Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0045

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta

OJ C 182, 4.8.2009, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 182/56


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta

KOM(2008) 580 lopullinen – 2008/0187 COD

(2009/C 182/12)

Yleisesittelijä: Raymond HENCKS

Neuvosto päätti 6. marraskuuta 2008 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta

KOM(2008) 580 lopullinen – 2008/0187 COD.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työvaliokunta päätti 21. lokakuuta 2008 antaa asian valmistelun ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaoston tehtäväksi.

Asian kiireellisen luonteen vuoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea nimesi 14.–15. tammikuuta 2009 pitämässään 450. täysistunnossa (tammikuun 15. päivän kokouksessa) yleisesittelijäksi Raymond HENCKS ja hyväksyi seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 132 ääntä puolesta ja 1 vastaan.

1.   Päätelmät

1.1   Asetuksen (EY) N:o 717/2007 tavoite siitä, että matkapuhelinpalvelujen verkkovierailujen käyttäjät eivät joutuisi maksamaan liian korkeita hintoja soittaessaan tai vastaanottaessaan puheluja, on yleisesti ottaen saavutettu: 400 miljoonaa kuluttajaa hyötyy eurotariffista.

1.2   Komission mukaan yhteisön verkkovierailupuheluhintojen kehitys ei ole kuitenkaan edellä mainitun asetuksen voimaantulon jälkeen ollut tarpeeksi vakuuttavaa, jotta voitaisiin olettaa, että ilman säänneltyjä hintoja tukku- tai vähittäismarkkinoiden kilpailu olisi vuodesta 2010 lähtien kestävällä pohjalla. Verkkovierailujen tukku- ja vähittäishinnat ovat pysytelleet liian lähellä asetuksella asetettua enimmäismäärää, jotta terve kilpailu olisi mahdollista.

1.3   Jotta kuluttajat voisivat edelleen olla varmoja, että he eivät joudu maksamaan liian korkeita hintoja soittaessaan tai vastaanottaessaan säännellyn verkkovierailupuhelun, komissio tekee seuraavat pääasialliset ehdotukset:

Asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimassaoloa jatketaan 30. kesäkuuta 2013 asti.

Jatkoajan aikana jatketaan puhelujen minuuttikohtaisen enimmäishinnan alentamista 0,03 eurolla vuodessa.

Asetetaan enimmäishinnat verkkovierailutekstiviesteille (tukku- ja vähittäishinnat) ja verkkovierailudatapalveluille (tukku- ja vähittäishinnat).

1.4   ETSK hyväksyy verkkovierailupuhelujen enimmäishintojen uudet alennukset, joita se pitää oikeasuhtaisina ja asianmukaisina.

1.5   Komitea hyväksyy myös, että otetaan käyttöön tekstiviestien vähittäishintojen enimmäistariffi sekä tukkuhintojen kattohinta.

1.6   Datapalvelujen verkkovierailupalveluihin liittyen ETSK on pahoillaan siitä, että ehdotus hintojen alentamisesta rajoittuu pelkästään tukkuhintoihin, vaikka vähittäishinnoissa on yhtä lailla ilmaa riittämättömän kilpailupaineen vuoksi.

1.7   Lopuksi ETSK pitää välttämättömänä vahvistaa kuluttajien tiedonsaantioikeuksia kuluttajansuojan parantamiseksi ja hinnoittelun avoimuuden lisäämiseksi.

2.   Tausta

2.1   Eurooppa-neuvosto totesi 23. ja 24. maaliskuuta 2006 pitämässään kokouksessa, että kohdennetun, tehokkaan ja yhdennetyn tieto- ja viestintäteknologiapolitiikan täytäntöönpano niin Euroopassa kuin jäsenvaltioiden tasolla on välttämätöntä tarkistetun Lissabonin strategian talouskasvua ja tuottavuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Eurooppa-neuvosto korosti samassa yhteydessä rajatylittävän matkapuhelinviestinnän kustannusten vähentämisen merkitystä.

2.2   Komissio oli jo useasti aiemmin ilmaissut huolensa liian korkeista vähittäishinnoista, joita yleisten matkaviestintäverkkojen käyttäjien on maksettava käyttäessään matkapuhelintaan ulkomailla yhteisön alueella (yhteisön verkkovierailumaksut) ja jotka johtuvat ulkomaisen isäntäverkon operaattorin perimistä korkeista tukkuhinnoista ja monissa tapauksissa asiakkaan oman verkko-operaattorin korkeista vähittäishintojen voittomarginaaleista.

2.3   Vuonna 2002 annettu sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä ei ole tarjonnut kansallisille sääntelyviranomaisille riittäviä keinoja ryhtyä tehokkaisiin toimiin yhteisönlaajuisten verkkovierailupalvelujen kohtuuttoman hinnoittelun suhteen.

