Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0038

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Pienet ensin – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite ( Small Business Act )

OJ C 182, 4.8.2009, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 182/30


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – ”Pienet ensin” – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (”Small Business Act”)

KOM(2008) 394 lopullinen

(2009/C 182/06)

Esittelijä: Henri MALOSSE

Apulaisesittelijä: Claudio CAPPELLINI

Komissio päätti 25. kesäkuuta 2008 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – ”Pienet ensin” – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (”Small Business Act”)

KOM(2008) 394 lopullinen.

Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 6. tammikuuta 2009. Esittelijä oli Henri MALOSSE ja apulaisesittelijä Claudio CAPPELLINI.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14.–15. tammikuuta 2009 pitämässään 450. täysistunnossa (tammikuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 112 ääntä puolesta ja 10 vastaan 9:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Tiivistelmä ja päätelmät

1.1   ETSK on jo ilmaissut lausunnoissaan asiakokonaisuuksista INT/390 ja INT/394 (1) kannattavansa sellaista eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaa aloitetta (”Small Business Act”, SBA), joka on kunnianhimoinen ja vastaa 23 miljoonan pk-yrityksen ja kaikkien mahdollisesti perustettavien pk-yritysten unionille tarjoamaa kasvu- ja työllistämispotentiaalia.

1.2   Hyvän tahdon ilmauksista ja positiivisista hankkeista (mm. yksityinen eurooppayhtiö, maksuviivästymisiä koskevat toimet) huolimatta ETSK katsoo, ettei Euroopan komission esittämällä hankkeella pystytä vastaamaan tähän haasteeseen etenkään nykyisessä vaikeassa talous- ja rahoitustilanteessa.

1.3   ETSK ehdottaakin, että kunnianhimoinen eurooppalainen SBA koostuisi seuraavista osatekijöistä:

sellainen sitova oikeudellinen väline ”pienet ensin” -periaatteen noudattamisen varmistamiseksi, jonka avulla taataan mahdollisimman velvoittavasti kyseisten hallintoperiaatteiden tehokas ja konkreettinen täytäntöönpano yhteisötasolla, jäsenvaltioissa ja alueilla

etenemissuunnitelma, tarkka aikataulu ja asianmukaiset keinot eurooppalaisen SBA:n konkreettisten ja kattavien määräysten toteuttamiseksi

selkeät sitoumukset vähentää hallinnollista rasitusta ja erityisesti noudattaa kaikissa hallinnollisissa menettelyissä kertaluonteisuuden periaatetta

Euroopan komission tarjoamien palvelujen uudelleenjärjestäminen, jotta pk-yrityksillä on aito keskustelukumppani ja niille on tarjolla välineitä eurooppalaistumisensa tehostamiseksi

yhteisön välineet pienten ja keskisuurten yritysten pääoman saantia, verkottumista, investointeja ja elinikäistä oppimista edistävän vaikutuksen tehostamiseksi

sellainen yhtenäinen poliittinen kehys kaikille yhteisön toimintalinjoille, jossa pk-yrityksiä pidetään sääntönä eikä poikkeuksena

eurooppalaisen SBA:n tavoitteiden soveltaminen jäsenvaltiotasolla, myös lainsäädännössä

sellaisen käytännön palauttaminen, että välittäjäorganisaatioita ja työmarkkinaosapuolia kuullaan jatkuvasti.

2.   Johdanto

2.1   EU:n puheenjohtajavaltio Ranska pyysi Euroopan unionia pohtimaan ajatusta eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta ja mainitsi esimerkkinä Yhdysvaltain nykyisen pk-yrityksiä tukevan säädöksen. ETSK oli jo aiemmin (2) viitannut ajatukseen eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta, ja myös Euroopan parlamentti oli ottanut sen esille.

2.2   Edellä mainitussa yhdysvaltalaisessa säädöksessä säädetään maan pk-yrityksiä tukevan hallintoelimen perustamisesta (Small Business Administration) sekä toimenpiteistä etenkin etnisten vähemmistöjen, naisten ja nuorten auttamiseksi perustamaan ja kehittämään pienyrityksiä. Yhdysvaltain pk-yrityssäädökseen sisältyy myös toimenpiteitä, joiden avulla edistetään mahdollisuuksia käyttää maan pk-yrityksiä liittovaltion ja sen eri virastojen julkisissa hankinnoissa.

