voi jättää verkossa. ETSK on lisäksi tyytyväinen kaikenlaisiin käyttöön otettuihin toimiin, joiden avulla viisumihakemukset voidaan jättää helpoimmalla ja nopeimmalla tavalla viisuminhakijan asuinpaikasta käsin, myös hyödyntämällä tarvittaessa laajemmin ulkoisia palveluntarjoajia ja parantamalla edustuspalveluja sekä lisäämällä EU:n jäsenvaltioiden diplomaattiedustustojen välistä yhteistyötä.

2.5

Kun otetaan huomioon vastikään voimaan tulleet uudet säännöt, jotka koskevat tietosuojaa ja yksityisyyttä (yleinen tietosuoja-asetus), ETSK vahvistaa, että ulkoisilla palveluntarjoajilla on oltava valmiudet varmistaa kerättyjen henkilötietojen suojelu. Jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viisumipalveluita (Euroopan kansalaisille tai muille kuin Euroopan kansalaisille eurooppalaisia viisumeja varten) tarjoavat yritykset muuttavat tietosuojakäytänteitään asetuksen mukaisesti.

2.6

ETSK suhtautuu myönteisesti uusiin lyhyempiin määräaikoihin viisumihakemusten jättämistä ja viisumihakemuksia koskevia päätöksiä varten sekä yhtenäisten viisumien myöntämismahdollisuuden yhdenmukaistamiseen (etenkin toistuvaisviisumien myöntämistä koskevan päätöksen osalta), samoin kuin uuteen ehdotettuun 25 a artiklaan takaisinottoon liittyvästä yhteistyöstä. Sen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa sääntöjenvastaisesti tulleiden muuttajien takaisinottamiseksi asettamalla käyttöön mahdollisuus selkeästi määritettyjen toimenpiteiden rajoittavaan ja väliaikaiseen soveltamiseen. On laadittava yhdenmukaistetut käytänteet viisumihakemusmenettelyn helpottamiseksi niitä viisuminhakijoita varten, jotka ovat matkustaneet EU:hun aiemmin.

2.7

ETSK toteaa, että viisumipolitiikan ja muilla politiikanaloilla (esim. kauppasopimukset) tehtyjen sitoumusten välinen johdonmukaisuus tulisi varmistaa, ja se olisi voitava toteuttaa käytännössä. Jäsenvaltioiden ja tiettyjen kolmansien maiden välillä tehdyissä viisumivapaussopimuksissa tulisi noudattaa yleisesti hyväksyttyä ratkaisua. Euroopan unionin tulisi pyrkiä ennakoivasti noudattamaan täysin vastavuoroista viisumivapautta suhteissaan kolmansiin maihin.

2.8

Vaikka ETSK ymmärtääkin viisumisäännöstön 16 artiklan ehdotetun tarkistuksen – eli viisumimaksun nostamisen kolmanneksella – perusteet, se on huolissaan maksujen korotuksen aiheuttamista mahdollisista esteistä niiden kolmansien maiden kansalaisten kohdalla, joiden kehitys- ja varallisuustaso on huomattavasti EU:n jäsenvaltioita alhaisempi. Viisumimaksun vertailu matkakustannuksiin ja muihin kuluihin, joista viisuminhakijoiden on huolehdittava, ei anna hyviä tuloksia, sillä nykyisin laajalle levinneet edulliset matkustus- ja majoitusvaihtoehdot voivat johtaa tilanteeseen, jossa koko matkan kustannukset ovat alemmat tai samansuuruiset kuin viisumimaksu.

2.9

ETSK katsoo, että ehdotuksessa viisumimaksun tarkistamiseksi kahden vuoden välein olisi otettava huomioon mahdollisuus alentaa maksua sähköisten viisumihakumenettelyjen mahdollisen käyttöönoton perusteella (mikä saattaa alentaa jäsenvaltioiden henkilöstö- ja hallintokustannuksia). Komission tiedonannon ”Yhteisen viisumipolitiikan mukauttaminen uusiin haasteisiin” mukaan useimmat jäsenvaltiot ottavat huomioon digitaalisten viisumien edut (joita ovat konsulaattien kustannusten aleneminen sekä tehokas ja asiakasystävällinen hakuprosessi verrattuna paperipohjaiseen hakumenettelyyn).

2.10

Kun otetaan huomioon viisumimaksujen nykyinen ja ehdotettu taso, ETSK katsoo, että olisi harkittava mahdollisuutta tarjota maksuvapautuksia voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden edustajille, jotka osallistuvat voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden järjestämiin seminaareihin, konferensseihin tai urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin, riippumatta iästä, tai ainakin tulisi harkita ikärajan nostamista (nykyisessä lainsäädännössä ikärajana on 25 vuotta tai vähemmän). Myös senioreille tulisi tarjota tällaisia vapautuksia, jotta tuetaan heidän aktiivista integroitumistaan yhteiskuntaan ja edistetään heidän elämänlaatunsa paranemista.

Bryssel 19. syyskuuta 2018.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Luca JAHIER


(1)  Viisumitilastot konsulaateissa, 2017 (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy#stats).


Top