EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Q0923(01)

Työjärjestys, hyväksytty 3. toukokuuta 2011 Brysselissä, muutettu 3. huhtikuuta 2012 Bakussa, 29. toukokuuta 2013 Brysselissä sekä 18. maaliskuuta 2015 Jerevanissa

OJ C 315, 23.9.2015, p. 26–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 315/26


TYÖJÄRJESTYS,

hyväksytty 3. toukokuuta 2011 Brysselissä, muutettu 3. huhtikuuta 2012 Bakussa, 29. toukokuuta 2013 Brysselissä sekä 18. maaliskuuta 2015 Jerevanissa

(2015/C 315/07)

1 artikla

Luonne ja tavoitteet

1.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous on Euroopan unionin ja sen itäisen Euroopan kumppanien välinen parlamentaarinen elin, johon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklaa periaatteessa voitaisiin soveltaa ja joka on perustettu molemminpuolisiin etuihin ja sitoumuksiin sekä eriyttämisperiaatteeseen, jaettuun omistajuuteen ja vastuullisuuteen perustuen.

2.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous on parlamentaarinen foorumi, jonka tavoitteena on luoda tarvittavat olosuhteet poliittisen lähentymisen ja taloudellisen yhdentymisen lujittamiseksi Euroopan unionin ja sen itäisen Euroopan kumppanimaiden välillä. Parlamentaarisesta kuulemisesta ja kumppanuuden valvonnasta ja seurannasta vastuullisena tahona, se pyrkii omalta osaltaan itäisen kumppanuuden lujittamiseen, kehittämiseen ja näkyvyyteen.

3.   Osallistuminen EURONESTin parlamentaariseen edustajakokoukseen on vapaaehtoista, edellyttäen, että perustamisasiakirjassa määritellyt jäsenyysehdot täyttyvät. Lisäksi EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen tehtävänä on säilyttää yhdentymisen ja avoimuuden henki.

4.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen tehtävänä on auttaa tukemaan, edistämään ja lujittamaan itäistä kumppanuutta käytännön toimin neljällä temaattisella painopistealueella:

a)

perusarvoja, kuten demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista koskevat kysymykset sekä markkinataloutta, kestävää kehitystä ja hyvää hallintotapaa koskevat kysymykset;

b)

EU:n ja sen itäisen Euroopan kumppanimaiden taloudellisen yhdentymisen lujittaminen, sosiotaloudellisten uudistusten tukeminen itäisen Euroopan kumppanimaissa sekä kaupan ja sijoitusten vapauttaminen tavoitteena taata yhdenmukaisuus EU:n lainsäädännön kanssa ja siten luoda vakaa ja kattava vapaakauppa-alueiden verkosto;

c)

yhteiset energiatuki- ja turvajärjestelmät sekä itäisen Euroopan kumppanimaiden energiapoliitikkojen ja lainsäädännön yhdenmukaistaminen;

d)

ihmisten välisten kontaktien edistäminen ja Euroopan unionin ja itäisen Euroopan kumppanimaiden kansalaisten, ja erityisesti nuorten, välisen vuorovaikutuksen helpottaminen; kulttuuriyhteistyön ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä koulutuksen, tutkimuksen ja tieto- ja mediayhteiskunnan kehityksen tukeminen.

2 artikla

Kokoonpano

1.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous on yhteinen edustajakokous ja se koostuu:

a)

60:stä Euroopan parlamentin jäsenestä;

b)

10:stä jokaisen osallistuvan itäisen Euroopan kumppanimaan parlamentin jäsenestä.

2.   Euroopan parlamentin ja itäisen Euroopan kumppanimaiden valitsemat EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenet on nimitettävä Euroopan parlamentin ja vastaavasti kulloisenkin itäisen Euroopan kumppanimaan parlamentin vakiintuneiden menettelyjen mukaisesti niin, että eri poliittiset ryhmät ja valtuuskunnat ovat mahdollisen hyvin jakautumisensa mukaan edustettuna. Kyseisten menettelyjen mukaisesti jokainen osallistuva parlamentti voi päättää varajäsenten nimittämisestä EURONESTin parlamentaariseen edustajakokoukseen.

3.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous on järjestettävä sekä Euroopan parlamentin että kumppanimaiden parlamentaaristen valtuuskuntien pohjalta. Jäsenet voivat järjestäytyä EURONESTin parlamentaarisessa edustajakokouksessa myös niiden poliittisen puoluejakauman mukaisesti.

4.   Osallistuvien parlamenttien on edistettävä sukupuolien tasapuolista edustusta nimittäessään jäseniä EURONESTin parlamentaariseen edustajakokoukseen ja sen elimiin.

5.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen on varmistettava, että sen kaikkien elinten kokoonpanot ovat tasapainossa poliittisten ryhmittymien ja jäsenten kansallisuuksien jakauman kanssa.

6.   Jokaisen täyttämättömän paikan on aina oltava sen parlamentin käytettävissä, jolle se kuuluu.

3 artikla

Vastuualueet

EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen tehtävänä on olla parlamentaarisen keskustelun, kuulemisen, valvonnan ja seurannan foorumi kaikissa itäistä kumppanuutta koskevissa kysymyksissä. Tämän tehtävän puitteissa EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen toimenkuvaan kuuluu muun muassa hyväksyä itäisen kumppanuuden huippukokoukselle, itäisen kumppanuuden kehittämiseen keskittyneille elimille ja ministerikokouksille sekä Euroopan unionin ja itäisen Euroopan kumppanimaiden toimielimille osoitettuja päätöksiä, suosituksia ja lausuntoja. Lisäksi sen vastuulla on huippukokouksen tai ministerikokousten vaatimuksesta laatia mietintöjä ja ehdotuksia kumppanuuden toiminnan eri aloihin liittyviä erityistoimenpiteitä varten.