2.3   Euroopan unionin ja koko maailman jouduttua vakavaan finanssi- ja talouskriisiin juuri yritykset ja erityisesti pk-yritykset ovat talouskoneiston haavoittuvimpia ja myös työllisyyden ja elpymisen kannalta tärkeimpiä osia. Nykyistä paljon kunnianhimoisemmaksi muutettuna eurooppalainen SBA voisi muodostaa keskeisen osan EU:n uudesta ja pitkäjänteisestä investointi-, kasvu- ja työllisyysstrategiasta.

2.4   ETSK on ottanut aiheeseen hiljattain kantaa kahdessa yhteydessä:

Puheenjohtajavaltio Slovenian pyynnöstä laaditussa valmistelevassa lausunnossa, jossa käsitellään pk-yritysten kasvua ja kehitystä mahdollisesti edistäviä poliittisia toimenpiteitä, esitetään ehdotuksia tehokkaan eurooppalaisen SBA:n toteuttamisesta muussa muodossa kuin pelkkänä poliittisena julkilausumana (3).

Puheenjohtajavaltio Ranskan pyynnöstä laaditussa valmistelevassa lausunnossa, jonka aiheena ovat kansainväliset julkiset hankinnat, viitataan suoraan Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) tarkistamisen yhteydessä käytäviin neuvotteluihin ja ehdotetaan mm. kunnianhimoisen etenemissuunnitelman laatimista eurooppalaisen SBA:n toteuttamiseksi (4).

2.5   Vaikka ETSK on tyytyväinen eurooppalaisen SBA:n lukuisiin positiivisiin aloitteisiin, se pahoittelee, että komissio esittää aloitteen pelkkänä tiedonantona ilman minkäänlaisia aikataulu- ja resurssivelvoitteita ja ehdotuksia, jotka takaisivat ”pienet ensin” -periaatteen tehokkaan toteutumisen.

2.6   Komitea pitää valitettavana, ettei suunnitteilla ole erityistä lainsäädäntötoimea sen varmistamiseksi, että ”pienet ensin” -periaatetta sovelletaan järjestelmällisesti lainsäädäntäprosessissa ja pantaessa lainsäädäntöä täytäntöön. ETSK pitää sitovuutta erityisen tärkeänä pienyrityksiä tukevien hallintoperiaatteiden täytäntöönpanossa. Niiden konkreettisesta soveltamisesta ja ottamisesta huomioon lainsäädännän ja toimintalinjojen määrittelyn kaikissa vaiheissa niin yhteisötasolla kuin jäsenvaltio- ja aluetasollakin on siis syytä määrätä tarkoitukseen soveltuvan asiakirjan tai välineen avulla.

2.7   Komitea on hyvin pahoillaan, ettei sen edellä mainittua ehdotusta sitovasta etenemissuunnitelmasta ole otettu huomioon työohjelmaa ja painopisteitä koskevilta osin. Työohjelman ja painopisteiden määrittelemiseksi ei tarvita lainsäädäntäprosessia, sillä ne sisältyvät jo nykyisiin ohjelmiin tai voidaan sisällyttää niihin välitarkistusten yhteydessä. Monet ehdotetuista konkreettisista toimenpiteistä ovat olleet jo kauan valmisteilla tai suunnitteilla. Varsin selviä esimerkkejä tästä ovat tärkeät ja hyödylliset ehdotukset yksityisen eurooppayhtiön säännöistä, maksuviivästymiä koskevasta direktiivistä, alennetusta alv-kannasta tai valtiontukea koskevasta ryhmäpoikkeuksesta.

2.8   Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa aloitteessa on erotettava selvästi yhtäältä pienet paikallisesti toimivat perhe- tai käsityöläisyritykset, joita on valtaosa pk-yrityksistä ja jotka yrityksen hallinnan säilyttääkseen eivät halua kasvaa, ja toisaalta keskisuuret tai pienet edelläkävijäyritykset, joilla on voimakas kehityspotentiaali. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityishuomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka toimivat rakenteellisista haitoista kärsivillä alueilla, etenkin saarilla, vuoristoalueilla ja harvaan asutuilla alueilla.

