Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE1679

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Muutettu ehdotus- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista KOM(2008) 111 lopullinen – 2006/0214 COD

OJ C 100, 30.4.2009, p. 144–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/144


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Muutettu ehdotus- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista

KOM(2008) 111 lopullinen – 2006/0214 COD

2009/C 100/26

Euroopan unionin neuvosto päätti 4. kesäkuuta 2008 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Muutettu ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 11. syyskuuta 2008. Ainoa esittelijä oli Xavier VERBOVEN.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 22.–23. lokakuuta 2008 pitämässään 448. täysistunnossa (lokakuun 22. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 102 ääntä puolesta kenenkään äänestämättä vastaan ja 4:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1   Komitea kannattaa pääpiirteissään käsillä olevaa ehdotusta, mutta kehottaa komissiota ottamaan huomioon esittämänsä varaukset ja muuttamaan perustelukappaleita niiden mukaisesti. Komitea toivoo, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen pikaisesti (1).

2.   Perustelu

2.1   Komission ehdotuksen pääsisältö

2.1.1   Komission ehdotuksella on tarkoitus kodifioida 30. marraskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/655/ETY, joka käsittelee työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavia turvallisuutta ja terveyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia. Uudella direktiivillä korvataan siihen sisällytetyt säädökset (2). Komissio toteaa, että kodifioitavien säädösten asiasisältöä ei ole ehdotuksessa muutettu, vaan niihin on yhdistettäessä tehty ainoastaan kodifioinnin edellyttämät muodolliset muutokset.

2.2   Huomautukset

2.2.1   Työsuojelusääntöjen noudattaminen työvälineiden käytössä on ennaltaehkäisyn kannalta keskeistä. Aihetta koskevia vähimmäissääntöjä on pyritty yhdenmukaistamaan vuodesta 1989 lähtien. Vuonna 1989 marraskuun 30. päivänä annettua direktiiviä on muutettu useita kertoja siten, että se kattaa suuren määrän työtilanteita (pääasiassa korkealla tehtävän työn), sekä siten, että työturvallisuuskysymysten tarkastelussa otetaan huomioon myös ergonomian periaatteet. Direktiivin 2007/30/EY antaminen on myös muuttanut tapaa, jolla jäsenvaltiot laativat turvallisuutta ja terveyttä koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta annettavat kansalliset kertomukset. Näiden eri tarkistusten johdosta säädökset saattavat tuottaa kohderyhmille vaikeuksia.

2.2.2   Kodifioinnin yhteydessä ei pitäisi direktiivin artiklakohtien, liitteiden eikä perusteluosien asiasisältöön tehdä mitään muutoksia. Nämä direktiivin eri osiot muodostavat johdonmukaisen ja toisiinsa sidoksissa olevan kokonaisuuden. Vaikka perusteluosa ei sisälläkään sitovia säännöksiä, se helpottaa sitovien säännösten tulkintaa ja antaa jäsenvaltioille kriteerit johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Komitea arvioi ehdotusta tarkasteltuaan, että teksti noudattaa täysin kyseistä perusperiaatetta artiklojen ja liitteiden kodifioinnissa. Komitea esittää kuitenkin seuraavat huomautukset:

Komitea toteaa, että kodifiointiin ei ole sisällytetty direktiivin 2001/45/EY johdanto-osan seitsemättä, kahdeksatta, yhdeksättä, kymmenennettä eikä yhdennettätoista perustelukappaletta eikä direktiivin 89/655/ETY yhdeksättä perustelukappaletta.

Direktiivin 2001/45/EY kymmenennessä ja yhdennessätoista perustelukappaleessa kiinnitetään erityistä huomiota tarpeeseen antaa erityisopastusta työntekijöille, jotka joutuvat käyttämään korkealla tehtävässä työssä käytettäviä työvälineitä. Komitea toivoo, että tätä suositusta ei jätetä pois kodifioitavaksi ehdotetun direktiivin perustelukappaleista.

Komitea katsoo, että käsillä olevasta ehdotuksesta tulisi kuulla työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa neuvoston 22. heinäkuuta 2003 antaman päätöksen 2003/C 218/01 nojalla. Kuuleminen tulisi mainita direktiivin viittauskappaleessa tähänastisen käytännön mukaisesti. Kodifioinnin käynnistämisestä kulunut aika osoittaa, että neuvoa-antavaa komiteaa olisi voitu kuulla ilman erityisiä ongelmia.

2.2.3   Komitea katsoo edellä mainituin varauksin, että komission ehdotus on tarkoituksenmukainen koonnos voimassa olevista eri säännöksistä ja selkiyttää niitä eikä siis aiheuta ongelmia.

2.2.4   Komitea kannattaa pääpiirteissään käsillä olevaa ehdotusta, mutta kehottaa komissiota ottamaan huomioon esittämänsä varaukset ja muuttamaan perustelukappaleita niiden mukaisesti. Komitea toivoo, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen pikaisesti.

Bryssel 22 päivänä lokakuuta 2008.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Mario SEPI


(1)  Ks. myös ETSK:n 15. helmikuuta 2007 antama lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto)”, esittelijä: Xavier Verboven (EUVL C 97, 28.4.2007).

(2)  Neuvoston direktiivi 89/655/ETY, neuvoston direktiivi 95/63/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/45/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/30/EY.


Top