4 artikla

Puheenjohtajuus ja puhemiehistö

1.   EURONESTin parlamentaariseen edustajakokoukseen kuuluvien sekä Euroopan parlamentin että itäisen Euroopan kumppanimaiden on valittava jäsentensä joukosta puhemiehistö, joka koostuu kahdesta samanarvoisesta yhteispuheenjohtajuutta harjoittavasta puheenjohtajasta (yksi kummastakin EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen muodostavasta osapuolesta) sekä varapuheenjohtajista (yksi kustakin itäisen Euroopan kumppanimaasta lukuun ottamatta sitä kumppanimaata, josta yhteispuheenjohtaja tulee ja yhtä monta varapuheenjohtajaa Euroopan parlamentista). Kumpikin edustajakokouksen osapuoli päättää erikseen valintamenettelyistä ja toimikausista.

2.   Jos joku puhemiehistön jäsenistä ei voi osallistua tulevaan puhemiehistön kokoukseen, hänen sijaisenaan voi toimia EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsen, joka kuuluu samaan Euroopan parlamentin poliittiseen ryhmään tai samaan itäisen Euroopan kumppanuuden valtuuskuntaan. Yhteispuheenjohtajille on ilmoitettava sijaisuudesta kirjallisesti ennen kokousta. Jos yhteispuheenjohtajan sijaisena toimii varajäsen, varajäsen ottaa yhteispuheenjohtajan tehtävät puhemiehistön jäsenenä mutta ei yhteispuheenjohtajana.

3.   Puhemiehistö on vastuussa EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen työn koordinoinnista, sen toiminnan, päätöslauselmien ja suositusten seurannasta sekä suhteiden luomisesta itäisen kumppanuuden huippukokoukseen, ministerikokouksiin ja korkean tason virkamiehiin ja suurlähettiläihin sekä kansalaisyhteiskunnan ja muiden tahojen edustajiin. Puhemiehistö edustaa edustajankokousta suhteissa muihin toimielimiin.

4.   Puhemiehistö kokoontuu yhteispuheenjohtajien aloitteesta vähintään kahdesti vuodessa. Yksi näistä kokouksista järjestetään EURONESTin parlamentaarisen edustajankokouksen täysistunnon aikana. Puhemiehistö on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen itäisen Euroopan kumppanimaiden edustajista ja puolet Euroopan parlamentin edustajista ovat läsnä.

5.   Puhemiehistö laatii EURONESTin parlamentaariselle edustajakokoukselle esityslistaluonnoksen ja vahvistaa edustajakokouksen toimintamenettelyt.

6.   Puhemiehistö on vastuussa valiokuntien ja työryhmien kokoonpanoon ja vastuualueisiin koskevista asioista. Puhemiehistön vastuulla on myös valtuuttaa valiokunnat laatimaan mietintöjä, päätöslauselmaesityksiä ja suosituksia. Se voi myös osoittaa eri asioita valiokuntien käsiteltäviksi, jotka voivat laatia mietintöjä tietystä aiheesta.

7.   Puhemiehistö hyväksyy päätökset paikalla olevien jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä. Jos joku itäisen Euroopan kumppanuuden valtuuskuntaa edustava jäsen tai varajäsen julistaa valtuuskuntansa puolesta, että päätöksen sisällön hyväksyminen vaikuttaa maan ratkaiseviin etuihin, ja toimittaa asiaa tukevan kirjallisen selvityksen, johon sisältyy kuvaus vahingosta, puhemiehistö voi hyväksyä päätöksen yksimielisellä päätöksellä. Tätä mahdollisuutta voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa ja jos ehdotettu päätös vaikuttaa erityisellä tavalla valtion selviytymiseen, turvallisuuteen ja elinvoimaisuuteen, ja se voi koskea vain sitä päätöksen osaa, jolla on vaikutusta kyseisen itäisen Euroopan kumppanimaan ratkaiseviin etuihin. Tätä vaihtoehtoa ei saa käyttää estämään puhemiehistöä hyväksymästä koko päätöstä tai teknisten tai menettelyihin liittyvien päätösten yhteydessä.

8.   Jos päätösvaltaisuuden toteamiseksi tarvittavaa läsnä olevien jäsenten määrää tai kahden kolmasosan ääntenenemmistöä laskettaessa tulokseksi ei saada kokonaislukua, luku pyöristetään.

5 artikla

Suhteet itäisen kumppanuuden huippukokoukseen, ministerineuvostoon, Euroopan komissioon ja ministerikokouksiin

1.   Puhemiehistö tiivistää siteitä itäisen kumppanuuden toimielimiin, elimiin ja järjestöihin kaikilla alueilla. Yhteistyön käytännön järjestelyt on tarvittaessa vahvistettava vastaavissa yhteisymmärrysmuistioissa ja -pöytäkirjoissa.

2.   Puhemiehistö kutsuu itäisen kumppanuuden kehittämiseen ja vahvistamiseen sitoutuneet itäisen kumppanuuden huippukokouksen, ministerineuvoston, Euroopan komission ja ministerikokousten edustajat osallistumaan EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen ja sen elinten istuntoihin ja kokouksiin.

6 artikla

Tarkkailijat

1.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous voi puhemiehistön ehdotuksesta sallia EU:n troikan parlamenttien edustajien osallistua EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen kokouksiin tarkkailijoina.

2.   Puhemiehistö voi myös kutsua muiden toimielinten ja elinten edustajia sekä muita henkilöitä osallistumaan EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen, sen valiokuntien ja työryhmien istuntoihin ja kokouksiin.

7 artikla

EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen täysistunnot

1.   Yhteispuheenjohtajat kutsuvat EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen koolle ja sen on periaatteessa määrä kokoontua kerran vuodessa joko jossakin itäisen Euroopan kumppanimaassa tai Euroopan parlamentin tiloissa jossakin sen toimipisteistä Euroopan parlamentin tai istuntoa isännöivän itäisen Euroopan kumppanimaan parlamentin kutsusta.

2.   Puhemiehistön vaatimuksesta yhteispuheenjohtajat voivat kutsua koolle EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen ylimääräiseen istuntoon.

3.   Euroopan parlamentin puhemies tai isännöivän itäisen Euroopan kumppanimaan parlamentin puhemies avaa EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jokaisen täysistunnon ensimmäisen istunnon.