2.9   Tässä yhteydessä ETSK:lta on pyydetty lausuntoa komission tiedonannosta. Komitea järjesti Pariisissa 7. lokakuuta 2008 yhteistyössä Ranskan ammattiasiain kamarien pysyvän neuvoston (Assemblée permanente des chambres de métiers, APCM) kanssa kuulemistilaisuuden pystyäkseen paremmin vastaamaan pyyntöön.

3.   ETSK:n 1. suositus – Sitovan oikeudellisen välineen luominen ”pienet ensin” -periaatteen soveltamisen varmistamiseksi

3.1   Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite ei saa jäädä vain yhdeksi uudeksi poliittiseksi julistukseksi, vaan se on kirjattava lainsäädäntöön, jotta soveltamisesta tulee pakollista.

ETSK toistaa aiemmin (lausunnossa asiakokonaisuudesta INT/390) esittämänsä näkemyksen ”pienet ensin” -periaatteesta ja kehottaa vahvistamaan periaatteen sitovasti myöhemmin sovittavassa, Euroopan parlamenttia, komissiota ja neuvostoa velvoittavassa muodossa (käytännesäännöt, toimielinten välinen sopimus, neuvoston päätös). Yksi kiinnostava toimintavaihtoehto, jota ETSK voisi tutkia, on sellaisen toimielinten välisen sopimuksen solmiminen, jolla on sama oikeusperusta kuin vuonna 2003 solmitulla sopimuksella paremmasta lainsäädännöstä. Hyvin konkreettisesti ottaen tällaisessa sitovassa asiakirjassa olisi pyrittävä varmistamaan seuraavat seikat:

3.2.1   Lainsäädännön laadinnassa tulee ottaa kaikilla tasoilla huomioon erityyppisten pk-yritysten erityistilanteet ja -tarpeet. Kaikista uusista yrityksiä koskevista yhteisön säädöksistä on kuultava etukäteen asianomaisia välittäjäorganisaatioita työmarkkinaosapuolet ja osuus- ja yhteisötalouden organisaatiot mukaan luettuina, ja vastausaikaa on oltava vähintään 12 viikkoa (Euroopan komission ehdottamien 8:n sijasta).

3.2.2   Mitään yrityslainsäädännön osaa ei pidä muuttaa liian usein (6 vuotta olisi vähimmäisväli). Lisäksi olisi ehdotettava, että kaikki uudet säädökset tulisivat vuosittain yhtenä ryhmänä voimaan tammikuun 1. päivänä, mikäli niillä voi olla pakottavia vaikutuksia. Rasitusta vähentävän tai sääntelyä yksinkertaistavan lainsäädännön olisi voitava tulla voimaan välittömästi milloin tahansa.

3.2.3   Kaikkien tasojen lainsäädännöissä tulee noudattaa seuraavia neljää perusperiaatetta:

Kaikkien uusien säädösten yhteydessä on esitettävä järjestelmällinen analyysi vaikutuksista pk-yrityksiin, eikä mitään säädöstä voida antaa, ellei sen vaikutuksia erityyppisiin kyseisellä alalla toimiviin yrityksiin ole analysoitu.

Suhteellisuusperiaatetta on sovellettava järjestelmällisesti erityyppisiin yrityksiin.

Kertaluonteisuuden periaatteen on pädettävä kaikkiin yritykseltä vaadittaviin menettelyihin.

Varovaisuusperiaatetta on sovellettava uusien sitovien säädösten välttämiseksi.

3.2.4   Tulee asettaa määrällinen velvoite yksinkertaistaa sisämarkkinoilla toimivilta yrityksiltä vaadittavia hallinnollisia menettelyjä sen tavoitteen perusteella, että yhteisön lainsäädännön aiheuttamaa byrokratiaa tulee vähentää 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä.

4.   ETSK:n 2. suositus – Tarkka etenemissuunnitelma, jossa määritetään aikataulu, keinot ja tarvittaessa rahoitusmahdollisuudet

4.1   ETSK suosittaa sellaisen tarkan etenemissuunnitelman laatimista, jossa määritellään toiminnan painopisteitä, konkreettisia toimenpiteitä, täytäntöönpanoaikataulu, toteuttamiskeinoja ja tarvittaessa rahoitusmahdollisuuksia. Tulee varmistaa, että kaikki ehdotetut toimenpiteet toteutetaan vuoteen 2013 mennessä seuranta- ja arviointitoimenpiteitä unohtamatta.

