Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AE6390

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä” – COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

OJ C 177, 11.6.2014, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 177/42


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä” –

COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

(2014/C 177/08)

Esittelijä: Edgardo Maria IOZIA

Neuvosto päätti 18. lokakuuta 2013 ja Euroopan parlamentti 10. lokakuuta 2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä

COM(2013) 641 final – 2013/314 (COD).

Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 16. joulukuuta 2013.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 21.–22. tammikuuta 2014 pitämässään 495. täysistunnossa (tammikuun 21. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 140 ääntä puolesta 3:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1

Vertailuarvoilla on rahoitusalalla perustava merkitys sekä eri tuotteiden hinnoittelun että riskien ja pääoman oikean kohdentamisen kannalta. Rahoitusmarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on siis ratkaisevan tärkeää, että vertailuarvot ovat uskottavia ja luotettavia.

1.2

Vertailuarvojen lukuisat manipulointitapaukset ovat herättäneet epäilyksiä ja huolta vertailuarvojen eheydestä maailmanlaajuisesti ja heikentäneet järjestelmän luotettavuutta ja kaupankäynnin varmuutta. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) pelkää tällaisella toiminnalla olevan vakavia seurauksia. Manipulointi voi aiheuttaa suuria tappioita sijoittajille, vääristää reaalitaloutta ja kaiken kaikkiaan heikentää luottamusta markkinoihin. ETSK edellyttää ja suosittaa näin ollen, että ehdotetut uudet toimenpiteet toteutetaan mitä pikimmin.

1.3

Yhdistynyt kuningaskunta perusti huhtikuussa 2013 finanssilaitosten menettelytapoja valvovan Financial Conduct Authority -viraston (FCA). FCA on säännellyt Libor-koron muodostukseen liittyvää toimintaa ja asettanut uusia vaatimuksia, joilla vahvistetaan hallintoa ja valvontaa, sekä ottanut käyttöön Libor-korkojen manipulointiin syyllistyneisiin tahoihin kohdistuvia seuraamustoimenpiteitä.

1.4

Euroopan komissio on muuttanut markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusehdotusta ja markkinoiden väärinkäytön rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevaa direktiiviehdotusta niin, että niissä vahvistetaan kaikenlaisen vertailuarvojen manipuloinnin olevan kiellettyä ja johtavan hallinnollisiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Seuraamusjärjestelmä on toki tarpeen, mutta se ei kuitenkaan riitä torjumaan mahdollisten uusien manipulointien vaaraa.

1.5

ETSK pitääkin komission esittämää asetusehdotusta erittäin tervetulleena ja katsoo, että ehdotetulla asetuksella päästään lainsäädännön parantamista koskevaan tavoitteeseen ja voidaan siten varmistaa markkinoilta ja vertailuarvojen ilmentämiltä arvoilta vaadittava eheys ja taata, etteivät nämä ole eturistiriitojen vuoksi vääristyneitä ja että ne kuvastavat todellista taloustilannetta ja niitä käytetään asianmukaisesti. Yleiseen taloudelliseen järjestykseen liittyvä peruste on ilmiselvä.

1.6

Erityisen tärkeitä ovat toimenpiteet ongelmia paljastavien työntekijöiden (whistle blowers) suojelemiseksi. ETSK suosittaa, että säädökseen sisällytetään viittaus ehdotukseen markkinoiden väärinkäytöstä annetun direktiivin 2003/6/EY muuttamisesta. Siinä jäsenvaltiot velvoitetaan nimenomaisesti antamaan säännöksiä tämän erityisen suojan edistämiseksi.

1.7

ETSK panee tyytyväisenä merkille, että ehdotus on kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön IOSCOn viime kesänä lukuisten kuulemisten pohjalta määrittelemien periaatteiden mukainen, mikä vähentää huomattavasti täytäntöönpanokustannuksia.

1.8

Libor- ja Euribor-korkojen manipulointiin liittyvät skandaalit ja niiden jälkeen puhjenneet, valuuttakursseja sekä raakaöljyn, öljytuotteiden ja biopolttoaineiden hintoja koskevien vertailuarvojen manipulointiin liittyvät skandaalit osoittavat, että sääntelyä kaipaa suuri joukko vertailuarvoja, joihin kuuluvat mm. energiajohdannaisten ja raaka-aineiden yhteydessä käytettävät vertailuarvot. ETSK antaa varauksettoman tukensa ehdotetun asetuksen laajalle soveltamisalalle ja suosittaa lämpimästi sen toteuttamista suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

1.9

Asetuksella lisätään markkinoiden avoimuutta, ja siinä esitetään toimenpiteitä, joilla vähennetään markkinoiden hajanaisuutta. Säännösten yhdenmukainen soveltaminen vähentää suotuisamman sääntelyn hyväksikäytön riskiä, joka on finanssimarkkinoilla hyvin suuri. Näin loppukäyttäjät hyötyvät eri maissa käytettävien vertailuarvojen yhdenmukaisuudesta.