8 artikla

Kokousten puheenjohtajuus

1.   Yhteispuheenjohtajat päättävät yhdessä kumpi niistä toimii EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen kunkin kokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja voi kokouksen aikana pyytää toista yhteispuheenjohtajaa tai jotakuta varapuheenjohtajista astumaan hänen tilalleen.

2.   Puheenjohtaja avaa, keskeyttää ja päättää kokoukset. Puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että työjärjestystä noudatetaan, säilyttää järjestys, kutsua puhujat, rajoittaa puheaikaa, asettaa asioita äänestettäväksi ja julistaa äänestyksen tulokset.

3.   Puheenjohtaja päättää kokousten aikana esille otettavista, myös työjärjestykseen kuulumattomista, asioista. Tarvittaessa hän voi kuulla puhemiehistöä.

4.   Istunnon puheenjohtaja voi käyttää keskustelussa puheenvuoron ainoastaan esitelläkseen asian tai pyytääkseen puhujia palaamaan järjestykseen. Jos puheenjohtaja haluaa osallistua keskusteluun, hänen on luovutettava paikkansa toiselle yhteispuheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

9 artikla

Esityslista

1.   Yhteispuheenjohtajat toimittavat edustajakokouksen hyväksyttäväksi puhemiehistön laatiman esityslistaluonnoksen täysistuntoa varten.

2.   Kunkin täysistunnon esityslistaluonnos sisältää kaksi käsiteltävien asioiden luokkaa:

a)

pysyvien valiokuntien esittämät mietinnöt, joita voi olla periaatteessa enintään yksi valiokuntaa ja täysistuntoa kohti. Päätöslauselmaesitykset, jotka voivat myös sisältyä mietintöön, on jätettävä käsiteltäväksi neljä viikkoa ennen täysistunnon avaamista. Päätöslauselmaesitysten maksimipituudesta on säädetty työjärjestyksen liitteessä II. Puhemiehistö voi valiokuntien yhteispuheenjohtajien pyynnöstä päättää, monestako mietinnöstä äänestetään täysistunnon aikana, mikä riippuu valmistelutöiden edistymisestä.

b)

pysyvän valiokunnan esittämät tai puhemiehistön itsensä esittämät kiireelliset asiat; esityslistalle otetaan kiireellisiä asioita vain poikkeustapauksissa ja kussakin täysistunnossa niitä voidaan ottaa käsittelyyn enintään kolme;

3.   Kiireellistä asiaa koskevan päätöslauselman voivat jättää käsiteltäväksi vähintään 10 EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsentä, vähintään kahdesta valtuuskunnasta tai yhdestä Euroopan parlamentin poliittisesta ryhmästä. Kiireellisiä asioita koskevia päätöslauselmaesityksiä voidaan jättää vain täysistunnon esityslistalle otetuista kiireellisistä asioista, ja niiden enimmäispituus on tuhat sanaa. Kiireellisiä asioita koskevat päätöslauselmaesitykset on annettava käsiteltäväksi 48 tuntia ennen sen täysistunnon alkamista, jonka aikana niistä keskustellaan ja äänestetään.

4.   Kiireellisiä asioita koskevat päätöslauselmaesitykset jätetään puhemiehistölle, joka varmistaa, että päätöslauselmaesitys täyttää 3 kohdan vaatimukset, sekä huolehtii siitä, että se otetaan esityslistalle ja että se on saatavilla EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen työkielillä. Puhemiehistön ehdotukset toimitetaan EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen hyväksyttäväksi.

10 artikla

Päätösvaltaisuus

1.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa sen itäisen Euroopan kumppanimaiden edustajista ja yksi kolmasosa sen Euroopan parlamentin edustajista on läsnä.

2.   Äänestykset ovat päteviä äänestäjien lukumäärästä riippumatta, jollei puhemies vähintään 15 jäsenen ennen äänestyksen aloittamista esittämästä pyynnöstä totea, että edustajakokous ei ole päätösvaltainen. Jos äänestys osoittaa, että edustajakokous ei ole päätösvaltainen, äänestys otetaan seuraavan istunnon esityslistalle.

11 artikla

Istumajärjestykset

1.   Kaikki jäsenet istuvat nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä kansallisuudesta riippumatta. Puhemiehistö istuu edessä.

2.   Itäisen kumppanuuden huippukokouksen, ministerineuvoston, Euroopan komission ja ministerikokousten edustajat sekä tarkkailijat istuvat edustajakokouksen jäsenistä erillään.

12 artikla

Viralliset kielet ja työkielet

1.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen viralliset kielet ovat Euroopan unionin ja itäisen Euroopan kumppanimaiden viralliset kielet. Työkielet ovat englanti, saksa, ranska ja venäjä. Sen varmistamiseksi, että EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jokainen jäsen voi osallistua täysivoimaisesti asioiden käsittelyyn, Euroopan parlamentin kielipalveluja välittävät yksiköt voivat toimittaa pyydettyä kielellistä apua mihin tahansa istuntopaikkaan edellyttäen, että kokousta isännöivän maan parlamentti sen hyväksyy.

2.   Kokousta isännöivä parlamentti huolehtii, että työasiakirjat ovat EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenten saatavilla edustajakokouksen työkielillä ja aina kun mahdollista kaikilla virallisilla kielillä.

3.   Periaatteessa, ja mahdollisuuksien mukaan, kaikki jäsenet voivat keskustelujen aikana käyttää yhtä EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen virallisista kielistä. Välihuomautukset tulkataan EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen työkielille, ja vain mikäli tämä on Euroopan parlamentin monikielisyyttä koskevien menettelysääntöjen mukaisesti mahdollista Euroopan unionin olennaisille virallisille kielille, mikäli EURONESTin parlamentaarinen kokous järjestetään jossakin Euroopan parlamentin toimipaikoista.

4.   Valiokuntien ja tarvittaessa työryhmien kokoukset sekä kuulemiset pidetään työkielillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työjärjestyksessä säädettyjä mahdollisuuksia.

5.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen hyväksymät tekstit julkaistaan kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Itäisen Euroopan kumppanimaiden parlamentit julkaisevat tekstit niiden virallisilla kielillä sopivaksi katsomassaan muodossa.