4.2   ETSK kannattaa toiminnallisen osuuden muodostavia 92:ta toimea ja toivoo, että ne toteutetaan ripeästi sekä yhteisötasolla että jäsenvaltioissa. Komitea muistuttaa kuitenkin pitävänsä kyseisiä toimenpiteitä – samoin kuin neljää lainsäädäntötoimea – jo käynnistettyjen tai päättäjien hyväksymien toimien täytäntöönpanona tai jatkona. Niissä ei oteta riittävästi huomioon erityyppisten pk-yritysten toiveita ja tarpeita, ja ETSK vaatiikin nykyistä kunnianhimoisempaa suunnitelmaa, joka vastaa pienyritysten todellista asemaa ja maailmantalouden tilaa. Komitea ehdottaa komissiolle, neuvostolle ja Euroopan parlamentille sellaisen aidon eurooppalaisen hankkeen käynnistämistä pk- ja mikroyritysten aseman edistämiseksi, joka perustuu paitsi voimakkaasti kasvavien yritysten myös lähitalouden ja osuus- ja yhteisötalouden yritysten ja perinteisillä aloilla toimivien yritysten tukemiseen sekä hallintotavan parantamiseen julkishallinnon, talouselämän ja työmarkkinaosapuolten ja erityyppisiä pk-yrityksiä edustavien organisaatioiden vuoropuhelun kehittämiseksi ja siihen, että tämäntyyppisten pk-yritysten erilaiset realiteetit otetaan todella huomioon.

4.3   ETSK kannattaa ehdotetuista yhteisötason toimista erityisesti seuraavia:

Ehdotus asetukseksi yksityisen eurooppayhtiön luomisesta  (5) – ETSK ehdotti tätä oma-aloitteisessa lausunnossaan vuonna 2001, jotta voitaisiin luoda ”euroyrityksiä”, jotka voivat hyödyntää yhtenäismarkkinoiden tarjoamia kasvumahdollisuuksia ja päästä näin ollen helpommalla muodollisuuksista ja kustannuksista, joita tytäryhtiöiden perustaminen eri jäsenvaltioihin aiheuttaa. ETSK toivoo, että ehdotus hyväksytään pikaisesti ja että löydetään muotoilu, joka ei vääristä kilpailua eikä millään tavoin heikennä sosiaalisia oikeuksia.

Ehdotus tarkistetuksi direktiiviksi maksuviivästymistä  (6) – Tarkistetussa direktiivissä on määrä tiukentaa viranomaisiin kohdistuvia velvoitteita ja rangaistuksia, joita sovelletaan, jos maksu suoritetaan myöhemmin kuin 30 päivän kuluessa.

4.4   ETSK suosittaa etenkin seuraavien kunnianhimoisten ja konkreettisten toimien lisäämistä joukkoon:

Rakennusalan pk-yrityksille tulee suunnata kokeiluhankkeita energiatehokkuuden edistämiseksi, koska niin monet tämän alan yrityksistä ovat pk-yrityksiä (80 prosenttia) ja koska ne voivat edistää huomattavasti hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita (40 prosenttia päästöistä on peräisin asumisesta).

Pienyrityksille tulee luoda eri aloille sopivia järjestelyjä ja vaiheittain eteneviä ympäristöasioiden hallintaprosesseja, jotta markkinoilla toimivat pienyritykset eivät jäisi ympäristö- ja energiatavoitteiden ulkopuolelle.

Tulee toteuttaa konkreettisia EU:n toimia yritysten eurooppalaistumisen tukemiseksi lähentymis- ja yhteistyöohjelmien muodossa (vrt. entiset Europartenariat- ja Interprise-ohjelmat, jotka Euroopan komissio lopetti syyttä suotta vuosituhannen vaihteen jälkeen).

Yritykset tulee nivoa yhä tehokkaammin yhteisön koulutustoimiin etenkin sellaisen uuden ohjelman avulla, jolla pyritään lähentämään yrityksiä ja oppilaitoksia. ETSK toistaa pyyntönsä oppisopimuskoulutukseen osallistuvien ja ammattikoulutuksen juuri aloittaneiden nuorten liikkuvuuden edistämiseen tähtäävien ohjelmien vahvistamisesta.