1.10

ETSK on aina pyrkinyt vahvistamaan kuluttajien suojelua, ja se pitää ehdotettua asetusta tarkoituksenmukaisena täydennyksenä alan voimassa olevaan lainsäädäntöön, johon ei muutoin sisältyisi mitään toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että vertailuarvoja voidaan arvioida kelvollisesti ja asianmukaisesti. Sijoittajilla on oikeus arvopapereidensa (lainat, johdannaiset jne.) suojeluun markkinoiden vääristämisestä johtuvilta tappioilta.

1.11

ETSK toteaa olevansa pettynyt delegoitujen säädösten liialliseen käyttöön. Ne eivät ole tämänkään asetusehdotuksen yhteydessä perussopimuksissa asetettujen edellytysten mukaisia. Monet asiat, joita on tarkoitus käsitellä delegoiduissa säädöksissä, pitäisi määritellä asetuksessa. ETSK on antanut tästä aiheesta erillisen lausunnon. (1) Komitea pyytää komissiota tiedottamaan sille kaikista tämän alan tulevista toimenpiteistä, joista säädetään delegoiduissa säädöksissä.

2.   Tiivistelmä ehdotetusta asetuksesta

2.1

Euroopan komission ehdottamalla asetuksella on tarkoitus säännellä rahoitusvälineiden ja rahoitussopimusten vertailuarvoja koskevia sääntöjä Euroopan unionissa.

2.2

Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on varmistaa vertailuarvojen eheys ja taata, että a) ne eivät ole eturistiriitojen takia vääristyneitä, b) ne kuvastavat sitä todellista taloustilannetta, jota niiden on tarkoitus edustaa ja mitata, ja c) niitä käytetään asianmukaisesti.

2.3

Ehdotetun asetuksen pääpiirteet voidaan tiivistää seuraaviin pääkohtiin, joiden mukaan tavoitteena on

parantaa vertailuarvoprosessin päätöksentekoa, ohjausta ja valvontaa. Siihen sisältyvät ennakkoluvan myöntäminen ja vertailuarvoprosessin jatkuva valvonta sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Ehdotuksessa säädetään myös, että vertailuarvojen hallinnoijien on mahdollisuuksien mukaan vältettävä eturistiriitojen syntymistä tai ainakin hallittava niitä asianmukaisesti, jos ne ovat väistämättömiä.

parantaa vertailuarvojen hallinnoijien käyttämien syöttötietojen ja menetelmien laatua. Ehdotetussa asetuksessa säädetään, että vertailuarvoja määriteltäessä on käytettävä riittäviä ja tarkkoja tietoja, jotka edustavat sitä todellista markkina- tai taloustilannetta, jota vertailuarvon on tarkoitus mitata. Tietojen on oltava peräisin luotettavista lähteistä, ja vertailuarvo on määriteltävä selkeästi ja luotettavasti. Vertailuarvojen laskennassa käytettävät tiedot on julkaistava tai annettava yleisön saataville. Sama koskee tietoja siitä, mitä kullakin vertailuarvolla mitataan, paitsi jos julkaisemisella voi olla erittäin haitallisia seurauksia.

Vertailuarvoa määriteltäessä tulee käyttää – mikäli mahdollista – transaktiotietoja. Jos niitä ei ole käytettävissä, määrittely tulee tehdä todennettavissa olevien arvioiden perusteella.

varmistaa, että vertailuarvoihin liittyvien tietojen lähteet toimittavat asianmukaisia tietoja ja että tietolähteitä valvotaan asianmukaisesti. Vertailuarvon hallinnoijan on laadittava oikeudellisesti velvoittavat käytännesäännöt, joissa määritellään velvollisuudet ja vastuu, joka tietolähteillä on niiden toimittaessa vertailuarvojen määrittelyssä käytettäviä tietoja. Velvollisuudet koskevat myös eturistiriitojen hallintaa.