13 artikla

Keskustelujen julkisuus

EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen täysistunnot ovat julkisia, ellei se toisin päätä.

14 artikla

Oikeus käyttää puheenvuoro

1.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsen saa käyttää puheenvuoron, kun puheenjohtaja on sen hänelle myöntänyt.

2.   Itäisen kumppanuuden huippukokouksen, ministerineuvoston, Euroopan komission ja ministerikokousten edustajat sekä tarkkailijat saavat käyttää puheenvuoron puheenjohtajan luvalla.

3.   Jos puheenvuoron käyttäjä harhautuu aiheesta, puheenjohtaja kehottaa puhujaa palaamaan takaisin aiheeseen. Jos puhuja edelleen poikkeaa asiasta, puheenjohtaja voi kieltää häneltä puheenvuorot sopivaksi katsomakseen ajaksi.

15 artikla

Työjärjestyspuheenvuorot

1.   Jäsen voi käyttää työjärjestyksen noudattamista koskevan puheenvuoron tai tehdä menettelyä koskevan esityksen, jolloin hän saa käyttää enintään kahden minuutin puheenvuoron ennen muita.

2.   Puheenjohtaja voi pyynnöstä myöntää menettelyä koskevaa esitystä vastustavalle puhujalle enintään kaksi minuuttia kestävän puheenvuoron.

3.   Muita puheenvuoroja ei myönnetä.

4.   Puheenjohtaja ilmoittaa työjärjestyksen noudattamista tai menettelyä koskevaa esitystä koskevan päätöksensä. Tarvittaessa hän voi kuulla puhemiehistöä.

16 artikla

Äänestysoikeudet ja -menettelyt

1.   Jokaisella jäsenellä on yksi henkilökohtainen ääni, jota ei voi siirtää toiselle.

2.   EURONESTin parlamentaarisessa edustajakokouksessa äänestetään äänestyskoneella. Jos äänestyskoneen käyttäminen ei ole mahdollista, EURONESTin parlamentaarisessa edustajakokouksessa äänestetään kättä nostamalla. Jos käden nostamisen tulos on epäselvä, suoritetaan uusi äänestys värikortteja käyttäen.

3.   Ääntenlaskun suorittaa laskentatoimikunta, johon kuuluu kaksi tasavertaista EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen kummankin osapuolen sihteeristön edustajaa. Puhemiehistö nimittää laskentatoimikunnan ennen jokaista täysistuntoa, ja laskentatoimikunta ilmoittaa ääntenlaskennan tuloksesta suoraan yhteispuheenjohtajille.

4.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous voi päättää salaisen äänestyksen järjestämisestä, jos vähintään 15 edustajakokouksen jäsentä jättää tästä kirjallisen pyynnön ennen klo 18.00 äänestystä edeltävänä päivänä.

5.   EURONESTin parlamentaarinen edustuskokous tekee päätökset äänestykseen osallistuneiden jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Jos EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen kumpikin osapuoli, vähintään kymmenesosa vähintään kahden Euroopan parlamentin poliittisen ryhmän edustajista tai vähintään kaksi itäistä kumppanuutta edustavan osapuolen valtuuskuntaa ennen äänestyksen aloittamista pyytää erillistä äänestystä, on toimitettava äänestys, jossa itäisen Euroopan kumppanimaiden edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat äänestävät erikseen mutta samanaikaisesti (1). Kysymyksessä oleva teksti hyväksytään, jos sillä on kahden kolmasosan äänten enemmistö kummastakin edustajakokouksen muodostavasta osapuolesta.

6.   Jos teksti, josta äänestetään, sisältää kaksi tai useampia määräyksiä tai viittauksia kahteen tai useampaan kohtaan tai jos se voidaan luontevasti jakaa kahteen tai useampaan osaan, joilla on eri merkitys ja/tai normatiivinen arvo, jokin Euroopan parlamentin poliittinen ryhmä tai vähintään viisi EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsentä voi pyytää kohta kohdalta -äänestystä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti yhteispuheenjohtajille äänestystä edeltävän päivän kello 18.00 mennessä, elleivät yhteispuheenjohtajat aseta muuta määräaikaa.

17 artikla

EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselmat ja suositukset

1.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous voi hyväksyä itäisen kumppanuuden huippukokoukselle ja toimielimille, elimille, ryhmille ja ministerikokouksille osoitettuja itäisen kumppanuuden vahvistamiseen tähtääviä päätöslauselmia ja suosituksia tai Euroopan unionille ja itäisen Euroopan kumppanimaiden toimielimille osoitettuja päätöslauselmia ja suosituksia, jotka koskevat kumppanuuden eri näkökohtia.

2.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous äänestää pysyvien valiokuntien antamiin mietintöihin sisältyvistä päätöslauselmaesityksistä.

3.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous äänestää tarvittaessa myös kiireellisiä asioita koskevista päätöslauselmaesityksistä.

4.   Puheenjohtaja pyytää tarvittaessa samankaltaisia kiireellisiä asioita koskevien päätöslauselmaesitysten laatijoita laatimaan yhteisen päätöslauselmaesityksen. Keskustelun jälkeen EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous äänestää ensin kustakin esityksestä ja niitä koskevista tarkistuksista. Jos jäsenet ovat antaneet käsiteltäväksi yhteisen päätöslauselmaesityksen, muut samasta aiheesta annetut samojen laatijoiden päätöslauselmaesitykset raukeavat. Myös yhteisen päätöslauselman hyväksymisen seurauksena kaikki muut samaa asiaa koskevat teksti raukeavat. Mikäli yhteistä päätöslauselmaa ei hyväksytä, lopuista päätöslauselmaesityksistä äänestetään niiden esittämisjärjestyksessä.

18 artikla

Viestit itäisen kumppanuuden huippukokouksille

EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen puhemiehistö toimittaa EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen hyväksymien päätöslauselmien ja suositusten pohjalta huippukokoukselle tai tarvittaessa itäisten kumppanimaiden ministerikokoukselle ilmoituksen. Yhteispuheenjohtajat toimittavat ilmoituksen yhdessä asianomaisille toimielimille.