Omistajanvaihdoksia tulee helpottaa ja niihin tulee kannustaa. ETSK korostaa jälleen, että etenkin kaupunkien ja maaseudun pienten tuotanto- ja palveluyritysten omistajanvaihdokset ovat tärkeitä. Tällaisten yritysten katoamisella olisi huomattavia kielteisiä vaikutuksia. Komitea suosittaa erityisesti lähentymisjärjestelmien, verokannustimien, pääomanmuodostukseen kannustamisen sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuuksien edistämistä.

Entreprises Europe network -verkostoa tulee kehittää yhä johdonmukaisemmin, jotta siitä muodostuisi todellinen eurooppalainen tieto- ja yhteistyöverkosto.

4.5   Maailmanlaajuisen taantuman synnyttämään haasteeseen vastaamiseksi ETSK kannattaa erityisesti rahoitusmekanismien vahvistamista EIP:n ja EIR:n avulla, jotta lyhyen tähtäimen rahoitustarpeet olisi helpompi täyttää ja jotta vaikeuksissa olevat yritykset saisivat tukea silloin kun siitä on vielä hyötyä. Tämän toteuttamiseksi nykyisiä ja eurooppalaisen SBA:n yhteydessä ehdotettuja aloitteita olisi laajennettava huomattavasti vallitsevan taloustilanteen takia. Tärkeintä olisi lopettaa häviävän pienien kokeiluhankkeiden toteuttaminen ja pyrkiä todella avaamaan ja vahvistamaan lähirahoitusverkostoja (riskipääoma, bisnesenkelit, keskinäiset takaukset) sekä edistämään varojen kokoamista eurooppalaisten ja rajatylittävien hankkeiden tukemiseksi.

4.6   Lisäksi ETSK kehottaa samoin kuin aiemmassa lausunnossaan CESE 390/2008 käynnistämään eurooppalaisen SBA:n yhteydessä uusia aloitteita, joilla vastataan ETSK:n ja Euroopan parlamentin useissa yhteisön konferensseissa julki tuomiin organisaatioiden seuraavansisältöisiin pyyntöihin:

Yhteisön kaikissa toimintalinjoissa tulee ottaa huomioon pk-yrityksiin liittyvät kysymykset. ETSK on korostanut, että poliittisia puheita lukuun ottamatta suuryritysmalli hallitsee yhä liian usein lainsäädännön valmistelua.

Hallinnon yksinkertaistamiseen tähtäävää politiikkaa tulee jatkaa, mutta tässä yhteydessä on huolehdittava ennen kaikkea, että toiminta sovitetaan täysin yhteen asianomaisten alakohtaisten välittäjäorganisaatioiden kanssa. Komission on tehtävä yhä tiiviimpää yhteistyötä näiden organisaatioiden ja ETSK:n kanssa, jotta yksinkertaistaminen ei vaikuttaisi päinvastoin kuin mihin sillä pyritään. Komitea ilmaisee jälleen epäilevänsä, onko pienyritykset perusteltua ja tehokasta vapauttaa systemaattisesti tiettyjen lainsäädäntötoimenpiteiden soveltamisesta. Komitea näkisi mieluummin, että säädösten täytäntöönpanossa sovellettaisiin suhteellisuusperiaatetta.

Välittäjäorganisaatioiden harjoittamaa oheistoimintaa ja neuvontaa tulee tukea. ETSK pitää hallintokysymyksiä ja erityisesti kuulemista ja seurantaa erittäin tärkeinä. Se pahoittelee, ettei Euroopan komissio anna enemmän painoarvoa välittäjäorganisaatioiden roolille. Tällaiset organisaatiot ovat perustavan tärkeitä pyrittäessä käymään vuoropuhelua miljoonien yritysten, niiden johtajien ja palkansaajien kanssa. ETSK toteaa jälleen, että ne ovat olennainen edellytys yhteisön toimintalinjojen onnistumiselle ja että niillä on korvaamaton rooli tiedon ja avun välittämisessä etenkin pienimmille yrityksille.

Tulee luoda laajennettu ja yhtenäinen toimintalinja innovoinnin edistämiseksi, jotta tukea ohjattaisiin jo innovatiivisiksi havaittujen yritysten lisäksi myös markkinoille saattamiseen ja matalan ja keskitason teknologiaan liittyvään jatkuvaan innovointiin sekä muuhun kuin teknologia-alan innovointiin etenkin pienyrityksissä.

