Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0989

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: neuvoston asetus yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi KOM(2007) 602 lopullinen — 2007/0223 CNS

OJ C 224, 30.8.2008, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 224/72


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: neuvoston asetus yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi

KOM(2007) 602 lopullinen — 2007/0223 CNS

(2008/C 224/16)

Neuvosto päätti 4. joulukuuta 2007 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus: neuvoston asetus yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi

Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 29. huhtikuuta 2008. Esittelijä oli Gabriel Sarró Iparraguirre.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 28. ja 29. toukokuuta 2008 pitämässään 445. täysistunnossa (toukokuun 29. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 70 ääntä puolesta 3:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät

1.1

ETSK katsoo, että sitkeästi vallalla olevaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (Illegal, Unreported and Unregulated, IUU) kalastuksen käytäntöön on puututtava kokonaisvaltaisesti. Lähtökohdaksi on otettava tehokas sääntelyväline, jota sovelletaan kattavasti koko toimitusketjuun, pyynnistä myyntiin. Komitea katsoo, että ehdotetun asetuksen artikloihin sisältyy yleisesti ottaen tarpeelliset seikat IUU-kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi, joten komitea kannattaa ehdotusta. Se katsoo lisäksi, että ehdotetut toimenpiteet vahvistavat yhteisön roolia lippu-, satama-, markkina- ja edunsaajavaltiona.

1.2

Komitea katsoo, että ehdotetun asetuksen onnistumisen taustalla on neljä perustekijää:

jäsenvaltioiden päättäväinen tahto torjua IUU-kalastusta

jäsenvaltioiden yhteistyö

kansainvälinen yhteistyö

jatkuvat ponnistelut asetuksen täytäntöön panemiseksi.

1.3

Tarkoituksena ei ole sulkea yhteisön laivastoa ehdotetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. ETSK katsoo kuitenkin, että ehdotuksessa olisi erotettava nykyistä selkeämmin toisaalta sellainen kolmansien maiden alusten harjoittama IUU-kalastus, jota alusten lippuvaltiot eivät valvo, ja toisaalta yhteisömaiden lipun alla purjehtivien alusten harjoittama laiton kalastustoiminta alusten rikkoessa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Viimeksi mainittua kalastusta säännellään nykyisin asetuksesta (ETY) N:o 2847/93 (1) johdetuilla oikeusvälineillä.

1.4

Komitea katsoo, että kaikkien ehdotettujen valvonta- ja tarkastustoimenpiteiden käynnistäminen lisää huomattavasti jäsenvaltioille koituvia kustannuksia, byrokratiaa ja valvonnan hallintoinfrastruktuuria. Komitea kehottaakin komissiota ottamaan tämän seikan huomioon, jottei lopputulos vesittyisi, ja pyytää komissiota ryhtymään joka tapauksessa riittäviin varotoimenpiteisiin, jotta ehdotetun asetuksen soveltaminen ei nostaisi aluksillaan laillista kalastusta harjoittavien yritysten toimintakustannuksia.

1.5

Komitea katsoo niin ikään, ettei ehdotetuilla toimenpiteillä saisi missään tapauksessa jättää vähemmälle huomiolle laillista kauppamerenkulkua. Se saattaisi merkitä estettä kaupalle kansainvälisen kaupan sääntöjen vastaisesti.

1.6

Komitea katsoo, että ehdotetussa asetuksessa ei selvitetä tarpeeksi sitä, millä tavoin lippuvaltion viranomaisten on varmennettava Euroopan yhteisön vaatima saalistodistus. Varmentaminen on suoritettava sähköisesti. ETSK katsoo, että ehdotetussa asetuksessa olisi selvitettävä selkeästi niin tuoretta saalista kuin pakastettuja kalastustuotteita kuljettaville aluksille, millä tavoin varmentaminen tapahtuu.

1.7

ETSK katsoo, että kolmansien maiden kalastusaluksia olisi valvottava samalla tavoin kaikissa eri jäsenvaltioiden ”nimetyissä satamissa”. Komitea katsoo niin ikään, että ehdotetussa asetuksessa olisi ilmaistava nykyistä selkeämmin, että tarkastuksia tehdään sekä mereltä että maalta ja ilmasta käsin.