2.4   Euroopan unioni puuttuikin EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan pohjalta markkinoihin antamalla asetuksen (1) ja määrittämällä kaudeksi 1.9.2007–30.9.2010

minuuttikohtaisen enimmäishinnan tukkutasolla

suurimman mahdollisen ”eurotariffin” vähittäistasolla,

joita matkapuhelinoperaattorit voivat periä yhteisön alueella soitettavien ja vastaanotettavien puhelujen kansainvälisten verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta.

2.5   ETSK kannatti menettelyä aiheesta laatimassaan lausunnossa (2) ja katsoi, että toimenpide oli tarpeellinen ja oikeasuhtainen. Se tehostaa kuluttajansuojaa parantamalla kuluttajien tiedonsaantioikeutta avoimuuteen tähtäävillä toimenpiteillä ja suojelemalla kuluttajien taloudellisia etuja mekanismilla, jolla jäsenvaltiosta toiseen soitettavien puheluiden verkkovierailupalvelujen tarjoamiselle asetetaan enimmäishinta.

2.6   Euroopan parlamentti katsoi esittämässään kannassa, että yhteinen lähestymistapa pitäisi ottaa käyttöön rajoitetuksi ajaksi, mutta ehdotti, että sitä voitaisiin jatkaa tai muuttaa komission ennen 3. joulukuuta 2008 tekemän arvioinnin perusteella ja että komission pitäisi myös tarkastella asetuksen vaikutusta pienempiin matkapuhelinpalvelujen tarjoajiin yhteisössä sekä niiden asemaan yhteisön laajuisilla verkkovierailumarkkinoilla.

2.7   Koska puhelinpalvelujen ohella myös uudet datapalvelut yleistyvät yhä enemmän, Euroopan parlamentti kehotti Euroopan komissiota valvomaan verkkovierailudatapalvelujen, kuten tekstiviestipalvelujen (SMS) ja multimediaviestipalvelujen (MMS), markkinoiden kehitystä yhteisössä.

3.   Komission ehdotus

3.1   Lausunnon kohteena oleva asetusehdotus perustuu asetuksen (EY) N:o 717/2007 toimivuutta koskevasta uudelleentarkastelusta annettuun tiedonantoon (3) ja komission kahteen työasiakirjaan (4).

3.2   Näiden asiakirjojen mukaan verkkovierailupuhelujen tukku- ja vähittäishinnat ovat pysytelleet liian lähellä asetuksessa (EY) N:o 717/2007 asetettua enimmäismäärää, jotta terve kilpailu olisi mahdollista.

3.3   Tekstiviestipalvelujen osuus on 12,3 prosenttia ja datapalvelujen osuus 8,6 prosenttia verkkovierailumarkkinoiden tuloista. Tekstiviestien verkkovierailun hinnat ovat yleisesti muuttuneet vain vähän kuluneen vuoden aikana, vaikka operaattoreita on poliittisesti painostettu alentamaan hintoja ja välttämään siten automaattinen sääntely.

3.4   Koska asetuksella (EY) N:o 717/2007 ei ole saavutettu tervettä kilpailua ja koska kilpailun käynnistäminen lisäämällä vaihtoehtoisten palveluntarjoajien määrää on mahdotonta riittävien taajuuksien puutteen vuoksi, komissio pitää tarpeellisena ehdottaa, että

asetuksen nykyistä voimassaoloa jatketaan 30. kesäkuuta 2010 lähtien uudella kolmen vuoden jaksolla

asetetaan uudet enimmäismäärät verkkovierailupuheluiden maksuille, joita matkaviestintäoperaattorit voivat periä jatketun kauden aikana

täsmennetään sekuntilaskutusvaatimukset

aikaistetaan verkkovierailupuhelujen hintojen enimmäismäärien alentamista 30. päivästä elokuuta 20091. päivään heinäkuuta 2009

laajennetaan asetuksen (EY) N:o 717/2007 soveltamisalaa yhteisön sisäisiin tekstiviestiverkkovierailupalveluihin

asetetaan enimmäismäärä datapalveluverkkovierailujen tukkuhinnoille ja otetaan käyttöön avoimuus ja turvamekanismit

edistetään hinnoittelun avoimuutta.

4.   Erityistä

4.1   Asetusta (EY) N:o 717/2007 koskeneessa lausunnossaan ETSK kannatti painokkaasti komission tavoitetta alentaa verkkovierailumaksuja jopa 70 prosentilla, mikä toisi kuluttajille noin viiden miljardin euron säästöt.

4.2   Seuraavassa esitetyn, enimmäishintojen uutta alentamista koskevan komission ehdotuksen avulla tämä tavoite ylitetään vastaanotettujen puhelujen osalta (-76 prosenttia), kun taas soitettujen puhelujen osalta kokonaisalennus on 55,8 prosenttia.