Mahdollisuuksia osallistua yhteisön ohjelmiin tulee laajentaa yksinkertaistamalla oikeudellisia, taloudellisia ja hallinnollisia velvoitteita, jotka ovat pk-yrityksille lannistavia, ja helpottamalla välittäjäorganisaatioiden ehdottamien ryhmähankkeiden toteuttamista. Komitea kehottaa jälleen komissiota käynnistämään neuvottelut eurooppalaisten yrittäjäjärjestöjen kanssa ohjelmien osallistumissääntöjen yksinkertaistamiseksi sekä sellaisten uusien ehtojen määrittelemiseksi, jotka mahdollistavat valmistelun ja ohjelmiin osallistumisen erilaisilla hallintotasoilla valtiotasoa alempana. Menettelyistä, joita pk-yritysten on noudatettava hakiessaan yhteisötason rahoitusta, tulee tehdä mahdollisimman yksinkertaisia. Ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan yhteisön eri ohjelmat (rakennerahastot, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma, seitsemäs tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelma yms.) voitaisiin niveltää toisiinsa, kun tiedetään, että jokaisen ohjelman menettelyt ovat erilaisia. Myös puiteasiakirjojen kielen selkeyttäminen parantaisi useimpien pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ohjelmiin liittyviä eri kehittämisvälineitä. EU:n toimielinten ja kansallisten elinten välisiä menettelyjä tulee yksinkertaistaa yhteisin toimin, sillä hallinnollinen taakka on edelleen liian raskas yritykselle, jonka toimialaan ei yleensä kuulu hallinnollinen asiantuntemus.

4.7   Jokaisen jäsenvaltion tulisi luoda yksilöllinen rakenne sellaisten pk-yritysten auttamiseksi, jotka haluavat osallistua julkisiin hankintamenettelyihin jäsenvaltio- tai yhteisötasolla. Tällaisen avun ansiosta pk-yritykset voisivat saada tietoa tarjouksen tekemisen edellyttämistä toimista ja selvittää julkisiin hankintoihin liittyviä termejä. (Myös se, että käytettyjä termejä ei ymmärretä, vaikeuttaa pk-yritysten osallistumista.)

5.   ETSK:n 3. suositus – Erityiset yhteisötasoa koskevat ehdotukset

5.1   Jotta eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite olisi tehokas, ETSK suosittaa näkyvien ja kunnianhimoisten toimien toteuttamista yhteisötasolla tähänastisesta poiketen. Komitea suosittaa etenkin seuraavaa:

Asianomaiselle Euroopan komission jäsenelle tulee palauttaa täysi vastuu eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen täytäntöönpanosta.

Palvelut tulee järjestää uudelleen, jotta myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä olisi – kuten pk-yritysten erityisryhmän toimiessa – näkyvä ja helposti lähestyttävä poliittinen keskustelukumppani. Sen tulee keskittyä käsittelemään ainoastaan pk-yritysten asioita ja ajamaan niiden etuja unionin toimielimissä päätöksentekoprosessia myöten.

Tulee perustaa ”Euroopan SBA-komitea”, johon osallistuu jäsenvaltioiden edustajien lisäksi asianomaisten alojen eurooppalaisten järjestöjen ja työmarkkinaosapuolten edustajia. ETSK toivoo, että kyseiselle komitealle annetaan laajat valtuudet valvoa SBA:n täytäntöönpanoa, seurata toimintaohjelman toteuttamista ja sovittaa toimet yhteen jäsenvaltioiden laatimien suunnitelmien kanssa. ETSK kehottaa myös varmistamaan SBA:n käynnistämisen yhteydessä seuraavat seikat:

Komission kuhunkin pääosastoon tulee nimetä pk-yritysten vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on valvoa, että kyseisen pääosaston vastuualaan kuuluvissa lainsäädäntötoimenpiteissä ja sen hallinnoimissa ohjelmissa otetaan huomioon pk- ja mikroyritysten prioriteetit ja odotukset.

