EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0005

Alueiden komitean lausunto aiheesta Tietoyhteiskuntaan osallistaminen

OJ C 172, 5.7.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/12


Alueiden komitean lausunto aiheesta Tietoyhteiskuntaan osallistaminen

(2008/C 172/03)

ALUEIDEN KOMITEA

toteaa olevansa vakuuttunut siitä, että jatkuva digitaalinen eriarvoisuus aiheuttaa sosiaalista ja taloudellista syrjäytymistä. Tietoyhteiskuntaan osallistamista koskevien yhdenvertaisten mahdollisuuksien luominen on sosiaaliselta kannalta välttämätöntä, eikä siihen liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia ole tähän mennessä hyödynnetty. Tieto ja viestintäteknologioita (TVT) on tärkeää käyttää uutena ”sosiaalisena instrumenttina”, ja TVT-strategiat on yhdistettävä yhteisön sosiaalipolitiikkaan.

kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimintaansa tietoyhteiskuntaan osallistamisen alalla ja laatimaan konkreettisia ohjelmia, jotka on rajattu ajallisesti ja joita voidaan arvioida. AK korostaa alue- ja paikallistason osallistumista tietoyhteiskuntaan osallistamista edistäviin kansallisiin ja EU-tason aloitteisiin ja pitää tärkeänä tähdentää, että paikallis- ja alueviranomaiset laativat erityissuunnitelmia tietoyhteiskunnan edistämiseksi paikallistasolla.

kannattaa suurelle yleisölle tiedottamista, tiedonvaihdon lisäämistä asianomaisten tahojen välillä sekä alue- ja paikallistasolla tehtävää TVT-alan, viranomaisten, palveluntuottajien sekä loppukäyttäjiä edustavien ja sosiaalisten organisaatioiden välistä aktiivista yhteistyötä tehokkuuden maksimoimiseksi.

painottaa paikallis- ja alueviranomaisten avainasemaa ja vastuuta pyrittäessä varmistamaan mahdollisuus laajakaistapalveluiden kohtuuhintaiseen käyttöön niillä alueilla, joilla markkinat eivät siihen kykene. Niiden olisi myös toteutettava pilottihankkeita tietoyhteiskunnan esteettömyyden puutteiden korjaamiseksi sekä autettava omaksumaan uusi lähestymistapa, jonka ansiosta julkisissa verkkopalveluissa voidaan keskittyä kansalaisiin.

korostaa erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ryhmien tarpeisiin mukautetun koulutuksen merkitystä. Tarpeet perustuvat koko yhteiskunnan jatkuvaan digitaaliseen kehitykseen. Riskiryhmään kuuluvat ikääntyneet, heikosti koulutetut ja ne, jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa, sekä ne, jotka eivät ole saavuttaneet tarvittavia digitaalisia taitoja kehittääkseen täysipainoisesti digitaalista osaamistaan työelämässä.

kehottaa komissiota soveltamaan TVT:n alueellista levinneisyyttä ja käyttöä koskevia indikaattoreita. Siten voidaan saada riittävästi käyttökelpoista ja välttämätöntä tietoa sen määrittelemiseksi, minkälaisiin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä alueiden taloudellisen, sosiaalisen ja teknologisen konvergenssin tukemiseksi.

Esittelijä

:

András SZALAY, Veszprémin kunnanvaltuutettu, (HU, ALDE)

Viiteasiakirja

Komission tiedonanto ”Tietoyhteiskuntaan osallistamista koskeva eurooppalainen i2010-aloite: osallisuus tietoyhteiskuntaan”,

KOM(2007) 694 lopullinen

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

1.

pyrkii edistämään ja toteuttamaan alueiden kestävää sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta ja suhtautuu siksi myönteisesti komission tiedonantoon ”Tietoyhteiskuntaan osallistamista koskeva eurooppalainen i2010-aloite: osallisuus tietoyhteiskuntaan”, joka uudistaa ja elvyttää osallisuutta tietoyhteiskuntaan. Tieto- ja viestintäteknologioiden (TVT) sekä niiden soveltamisen, käytön ja kehittämisen puutteella on sivuvaikutuksia: se lisää ja syventää entisestään digitaalista eriarvoisuutta.