varmistaa vertailuarvoja käyttävien kuluttajien ja sijoittajien asianmukainen suojelu. Ehdotettu asetus vahvistaa avoimuutta vertailuarvojen laskennassa käytettävien tietojen ja menetelmien, mitattavien seikkojen sekä suunniteltujen käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi pankkien on arvioitava vertailuarvojen asianmukaisuutta ennen kuin ne tarjoavat rahoitussopimusta ja varoitettava asiakasta, jos vertailuarvo ei ole sopiva (esimerkiksi kiinnelainasopimuksissa).

koordinoida kriittisten vertailuarvojen valvontaa ja sovellettavuutta. Kriittisten vertailuarvojen valvonnasta vastaavat myös erityiset valvontakollegiot, joita ohjaavat vertailuarvon hallinnoijan valvontaviranomainen sekä muut valvontaviranomaiset muilta asianomaisilta oikeudenkäyttöalueilta ja joihin kuuluu myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (European Securities and Markets Authority, ESMA). Mikäli kollegio ei pääse yhteisymmärrykseen, ESMA tekee päätöksen sitovan sovittelun avulla. Kriittisiksi luokiteltuihin vertailuarvoihin liittyy muitakin erityisvaatimuksia, mm. toimivaltaisten viranomaisten valta tehdä tietojen toimittamisesta pakollista.

2.4

Keskuspankit eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, sillä niillä on jo vakuus- ja sääntelyjärjestelmät.

2.5

Ehdotuksen liitteissä esitetään hyödykkeiden vertailuarvoja ja korkokantojen määrittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännökset.

2.6

Päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi niihin vertailuarvoihin, joiden tiedot on toimitettu säännellyistä markkinapaikoista, ei sovelleta tiettyjä velvoitteita, jos ne sisältyvät jo muihin EU-säännöksiin tai valvontavelvoitteisiin.

3.   Huomioita

3.1

ETSK antaa tunnustusta, tukea ja arvostusta Euroopan komission ponnekkaille toimille, joiden tavoitteena on parantaa monipuolisen ja tiivistahtisen työohjelman mukaisesti rahoituspalvelumarkkinoiden vakautta ja tehokkuutta. ETSK korostaa tämän olevan välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että finanssimaailma palvelee reaalitaloutta.

3.2

ETSK katsoo, että ehdotettu asetus noudattaa tavoitetta edistää vakaata, valvottua, entistä vastuullisempaa ja siten kuluttajien ja yleensä talouden vaatimuksia lähempänä olevaa rahoitusmarkkinaympäristöä.

3.3

ETSK ilmaisee syvän huolensa siitä, että kyseistä asetusta ei ehkä saada hyväksyttyä nopeasti. Tämä pettäisi EU:n kansalaisten odotukset päättäväisistä ja tinkimättömistä toimista, jotta voidaan torjua markkinoiden manipulointia sekä arvopaperien ja vertailuindeksien kehitystä mittaavien välineiden manipulointia, joka aiheuttaa valtavia vahinkoja kaiken kaikkiaan hyvin vaikeassa tilanteessa. Komitea toivookin, että asetus hyväksytään ripeästi – ilman että joudutaan odottamaan rahoitusalan seuraavaa skandaalia, jotta muistettaisiin taas kunnollisen sääntelyn tarve. ETSK huomauttaa, että ehdotetun asetuksen soveltamisalan kompleksisuus ja laajuus saattavat hidastaa sen hyväksymisprosessia.

3.4

Rahoitusmarkkinoilla käytettävät erilaiset vertailuarvot (esim. Libor ja Euribor pankkien välisiä korkoja tai pörssi-indeksejä varten) ovat tärkeä osa rahoitusjärjestelmää.

3.5

Vertailuarvojen eheys on perustavan tärkeää lukuisten rahoitusvälineiden – mm. koronvaihtosopimusten ja korkotermiinien, kaupallisten ja ei-kaupallisten sopimusten, toimitussopimusten, luottojen ja lainojen – hintojen muodostuksen kannalta. Koska rahoitusvälineiden sekä rahoitussopimusten perusteella maksettavien maksujen arvo riippuu näistä vertailuarvoista, niiden kehityksellä on huomattava merkitys sekä sijoittajille että kuluttajille.

3.6

EKP:n mukaan maaliskuussa 2012 euroalueella keskimäärin lähes 60 prosenttia kaikista muun kuin rahoitusalan lainoista oli vaihtuvakorkoisia. Samana aikana vaihtuvakorkoisten osuus kotitalouksien ottamista lainoista oli noussut 40 prosenttiin.

