Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AE1559

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoluonnos aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin” — COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD)

OJ C 451, 16.12.2014, p. 142–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 451/142


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoluonnos aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin”

COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD)

(2014/C 451/23)

Esittelijä:

Adalbert Kienle

Euroopan parlamentti päätti 6. helmikuuta 2014 ja neuvosto 19. helmikuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 ja 304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin

COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD).

Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 19. kesäkuuta 2014.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9.–10. heinäkuuta 2014 pitämässään 500. täysistunnossa (heinäkuun 9. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon yksimielisesti 185:n äänestäessä puolesta ja 2:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1

ETSK kannattaa yhteisen oikeudellisen ja taloudellisen kehyksen luomista tähän mennessä erillisesti hallinnoituja ja rahoitettuja kouluhedelmä- ja koulumaito-ohjelmia varten.

1.2

ETSK on aivan erityisen tyytyväinen siihen, että tulevassa ohjelmassa painotetaan selvästi enemmän pedagogista tukea, joka – jos sen kaikkia mahdollisuuksia hyödynnetään täysin – voi antaa ratkaisevan tärkeän panoksen torjuttaessa lasten lihavuuden lisääntymistä ja elintarvikkeiden haaskaamista.

1.3

ETSK odottaa hallinto- ja organisaatiotaakan selvää vähenemistä. Jäsenvaltioille on annettava riittävästi toimintavaraa omia painopisteitään ja erityispiirteitään varten.

1.4

ETSK suosittaa asettamaan selkeästi etusijalle kestäväpohjaiset eurooppalaiset kausituotteet, jotka ovat mahdollisimman tuoreita sekä alueellisia tai paikallisia.

2.   Johdanto

2.1

Eri aikoina on perustettu itsenäisiä eurooppalaisia koulujakeluohjelmia. Alun perin tavoitteena oli ennen kaikkea myynninedistäminen, mutta nykyisin painopisteenä on lasten terveellinen ravinto. Koulumaito-ohjelma otettiin käyttöön jo vuonna 1977 osana maidon markkinajärjestelyä. Ohjelmaan on osallistunut vuosittain noin 20 miljoonaa lasta. Kouluhedelmäohjelma puolestaan syntyi vuonna 2007 poliittisena sitoumuksena hedelmä- ja vihannesalan yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksen yhteydessä, ja siitä on hyötynyt 8,6 miljoonaa lasta. Ohjelmilla on samanlaisista tavoitteista ja kohderyhmistä huolimatta ollut erilaiset oikeudelliset ja taloudelliset perusedellytykset, ja myös niiden suunnittelu ja toteutus ovat eronneet toisistaan. Kumpaakaan ohjelmaa ei ole hyödynnetty täysimääräisesti, ja niitä on käytetty hyvin eri tavoin jäsenvaltioissa.

2.2

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen selkeän kritiikin sekä molempien koulujakeluohjelmien perusteellisen arvioinnin ja julkisen kuulemismenettelyn jälkeen Euroopan komissio ehdottaa nyt yhteistä oikeudellista ja taloudellista kehystä hedelmien, vihannesten ja maidon toimittamiseksi koululaisille. Samalla on tarkoitus korjata heikkouksia ja puutteita. Ohjelmissa on ennen kaikkea määrä tukea pedagogisia näkökohtia.

2.3

Uusi ohjelma on tarkoitus rahoittaa yhteisen maatalouspolitiikan 2020 puitteissa koulujakeluohjelmiin kohdennettavin korotetuin määrärahoin, ja sillä on vuosittain 230 miljoonan euron budjetti (150 miljoonaa euroa kouluhedelmäohjelmalle ja 80 miljoonaa euroa koulumaito-ohjelmalle).

3.   Yleistä

3.1

ETSK kannattaa voimakkaasti EU:n tukemia ohjelmia maataloustuotteiden jakamiseksi lasten ja nuorten oppilaitoksiin. Komitea muistuttaa, että se vastusti päättäväisesti vuonna 1999 Euroopan komission aiempaa suunnitelmaa lopettaa EU:n tuki koulumaito-ohjelmalle.

3.2

ETSK painottaa tasapainoisen ravinnon suurta merkitystä lapsille ja koululaisille. Köyhyys, joka on kärjistynyt finanssi- ja talouskriisin johdosta, on myös erityisen merkittävä riskitekijä lasten ja nuorten ravinnon kannalta. Pelottavan monet lapset lähtevät päivittäin kouluun ilman minkäänlaista aamiaista. Sekä lihavuuden lisääntyminen että haaskattujen elintarvikkeiden määrä ovat vakavia yhteiskunnallisia haasteita.