2.

pitää tervetulleena komission tiedonannossa tehdyn analyysin johdonmukaisuutta ja selkeyttä sekä sen myötä syntynyttä strategista toimintakehystä. AK suhtautuu myönteisesti haluun pyrkiä omaksumaan asiassa unioninlaajuinen lähestymistapa (1).

3.

yhtyy toteamukseen siitä, että tietoyhteiskuntaan osallistaminen on ensiarvoisen tärkeää aloitteen ”i2010 — Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” (2) tavoitteiden ja siten myös Lissabonin strategian taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

4.

jakaa näkemyksen, jonka mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan tehtävät investoinnit ovat olennainen väline alue- ja paikallistason toimijoille sekä kunnille niiden pyrkiessä osaltaan ratkaisemaan yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin liittyviä ongelmia, joita ne kohtaavat eri aloilla. AK kiinnittää huomiota myös tarpeeseen saada alueet sekä alue- ja paikallisyhteisöt osallistumaan aktiivisesti yhteisön varojen myöntämistä ja käyttöä koskevien strategioiden ja ohjelmien laatimiseen. Koska ne ovat kansalaisia lähinnä oleva hallintotaso, ne ovat suoraan kosketuksissa paikallisiin tarpeisiin ja havaitsevat myös kehittymässä olevat tarpeet.

5.

kannattaa sitä, että tarkasteltavana olevassa asiakirjassa kaikki eri toimijat, joita tietoyhteiskuntaan osallistaminen koskee — yksittäiset käyttäjät, TVT-teollisuus, palveluntuottajat, viranomaiset ja valtiovallasta riippumattomat organisaatiot –, velvoitetaan ryhtymään päättäväisiin toimiin tietyillä aloilla, ja niille annetaan myös konkreettisia kyseiseen alaan liittyviä tehtäviä.

6.

toteaa, että aloite tukee suosituksia, joita AK on antanut lausunnoissaan konkreettisista toimenpiteistä tasa-arvoisen tietoyhteiskunnan kehittämiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita lausunnot tietoyhteiskunnassa ikääntymisestä (3), sähköisestä hallinnosta ja laajakaistan levinneisyyserojen umpeen kuromisesta (4), Euroopan väestökehityksestä (5), tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksesta (6) sekä vammaisten tilanteesta (7).

7.

toteaa nykyisten indikaattorien perusteella, että Riian tavoitteita ei saavuteta vuoteen 2010 mennessä. Jäsenvaltioiden toteuttamat toimet ovat hajanaisia ja yhteistyö puutteellista. Tästä syystä AK kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, että niiden on tarpeen tehostaa toimintaansa ja laatia tulevina vuosina konkreettisia ohjelmia, jotka on rajattu ajallisesti ja joita voidaan arvioida.

8.

pitää tarpeellisena korostaa alue- ja paikallistason osallistumista tietoyhteiskuntaan osallistamista edistäviin kansallisiin ja EU-tason aloitteisiin. Kaikille avoin digitaaliyhteiskunta voi nimittäin kehittyä juuri näillä tasoilla uudistushenkisten ja hyvin kohdistettujen toimien ansiosta.

9.

pitää tärkeänä tähdentää, että paikallis- ja alueviranomaiset laativat erityissuunnitelmia tietoyhteiskunnan edistämiseksi sekä tietoyhteiskuntaan osallistamisen kehittämiseksi paikallisella tasolla panemalla täytäntöön paikallisia tietoyhteiskuntaohjelmia.

10.

pyytää Euroopan komissiota liittämään komitean täysipainoisesti mukaan niihin aloitteisiin, joiden tavoitteena on tarkistaa hyväksyttyä ja täytäntöön pantua strategiaa.

11.

toivoo, että sille tiedotetaan hyvissä ajoin i2010-strategian täytäntöönpanon keskipitkän aikavälin arviointikertomuksen tuloksista ja päätelmistä, ja toivoo voivansa ottaa asiaan kantaa.