1.8

ETSK toistaa aiemmissa lausunnoissa ilmaisemansa kannan yhteisön kalastuksenvalvontaviraston roolista. Komitea katsoo, että virastolla olisi oltava keskeinen rooli koordinoitaessa, seurattaessa ja valvottaessa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta. Tätä varten viraston rahoitusta ja henkilöresursseja olisi lisättävä.

1.9

Komitea katsoo, että kolmansien maiden aluksille langetettavat seuraamukset on yhtenäistettävä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Komitea on edelleen sitä mieltä, että yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden rikkoessa sääntöjä olisi harkittava mahdollisuutta langettaa niille myös muita kuin kalastukseen liittyviä seuraamuksia.

1.10

ETSK katsoo joka tapauksessa, että IUU-kalastusta harjoittavien alusten sekä yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden ilmoitusmenettelyihin liittyviä takuita on tiukennettava, ensisijaisesti puolustautumistakuuta, ja että menettelyjen on perustuttava vankkaan todistusaineistoon, jotta tuomioistuimet eivät myöhemmin joudu peruuttamaan jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä.

2.   Johdanto

2.1

Yhteisö on ollut mukana torjumassa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta nyt jo yli kymmenen vuoden ajan. Vuodesta 2002 lähtien kyseisen käytännön torjunta on kiteytynyt yhteisön toimintasuunnitelmaksi, jolla IUU-kalastusta pyritään ehkäisemään, estämään ja poistamaan itse yhteisössä sekä aluetasolla ja kansainvälisesti. (2)

2.2

Euroopan parlamentti antoi vuonna 2005 päätöslauselman (3) edellä mainitussa tiedonannossa tarkoitetun yhteisön toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Parlamentti totesi tuolloin, että Euroopan unionin on laajennettava ja lisättävä ponnistelujaan IUU-kalastuksen torjumiseksi.

2.3

Vaikka paljon onkin tehty, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ei suinkaan ole saatu poistettua. Näin ollen komissio katsoo, että Euroopan unionin on puututtava tähän sitkeästi vallalla olevaan kalastukseen päättäväisesti ja pikimmiten.

2.4

Komissio laati viime vuonna uuden tiedonannon (4) yhteisön uudesta strategiasta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi.

2.5

Viime vuonna toteutettiin pitkällinen kuulemisprosessi, johon komitea osallistui aktiivisesti. (5) Prosessin päätyttyä komissio laati käsiteltävänä olevan ehdotuksen asetukseksi (6), joka kattaa seuraavat toimintalohkot:

unionin satamiin saapuvien kolmansien maiden kalastusalusten toiminnan ja niiden saaliiden laillisuuden parempi valvonta

kolmansien maiden kalastustuotteiden säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen parempi valvonta yhteisöön muilla kuin kalastusaluksilla tuotujen kalastustuotteiden osalta

Euroopan unionin markkinoiden sulkeminen IUU-kalastuksen tuotteilta

Euroopan yhteisön kansalaisten sen alueen ulkopuolella harjoittamaan IUU-kalastustoimintaan puuttuminen

IUU-kalastuksen toteamisen edellyttämien oikeudellisten keinojen parantaminen

kalastustoimenpiteiden vakavien rikkomusten estämiseen tähtäävän tehokkaan seuraamusjärjestelmän käyttöönotto

IUU-kalastuksen vastaisten toimien parantaminen alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä

IUU-kalastuksen vastaisten politiikkojen ja keinojen tukeminen kehitysmaissa

yhteisvaikutuksen lisääminen toisaalta jäsenvaltioiden ja toisaalta jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden valvonta-, seuranta- ja tarkkailuelinten välillä.

2.6

Ehdotuksen perusperiaatteena on, että tuloksellisesti IUU-kalastusta torjuvan strategian on oltava laaja ja katettava ongelman kaikki osa-alueet koko toimitusketjussa.

3.   Yleistä

3.1

ETSK katsoo, että laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen huolestuttavat ympäristövaikutukset sekä sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset edellyttävät Euroopan unionilta päättäväisiä toimia. Siksi komitea antaa yleisesti ottaen tukensa komissiolle.

3.2

Yhteisön nykyisessä lainsäädännössä säädetään yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä (7). Siihen sisältyy laaja yhteisön kalastusalusten saaliiden laillisuuden valvonta, mutta lainsäädäntö ei salli samantasoisen valvonnan toteuttamista seuraamuksineen kolmansien maiden alusten pyytämille ja yhteisöön tuoduille kalastustuotteille.