Pienet ensin” -periaatteen konkreettisen soveltamisen avulla yrityksille luotavan toimintaympäristön on toteuduttava sekä yrityksissä että toimielinten tasolla. Jotta säännöt kunnioittaisivat niitä käyttävien enemmistöä eli pk-yrityksiä, tarvitaan asiantuntemusta pk-yritysten toimintaympäristöstä. Euroopan komission olisikin kannustettava jäsenvaltioita seuraamaan sen esimerkkiä, sillä komission Enterprise Experience -ohjelman avulla lukuisat EU:n virkamiehet voivat tutustua pk-yritysten todellisuuteen. Tämän aloitteen avulla tulisi innostaa ainakin niitä jäsenvaltioita, joilla ei itsellä ole samanlaista järjestelyä.

6.   ETSK:n 4. suositus – Jäsenvaltiotasolla toteuttavat erityistoimet

6.1   Jäsenvaltioiden vastuualaan kuuluvilla aloilla ETSK suosittaa, että kukin jäsenvaltio

antaa jäsenvaltiotason säädöksen, jossa ”pienet ensin” -periaatteesta tehdään sitova.

laatii kansallisen pk-yrityksiä tukevan aloitteen tiiviissä yhteistyössä asianomaisten talous- ja yhteiskuntaelämän toimijoiden kanssa. Vuosittain esitettäisiin erillinen raportti kansallisista uudistusohjelmista tiedon välittämiseksi kunkin maan saavutuksista. Vuosittain järjestettävässä kokouksessa voitaisiin esitellä parhaita toimintatapoja ja menestystarinoita. Tällaista toimintaa vahvistaisi asianomaisten eurooppalaisten järjestöjen ja ETSK:n tiivis osallistuminen.

tukee yhteistä toimintaa, jolla tähdätään esimerkiksi yrityksen omistajanvaihdosta helpottaviin toimiin (oikeudelliset ja verotuskysymykset) ja konkurssioikeuden kehittämiseen, jotta yritykset ja yrittäjät saisivat aina uuden mahdollisuuden, sekä keskitettyjen palvelupisteiden luomiseen ja kertaluonteisuuden periaatteen soveltamiseen menettelyissä.

perustaa jäsenvaltiotasolle pk-yritysedustajan toimen. Edustajan tehtävänä on toisaalta ohjata eurooppalaisen pk-yrityksiä tukevan aloitteen täytäntöönpanoa jäsenvaltiossa ja toisaalta huolehtia siitä, että yhteisön lainsäädännön kansallisissa täytäntöönpanosäädöksissä noudatetaan ”pienet ensin” -periaatetta.

6.2   ETSK suosittaa, että jäsenvaltiot toimisivat yhä enemmän yhdessä toimivaltaansa kuuluvilla aloilla ja toteuttaisivat tarvittaessa tiiviimmän yhteistyön avulla yhteistä toimintaa, jolla tähdätään esimerkiksi yrityksen omistajanvaihdosta helpottaviin toimiin (oikeudelliset ja verotuskysymykset) ja konkurssioikeuden kehittämiseen, jotta yritykset ja yrittäjät saisivat aina toisen mahdollisuuden.

6.3   ETSK korostaa, että jäsenvaltioissa ja kansainvälisellä tasolla tulee luoda keskitettyjä palvelupisteitä ja parantaa niiden yhteistoimintaa kautta koko unionin. Jäsenvaltioita voitaisiin kannustaa kehittämään palvelupisteidensä yhteentoimivuutta ja yhtenäistämään niiden aineellisia ja virtuaalisia menettelyjä. Jälkimmäisen toteuttamiseksi on jo toteutettu aloitteita palveludirektiivin sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toimivuuden parantamista koskevan asetuksen yhteydessä. Yleisesti ottaen keskitettyjen palvelupisteiden perustamisesta olisi viestitettävä pk-yrityksille, jotta ne ovat tietoisia tällaisten palvelujen olemassaolosta heti alusta lähtien ja niiden koko elinkaaren ajan.

7.   ETSK:n 5. suositus – Yhtenäisyys, osallistuminen ja arviointi

7.1   Komitea katsoo, että mittavien kansainvälisten panosten, vallitsevan taloustilanteen ja tavoitteena olevan Lissabonin prosessin tarkistuksen takia eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen yhteydessä tulee

esittää rakenteellisia aloitteita teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamiseksi: yhteisöpatentti, EU-tason patenttituomioistuin sekä väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen perustaminen (ETSK pyysi tätä ensimmäisen kerran vuonna 2001).

edistää yhdennettyä lähestymistapaa pk-yrityksiä tukevassa politiikassa, johon tulee nivoa kaikki yhteisö-, jäsenvaltio- ja aluetason alakohtaiset toimintalinjat.