12.

pitää tervetulleena Euroopan komission kampanjaa ”Tule mukaan tietoyhteiskuntaan!”, joka toteutetaan vuonna 2008 ja johon Lahdessa joulukuussa 2007 järjestetty AK:n seminaari ”Tietoyhteiskuntaan osallistumisen edistäminen EU:ssa paikallis- ja aluetasolla” antoi tärkeän lähtösysäyksen. AK haluaa osallistua vuoden 2008 kampanjan toteuttamiseen ja edistää mahdollisimman laajaa osallistumista julkiseen kuulemiseen. Tässä yhteydessä komitea korostaa omaa edistäjän rooliaan alueellisten ja paikallisten kampanjoiden, strategioiden ja ohjelmien laadinnassa.

13.

suhtautuu myönteisesti tietoyhteiskuntaan osallistamista käsittelevän ministerikonferenssin järjestämiseen vuoden 2008 lopulla sekä siihen, että samassa yhteydessä jaetaan eurooppalainen tietoyhteiskuntaan osallistamispalkinto. Komitea ilmaisee haluavansa osallistua aktiivisesti konferenssin järjestämiseen ja erityisesti voittajaehdokkaiden valintaan.

14.

toteaa olevansa vakuuttunut siitä, että jatkuva digitaalinen eriarvoisuus haittaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin kehittämistä ja säilyttämistä ja aiheuttaa sosiaalista ja taloudellista syrjäytymistä. i2010-aloite auttaa parantamaan kansalaisten, ja laajemmassa mittakaavassa koko yhteiskunnan elämänlaatua.

15.

on yhtä mieltä siitä, että tietoyhteiskuntaan osallistamista koskevien yhdenvertaisten mahdollisuuksien luominen on sosiaaliselta kannalta välttämätöntä. Komitea katsoo kuitenkin, että siihen liittyy valtavia taloudellisia mahdollisuuksia, joita ei tähän mennessä ole hyödynnetty.

Laajakaistayhteyksien käyttömahdollisuuksien laajentaminen

16.

ehdottaa, että komissio kiinnittäisi erityistä huomiota alueisiin, joilla talouskasvu on vähäisintä, jotta ne voisivat hyödyntää TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia lähentää alueita todella toisiinsa ja välttää syrjäytymisen vaaran.

17.

vahvistaa aikomuksensa ja toistaa sitoumuksensa sisällyttää aktiivisesti alueellisiin kehityssuunnitelmiin osallistavaa tietoyhteiskuntaa koskevat tavoitteet ja osallistua tehokkaasti ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” -aloitteen (8) puitteissa toimiviin verkostoihin.

18.

on Euroopan komission kanssa yhtä mieltä siitä, että EU:n rakennerahastot ja maaseudun kehittämisrahasto auttavat kehittämään laajakaistainfrastruktuureja sekä sähköisiä palveluja ja sovelluksia erityisesti syrjäisillä ja maaseutualueilla ja pienentävät siten kaupunkien ja maaseudun välisiä kehityseroja.

19.

katsoo, että kohtuuhintaisten laajakaistapalvelujen saatavuus koko unionin alueella on merkittävä tekijä, kun pyritään varmistamaan kansalaisille tarjottavien palvelujen laatu ja edistämään alueiden kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä tieto- ja osaamisyhteiskunnan laaja-alaista kehitystä.

20.

painottaa paikallis- ja alueviranomaisten avainasemaa ja vastuuta erilaisten palveluiden ja opetusmahdollisuuksien tarjoajina sekä kansalaisia lähellä olevana tahona. Ne voivat nimittäin osaltaan varmistaa mahdollisuuden laajakaistapalveluiden kohtuuhintaiseen käyttöön niillä alueilla, joilla markkinamekanismit yksinään eivät siihen pysty. Viranomaisten toimet auttavat kehittämään digitaalista ilmaisutaitoa sekä TVT-alan yritysten ja tutkimuksen kannalta suotuisaa ympäristöä ja voivat siten olla esimerkkinä käyttäjään keskittyvistä sähköisen hallinnon ratkaisuista.

21.

korostaa, että yksi unionin vuosia 2007–2013 koskevan koheesiopolitiikan taloudellisen uudistamisen keskeisistä teemoista on keskittyminen parantamaan jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien houkuttelevuutta varmistamalla niiden esteettömyys sekä laadukkaat ja asianmukaista tasoa olevat palvelut. Komitea arvioi, että kyseinen lähestymistapa tukee julkisten verkkopalveluiden kehittämistä ja tietoon perustuvan talouden kasvua lisäämällä tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

22.

muistuttaa, että tieto- ja viestintäteknologioilla on keskeinen asema parannettaessa eri alojen koordinaatiota ja yhteistyötä paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja unionin tason viranomaisten sekä EU:n toimielinten ja kansalaisten välillä.