3.3

Euroopan yhteisö on maailman suurin kalastustuotteiden markkina-alue ja tärkein kalastustuotteiden tuontialue. Edellisessä kohdassa mainitun puutteen vuoksi yhteisön markkinoille pääsee IUU-kalastuksesta peräisin olevia kalastustuotteita joko yhteisön tai sen ulkopuolisten taloudellisten toimijoiden myötä, ja ne kasvattavat näin toiminnastaan saamaansa tuottoa. Komitea katsookin, että yhteisön on aiheellista keskittyä kolmansien maiden alusten harjoittamaan IUU-kalastukseen sulkematta yhteisön laivastoa asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, kuten asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi.

3.4

Tarkastelun kohteena olevassa asetusehdotuksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi valvontajärjestelmä. Sitä sovelletaan laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen ja kaikkeen siihen liittyvään toimintaan, jota harjoitetaan jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella tai merivesillä taikka jota harjoittavat yhteisön alukset tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset. Kyseisen lippu- tai rannikkovaltion lainkäyttövaltaa rajoittamatta järjestelmää sovelletaan myös laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen, jota harjoittavat muut kuin yhteisön alukset aavalla merellä tai kolmannen maan lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä samoin edellytyksin, joita yhteisen kalastuspolitiikan piirissä sovelletaan yhteisön aluksiin.

3.5

Tarkoituksena ei ole sulkea yhteisön laivastoa ehdotetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. ETSK katsoo kuitenkin, että ehdotuksessa olisi erotettava nykyistä selkeämmin toisaalta sellainen kolmansien maiden alusten harjoittama IUU-kalastus, jota alusten lippuvaltiot eivät valvo, ja toisaalta yhteisömaiden lipun alla purjehtivien alusten harjoittama laiton kalastustoiminta alusten rikkoessa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Viimeksi mainittua kalastusta säännellään nykyisin edellä mainitusta asetuksesta (ETY) N:o 2847/93 johdetuilla oikeusvälineillä.

3.6

Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi myös järjestelmästä, jolla varmistetaan yhteisöön tuotavien kalastustuotteiden toimitusketjun asianmukainen valvonta. Komitea katsoo, ettei ehdotetuilla toimenpiteillä saisi missään tapauksessa jättää vähemmälle huomiolle laillista kauppamerenkulkua. Se saattaisi merkitä estettä lailliselle kaupankäynnille.

3.7

ETSK ilmaisee komissiolle tyytyväisyytensä nyt laaditusta asetusehdotuksesta. Ehdotus on selkeä, sen soveltamisala on hyvin laaja, sillä valvotaan erittäin kattavasti laitonta kalastusta kaikkialla yhteisössä ja kansainvälisesti ja ehdotus sisältää välittömiä täytäntöönpanotoimenpiteitä ja seuraamuksia, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, kun luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt syyllistyvät asetuksen vakavaan rikkomiseen tai ovat vastuussa sen vakavasta rikkomisesta. Komitea on kuitenkin sitä mieltä, että yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden rikkoessa sääntöjä olisi harkittava mahdollisuutta langettaa niille myös muita kuin kalastukseen liittyviä seuraamuksia.

3.8

ETSK katsoo, että ehdotetun asetuksen sisällyksen järjestystä olisi muutettava. Luvut IV (yhteisön ennakkovaroitusjärjestelmä) ja V (IUU-kalastusta harjoittavien alusten tunnistaminen) olisi sijoitettava välittömästi luvun I jälkeen.

3.9

ETSK katsoo niin ikään, että III luvun 13 artiklan 1 kohdassa olisi mainittava nimenomaisesti, että IUU-kalastustuotteiden tuontikielto koskee sekä meri- että maa- ja ilmateitse tuotavia tuotteita.

3.10

Komitean käsityksen mukaan ehdotettua asetusta on vaikea soveltaa siksi, että jäsenvaltioiden on päästävä soveltamisesta täydelliseen yhteisymmärrykseen ja puollettava sitä ja että se edellyttää kansainvälisesti tehokasta yhteistyöverkostoa.