19 artikla

Lausumat

Puhemiehistö voi antaa kiireellisiä julkilausumia kaikista itäistä kumppanuutta koskevista kysymyksistä sekä sellaisten luonnonkatastrofien, puhjenneiden kriisien tai konfliktien yhteydessä, jolloin voidaan pitää sopivana tai tarpeellisena esittää virallinen vetoomus asianomaisille ja kehottaa heitä pidättäytymään väkivallasta ja/tai osallistumaan poliittisiin neuvotteluihin, tai osoittamaan yhteisvastuullisuutta kärsineitä henkilöitä ja maita kohtaan. Julkilausumien on perustuttava EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen hyväksymiin päätöslauselmiin ja suosituksiin ja ne on mahdollisimman pikaisesti annettava tiedoksi EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenille. Yhteispuheenjohtajat julkaisevat julkilausumat.

20 artikla

Tarkistukset

1.   Täysistunnossa käsiteltäviä tekstejä koskevia tarkistuksia voivat jättää joko vähintään viisi EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsentä tai 2 artiklan 3 kohdassa mainittu poliittinen ryhmä. Tarkistusten on liityttävä tekstiin, jota niillä pyritään muuttamaan, ja ne on esitettävä kirjallisina. Puhemiehistö voi näiden perusteiden pohjalta päättää, ettei tarkistusta oteta käsiteltäväksi.

2.   Tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan täysistunnon alussa.

3.   Tarkistuksista äänestetään ennen tekstiä, johon ne liittyvät.

4.   Jos samaan tekstin osaan on esitetty kaksi tai useampia tarkistuksia, äänestetään ensin tarkistuksesta, joka poikkeaa sisällöltään eniten alkuperäisestä tekstistä. Suullisista tarkistuksista huomioon voidaan ottaa ainoastaan ne, joilla korjataan sisältö- tai kielivirheitä. Muita suullisia tarkistuksia ei oteta huomioon.

5.   Edustajakokous ei ota huomioon mitään tarkistuksia (mukaan luettuina suulliset tarkistukset), joiden osalta on esitetty ratkaisevia etuja koskeva huomautus.

21 artikla

Kirjallisesti vastattavat kysymykset

1.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenet voivat esittää kirjallisesti vastattavia kysymyksiä itäisten kumppanimaiden ministeritason elimille, huippukokouksen puheenjohtajavaltiolle, EU:n ministerineuvostolle tai Euroopan komissiolle.

2.   Kysymysten on koskettava itäistä kumppanuutta ja erityisesti sen neljää temaattista painopistealuetta. Nämä kysymykset toimitetaan puhemiehistölle kirjallisina, joka päättää, ovatko ne sallittuja, ja välittää sallitut kysymykset asianomaisille tahoille ja pyytää niitä antamaan kirjallisen vastauksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne saivat kysymyksen.

22 artikla

Suullisesti vastattavat kysymykset

1.   Jokaisen täysistunnon yhteydessä pidetään itäisen kumppanimaiden ministeritason elinten, huippukokouksen puheenjohtajavaltion, EU:n ministerineuvoston ja Euroopan komission kyselytunti puhemiehistön päättämänä ajankohtana, jona paikalla on mahdollisimman korkea-arvoisia edustajia edellä mainituista toimielimistä.

2.   Kukin EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsen voi esittää yhden suullisesti vastattavan kysymyksen. Kysymysten on koskettava itäistä kumppanuutta ja erityisesti sen neljää temaattista painopistealuetta. Jos kysymys on useamman jäsenen yhteisesti jättämä, vain yksi jäsenistä esittää sen suullisesti. Kysymykset saavat olla pituudeltaan enintään sata sanaa ja ne annetaan kirjallisina puhemiehistölle sen asettamaan määräaikaan mennessä. Puhemiehistö päättää, ovatko kysymykset sallittuja. Puhemiehistö hylkää erityisesti kysymykset, jotka liittyvät istunnon esityslistalle jo otettuihin aiheisiin. Käsiteltäväksi otettavat kysymykset toimitetaan asiaankuuluville toimielimille. Yhteispuheenjohtajat päättävät suullisten kysymysten käsittelyjärjestyksestä, joka annetaan tiedoksi kysymysten laatijoille.

3.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous varaa kustakin täysistunnosta enintään kaksi tuntia suullisesti vastattavien kysymysten käsittelyyn. Kysymyksiin, joihin ajan puutteen vuoksi ei voida vastata, annetaan kirjallinen vastaus, jollei kysymyksen laatija peruuta kysymystään. Kysymykseen voidaan vastata ainoastaan, jos kysymyksen laatija on paikalla.

4.   Itäisten kumppanimaiden ministeritason elimiä, huippukokouksen puheenjohtajavaltiota, EU:n ministerineuvostoa ja Euroopan komissiota pyydetään antamaan lyhyt vastaus. Vastauksen jälkeen voidaan 20 tai useamman EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenen pyynnöstä järjestää keskustelu. Puheenjohtaja asettaa keskustelulle määräajan.

23 artikla

EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen lausuntoja koskevat pyynnöt

Itäisen kumppanuuden huippukokouksen, ministerikokousten, Euroopan komission tai jonkin muun EU:n tai itäisen kumppanimaan toimielimen pyynnöstä EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous voi puhemiehistön suosituksesta laatia lausuntoja ja ehdotuksia, jotka koskevat itäisen kumppanuuden eri toiminta-alueisiin liittyvien erityistoimenpiteiden hyväksymistä. Tällaisissa tapauksissa pyyntö annetaan puhemiehistölle, joka tuo asian ja sitä koskevan suosituksen EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen käsiteltäväksi.

24 artikla

Istunnon pöytäkirja

Täysistuntojen sekä puhemiehistön, pysyvien valiokuntien ja työryhmien kokousten ehdotukset pöytäkirjaksi sekä läsnäololistat ja hyväksyttyjen päätösten tekstit valmistellaan ja säilytetään sen valtuuskunnan sihteeristössä, joka isännöi istuntoa tai kokousta. Kun ehdotus pöytäkirjaksi on laadittu, toiselle valtuuskunnalle toimitetaan siitä kopio.