3.7

Viimeaikaiset Libor- ja Euribor-korkojen manipulointiskandaalit (joiden lisäksi on tosin ollut myös valuuttakurssien ja energian hintojen vertailuarvojen manipulointiin liittyviä skandaaleja) ovat herättäneet epäilyksiä ja huolta vertailuarvojen eheydestä maailmanlaajuisesti. ETSK kannattaa komission tavoitetta ulottaa sääntely kaikkiin mahdollisiin indeksien manipulointeihin.

3.8

Jos manipuloinnin tai epäluotettavuuden takia vääristyneet vertailuarvot eivät kuvasta sitä, mitä niiden on tarkoitus mitata, sijoittajille ja kuluttajille aiheutuu vahinkoa ja he menettävät luottamuksensa markkinoihin.

3.9

Osa vertailuarvoista on kansallisia, mutta vertailuala on kaiken kaikkiaan kansainvälistä. EU:n rahoituspalvelumarkkinoilla tulee siis olla luotettava yhteinen vertailukehys, jota käytetään asianmukaisesti EU:n eri maissa.

3.10

Muutokset, joita komissio on ehdottanut markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan direktiiviin (2), sekä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat ehdotukset mahdollistavat asianmukaisen seuraamuksen määräämisen jokaisesta väärinkäyttötapauksesta. Komitea toistaa kannattavansa tällaista ratkaisua, jota se on esittänyt useaan otteeseen ja erityisesti lausunnossaan finanssipalvelujen alalla sovellettavista seuraamuksista (3).

3.11

Kuten komissio itsekin toteaa, pelkästään seuraamusjärjestelmän muuttaminen ei kuitenkaan kohenna vertailuarvojen tuottamis- tai käyttötapaa. Seuraamusten määrääminen ei poista vertailuprosessin puutteellisesta päätöksenteosta johtuvia manipulointiriskejä, mikäli siihen liittyy eturistiriitoja ja harkinnanvaraisuutta. ETSK kannattaa lämpimästi tätä näkemystä ja pitää tarpeellisena avoimuuden takaavan sääntelyjärjestelmän luomista.

3.12

Sijoittajien ja kuluttajien suojelemiseksi on sitä paitsi tarpeen, että vertailuarvot ovat selkeitä, luotettavia ja tarkoitukseensa soveltuvia.

3.13

ETSK:n tavoitteena on aina ollut sijoittajien ja kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu, ja se kiinnittää paljon huomiota näihin ongelmiin. Näin ollen komitea antaa varauksettoman tukensa kyseiselle vaatimukselle. Sijoittajat hyötyisivät, kun ne voisivat olla varmoja siitä, että heidän omistamassaan rahoitusinstrumentissa käytetyt vertailuarvot ovat vankalla pohjalla ja manipuloimattomia.

Tähän liittyen komitea muistuttaa useaan otteeseen esittämästään vaatimuksesta perustaa rahoituspalvelujen käyttäjiä suojeleva EU:n virasto, samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa tehtiin Dodd-Frank Act -nimisellä lailla.

3.14

ETSK pitääkin erittäin tärkeänä, että asetuksen mukaan sijoittajansuojaa parannetaan erityisillä avoimuutta koskevilla säännöksillä. Avoimuusperiaate ei tarkoita sitä, että omistusoikeuden suojaamia tietoja julkistettaisiin ja välitettäisiin kilpailijoille. Avoimuus takaa kuitenkin selkeän ja turvallisen kaupankäynnin, jossa kilpailu toteutuu entistä paremmin.

3.15

ETSK:n mielestä ehdotusta voidaan parantaa sijoittajien ja kuluttajien asianmukaisen suojelun osalta niin, että varmistetaan selkeät ja helposti vaadittavissa olevat valitus- ja vahingonkorvausoikeudet. Nämä on pidettävä erillään seuraavista:

kuluttajan oikeudet valittaa sopimuksen mukaisesta tuotteesta tai palvelusta sekä tähän liittyvät joustavat ja nopeat menettelyt

ehdotetun asetuksen 5 artiklan d kohdan ja liitteessä II olevan 5 kohdan a alakohdan mukaiset oikeudet tehdä valitus hallinnoijalle. Hallinnoijalle tehtävää valitusta varten tulee tähän liittyen kehittää sellainen malli, että valitusjärjestelmästä huolehtivat riippumattomat ulkopuoliset tahot, jotka voivat tutkia menettelyä ja tehdä sitä koskevan päätöksen objektiivisesti. Komission ehdotuksessa esitetyt kuuden kuukauden määräajat ovat suoraan sanottuna kohtuuttomat.

