Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0108(05)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 37 artiklan mukainen Sveitsin valaliiton ilmoitus Euroopan komissiolle

OJ C 3, 8.1.2009, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 3/11


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 37 artiklan mukainen Sveitsin valaliiton ilmoitus Euroopan komissiolle

(2009/C 3/06)

I   4 artiklan 3 kohta — Seuraamukset, joita sovelletaan, jos ulkoraja ylitetään luvattomasti muualta kuin rajanylityspaikan kautta tai muulloin kuin sen vahvistettuina aukioloaikoina

Sveitsin valaliitto ilmoittaa henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 37 artiklan mukaisesti 4 artiklan 3 kohdan osalta, että vieraiden valtioiden kansalaisille, jotka tulevat Sveitsiin tai lähtevät Sveitsistä kulkematta virallisen rajanylityspaikan kautta, määrätään enintään vuoden vapausrangaistus tai sakkorangaistus (Sveitsin ulkomaalaislain 115 artiklan 1 momentin d alamomentti, LEtr; RS 142.20). Jos vieraan valtion kansalaisen käännyttäminen tai karkottaminen pannaan välittömästi täytäntöön, syytteeseenpanosta voidaan luopua (LEtr 115 artiklan 4 momentti).

Ulkomaalaislain 115 artikla kuuluu seuraavasti:

”Laittomasta maahantulosta, maastapoistumisesta ja maassaoleskelusta tai ansiotoiminnan harjoittamisesta ilman lupaa

1.   Määrätään enintään vuoden vapausrangaistus tai sakkorangaistus sille, joka:

a)

rikkoo Sveitsiin tuloa koskevia säännöksiä (5 artikla);

b)

oleskelee Sveitsissä laittomasti esimerkiksi sen jälkeen, kun aika, jonka Sveitsissä voi oleskella luvatta, tai luvallinen oleskeluaika on kulunut umpeen;

c)

harjoittaa ansiotoimintaa luvatta;

d)

saapuu Sveitsiin tai lähtee Sveitsistä kulkematta virallisen rajanylityspaikan kautta (7 artikla).

2.   Vastaava rangaistus määrätään, kun vieraan valtion kansalainen tultuaan Sveitsiin tai sveitsiläisen lentokentän kauttakulkualueelle siirtyy tai on tehnyt valmisteluja siirtyäkseen toisen valtion alueelle kyseisessä valtiossa sovellettavia maahantulosäännöksiä rikkoen.

3.   Jos teko on tuottamuksellinen, rangaistuksena on sakko.

4.   Jos laittomasti maasta poistuneen tai maahan tulleen vieraan valtion kansalaisen käännyttäminen tai karkottaminen pannaan välittömästi täytäntöön, voidaan syytteeseenpanosta, oikeudenkäynnin vireillepanosta tai rangaistuksen määräämisestä luopua.”

II   21 artiklan c alakohta — Jäsenvaltion mahdollisuus säätää omassa lainsäädännössään velvollisuudesta pitää hallussa tai mukana asiakirjoja

Sveitsin valaliitto ilmoittaa henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 37 artiklan mukaisesti 21 artiklan c alakohdan osalta, että Sveitsin lainsäädännössä ei säädetä vieraiden valtioiden kansalaisten velvollisuudesta pitää hallussaan tai mukanaan asiakirjoja.

III   21 artiklan d alakohta — Kolmansien maiden kansalaisten velvollisuus ilmoittaa läsnäolostaan jäsenvaltion alueella

Sveitsin valaliitto ilmoittaa henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 37 artiklan mukaisesti 21 artiklan d alakohdan osalta, että vieraan valtion kansalaisten on periaatteessa ilmoitettava 16 päivänä joulukuuta 2005 annetun ulkomaalaislain 10–17 artiklan (LEtr; RS 142.20) mukaisesti läsnäolostaan Sveitsin alueella. Velvollisuus ei koske seuraavia henkilöitä:

Sveitsissä enintään kolme kuukautta oleskelevat vieraan valtion kansalaiset, jotka eivät harjoita ansiotoimintaa. Ansiotoimintaa harjoittavien on kuitenkin ulkomaalaislain 16 artiklan nojalla ilmoittauduttava toimivaltaiselle kantonin viranomaiselle.

Vieraan valtion kansalaiset, jotka tarjoavat palveluja valtioiden rajojen yli tai harjoittavat Sveitsissä ansiotoimintaa ulkomaalaisen työnantajan toimeksiannosta, edellyttäen, että he harjoittavat toimintaansa alle kahdeksan päivää kalenterivuodessa (ulkomaalaislain 14 artikla ja maahanpääsyä, oleskelua ja ansiotoiminnan harjoittamista koskeva säädös, OASA; RS 142.201). Seuraavilla aloilla sovelletaan kuitenkin velvollisuutta hankkia lupa ja ilmoittautua: talonrakennus, maa- ja vesirakentaminen, sisärakentaminen, ravitsemus- ja majoitusala, laitos- ja kotisiivous, vartiointi- ja turva-ala, liikkuva kauppa ja seksiala.

Schengenin rajasäännöstön 21 artiklan d alakohtaan liittyvät kansalliset säännökset ovat seuraavat:

Ulkomaalaislaki (LEtr), annettu 16 päivänä joulukuuta 2005; RS 142.20

”4 LUKU

Luvat ja ilmoittaminen

10 artikla

Oleskelu harjoittamatta ansiotoimintaa

1.   Ulkomaalainen voi oleskella Sveitsissä ansiotoimintaa harjoittamatta kolme kuukautta ilman lupaa, ellei viisumin voimassaoloaika ole lyhyempi.