25 artikla

Pysyvät valiokunnat

1.   Jotta itäiseen kumppanuuteen liittyviä erityisnäkökohtia voitaisiin tarkastella perusteellisemmin, EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous asettaa seuraavat neljä pysyvää valiokuntaa:

poliittisia asioita, ihmisoikeuskysymyksiä ja demokratiaa käsittelevä valiokunta;

taloudellista yhdentymistä, lainsäädännön lähentämistä ja EU:n politiikkojen yhdenmukaistamista käsittelevä valiokunta;

energian toimitusvarmuutta käsittelevä valiokunta;

sosiaali-, koulutus- ja kulttuuriasioita sekä kansalaisyhteiskuntaa koskevia asioita käsittelevä valiokunta.

2.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti sen pysyvät parlamentaariset valiokunnat muodostetaan edustajakokouksen jäsenistä 2 artiklan mukaisesti, ja ne toimivat siten, että kumpikin osapuoli on täysin yhdenvertainen. Pysyvien valiokuntien toimivalta, vastuualueet, jäsenyys ja menettelyt on määritelty liitteessä I.

3.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous vahvistaa pysyvien valiokuntien työjärjestyksen puhemiehistön ehdotuksesta.

26 artikla

Väliaikaiset valiokunnat ja seurantavaliokunnat

EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous voi milloin tahansa edustajakokouksen, jossa on läsnä vähintään yksi kolmasosa itäisen Euroopan kumppanimaiden edustajista ja yksi kolmasosa Euroopan parlamentin edustajista, puhemiehistön tai jäsenten ehdotuksesta, perustaa väliaikaisia valiokuntia tai seurantavaliokuntia ja päättäessään niiden perustamisesta määrittää niiden vastuualueet, kokoonpano ja tehtävä. Korkeintaan kaksi tällaista valiokuntaa voi toimia samanaikaisesti. Seurantavaliokuntien on päätettävä työnsä vuoden sisällä. Erityistapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää 6 kuukaudella.

27 artikla

Työryhmät ja kuulemiset

1.   Puhemiehistö voi päättää työryhmien asettamisesta, jotka käsittelevät itäisen kumppanuuden tiettyjä näkökohtia, tai talousarvion sallimissa rajoissa tiedonhankintavaltuuskuntien lähettämisestä itäisen Euroopan kumppanimaihin tai Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai kansainvälisiin järjestöihin. Puhemiehistö päättää työryhmien ja tiedonhankintavaltuuskuntien järjestyksestä, vastuualueista ja kokoonpanosta. Kyseisiä työryhmiä tai valtuuskuntia voidaan kehottaa laatimaan mietintöjä ja päätöslauselmaesityksiä tai EURONESTin parlamentaariselle edustajakokoukselle osoitettuja suosituksia. Työryhmät ovat toiminnassa siihen saakka, kunnes EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous toisin päättää. Työryhmien jäsenten lukumäärä on 10 (5 jäsentä kummastakin edustajakokouksen muodostavasta osapuolesta).

2.   Jos joku työryhmien jäsenistä ei voi osallistua kokoukseen, hänen sijaisenaan voi toimia EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsen, joka kuuluu samaan Euroopan parlamentin poliittiseen ryhmään tai samaan itäisen Euroopan kumppanuuden valtuuskuntaan. Asianomaisen työryhmän yhteispuheenjohtajille on ilmoitettava sijaisuudesta kirjallisesti ennen kokousta.

3.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous voi järjestää kuulemisia säännöllisin väliajoin parantaakseen ymmärrystä Euroopan unionin ja itäisten kumppanimaiden kansalaisten välillä sekä lisätäkseen yleistä tietoisuutta itäisestä kumppanuudesta. Kuulemisten järjestämisestä vastaa puhemiehistö. Kuulemiset tarjoavat mahdollisuuden kutsua paikalle henkilöitä, jotka voivat antaa EURONESTin parlamentaariselle edustajakokoukselle ensikäden tietoa tärkeistä poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista tilanteista.

28 artikla

Suhteet parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja valtuuskuntiin

1.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous kehottaa voimassa olevien sopimusten nojalla perustettuja parlamentaarisia yhteistyövaliokuntia ja valtuuskuntia sekä muita myöhemmin perustettavia valiokuntia osallistumaan työhönsä.

2.   Tämä voi koskea erityisesti nykyisten parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien ja valtuuskuntien kokousta EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen täysistunnon aikana.

29 artikla

Kokousjärjestelyihin, osallistumiseen, tulkkaukseen ja kääntämiseen liittyvien kustannusten rahoitus

1.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen täysistuntoa, puhemiehistön kokousta tai jonkin valiokunnan tai työryhmän kokousta isännöivä parlamentti vastaa istunnon tai kokouksen järjestämiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä, tämän kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 1 kohdan soveltamista.

2.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous voi puhemiehistön ehdotuksesta suosittaa, että muiden parlamenttien olisi osallistuttava edustajakokouksen istunnon tai valiokunnan tai työryhmän kokouksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

3.   Osallistujien matkakorvauksista, päivärahoista ja paikallisliikenteen kuluista vastaa se toimielin, jonka jäseniä osallistujat ovat.

4.   Järjestelykustannuksista vastaa EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen istuntoa, puhemiehistön kokousta tai jonkin valiokunnan tai työryhmän kokousta isännöivä parlamentti alla olevissa kohdissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

5.   Kun EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen istunto, puhemiehistön kokous tai valiokuntien tai työryhmien kokous järjestetään Euroopan parlamentin toimipaikoissa, Euroopan parlamentti hoitaa, tämän kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 1 kohdan soveltamista ja sen omaan kielelliseen monimuotoisuuteen perustuen tulkkauksen Euroopan unionin virallisille kielille kunkin kokouksen tarpeista riippuen ja Euroopan parlamentin monikielisyyttä koskevien menettelysääntöjen mukaisesti.

