EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0024

Alueiden komitean lausunto aiheesta Valkoinen kirja — Yhdessä terveyden hyväksi: EU:N Strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013

OJ C 172, 5.7.2008, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/41


Alueiden komitean lausunto aiheesta Valkoinen kirja — Yhdessä terveyden hyväksi: EU:N Strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013

(2008/C 172/08)

ALUEIDEN KOMITEA

uskoo, ettei terveyskysymyksiä koskevan yhteisen näkökannan pidä johtaa yhdenmukaistamistoimiin ja toissijaisuusperiaatteen rikkomiseen.

pyytää komissiota tekemään terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämisestä ensisijaisen tavoitteen.

panee merkille, että strategiassa ei käsitellä lääkekysymyksiä, ja kehottaa sen vuoksi selvittämään asiaa perusteellisesti.

katsoo, että syöpäseulonta on esimerkki terveyden- ja sairaanhoidon erityistoimesta ja niin ollen se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, eikä sitä siksi pidä sisällyttää terveysstrategiaan. Yhteistyö ja parhaiden käytänteiden jakaminen jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin kannatettavaa.

Alue- ja paikallisviranomaisten osallistuminen järjestelmälliseen EU-tason yhteistyömekanismiin voitaisiin toteuttaa siten, että osa uusien terveysalan komiteoiden paikoista varattaisiin alue- ja paikallistason edustajille, mutta tällaisesta järjestelmällisestä yhteistyömekanismista on keskusteltava lisää ja keskustelun on oltava avointa.

Komission tulisi laatia yleiskatsaus asiaankuuluvista terveysalan yhteistyöverkostoista ja organisaatioista ja kyseiset sidosryhmät tulisi kutsua koolle pohtimaan asianmukaisia ja tehokkaita yhteistyömuotoja.

Esittelijä

:

Karsten Uno PETERSEN

Etelä-Tanskan aluevaltuutettu (DK, PSE)

Viiteasiakirja

Valkoinen kirja — Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013, KOM(2007) 630 lopullinen

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

1.

antaa arvoa komission valkoiselle kirjalle, jossa esitetään strategia yhteisön terveysalan toiminnalle vuoteen 2013 asti, sillä siinä edellytetään EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan noudattamista ja toissijaisuusperiaatteen kunnioittamista terveydenhuoltoalalla. Kyseisessä perustamissopimuksen artiklassa määrätään lähtökohdaksi, että terveysala kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

2.

yhtyy toteamukseen siitä, että terveys on keskeisellä sijalla ihmisten elämässä ja että sitä on tuettava kaikilla aloilla tehokkailla toimintalinjoilla ja toimilla jäsenvaltioissa, EU-tasolla sekä maailmanlaajuisesti. Komission tulee edelleenkin priorisoida kansanterveysalaa, sillä se on ala, jolla unionilla on toimivaltaa ja jolla voidaan saavuttaa merkittäviä terveysetuja.

3.

panee merkille ja tukee sitä, että terveysalaan osoitetaan entistä enemmän kiinnostusta unionin tasolla. Tämä suuntaus vahvistettiin Lissabonissa 19. lokakuuta 2007 (uudistussopimus), jolloin terveysalalle ehdotettiin annettavaksi entistä suurempi poliittinen painoarvo. Komitea huomauttaa kuitenkin, ettei terveyskysymyksiä koskevan yhteisen näkökannan pidä johtaa yhdenmukaistamistoimiin eikä toissijaisuusperiaatteen rikkomiseen.

4.

tiedostaa tarpeet, joiden perusteella entistä strategisemman yhteisön toimintamallin kehittäminen on aiheellista. Näitä perusteita ovat väestön ikääntyminen, uudet terveysuhkat (pandemiat, biologiset onnettomuudet, bioterrorismi ja ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet) ja uudet teknologiat. Komitea korostaa kuitenkin, että on huolehdittava siitä, että EU ei ylitä sille EY:n perustamissopimuksen 152 artiklassa terveyspolitiikan alalla annettua suppeaa toimivaltaa.