mahdollistaa hallintotavan, kumppanuuden ja yhteistyön kehittäminen julkishallinnon, yhteisöjen, talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolten sekä erilaisia pk-yrityksiä edustavien organisaatioiden kesken kaikilla tasoilla kaikkialla unionin alueella.

tukea kaikkien yritysten kehitystä ja kilpailukykyä, lähimarkkinoilla toimivat yritykset mukaan luettuina. SBA:n myönteisissä toimissa tulee erottaa selvästi yhtäältä paikallisilla markkinoilla toimivat yritykset, joita on valtaosa pk-yrityksistä, ja toisaalta yritykset, joilla on erinomaiset mahdollisuudet kehittää teknologiaa tai laajentua yhteisön ulkopuolelle. Ensin mainittujen tulee saada toiminnalleen suotuisa ympäristö, ja jälkimmäiset tarvitsevat resursseja kasvunsa vauhdittamiseksi sekä toimintansa laajentamiseksi unionissa tai sen kansainvälistämiseksi. Tässä yhteydessä on pidettävä mielessä, että lukuisat lähimarkkinayritykset voivat mahdollisesti laajentua uusille markkinoille tai osallistua yhteistyöhön ja liittyä klustereihin saavuttaakseen kriittisen koon, jota toiminnan eurooppalaistaminen tai kansainvälistäminen edellyttää.

7.2   ETSK katsoo, että eurooppalaisen SBA:n onnistuminen on riippuvainen paitsi yhteisö-, jäsenvaltio- ja paikallistason julkishallinnon poliittisesta tahdosta toimia pk-yritysten ja erityisesti pienimpien hyväksi myös mitä suurimmassa määrin välittäjäorganisaatioiden toiminnasta. Komitea kehottaa asianomaisia viranomaisia toteuttamaan kaikki toimenpiteet ja tukitoimet näiden organisaatioiden toiminnan edistämiseksi sekä varmistamaan, että ne voivat osallistua EU:n Lissabonin prosessin jatkoa koskevaan pohdintaan.

7.3   ETSK toistaa nimenomaisen pyyntönsä siitä, että eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen täytäntöönpanoa arvioitaisiin vuosittain sekä toimintaohjelmaa että ”pienet ensin” -periaatteen soveltamista koskevin osin. Myös kaikkia yhteisö- ja jäsenvaltiotason pk-yrityspolitiikkoja tulee arvioida. Lisäksi komitea pyytää, että vuosittain laadittaisiin raportti mm. välittäjäorganisaatioiden kanssa tehtävässä yhteistyössä saavutetuista edistysaskelista. Raporttiin tulee soveltaa erityistä menettelyä Lissabonin strategian täytäntöönpanossa, ja komission tulee antaa sen perusteella suosituksia jäsenvaltioille ja alueille. Sen perusteella tulee voida mukauttaa tai tarkistaa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaa aloitetta, ja se tulee esittää Euroopan parlamentille, alueiden komitealle ja ETSK:lle.

Bryssel 14. tammikuuta 2009

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Mario SEPI


(1)  ETSK:n valmistelevat lausunnot aiheista ”Pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kehitystä mahdollisesti edistävät poliittiset toimenpiteet (asianmukainen rahoitus pois luettuna)” (EUVL C 27, 3.2.2009, s. 7) ja ”Kansainväliset julkiset hankinnat” (EUVL C 224, 30.8.2008, s. 32).

(2)  Ks. ETSK:n lausunto CESE (esittelijä: Christine Faes – EUVL C 256, 27.10.2007, s. 8).

(3)  ETSK:n valmisteleva lausunto aiheesta ”Pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kehitystä mahdollisesti edistävät poliittiset toimenpiteet (asianmukainen rahoitus pois luettuna)” (EUVL C 27, 3.2.2009, s. 7).

(4)  ETSK:n valmisteleva lausunto aiheesta ”Kansainväliset julkiset hankinnat” (EUVL C 224, 30.8.2008, s. 32).

(5)  KOM(2008) 394 lopullinen.

(6)  Direktiivi 2000/35/EY (EYVL L 200, 8.8.2000, s. 35). ETSK:n lausunto: EYVL C 407, 28.12.1998, s. 50.


Top