3.3

Vaikka jäsenvaltioiden osallistuminen ohjelmiin on edelleen vapaaehtoista, ETSK toivoo, että uusia koulujakeluohjelmia sovelletaan ja hyödynnetään täysimääräisesti kaikissa jäsenvaltioissa. ETSK on toiveikas sen suhteen, että näin voidaan pysyvästi nostaa hedelmien, vihannesten ja maitotuotteiden osuutta lasten ruokavaliossa.

3.4

ETSK on aivan erityisen tyytyväinen siihen, että EU painottaa aiempaa enemmän tukevia pedagogisia toimia. ETSK katsoo, että sen aiemmat kehotukset on näin otettu huomioon. Hallintotasojen sekä koulujen, vanhempien, maatalouden ja elintarviketeollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja viestinten olisi pidettävä terveellisempien ravintotottumusten muotoutumisen edistämistä juuri lapsuudessa ja kouluiässä sekä maataloutta ja elintarvikeketjua koskevan tietoisuuden parantamista velvollisuutenaan ja yhteisenä tehtävänään, johon kaikki voivat antaa panoksensa.

3.5

Kyseisten koulujakeluohjelmien menestyksen ehdoton edellytys ovat opettajat, jotka onneksi ovat niistä yhä kiinnostuneempia ja toimivat aktiivisesti niiden parissa. Erityisen motivoivaa heidän kannaltaan voisi olla valtioiden tai sponsorien ja kansalaisyhteiskuntaan kuuluvien tukiyhdistysten tarjoama lisätuki ohjelmille. Tällainen tuki on toivottavaa etenkin heikommassa asemassa olevilla alueilla. ETSK kannattaa tämän vuoksi Euroopan komission käynnistämää kokeiluhanketta sosiaalisesti arassa ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä varten.

3.6

ETSK tukee painokkaasti myös ehdotettuja laajennettuja mahdollisuuksia parantaa tietoisuutta paikallisesta maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta sekä niiden tuotteista, työstä ja yhteiskunnallisista palveluista esimerkiksi siten, että perustetaan koulupuutarhoja, tehdään kouluretkiä tai järjestetään tuotemaistiaisia maatiloilla ja käsiteollisuusyrityksissä tai suoritetaan ”ravintoajokortti”. ETSK:n mielestä on esimerkillistä, että eräissä jäsenvaltioissa maanviljelijät toimittavat koulumaidon suoraan kouluihin ja heillä on näin jatkuvasti kontakti lapsiin.

3.7

ETSK on tyytyväinen siihen, että tilaisuuden tullen voidaan tarkastella myös oliiviöljyn tai hunajan kaltaisia maataloustuotteita sekä luonnonmukaiseen viljelyyn liittyviä kysymyksiä. Sama koskee ympäristökysymyksiä tai elintarvikkeiden haaskausta. ETSK suosittaa, että tukitoimia arvioidaan hyvin varhaisessa vaiheessa.

3.8

EU:n koulujakeluohjelma voi menestyä vain, jos siinä otetaan huomioon kansalliset ja alueelliset erityispiirteet, päiväkotien ja koulujen olosuhteet sekä lasten ja vanhempien odotukset. Nimenomaan kuulemismenettelyt ovat vahvistaneet selvästi, että huomattavaa hallinto- ja organisaatiotaakkaa pidetään yleisesti haittana tai jopa perusteena olla osallistumatta tähänastisiin koulujakeluohjelmiin. Tämän vuoksi on ETSK:n mielestä entistäkin tärkeämpää, että uuden koulujakeluohjelman toteutuessa saadaan aikaan selviä synergiavaikutuksia. Kouluilla, ohjelmaan osallistuvilla yrityksillä ja viranomaisilla on oltava selvästi alhaisempi hallinto- ja organisaatiotaakka.

3.9

ETSK pitää asianmukaisena ja tärkeänä ehdotettua mahdollisuutta kohdistaa tukea logistiikkaan ja laitteisiin, kuten tuoreiden elintarvikkeiden jäähdytykseen.

3.10

ETSK:n mielestä on oikein, että hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon jakamista tuetaan koulujakeluohjelmissa. ETSK pitää kyseenalaisena maitotuotteiden rajaamista vain maitoon, ja suosittaakin tuotevalikoiman laajentamista edelleen maitoalalla ottaen huomioon ravitsemukseen liittyvät ja pedagogiset näkökohdat. ETSK toivoo painokkaasti, että ensisijaisesti käytetään kestäväpohjaisesta eurooppalaisesta tuotannosta saatavia elintarvikkeita. Sikäli kuin ohjelmien puitteissa on mahdollista, koulujakeluohjelmien tuotteiden ja toimien pitäisi olla kausiluonteisia ja alueellisia tai niillä olisi oltava EU:n suojattu alkuperänimitys (SAN) tai suojattu maantieteellinen merkintä (SMM).

Bryssel 9. heinäkuuta 2014

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Henri MALOSSE


Top