3.11

Komitea katsoo, että kaikkien ehdotettujen valvonta- ja tarkastustoimenpiteiden käynnistäminen sekä satamissa että merellä, samoin kuin alusten ja saaliiden sertifiointi, seuranta ja todentaminen sekä meritse, maitse ja ilmateitse tuotavien tuotteiden valvonta lisäävät huomattavasti jäsenvaltioille koituvia kustannuksia, byrokratiaa ja valvonnan hallintoinfrastruktuuria. Komitea kehottaakin komissiota huomioimaan asetusehdotuksessaan kyseiset vaikutukset, jottei sen lopputulosta vesitetä.

3.12

Komitea pyytää komissiota ryhtymään riittäviin varotoimin, jotta ehdotetun asetuksen täytäntöönpano ei lisää aluksillaan laillista kalastusta harjoittavien yritysten toimintakustannuksia.

3.13

ETSK katsoo kaiken kaikkiaan, että ehdotetut toimenpiteet vahvistavat yhteisön roolia lippu-, satama-, markkina- ja edunsaajavaltiona.

4.   Erityistä

4.1

Kuten edellä olevasta tarkastelusta käy ilmi, ehdotettu asetus on riittävän kattava, jotta Euroopan unioni voi ottaa itselleen johto- tai referenssiaseman laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen kansainvälisessä torjunnassa, kunhan asetusta sovelletaan oikein ja jatkuvasti.

4.2

Muutaman yleisen soveltamissäännöksen jälkeen asetuksessa ryhdytään heti käsittelemään kolmansien maiden kalastusalusten valvontaa yhteisön satamissa. On syytä korostaa kolmansien maiden kalastusalusten ja yhteisön alusten välistä saaliiden jälleenlaivauskieltoa yhteisön vesillä. Kielto ulottuu yhteisön aluevesin ulkopuolelle siten, ettei kolmansien maiden alusten pyytämiä saaliita saa jälleenlaivata merellä yhteisön aluksiin.

4.3

ETSK ilmaisee tyytyväisyytensä edellä mainittuun kieltoon siirtää saaliita avomerellä. Komitea on useaan otteeseen kehottanut komissiota asettamaan kyseisen kiellon, koska saaliit ovat usein peräisin IUU-kalastuksesta.

4.4

Asetuksessa säädetään selkeästi, että kolmansien maiden alukset voivat tulla vain Euroopan unionin ”nimettyihin satamiin”, jotka jäsenvaltiot ovat ennalta määritelleet, ja alusten on sitä ennen noudatettava tiettyjä vaatimuksia: aluksilta vaaditaan saapumisilmoitus ja lupa saapua satamaan sekä varmennettu saalis- ja tarkastustodistus. Pääsy jäsenvaltioiden satamiin, satamapalvelujen käyttö sekä saaliin purkaminen, jälleenlaivaus tai aluksella tehtävät jalostustoimet näissä satamissa on kielletty kolmansien maiden kalastusaluksilta, elleivät ne täytä asetuksen säännösten mukaisia vaatimuksia.

4.5

Asetuksen säännöksissä korostetaan erityisesti sitä, että saapumisilmoituksia, saaliiden varmentamista ja satamatarkastuksia on valvottava tiuhaan ja tarkoin.

4.6

Saalistodistukset on toimitettava tulosatamaan 72 tuntia ennen satamaan saapumista. Komitea katsoo, että varmentavan viranomaisen on varmennettava todistukset sähköisesti. Komitea katsoo, ettei ehdotetussa asetuksessa ilmaista riittävän selkeästi, miten todistuksen varmennus tapahtuu. Komitea on myös sitä mieltä, että Euroopan komission olisi selvitettävä, millaisissa tapauksissa kyseisestä 72 tunnin määräajasta voidaan poiketa.

4.7

Komitea kannattaa suuntaviivoja, jotka komissio on asettanut kalastusalusten valvonnalle, ja kehottaa kaikkia jäsenvaltiota sopimaan yhteisymmärryksessä siitä, että valvonta toteutetaan samantapaisesti kaikissa ”nimetyissä satamissa”.

4.8

Jos kolmannen maan kalastusaluksen todetaan syyllistyneen IUU-kalastukseen, sille asetetaan saaliin purku-, jälleenlastaus- tai jalostuskielto, käynnistetään tutkimukset ja langetetaan tarvittaessa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset seuraamukset. Jos kyseessä on vakava rikkomus, asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi välittömistä täytäntöönpanotoimenpiteistä.