Tietoyhteiskunnan esteettömyyden puutteiden korjaaminen

23.

viittaa Amsterdamin sopimukseen, jossa kielletään vammaisuuteen perustuva syrjintä, painottaa julkisten verkkosivujen esteettömyyden merkitystä ja korostaa, että asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on nykyisten tietojen mukaan vielä paljon tehtävää. AK kiinnittää huomion siihen, että alueet ja kunnat voivat osaltaan parantaa tilannetta paitsi hankkimalla tuotteita ja kehittämällä tarvittavia palveluita sekä tarjoamalla niitä myös edistämällä sellaisen suotuisan taloudellisen toimintaympäristön kehittymistä, jossa yritysten mahdollisuudet markkinoillepääsyyn paranevat. Tällöin myös taajama-alueiden alue- ja paikallisviranomaisten saattaa olla tarpeen investoida tieto- ja viestintätekniikan sekä infrastruktuurin kehittämiseen.

24.

arvioi komission tavoin, että myös alue- ja paikallisviranomaisten olisi toteutettava pilottihankkeita.

25.

jakaa näkemyksen, jonka mukaan toimintasuunnitelman toimien täytäntöönpano edellyttää sitä, että myös julkisten palveluiden kehittämisestä ja hallinnoinnista vastaaville henkilöille suunnitellaan käytännön taitojen kehittämiseen tähtääviä uusia ohjelmia.

Digitaalisia taitoja koskevien erojen umpeen kurominen

26.

katsoo, että digitaalisissa taidoissa on edelleen merkittäviä eroja. Riskiryhmään kuuluvat ikääntyneet, heikosti koulutetut ja ne, jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa, sekä ne, jotka eivät ole saavuttaneet tarvittavia digitaalisia taitoja kehittääkseen täysipainoisesti digitaalista osaamistaan työelämässä.

27.

pitää tervetulleena vuotta 2008 koskevaa komission hanketta toteuttaa EU:n laajuinen selvitys digitaalisista taidoista sekä antaa vuoden loppuun mennessä suuntaviivat heikoimmassa asemassa olevien ryhmien digitaalisiin taitoihin sovellettavista toimintatavoista.

28.

korostaa erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ryhmien tarpeisiin mukautetun koulutuksen merkitystä. Tarpeet perustuvat koko yhteiskunnan jatkuvaan digitaaliseen kehitykseen.

29.

jakaa komission käsityksen siitä, että kaikkia hallinnontasoja edustavien viranomaisten tärkeänä tehtävänä ja vastuuna on taata digitaalisten taitojen kehittyminen. Komitea tukee myös elinkeino- ja yhteiskuntaelämän järjestöjen osallistumista ja aktiivista yhteistyötä tavoitteen saavuttamisessa.

Nykyaikaiset sähköiset viranomaispalvelut

30.

Tieto- ja viestintäteknologiat tarjoavat erityisen merkittäviä mahdollisuuksia julkisten palveluiden laadun parantamiseen. Komiteakin arvioi, että TVT:n kehittämisen ja levittämisen myötä Euroopan kaupungeilla on mahdollisuus vahvistaa rooliaan kehityksen moottoreina, osaamiskeskuksina ja todellisina innovatiivisten palveluiden ja niihin liittyvien taitojen tuottamisen hautomoina.

31.

katsoo, että tieto- ja viestintäteknologioiden kehityksen ja eurooppalaisten kaupunkien roolin vahvistamisen nivomiseksi yhteen olisi ennen kaikkea lujitettava alue- ja paikallisviranomaisten asemaa, jotta ne voivat toteuttaa kilpailukyvyn säilyttämiseen ja parantamiseen tähtääviä strategioitaan.