Euroa/min ilman alv:a

Tukku-hinta

Ero %

Vähittäis-hinta MOC  (5)

Ero %

Vähittäis-hinta MTC  (6)

Ero %

keskimääräinen hinta ennen 1.9.2007

 

 

0,7692

 

0,417

 

 

 

 

 

 

 

 

Asetus (EY) N:o 717/2007

 

 

 

 

 

 

enimmäishinta 1.9.2007–31.8.2008

0,30

 

0,49

 

0,24

 

enimmäishinta 1.9.2008–30.6.2009 (7)

0,28

6,67

0,46

6,12

0,22

8,33

enimmäishinta 1.7.2009 (7)–30.6.2010

0,26

7,14

0,43

6,52

0,19

13,64

 

 

 

 

 

 

 

Asetusehdotus KOM(2008) 580

 

 

 

 

 

 

enimmäishinta 1.7.2010–30.6.2011

0,23

11,54

0,40

6,98

0,16

15,79

enimmäishinta 1.7.2011–30.6.2012

0,20

13,04

0,37

7,50

0,13

18,75

enimmäishinta 1.7.2012–30.6.2013

0,17

15,00

0,34

8,11

0,10

23,75

 

 

 

 

 

 

 

kokonaisalennus

 

 

0,4292

55,79

0,317

76,01

4.3   ETSK hyväksyy uudet toimenpiteet ja onnittelee komissiota oikeasuhtaisesta ja asianmukaisesta aloitteesta, jolla myös vahvistetaan kuluttajien tiedonsaantioikeuksia kuluttajansuojan parantamiseksi ja hinnoittelun avoimuuden lisäämiseksi.

4.4   ETSK toteaa tyytyväisenä, että komission antamien tietojen mukaan asetuksella (EY) N:o 717/2007 toteutetut tariffien alennukset eivät ole aiheuttaneet alan työpaikkojen vähentymistä tai työolojen huonontumista.

4.5   Analyysiasiakirjoissaan komissio erottaa puhelu- ja tekstiviestien ennakko- ja jälkimaksumenetelmät (prepaid ja postpaid). Tätä eroa ei kuitenkaan ole otettu huomioon komission asettamassa tai ehdottamassa hintarakenteessa, vaikka operaattorien kannalta taloudellinen lisäarvo vaihtelee huomattavasti näiden kahden kategorian välillä.

4.6   ETSK katsoo lisäksi, että Euroopan parlamentin vaatimus siitä, että on tarkasteltava asetuksen vaikutusta pienempiin matkapuhelinpalvelujen tarjoajiin yhteisössä sekä niiden asemaan yhteisön laajuisilla verkkovierailumarkkinoilla, on jäänyt lähes huomiotta.

4.7   Asetusta (EY) N:o 717/2007 koskeneessa lausunnossaan ETSK ilmaisi huolensa siitä, että asetuksen soveltaminen johtaa kansallisen matkapuhelinviestinnän hintojen tarkistamiseen ja aiheuttaa tietyissä tapauksissa sen, että operaattorit korvaavat kustannukset nostamalla muista palveluista saatavia tuloja.

4.8   Ensimmäisten säänneltyjen enimmäishintojen voimaantulosta lähtien komissio ei ole omien sanojensa mukaan havainnut kansallisissa hinnoissa mitään asetuksesta (EY) N:o 717/2007 johtuvaa nousua. On kuitenkin todettava, että tietyt palveluntarjoajat ovat nostaneet merkittävästi komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten toimivallan ulkopuolella olevista kolmansista maista soitettavien ja niissä vastaanotettavien kansainvälisten verkkovierailupuheluiden hintoja.

4.9   Puhelujen kestoon perustuvan laskutuksen osalta on todettava, että vaikka asetuksella asetetut vähittäishintojen enimmäismäärät on ilmaistu minuuttikohtaisesti, komission ensisijainen vaihtoehto oli antaa operaattoreiden laskuttaa enintään verkkovierailupuhelun ensimmäistä 30 sekuntia vastaava alkumaksu, minkä jälkeen seuraisi sekuntilaskutus.

4.10   Monet operaattorit ovat kuitenkin jatkaneet vanhoja käytäntöjään tai jopa muuttaneet hinnoittelurakennettaan laskuttaakseen 30 sekuntia ylittävältä ajalta jopa 60 sekuntiin asti. On todettu, että soitettujen puhelujen laskutettu kesto on keskimäärin 24 prosenttia enemmän kuin kyseisten puhelujen todellinen kesto.