4.9

Valvomalla kolmansien maiden kalastusaluksia yhtä tiukasti kuin yhteisön aluksia pyritään havaitsemaan laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta peräisin olevat kalastustuotteet. Käsillä olevalla asetuksella kielletään näiden kalastustuotteiden tuonti Euroopan unioniin.

4.10

ETSK:n mielestä tuontia on tarpeen valvoa kaikkialla yhteisössä. Niinpä III lukuun olisi sisällytettävä myös kontit, jotka tuodaan Euroopan yhteisöön maitse tai ilmateitse. Olisi myös määrättävä vuosittain tarkastettavien konttien vähimmäisprosenttiosuus.

4.11

Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi, että kun kalastustuotteiden tuonti evätään sillä perusteella, että kalastusta pidetään asetuksen nojalla laittomana, ilmoittamattomana ja sääntelemättömänä, jäsenvaltiot voivat takavarikoida kyseiset tuotteet ja hävittää ne kansallisten sääntöjensä mukaan. Päätöksestä voi kuitenkin aina valittaa.

4.12

Jotta asetusta sovelletaan oikein kalastustuotteiden tuontiin ja jälleenvientiin tai tarvittaessa tuontikieltoon, säädetään, että komissio voi ottaa käyttöön hallinnollisia yhteistyöjärjestelyjä lippuvaltioiden kanssa.

4.13

Komission tässä asetuksessa esittämä järjestelmä edellyttää, että Euroopan unioni ja lippuvaltiot, yhteistyöhön osallistuvat alueellisiin kalastusjärjestöihin kuuluvat valtiot sekä itse alueelliset kalastusjärjestöt tekevät laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyön seurauksena on myös pystyttävä osoittamaan yhteistyöhön osallistumattomat valtiot, joihin sovellettavasta kohtelusta asetuksessa on niin ikään säännöksiä.

4.14

Edellä mainitun kansainvälisen yhteistyön ensimmäinen seuraus on yhteisön ennakkovaroitusjärjestelmän perustaminen. Sen tehtävänä olisi varoittaa yhteisön taloudellisia toimijoita ja jäsenvaltioita Euroopan unionin perustelluista epäilyistä siitä, etteivät tiettyjen kolmansien maiden kalastusalukset tai kalastustuotteet noudata säilyttämistä ja hoitoa koskevia lakeja, sääntöjä tai kansainvälisiä toimenpiteitä.

4.15

Ilmoituksen perusteella yhteisö ja kansainväliset toimijat ryhtyvät seuraamaan sekä varoituksen alaista että sitä edeltänyttä tuontia ja ilmoituksen piiriin kuuluvia kalastusaluksia. Kun toteutettujen tarkistusten, tarkastustoimien ja varmennusten perusteella voidaan päätellä, että kyse on IUU-kalastuksesta, komissio muun muassa sisällyttää aluksen tai alukset yhteisössä laadittavaan luetteloon IUU-kalastusta harjoittavista aluksista.

4.16

Asetuksessa mainitaan, että komissio tai sen nimeämä elin kokoaa ja analysoi kaikki IUU-kalastusta koskevat tiedot.

4.17

ETSK katsoo, että ihanteellisin taho huolehtimaan edellä mainitusta tehtävästä olisi yhteisön kalastuksenvalvontavirasto, jonka määrärahoja ja henkilöresursseja on lisättävä.

4.18

Asetuksessa käsitellään hyvin laajasti koko järjestelmää, joka koskee IUU-kalastusta harjoittavista aluksista pidettävän yhteisön luettelon laadintaa, sisältöä, ylläpitoa ja julkaisemista. Luetteloon sisällytetään automaattisesti alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laatimassa IUU-alusluettelossa olevat alukset. ETSK katsoo, että ennen kuin luetteloon kirjataan automaattisesti yhteisön kalastusalukset, komission olisi ensin varmistettava, etteivät asianomaiset jäsenvaltiot ole ryhtyneet tehokkaisiin toimenpiteisiin, kuten ehdotetun asetuksen 26 artiklassa mainitaan.