3.16

Kulutusluottodirektiivissä on kuluttajansuojan osalta säännöksiä riittävästä tiedottamisesta, ja samaan tavoitteeseen pyritään pian hyväksyttävällä kiinnitysluottodirektiivillä. Näissä kuluttajansuojaan liittyvissä EU:n säädöksissä ei kiinnitetä huomiota siihen, soveltuvatko rahoitussopimuksissa käytettävät vertailuarvot tarkoitukseensa. Onkin tärkeää, että ehdotus on johdonmukainen unionin muun lainsäädännön kanssa.

3.17

ETSK korostaa asetuksen 18 artiklassa esitettyä vaatimusta siitä, että ehdotetun vertailuarvon soveltuvuus kuluttajan tilanteeseen on arvioitava (samalla tavoin kuin rahoitusmarkkinadirektiivissä – MiFID – edellytetään). Jos vertailuarvo ei ole sopiva, valvotun yhteisön on ehdotettava muuta, sopivampaa vertailuarvoa.

3.18

ETSK kannattaa IOSCOn suositusten mukaisesti komission ehdotusta, jonka mukaan vertailuarvoprosessissa olisi käytettävä ”objektiivisempaa” järjestelmää, joka perustuu todellisiin transaktioihin eikä virallisiin selvityksiin.

3.19

ETSK kannattaa asetuksessa esitettyjen periaatteiden laajaa soveltamisalaa, jonka piiriin kuulunee runsas valikoima erilaisia vertailuarvoja. Tämä on IOSCOn esittämien, heinäkuussa 2013 julkaistujen periaatteiden mukaista.

3.20

ETSK kehottaa kuitenkin laatimaan täytäntöönpanosäännöt, joilla taataan myös suhteellisuusperiaatteen noudattaminen. Vertailuarvot ovat hyvin erilaisia tunnettuutensa, merkittävyytensä ja manipulointiherkkyytensä suhteen. ETSK katsookin, että kunkin vertailuarvon, niiden muodostuksen ja hallinnoijan erityispiirteet on otettava huomioon.

3.21

Hallinnoijalle kaavailtu harkintavalta valita omat menetelmänsä vertailuarvojen muodostamiseksi ei ehkä riitä varmistamaan suhteellisuusperiaatteen toteutumista. ETSK kehottaa mieluummin kehittämään lähestymistapaa, jota asetuksessa sitä paitsi jo sovelletaan, ja laatimaan erityissäännöksiä kriittisille vertailuarvoille. Yleisluonteisia periaatteita olisi täydennettävä yksityiskohtaisilla periaatteilla, joissa voidaan ottaa huomioon erilaiset vertailuarvoluokat ja niihin mahdollisesti liittyvät riskit.

3.22

ETSK katsoo, että viimeksi mainitulla tavalla voitaisiin korjata tehokkaimmin mahdolliset puutteet laatimalla asianmukaiset periaatteet mutta vaarantamatta kuitenkaan mahdollisuuksia soveltaa säännöksiä laajasti.

3.23

ETSK painottaa, että on tärkeää tehdä ero eri vertailuarvojen välillä myös sen suhteen, millaisia mahdollisia seurauksia voi aiheutua kehittyvillä markkinoilla, missä vertailuarvot ovat tärkeitä arvoja tietojen toimittamisen avoimuuden kannalta. Komitea kehottaakin mukauttamaan säädöksiä sillä perusteella, millainen merkitys vertailuarvoilla on järjestelmän kannalta, jotta ei haitata tiettyjen markkinoiden kehitystä.

3.24

ETSK pitää erittäin asianmukaisena, että vertailuarvoprosessia koskevat menettelyt kuuluvat manipulointitapauksissa siviili- ja rikosoikeudellisten seuraamusjärjestelmien piiriin.

3.25

ETSK katsoo, että vertailuarvojen muodostusmenettelyt voivat olla vankalla ja varmalla pohjalla vain, jos niiden hallinnointi on rakenteeltaan asianmukaista. Komitea suhtautuukin myönteisesti siihen, että hallinnoijalle osoitetaan vastuu vertailuarvojen eheydestä, ja on komission kanssa samaa mieltä siitä, että valitut hallinnointirakenteet soveltuvat tehtävien ja menettelyjen osalta mahdollisten eturistiriitojen käsittelyyn.