6.   Kun EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen istunto, puhemiehistön kokous tai valiokuntien tai työryhmien kokous järjestetään muualla kuin Euroopan parlamentin tavanomaisissa toimipaikoissa, Euroopan parlamentti hoitaa, tämän kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 1 kohdan soveltamista ja sen omaan kielelliseen monimuotoisuuteen perustuen, tulkkauksen ainoastaan EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen työkielille ja Euroopan unionin niille virallisille kielille, joita Euroopan parlamentin jäsenet käyttävät Euroopan parlamentin monikielisyyttä koskevien menettelysääntöjen mukaisesti.

7.   Euroopan parlamentti vastaa EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen hyväksymien virallisten asiakirjojen kääntämisestä Euroopan unionin virallisille kielille. Edellyttäen, että sillä on itäisen Euroopan kumppanimaan hyväksyntä, kyseinen toimielin vastaa omaan kielelliseen monimuotoisuuteensa perustuen lisäksi EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen ja sen elinten kokouksia valmistelevien tai kokouksissa laadittavien asiakirjojen kääntämisestä EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen työkielille. Itäisen Euroopan kumppanimaiden parlamentit vastaavat EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen hyväksymien virallisten asiakirjojen kääntämisestä maidensa virallisille kielille.

30 artikla

Pääsihteeristö

1.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen kumpaakin osapuolta edustavista virkamiehistä muodostettu sihteeristö avustaa edustajakokousta sen työskentelyn valmistelussa ja sujuvan toiminnan varmistamisessa.

Sihteeristö avustaa täysistuntoja, puhemiehistöä, valiokuntia ja työryhmiä. Jotta varmistetaan edustajakokouksen ammattitaitoinen ja puolueeton avustaminen, molemmat osapuolet edistävät sihteeristön eri osapuolten välistä tiivistä yhteistyötä, valmiuksien kehittämistä sekä ammatillisten kokemusten keskinäistä vaihtoa.

2.   Sihteeristön henkilöstön palkoista ja muista kuluista vastaa kunkin henkilön lähettänyt parlamentti.

3.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen istuntoa tai valiokunnan kokousta isännöivä parlamentti avustaa kyseisten kokousten järjestelyissä.

31 artikla

Työjärjestyksen tulkinta

Yhteispuheenjohtajat, tai heidän pyynnöstään puhemiehistö, päättävät työjärjestyksen tulkintaan liittyvistä kysymyksistä.

32 artikla

Työjärjestyksen muuttaminen

1.   EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous päättää työjärjestykseen tehtävistä tarkistuksista puhemiehistön ehdotusten perusteella.

2.   Tarkistukset hyväksytään läsnä olevien jäsenten kahden kolmasosan määräenemmistöllä. Jos EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen kumpikin osapuoli, vähintään kymmenesosa vähintään kahden Euroopan parlamentin poliittisen ryhmän edustajista tai vähintään kaksi itäistä kumppanuutta edustavan osapuolen valtuuskuntaa ennen äänestyksen aloittamista pyytää erillistä äänestystä, on toimitettava äänestys, jossa itäisen Euroopan kumppanimaiden edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat äänestävät erikseen. Kysymyksessä oleva teksti hyväksytään, jos sillä on kahden kolmasosan äänten enemmistö kummastakin edustajakokouksen muodostavasta osapuolesta.

3.   Jollei äänestyksen yhteydessä toisin määrätä, työjärjestystä koskevat muutokset tulevat voimaan niiden hyväksymistä seuraavan täysistunnon ensimmäisenä päivänä.


(1)  EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen työjärjestystä käsittelevän työryhmän tekemän ja EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen puhemiehistön 17. maaliskuuta 2015 hyväksymän ehdotuksen johdosta toimitaan elektronisten laitteiden käytön mahdollistamiseksi niin, että kukin osapuoli äänestää yksi kerrallaan ilmoittamatta tulosta, ennen kuin kumpikin osapuoli on äänestänyt.


LIITE I

PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA, VASTUUALUEET, JÄSENYYS JA MENETTELYT

1 artikla

Pysyviä parlamentaarisia valiokuntia on neljä. Niiden toimivalta ja vastuualueet ovat seuraavat:

poliittisia asioita, ihmisoikeuskysymyksiä ja demokratiaa käsittelevä valiokunta;

taloudellista yhdentymistä, lainsäädännön lähentämistä ja EU:n politiikkojen yhdenmukaistamista käsittelevä valiokunta;

energian toimitusvarmuutta käsittelevä valiokunta;

sosiaali-, koulutus- ja kulttuuriasioita sekä kansalaisyhteiskuntaa koskevia asioita käsittelevä valiokunta.

I.   Poliittisia asioita, ihmisoikeuskysymyksiä ja demokratiaa käsittelevä valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.

vakaiden demokraattisten instituutioiden kehittäminen, hallintoa ja poliittisten puolueiden asemaa koskevat asiat;

2.

poliittisen vuoropuhelun, monenvälistä luottamusta lisäävien toimien ja rauhanomaisen konfliktienratkaisun edistäminen;

3.

suhteet muihin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja parlamentaarisiin edustajakokouksiin asioissa, jotka kuuluvat sen toimenkuvaan;

4.

rauha, turvallisuus, vakaus;

5.

vaalisäännöt, tiedotusvälineitä koskeva sääntely ja lahjonnan torjuminen.

II.   Taloudellista yhdentymistä, lainsäädännön lähentämistä ja EU:n politiikkojen yhdenmukaistamista käsittelevä valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.