5.

tunnustaa valkoisessa kirjassa asetetut arvot ja periaatteet, joita ovat mm. solidaarisuus, kansalaisten osallistaminen politiikanmuotoilussa, terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentäminen, alan investointien edistäminen, terveysnäkökohtien sisällyttäminen kaikkeen politiikkaan sekä EU:n vaikutusvallan vahvistaminen terveysasioissa maailmanlaajuisesti.

6.

kannattaa valkoisen kirjan kolmea yleistavoitetta, jotka ovat terveyden edistäminen väestöltään ikääntyvässä Euroopassa, kansalaisten suojaaminen terveysuhkilta ja dynaamisten terveydenhuoltojärjestelmien ja uusien teknologioiden tukeminen, sekä ehdotuksia käytännön toimista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

7.

huomauttaa, että avoin suhtautuminen alueellisten ja paikallisten kumppaneiden rooliin, tavoitteisiin ja kokemuksiin on edellytys valkoisen kirjan arvojen, periaatteiden ja tavoitteiden noudattamiselle.

8.

pyytää komissiota tekemään terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämisestä ensisijaisen tavoitteen ja kiinnittämään huomiota terveyteen liittyviin eroihin eri yhteiskuntaryhmien välillä sekä priorisoimaan tukea jäsenvaltioille, jotka ovat jääneet jälkeen kansanterveystoimien kehittämisessä ja kansalaisten terveydentilan parantamisessa, jotta voidaan pienentää terveyteen liittyviä eroja ja vääristymiä EU:ssa.

9.

suhtautuu myönteisesti terveysindikaattorijärjestelmään edellyttäen, että jäsenvaltioiden vastuuta terveyden- ja sairaanhoitokysymyksistä kunnioitetaan.

10.

panee merkille, että strategiassa ei käsitellä lääkekysymyksiä, vaikka seuraukset potilaiden ja kansalaisten kannalta ovat kauaskantoiset, jos alan säännöt nähdään vain osana elinkeinopolitiikkaa eikä niitä käsitellä terveysalan kysymysten yhteydessä. Alueiden komitea kehottaa sen vuoksi selvittämään lääkekysymyksiä perusteellisesti ja ottamaan huomioon, että ne kuuluvat monissa EU:n jäsenvaltioissa terveydenhoito- ja sairausvakuutusalan piiriin.

11.

katsoo, että syöpäseulonta kuuluu terveyden- ja sairaanhoidon piiriin ja niin ollen jäsenvaltioiden toimivaltaan, eikä sitä pidä sisällyttää terveysstrategiaan.

Strategian täytäntöönpano

12.

huomauttaa, että EU:n uusi terveysstrategia vaikuttaa suoraan alue- ja paikallisviranomaisiin, sillä monissa jäsenvaltioissa alue- ja paikallisviranomaiset vastaavat terveydenhuollosta ja terveydenhoitoalasta.

13.

muistuttaa, että alueet ja terveysalan paikalliset toimijat vastaavat usein terveydenhuollon suunnittelusta, johtamisesta, toiminnasta, kehittämisestä ja myös rahoituksesta ja ne ovat lähellä kansalaisia ja siten terveydenhuoltoalan olennainen voimavara, jolla on hallussaan paljon tietoa.

14.

yhtyy valkoisen kirjan toteamukseen siitä, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat avaintekijöitä terveydenhuollon järjestämisessä, ja sen vuoksi sekä ottaen huomioon kyseisten viranomaisten vastuun alan toiminnasta komitea edellyttää, että kyseiset viranomaiset kutsutaan osallistumaan täysipainoisesti strategian täytäntöönpanoon. Tehokkaimmaksi strategia saadaan, jos alue- ja paikallistahot tukevat sitä toiminnallaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin myös lisätään mahdollisuuksia vahvistaa alue- ja paikallistason toimijoiden sitoutumista strategiaan.

15.

on tyytyväinen valkoisessa kirjassa alue- ja paikallistason toimijoille tarjottavaan mahdollisuuteen osallistua uuteen jäsennettyyn EU-tason yhteistyöjärjestelyyn. Komitea iloitsee myös siitä, että komissio aikoo pyrkiä monialaiseen työskentelyyn ja varmistamaan, että toimet ovat yhdenmukaisia terveyskysymysten parissa toimivien muiden tahojen toiminnan kanssa. Komitea edellyttää kuitenkin, että tällaisesta jäsennetystä yhteistyömekanismista käydään lisäkeskusteluja, että mekanismi on avoin ja että siinä ei missään nimessä ylitetä EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettua yhteensovittamista.