3.26

Viimeksi mainitun säännöksen parantamiseksi ETSK ehdottaa, että myös näissä kysymyksissä sovellettaisiin avoimuusvelvoitetta.

3.27

ETSK kiinnittää huomiota siihen, että vertailuarvojen muodostamisen tulee olla laajapohjaista, jotta voidaan taata, että vertailuarvot noudattavat moneen otteeseen tähdennettyä avoimuus- ja edustavuusperiaatetta. Tämä tuotiin esiin myös eräissä kannanotoissa, joita IOSCO sai järjestämissään kuulemismenettelyissä. Asetuksen mukainen vapaaehtoinen tietojen toimittaminen edistää tällaista osallistumista, mutta komitea ehdottaa, että tietojen toimittamisesta vertailuarvojen varman ja vakaan pohjan varmistamiseksi annettaisiin täsmälliset säännöt.

3.28

Mitä tulee 8 artiklan 3 kohdan säännöksiin, jotka koskevat sisäisiä menettelyjä asetuksen rikkomisista raportoimiseksi, ETSK suosittaa, että tällaisista rikkomisista raportoimisesta tehdään joustavaa, nopeaa ja helppoa.

3.29

Erityisen tärkeitä ovat toimenpiteet ongelmia paljastavien työntekijöiden (whistle blowers) suojelemiseksi. ETSK suosittaa, että säädökseen sisällytetään viittaus ehdotukseen markkinoiden väärinkäytöstä annetun direktiivin 2003/6/EY muuttamisesta. Siinä työntekijät velvoitetaan paljastamaan yrityksessä mahdollisesti tapahtuvat laittomuudet ja jäsenvaltiot velvoitetaan nimenomaisesti antamaan säännöksiä tämän erityisen suojan edistämiseksi.

3.30

ETSK:n mielestä on hyödyllistä antaa säännöksiä, joilla kannustetaan tekemään perusteltuja ilmoituksia mahdollisista ongelmista. Tässä tarkoituksessa voidaan myös palkita niitä, jotka auttavat oikeusviranomaisia.

3.31

ETSK suhtautuu myönteisesti siihen, että asianomaisia tahoja tulee kuulla etukäteen mahdollisista tarpeellisiksi katsotuista menettelytapamuutoksista. Tämä lähestymistapa on omiaan varmistamaan vertailuarvojen käytön jatkuvuuden etenkin sellaisten vertailuarvojen osalta, joita on tasapainotettava säännöllisin väliajoin.

3.32

Tähän liittyen voisi olla paikallaan luoda välineitä, joiden avulla voidaan varmistaa vertailuarvojen laskentamenetelmien laaja tunnettuus ja julkisuus (esim. julkaiseminen verkossa). ESMAn antamissa suuntaviivoissa voitaisiin tarjota tapauskohtaisia sääntöjä.

3.33

ETSK kehottaa komissiota toimimaan varovaisesti, kun on kyse mahdollisesta siirtymävaiheesta vanhoista uusiin ja erilaisiin vertailuarvoihin. Kysymys on varsin arkaluonteinen, sillä siirtymä saattaa aiheuttaa epävarmuutta voimassa oleviin sopimuksiin, mikä johtaisi kiistoihin ja markkinahäiriöihin. Yksi mahdollinen ratkaisu tällaisiin tilanteisiin voisi olla käytöstä poistuvan vertailuarvon säilyttäminen ja uusien soveltaminen vain uusiin sopimuksiin.

3.34

ETSK korostaa sen merkitystä, että hallinnoijan vakuuttaessa käytännesääntöjen olevan asetuksen mukaiset tämän tulee myös mainita, onko asetuksenmukaisuuden arvioinut ulkopuolinen taho vai ei. Viimeksi mainittu tieto saattaa auttaa yhtäältä valvomaan entistä tehokkaammin sääntöjen asianmukaisuutta ja toisaalta huolehtimaan mahdollisista myöhemmistä vastuutahojen osoittamisista, mikäli asetuksen periaatteita on rikottu.

Bryssel 21. tammikuuta 2014

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Henri MALOSSE


(1)  EUVL C 67, 6.3.2014, s. 104..

(2)  COM(2011) 651 final ja COM(2011) 654 final.

(3)  EUVL C 248, 25.8.2011, s. 108.


Top