2.   Ulkomaalaisella, joka aikoo oleskella maassa kauemmin ansiotoimintaa harjoittamatta, on oltava lupa. Lupa on esitettävä tulevan asuinpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle ennen Sveitsiin tuloa. Tämä ei vaikuta 17 artiklan 2 momentin soveltamiseen.

11 artikla

Oleskelu ansiotoimintaa harjoittaen

1.   Ulkomaalaisella, joka aikoo harjoittaa Sveitsissä ansiotoimintaa, on oltava lupa oleskelun kestosta riippumatta. Lupa on esitettävä tulevan työskentelypaikan toimivaltaiselle viranomaiselle

2.   Palkkatyötä tai itsenäistä ammatinharjoittamista, josta yleensä saadaan tuottoa, pidetään ansiotoimintana, vaikka sitä harjoitettaisiin ilman korvausta.

3.   Kun kyseessä on palkkatyö, lupahakemuksen tekee työnantaja.

12 artikla

Velvollisuus ilmoittaa maahantulosta

1.   Ulkomaalaisen, joka tarvitsee lyhytaikaisen luvan, oleskeluluvan tai asettautumisluvan on ilmoitettava Sveitsissä maahantulostaan asuin- tai työskentelypaikkansa toimivaltaiselle viranomaiselle ennen kuin oleskelu, joka ei edellytä lupaa, päättyy tai ennen ansiotoiminnan aloittamista.

2.   Jos ulkomaalainen asettuu toiseen kantoniin tai toiseen kuntaan, hänen on ilmoitettava muutostaan uuden asuinpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

3.   Liittoneuvosto päättää, missä määräajassa maahantuloilmoitus on tehtävä.

13 artikla

Lupa- ja ilmoittamismenettelyt

1.   Ulkomaalaisen on esitettävä voimassa oleva lupatodistus, kun hän ilmoittaa saapumisestaan. Liittoneuvosto määrittää poikkeukset ja hyväksyttävät lupatodistukset.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että ulkomaalainen esittää kotimaansa tai lähtömaansa rikosrekisteriotteen tai muita menettelyn kannalta välttämättömiä asiakirjoja.

3.   Ulkomaalainen saa tehdä maahantuloilmoituksen vasta, kun hänellä on kaikki asiakirjat, jotka toimivaltainen viranomainen vaatii voidakseen myöntää luvan.

14 artikla

Poikkeukset

Liittoneuvosto voi säätää edullisemmista luvanhaku- ja maahantuloilmoitusvelvollisuutta koskevista ehdoista muun muassa valtioiden rajojen yli tarjottavien tilapäisten palvelujen helpottamiseksi.

15 artikla

Velvollisuus ilmoittaa maastapoistumisesta

Ulkomaalaisen, jolla on oleskelulupa, on ilmoitettava asuinpaikkansa toimivaltaiselle viranomaiselle poistumisestaan Sveitsistä tai muutostaan toiseen kantoniin tai toiseen kuntaan.

16 artikla

Vuokranantajan velvollisuus

Vuokranantajan on ilmoitettava kantonin toimivaltaiselle viranomaiselle asunnon vuokraamisesta ansaintamielessä ulkomaalaiselle.

17 artikla

Oleskelun sääntely ennen päätöksen tekemistä

1.   Laillisesti Sveitsiin tilapäisesti tulleen ulkomaalaisen, joka tekee myöhemmin pysyvää oleskelua koskevan hakemuksen, on odotettava päätöstä ulkomailla.

2.   Toimivaltainen kantonin viranomainen voi antaa ulkomaalaiselle luvan oleskella Sveitsissä menettelyn aikana, jos maahanpääsyehdot selvästikin täyttyvät.

Maahanpääsyä, oleskelua ja ansiotoiminnan harjoittamista koskeva säädös (OASA), annettu 24 päivänä lokakuuta 2007; RS 142.201”

”14 artikla

Valtion rajojen yli enintään kahdeksan päivän ajan harjoitettava ansiotoiminta

1.   Ulkomaalaisilla, jotka tarjoavat palveluja valtioiden rajojen yli (3 artikla) tai harjoittavat Sveitsissä ansiotoimintaa ulkomaalaisen työnantajan toimeksiannosta, on oltava lupa, jos toimintaa harjoitetaan pidempään kuin kahdeksan päivää kalenterivuodessa.

2.   Jos toiminta kestää suunniteltua pidempään, siitä on tehtävä ilmoitus ennen kahdeksan päivän määräajan umpeutumista. Kun ilmoitus on tehty, ansiotoimintaa voidaan harjoittaa luvan myöntämiseen asti, ellei toimivaltainen viranomainen toisin päätä.

3.   Ulkomaalaisella on oltava oleskelunsa kestosta riippumatta lupa, jos hän harjoittaa ansiotoimintaa valtion rajan yli jollakin seuraavista aloista:

a)

talonrakennus, maa- ja vesirakentaminen sekä sisärakentaminen;

b)

ravitsemus- ja majoitusala sekä laitos- ja kotisiivous;

c)

vartiointi- ja turva-ala;

d)

liikkuvasta kaupasta 23 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain 2 artiklan 1 momentin a ja b alamomentissa tarkoitettu liikkuva kauppa;

e)

seksiala.”


Top