4.19

Komitea katsoo, että asetuksessa esitetty järjestelmä on oikeanlainen, sillä siinä suhtaudutaan vakavasti kalastusalusten ja yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden sisällyttämiseen IUU-kalastusluetteloon kaikkine takuineen ennakkotiedoista ja puolustautumismahdollisuudesta ja siinä otetaan huomioon IUU-kalastustoimintaan syyllistyneisiin aluksiin ja valtioihin sovellettavat toimenpiteet. Komitean mielestä on kuitenkin vahvistettava IUU-kalastusta harjoittavien alusten ja yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden ilmoitus–menettelyjen takuita, etenkin puolustautumistakuuta. Ilmoitusten on lisäksi perustuttava vankkaan todistusaineistoon, jotta tuomioistuimet eivät myöhemmin peruuta jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä.

4.20

Koska valtion sisällyttämisestä yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden luetteloon koituu vakavia seurauksia ja koska käsillä olevan asetuksen vaatimuksia on sovellettava yhtäläisesti kaikkiin valtioihin, ETSK:n mielestä on erittäin järkevää, että komissio auttaa kehitysmaita noudattamaan kalastustoiminnan seurannalle, valvonnalle ja tarkkailulle asetettuja vaatimuksia.

4.21

Komitea katsoo, että alusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS) on IUU-kalastuksen seurannan kannalta keskeinen väline. Jotta valtio voidaan poistaa yhteistyöhön osallistumattomien valtioiden luettelosta, se olisi ETSK:n mielestä velvoitettava asentamaan VMS-laitteisto kaikkiin kalastusaluksiinsa.

4.22

Komitea kannattaa asetuksessa säädettäviä ankaria toimenpiteitä, joita sovelletaan IUU-kalastukseen syyllistyneisiin kalastusaluksiin ja yhteistyöhön osallistumattomiin valtioihin.

4.23

Asetuksessa säädettävät toimenpiteet ulotetaan koskemaan jäsenvaltioiden kansalaisia, joita kielletään millään tavoin avustamasta IUU-kalastusta tai sekaantumasta siihen taikka mihinkään toimintaan, joka liittyy yhteisön IUU-alusluetteloon sisällytettyjen kalastusalusten vuokraukseen, vientiin tai myyntiin.

4.24

Asetuksessa korostetaan vakaviin rikkomuksiin syyllistyneitä tahoja ja yhtenäistetään jäsenvaltioiden sekä luonnollisille henkilöille että oikeushenkilöille langettamien enimmäissakkojen vähimmäismäärä ja välittömät täytäntöönpanotoimenpiteet sekä oheisseuraamukset, joilla estetään rikkomuksen jatkuminen ja joiden nojalla toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia rikkomusta.

4.25

Komitea katsoo, että kolmansien maiden aluksille langetettavat seuraamukset on yhtenäistettävä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

4.26

Yhteisön säännöstön yksinkertaistamiseksi komissio on sisällyttänyt asetusehdotukseen niissä alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä, joissa Euroopan unioni on jäsenenä, hyväksytyt keskeiset valvontaa, tarkastusta ja kalastuksenhoitoa koskevat määräykset, joiden soveltamisala laajennetaan koskemaan kaikkia alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen piiriin kuuluvia vesiä.

4.27

ETSK:n mielestä komission tulisi tulevaisuudessa harkita mahdollisuutta laajentaa asetuksen soveltamisalaa makeanveden kalastukseen.

4.28

ETSK katsoo, että komission ehdottama asetus on erittäin hyödyllinen väline laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi ja sen noudattaminen edellyttää jatkuvia ponnisteluja. Komitean mielestä jäsenvaltioiden yhteistyö on asian kannalta olennaista.

Bryssel 29. toukokuuta 2008

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Lokakuun 12. päivänä 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93.

(2)  Toukokuun 28. päivänä 2002 annettu komission tiedonanto KOM(2002) 180 lopullinen sekä 7. kesäkuuta 2002 annetut neuvoston päätelmät.

(3)  Helmikuun 15. päivänä 2007 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma 2006/2225.

(4)  KOM(2007) 601 lopullinen, 17. lokakuuta 2007.

(5)  ETSK:ssa 30. tammikuuta 20007 järjestetty konferenssi, jonka aiheena oli lippuvaltion vastuu.

(6)  Ehdotus: neuvoston asetus yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi, 2007/0223 CNS.

(7)  Lokakuun 12. päivänä 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93.


Top