16.

korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää kutsua alue- ja paikallisviranomaisia terveysalalla edustavat instituutiot ja verkostot osallistumaan jo varhaisessa vaiheessa EU:n tulevien terveysalan aloitteiden käsittelyyn.

17.

kannattaa komission ehdotusta uudesta jäsennetystä EU-tason yhteistyöjärjestelystä, jonka puitteissa neuvotaan komissiota ja edistetään jäsenvaltioiden välistä koordinointia. Komitea kuitenkin edellyttää, että järjestelyssä varmistetaan alue- ja paikallistason toimijoiden riittävä panos ja osallistuminen varhaisessa vaiheessa, kuten komissio itse ehdottaa. Tämä koskee myös alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista suunniteltuun uuteen rakenteeseen, jossa jäsenvaltiot korvaavat osan toiminnassa olevista komiteoista.

18.

ehdottaa, että alue- ja paikallisviranomaisten osallistuminen jäsennettyyn EU-tason yhteistyöjärjestelyyn voitaisiin toteuttaa käytännössä siten, että osa uusien terveysalan komiteoiden paikoista varattaisiin alue- ja paikallistason edustajille eikä pelkästään valtiotason edustajille. Näin kuuleminen terveysalalla on mahdollisimman laajaa ja luodaan paremmat edellytykset sille, että aluetaso sitoutuu alaa koskeviin EU:n aloitteisiin.

19.

ehdottaa, että alue- ja paikallistason edustajia nimetään tietyksi ajaksi alueiden komiteasta. Uusiin terveysalan EU-komiteoihin osallistuvat alue- ja paikallistason edustajat voivat jälkeenpäin raportoida alueiden komitealle.

20.

yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan jäsenvaltioiden toimiin voidaan tuoda lisäarvoa edistämällä yhteistyötä yhteisötason sidosryhmien kanssa, ja pitää olennaisen tärkeänä, että alue- ja paikallistason edustajat kutsutaan toimintaan mukaan paljon nykyistä laajemmin komission jatkaessa kumppanuuksien kehittämistä kyseisten sidosryhmien kanssa ja kehittäessä edelleen tai mahdollisesti perustaessa uusia terveysalan foorumeita ja verkostoja.

21.

kehottaa tässä yhteydessä tekemään yhteistyötä ennen kaikkea alueiden komitean kanssa, sillä se on ainoa alue- ja paikallisviranomaisia edustava neuvoa-antava elin, josta määrätään perustamissopimuksessa. Yhteistyötä tulisi tehdä myös useiden sellaisten verkostojen ja organisaatioiden kanssa, joihin on keskittynyt alue- ja paikallisviranomaisten terveysalan asiantuntemusta EU:n tasolla. On tärkeää, että komissio varmistuu näitä verkostoja valitessaan siitä, että niiden alueellinen ja paikallinen kattavuus on laaja, että alue- ja paikallisviranomaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua niihin ja että niihin osallistumista eivät rajoita esimerkiksi korkeat jäsenmaksut.

22.

suosittelee, että komissio laatii yleiskatsauksen asiaankuuluvista virallisista ja epävirallisista terveysalan yhteistyöverkostoista ja organisaatioista, jotka täyttävät edellä kuvatut kriteerit, sekä kutsuu kyseiset toimijat koolle pohtimaan asianmukaisia ja tehokkaita yhteistyömuotoja.

23.

suosittelee komission avoimuusaloitteen yhteydessä avoimien toimintatapojen noudattamista ja suosittelee, että komissio julkaisee tiedot siitä, mitkä ovat sen yhteistyökumppaneita terveysalalla ja mitkä toimijat osallistuvat varhaisvaiheen toimintaan, kuten foorumeihin, komiteoihin ja elimiin, joiden perustamista komissio ehdottaa.

24.

kehottaa lisäksi jäsenvaltioita säätämään prosesseista, joiden avulla maan omat alue- ja paikallisviranomaiset voivat osallistua varhaisessa vaiheessa EU:n tasolla käsiteltäviin terveysalan kysymyksiin.