4.11   Komission uudessa ehdotuksessa säädetään, että 1. heinäkuuta 2009 lähtien kaikkiin, soitettuihin tai vastaanotettuihin, säänneltyihin verkkovierailupuheluihin sovelletaan sekuntiperustaista laskutusta. Puheluihin on kuitenkin mahdollisuus soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa. Tätä 30 sekunnin pituista laskutusaikaa perustellaan sillä, että kaikissa puheluissa, lyhyimmissäkin, käytetään huomattavia teknisiä välineitä.

4.12   Tätä poikkeusta yleiseen sekuntiperustaista laskutusta koskevaan sääntöön sovelletaan kuitenkin vain soitettuihin puheluihin, vaikka vastaanotetut puhelut edellyttävät myös huomattavaa teknistä valmiutta.

4.13   Komission ehdotuksessa aikaistetaan verkkovierailupuhelujen tukku- ja vähittäishintojen enimmäismäärän alentamista 30. päivästä elokuuta 1. päivään heinäkuuta 2009, jotta käyttäjät voivat hyötyä uusista hinnoista aikana, jolloin kysyntä on suurinta. Tämä edellyttää, että lausunnon kohteena oleva asetus tulee voimaan mahdollisimman pian.

4.14   Lausunnon kohteena olevalla ehdotuksella otetaan 1. heinäkuuta 2009 lähtien ja 31. heinäkuuta 2012 asti käyttöön enimmäismääräinen eurotekstiviestitariffi, jonka voi olla enintään 0,11 euroa. Tukkuhinnoissa enimmäismäärä on 0,04 euroa.

4.15   Datapalveluverkkovierailujen osalta komission ehdotuksessa ei tällä hetkellä säädetä vähittäishintojen tasoa, vaan asetetaan tukkuhintojen enimmäismäärä, joka on 1. heinäkuuta 2009 alkaen 1 euroa/MB. Komissio kuitenkin toteaa puheena olevan asetuksen perustelukappaleissa, että verkkovierailudatapalvelujen vähittäishintataso on korkea ja että tällä alalla ei esiinny vielä riittävästi kilpailua. Komissio pitää tätä huolestuttavana, etenkin kun sen mukaan hinnoittelu ei ole riittävän avointa.

4.16   ETSK ei pidä kovin todennäköisenä, että näissä olosuhteissa muiden datapalvelukanavien, kuten yleisen langattoman internet-yhteyden, käyttö voisi luoda tarvittavia kilpailupaineita. ETSK olisi pitänyt toivottavana, että komissio olisi puuttunut samalla myös datapalveluiden hintoihin.

4.17   Toisaalta ehdotuksessa säädetään sellaisen mekanismin käyttöönotosta, jolla palvelu keskeytetään, jos asiakkaan itse määrittämä kynnys on saavutettu, sekä automaattisesta viestistä, jolla varoitetaan kyseisen kynnyksen lähestymisestä.

4.18   Vaikka tällainen toimenpide onkin oleellinen, siitä aiheutuu huomattavia teknisiä ongelmia ja sillä saatetaan estää asiakkaalta palvelun käyttö, mikäli tällä ei ole mahdollisuutta ylittää itse määräämäänsä kynnystä yksinkertaisella toimenpiteellä. Sitä paitsi se ei ole yhdenmukainen sen kanssa, että pyritään avoimuuteen ja siihen, että hinnat olisivat kustannusten mukaisia. ETSK pitää valitettavana, että kyseisiä kysymyksiä ei ole käsitelty asiaan liittyvässä vaikutustenarvioinnissa.

4.19   Komission ehdotuksella pyritään myös edistämään hintojen avoimuutta. Siksi siinä laajennetaan matkapuhelinpalvelujen tarjoajille säädettyä velvoitetta siten, että verkkovieraileville asiakkaille tulee antaa yksilölliset hintatiedot heidän saapuessaan toisen jäsenvaltion alueelle myös verkkovierailutekstiviesteistä ja -datapalveluista.

4.20   ETSK kannattaa tätä toimenpidettä sillä edellytyksellä, että vältetään moninkertaisten tiedotusviestien lähettäminen jokaisella rajanylityksellä ja että lisäksi varmistetaan, että kyseiset hintatiedot ovat selkeitä ja ymmärrettävä sekä vertailukelpoisia muiden vaihtoehtojen kanssa.

Bryssel 15. tammikuuta 2009

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Mario SEPI


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 717/2007, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2007, verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta.

(2)  Esittelijä Bernardo Hernandéz Bataller, asiakokonaisuus EUVL C 324, 30.12.2006, s. 42.

(3)  KOM(2008) 579 lopullinen.

(4)  SEK(2008) 2489 ja SEK(2008) 2490.

(5)  MOC = mobile originating call / soitettu puhelu.

(6)  MTC = mobile terminal call / vastaanotettu puhelu.

(7)  Komissio ehdottaa, että alun perin 30. päiväksi elokuuta 2009 asetettua päivämäärää aikaistetaan kahdella kuukaudella.


Top