Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0236

Asia T-236/09: Kanne 8.6.2009 — Evropaïki Dynamiki v. komissio

OJ C 193, 15.8.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 193/26


Kanne 8.6.2009 — Evropaïki Dynamiki v. komissio

(Asia T-236/09)

2009/C 193/42

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreikka) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

on kumottava komission päätös, jolla hylättiin tarjous, jonka kantaja oli jättänyt avoimessa tarjouskilpailussa RTD-R4-2007-001 ”kehittämisasiantuntemus paikan päällä (intra-muros)” koskevan osan 1 osalta ja ”muualla kuin paikan päällä toteutettavia kehittämishankkeita (extra-muros)” koskevan osan 2 osalta (EUVL 2007/S 238-288854), ja josta ilmoitettiin kantajalle kahdella eri 27.3.2009 päivätyllä kirjeellä, sekä kaikki tätä seuranneet komission päätökset, myös se, jolla päätettiin tehdä sopimus tarjouskilpailun voittaneen toimittajan kanssa

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle kysymyksessä olevasta hankintamenettelystä aiheutuneena vahinkona 69 445 200 euroa (33 271 920 euroa osan 1 ja 36 173 280 euroa osan 2 osalta)

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajan asianajokulut ja tämän kanteen nostamiseen liittyvät kulut myös siinä tapauksessa, että tämä kanne hylätään.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja vaatii niiden päätösten kumoamista, joilla vastaaja hylkäsi tarjoukset, jotka kantaja jätti vastauksena avoimeen tarjouskilpailuun, joka koski tietojärjestelmien kehittämistä, opiskelua ja tukea varten tarjottavia ulkoisia palveluja (RTD-R4-2007-001-ISS-FP7) sekä ”kehittämisasiantuntemusta paikan päällä (intra-muros)” koskevan osan 1 osalta ja ”muualla kuin paikan päällä toteutettavia kehittämishankkeita (extra-muros)” koskevan osan 2 osalta, ja joilla se teki sopimuksen tarjouskilpailun voittaneen kanssa. Kantaja vaatii myös korvausta vahingosta, jonka se väittää kärsineensä hankintamenettelyn johdosta.

Kantaja esittää väitteidensä tueksi seuraavat oikeudelliset perusteet.

Kantaja väittää ensiksi, että vastaaja syyllistyi useisiin ja ilmeisiin arviointivirheisiin ja että se kieltäytyi esittämästä mitään perusteluja tai selityksiä kantajalle, mikä on vastoin varainhoitoasetusta (1) ja sen täytäntöönpanosääntöjä sekä vastoin direktiiviä 2004/18 (2) ja EY 253 artiklaa.

Kantaja väittää toiseksi, että vastaaja rikkoi varainhoitoasetusta, kun se velvoitti tarjoajat jatkamaan tarjouksiaan niiden tahdon vastaisesti. Kantaja väittää lisäksi, että vaikka oletettaisiin, että vastaajalla oli oikeus tehdä näin — mitä sillä siis ei ollut — oli kuitenkin hyvän hallinnon periaatteen, avoimuusperiaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaista, että se päätti saattaa sopimuksen tekomenettelyn loppuun vielä jatkamista varten varatun ajan päätyttyä, koska kantajan näkemyksen mukaan mitään sopimusta ei voida tehdä, kun yksi tai useampi tarjous ei enää ole voimassa.

Kantaja väittää kolmanneksi, että tarjouskilpailussa vahvistetussa menettelyssä oli häiriöitä tietovuotojen vuoksi, joihin liittyi yritys estää kantajaa käyttämästä oikeuksiaan.

Kantaja esittää kummankin osan osalta yksilöityjä väitteitä.

Kantaja väittää osan 1 osalta, että vastaaja loukkasi yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteita, kun se ei noudattanut varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdassa ja 94 artiklassa vahvistettuja poissulkemisen perusteita erään voittaneen yhteenliittymän jäsenen, joka rikkoi sopimusvelvoitteitaan vastaajaan nähden, osalta. Kantaja toteaa lisäksi, että voittaneen tarjouksen tekijän sallittiin lainvastaisesti käyttää sellaisten yhtiöiden resursseja, jotka eivät ole sijoittautuneet WTO/GPA -maihin, ja tämä käytäntö on lainvastainen.

Kantaja väittää osan 2 osalta, että vastaajan ei tulisi sallia sellaisten tarjoajien, jotka käyttävät alihankkijoita maissa, jotka eivät kuulu WTO/GPA -maihin, osallistua tarjoamismenettelyihin. Jos se kuitenkin tekee näin, kantaja toteaa, että sen tulisi menetellä oikeudenmukaisesti, avoimesti ja harjoittamatta syrjintää siten, että se selventää ne valintaperusteet, joita se käyttää sulkeakseen tietyt yhtiöt pois ja hyväksyäkseen toiset. Kantaja katsoo näin ollen, että vastaajan lähestymistapa oli erityisen syrjivä, kun se ei esittänyt valintaperusteita, joita se käytti tarjoajia hyväksyessään. Se toteaa lisäksi, että vastaaja ei noudattanut varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdassa ja 94 artiklassa eikä täytäntöönpanosääntöjen 133 a ja 134 artiklassa eikä direktiivin 2004/18 45 artiklassa vahvistettuja poissulkemisperusteita, joiden tarkoituksena on jättää julkisten hankintojen ulkopuolelle yhtiöt, jotka on joko tuomittu lainvastaisesta toiminnasta, kuten petoksesta, lahjonnasta tai ammattia harjoittaessa tehdystä vakavasta virheestä, tai ne ovat olleet osallisina tällaisessa lainvastaisessa toiminnassa. Kantaja katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa voittaneen tarjouksen tekijä on myöntänyt osallistuneensa edellä mainittuihin toimintoihin ja se on tuomittu saksalaisissa tuomioistuimissa.

Kantaja väittää lopuksi myös, että vastaaja teki useita ilmeisiä arviointivirheitä kummankin osan osalta ja siltä osin kuin kysymys on tarjoajien ehdotuksesta palvelun yleisen johdon osalta, palvelujen tilaamisen ja toimittamisen osalta sekä tarjoajien teknisistä ehdotuksista osa-alueilla.


(1)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25.6.2002 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL 2002, L 248, s. 1)

(2)  Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (EUVL 2004, L 134, s. 114).


Top