EU:n ja itäisen Euroopan kumppanien välisten sekä kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa toteutettavien talous- ja rahoitusasioiden sekä kaupallisten suhteiden seuranta;

2.

yhteydet asianomaisiin kansainvälisiin järjestöihin (etenkin Maailman kauppajärjestöön) sekä alueellisella tasolla toimiviin järjestöihin taloudellisen ja kaupallisen yhdentymisen edistämiseksi;

3.

teknistä yhdenmukaistamista tai standardoimista koskevat menettelyt aloilla, joita säännellään kansainvälisillä oikeussäännöksillä;

4.

kaikki kumppanuuden rahoitusta koskevat kysymykset, Euroopan investointipankin ja muiden tämäntyyppisten välineiden ja mekanismien toteuttamisen seuranta mukaan luettuna;

5.

sosiaalialan ja yksilön kehitys, sosiaaliset infrastruktuurit ja sosiaalipalvelut, terveyteen liittyvät kysymykset mukaan luettuina;

6.

maahanmuutto ja henkilövaihto;

7.

kestävä kehitys, luonnonvarat, ilmaston lämpeneminen ja energiapolitiikka;

8.

ympäristöhallinto, sijoittaminen alueellisella tasolla, ilmastonmuutos;

9.

liikenne- ja televiestintäverkostojen keskinäisten yhteyksien helpottaminen;

10.

sääntely-ympäristön yhdenmukaistaminen;

11.

rajat ylittävä yhteistyö.

III.   Energian toimitusvarmuutta käsittelevä valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.

yhteisen energian tuki- ja toimitusvarmuusmekanismin kehittämisen ja käyttöönottamisen seuranta;

2.

energian toimitusvarmuuteen ja energiakriisiin valmistautumiseen liittyvien suhteiden tukeminen ja vahvistaminen;

3.

energian toimitusvarmuutta käsittelevän lautakunnan työn tukeminen;

4.

kumppaneiden energiapolitiikkojen ja energiaa koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisen seuranta ja toimitus- ja kauttakulkureittien monipuolistaminen;

5.

keskenään yhteenkytkettyjen ja monipuolisten energiamarkkinoiden luomisen tukeminen.

IV.   Sosiaali-, koulutus- ja kulttuuriasioita sekä kansalaisyhteiskuntaa koskevia asioita käsittelevä valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.

kulttuuri- ja koulutusyhteistyön sekä suhteiden edistäminen asianomaisiin kansainvälisiin järjestöihin ja virastoihin;

2.

nuorisoasiat ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset;

3.

tietoyhteiskunnan kehittymisen ja tiedotusvälineiden aseman seuranta;

4.

yhteistyön tukeminen koulutuksen, kielten oppimisen, nuorisoasioiden ja tutkimuksen aloilla;

5.

suhteet kansalaisyhteiskuntafoorumiin sekä EU:ssa ja itäisen Euroopan kumppanimaissa toimiviin kansalaisjärjestöihin;

6.

kulttuuriyhteistyön ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen.

2 artikla

1.   Jokaisessa pysyvässä valiokunnassa on oltava enintään 30 jäsentä ja niiden on koostuttava tasapuolisesti parlamentaarisen edustajakokouksen kummankin osapuolen jäsenistä ja heijastettava EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen kokoonpanoa. EURONESTin parlamentaarinen edustajakokous päättää valiokuntien koosta ja kokoonpanosta puhemiehistön ehdotukseen perustuen.

2.   EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen jokaisella jäsenellä on oikeus olla jonkin pysyvän valiokunnan jäsen. Poikkeustapauksissa jäsen voi kuulua kahteen pysyvään valiokuntaan.

3.   Jäsenet nimitetään kunkin parlamentin vakiintuneiden menettelyjen mukaisesti niin, että valiokunnan kokoonpano heijastelee mahdollisimman pitkälti Euroopan parlamentin ja itäisen Euroopan kumppanimaiden parlamenttien eri poliittisten ryhmien ja valtuuskuntien jakaumaa.

3 artikla

1.   Jokainen valiokuntaa valitsee jäsentensä keskuudesta puhemiehistön, joka koostuu kahdesta samanarvoisesta yhteispuheenjohtajasta (yksi kummastakin EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen muodostavasta osapuolesta) sekä neljästä yhteisvarapuheenjohtajasta (kaksi kummastakin EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen muodostavasta osapuolesta), joiden valintamenettelystä ja toimikaudesta kumpikin edustajakokouksen muodostava osapuoli päättää.

2.   Yhteispuheenjohtajat päättävät yhdessä, kumpi heistä toimii valiokunnan kunkin kokouksen puheenjohtajana.

3.   Valiokunnat voivat puhemiehistön luvalla nimittää esittelijöitä selvittämään toimivaltansa piiriin kuuluvia erityiskysymyksiä ja laatimaan mietintöjä EURONESTin parlamentaariselle edustajakokoukselle jätettäväksi työjärjestyksen mukaisesti.

4.   Pysyvät valiokunnat voivat keskustella esityslistalla olevista asioista ilman mietintöä ja ilmoittaa puhemiehistölle kirjallisesti, että mainituista asioista on keskusteltu.

5.   Valiokunnat tekevät selkoa toiminnastaan EURONESTin parlamentaariselle edustajakokoukselle.

4 artikla

1.   Valiokunnat kokoontuvat yhteispuheenjohtajiensa kutsusta. Vuoden aikana järjestetään enintään kaksi kokousta, joista yksi edustajakokouksen istunnon aikana.

2.   Kaikki jäsenet voivat jättää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi.

3.   Mikäli kyseessä on menettely, EURONESTin parlamentaarisen edustajakokouksen työjärjestystä sovelletaan valiokuntien kokouksiin soveltuvin osin. Valiokunnat ovat päätösvaltaisia vasta, kun vähintään yksi kolmasosa kunkin edustajakokouksen osapuolen jäsenistä on läsnä.

4.   Kaikki kokoukset ovat julkisia, ellei valiokunta toisin päätä.


LIITE II

TEKSTIEN PITUUS

Käännettäviksi ja jäljennettäviksi toimitettaviin teksteihin sovelletaan seuraavia enimmäispituuksia:

perustelut, alustavat työasiakirjat ja työryhmien sekä tiedonkeruuvaltuuskuntien pöytäkirjat: 6 sivua;

mietintöihin sisältyvät päätöslauselmaesitykset ja kiireelliset asiat: 4 sivua, johdanto-osan kappaleet mukaan luettuina mutta lukuun ottamatta johdanto-osan viitteitä.

Sivulla tarkoitetaan 1 500 painomerkkiä sisältävää tekstiä ilman välilyöntejä.

Puhemiehistö voi muuttaa tätä liitettä.


Top