Rahoitusvälineet

25.

on yhtä mieltä siitä, että strategiaan kuuluvia toimia tulee tukea nykyisillä rahoitusvälineillä nykyisen rahoituskehyksen päättymiseen saakka (vuonna 2013) ilman talousarviovaikutuksia, kun otetaan huomioon muun muassa alueiden ja paikallistoimijoiden velvollisuudet.

26.

yhtyy komission näkemykseen siitä, että väestön terveys sekä kasvua ja työllisyyttä koskevat Lissabonin tavoitteet liittyvät toisiinsa, ja kehottaa huolehtimaan siitä, että terveysnäkökohdat otetaan tulevassa koheesiopolitiikassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa nykyistä paremmin huomioon.

Suositukset EU:n puheenjohtajavaltiolle

27.

Komitea pyytää EU:n puheenjohtajavaltiota sisällyttämään käsillä olevan lausunnon kohtien 7, 8, 15, 16, 19, 20 ja 22–24 sisällön EU:n terveysstrategiaa koskeviin neuvoston päätelmiin. Kyse on seuraavista näkökannoista:

27.1

Avoin suhtautuminen alueellisten ja paikallisten kumppaneiden rooliin on edellytys valkoisen kirjan arvojen, periaatteiden ja tavoitteiden noudattamiselle (kohta 7).

27.2

Terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämisestä tulee tehdä ensisijainen tavoite. On kiinnitettävä huomiota terveyteen liittyviin eroihin eri yhteiskuntaryhmien välillä sekä priorisoitava tukea jäsenvaltioille, jotka ovat jääneet jälkeen kansanterveystoimien kehittämisessä (kohta 8).

27.3

Komission ehdottamassa uudessa järjestelmällisessä EU-tason yhteistyömekanismissa tulee jo varhaisessa vaiheessa varmistaa alue- ja paikallistason toimijoiden riittävä panos ja osallistuminen. Tämä koskee myös alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista suunniteltuun uuteen rakenteeseen. Komitea edellyttää kuitenkin, että tällaisesta järjestelmällisestä yhteistyömekanismista käydään lisäkeskusteluja, että mekanismi on avoin ja että siinä ei missään nimessä ylitetä EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettua yhteensovittamista (kohta 15).

27.4

Alue- ja paikallisviranomaisten osallistuminen järjestelmälliseen EU-tason yhteistyömekanismiin voitaisiin toteuttaa käytännössä siten, että osa uusien terveysalan komiteoiden paikoista varattaisiin alue- ja paikallistason edustajille (kohta 16).

27.5

Yhteistyötä tulisi tehdä ennen kaikkea alueiden komitean kanssa, sillä se on ainoa alue- ja paikallisviranomaisia edustava neuvoa-antava elin, josta määrätään perustamissopimuksessa, mutta myös monien sellaisten verkostojen ja organisaatioiden kanssa, joihin on keskittynyt alue- ja paikallisviranomaisten terveysalan asiantuntemusta EU:n tasolla (kohta 19).

27.6

Asiaankuuluvista terveysalan yhteistyöverkostoista ja organisaatioista tulisi laatia yleiskatsaus ja kyseiset toimijat tulisi kutsua koolle pohtimaan asianmukaisia ja tehokkaita yhteistyömuotoja (kohta 20).

27.7

Jäsenvaltioiden tulisi säätää prosesseista, joiden avulla maan omat alue- ja paikallisviranomaiset voivat osallistua varhaisessa vaiheessa EU:n tasolla käsiteltäviin terveysalan kysymyksiin (kohta 22).

27.8

Strategiaan kuuluvia toimia tulee tukea nykyisillä rahoitusvälineillä nykyisen rahoituskehyksen päättymiseen saakka (vuonna 2013) ilman talousarviovaikutuksia, kun otetaan huomioon muun muassa alueiden ja paikallistoimijoiden velvollisuudet (kohta 23).

27.9

Terveysnäkökohdat on otettava tulevassa koheesiopolitiikassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa nykyistä paremmin huomioon (kohta 24).

Bryssel 9. huhtikuuta 2008

Alueiden komitean

puheenjohtaja

Luc VAN DEN BRANDE


Top