32.

korostaa, että on tärkeää pyrkiä omaksumaan uusi lähestymistapa, jonka ansiosta julkisissa verkkopalveluissa voidaan keskittyä kansalaisiin, ja painottaa lähestymistavan valmistelusta vastaavien alue- ja paikallisyhteisöjen roolia. Erityisen tärkeää tämä on syrjäseuduilla, syrjäisimmillä alueilla, maaseutualueilla ja saariyhteisöissä. Tieto- ja viestintäteknologioiden kehittämisen sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt ovat välttämättömiä koheesion kannalta ja voivat tuottaa merkittävää lisäarvoa.

33.

toteaa, että tietoyhteiskuntaan osallistamisen edistäminen alue- ja paikallistasolla voi parantaa kansalaisten elämänlaatua, lisätä osallistumista paikallisyhteisön elämään sekä lisätä kilpailukykyä, uusien yritysten perustamista ja entistä parempien, tehokkaampien ja yksilöidympien julkisten ja yksityisten palveluiden kehittämistä.

34.

kehottaa tukemaan ja vahvistamaan verkko- ja tietoturvaongelmien oikea-aikaista ennaltaehkäisyä, käsittelyä ja ratkaisemista. Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) toiminta helpottaa tätä tehtävää.

TVT-ratkaisut sosiaalisesti epäsuotuisassa asemassa oleville kansalaisille sekä syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille

35.

ennakoi väestörakenteessa tapahtuvia muutoksia ja pitää suotavana ja tarpeellisena, että luodaan ja kehitetään edellytykset etälääketieteen palveluille (9), joka auttaa parantamaan terveyspalveluiden laatua, lisää vanhusten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään, parantaa heidän elämänlaatuaan ja vahvistaa heidän sosiaalista osallisuuttaan. Näin he voivat tarjota kokemuksensa ja tietonsa yhteiskunnan kehittämiseksi. Tieto- ja viestintäteknologioiden käytön tehostaminen voisi lisäksi osaltaan parantaa jo käytössä olevia tietotekniikkaan perustuvia terveydenhoitojärjestelmiä. Näin voitaisiin kehittää uusia kyseisiin teknologioihin perustuvia tuotteita ja palveluita ja siten parantaa väestön terveyden tasoa, helpottaa julkisten terveyspalveluiden käyttöä ja vähentää sosiaalipalveluiden kustannuksia pitkällä aikavälillä.

36.

korostaa, että kun otetaan huomioon markkinoiden edut, on tärkeää luoda käyttäjien tarpeisiin sopeutettuja tuotteita ja palveluita ja tuoda ne heidän ulottuvilleen. AK painottaakin, että on tarpeen lähentää erilaisia sääntelyjärjestelmiä toisiinsa ja pyrkiä tässä yhteydessä löytämään tärkeimpien suuntauksien mukaisia tietoteknisiä ratkaisuja.

37.

suosittaa, että ikääntyneille suunnatuille tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäville palveluille annetaan merkittävämpi asema ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” -aloitteessa.

38.

pitää tervetulleena sitä, että tutkimusohjelmissa (seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma, tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma) annetaan keskeinen sija tietoyhteiskuntaan osallistamiselle keinona käsitellä vanhuuteen ja vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

39.

toteaa painokkaasti, että on syytä varmistaa kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden kunnioittaminen.

40.

korostaa tarvetta digitalisoida Euroopan kirjallinen kulttuuriperintö, jotta se voidaan säilyttää tulevien sukupolvien käyttöön. Digitalisointi on tehtävä kaikilla kielillä, kaikilla alueilla ja kaikissa Euroopan maissa (10).

Tietoyhteiskuntaan osallistamista edistävien toimien integrointi kestävän vaikutuksen maksimoimiseksi

41.

korostaa erityisesti tiivistä ammatillista yhteistyötä ja kumppanuutta asianomaisten tahojen välillä.

42.

painottaa, että on tarpeen pyrkiä yhtenäisesti ja johdonmukaisesti poistamaan sääntelylliset, tekniset ja muut tietoyhteiskuntaan osallistamisen esteet, jotta voidaan taata sen kestävyys ja mahdollisimman kokonaisvaltainen tehokkuus.

43.

korostaa, että on syytä liittää alueyhteisöt täytäntöönpanovaiheen lisäksi mukaan myös strategian suunnitteluun. Näin voidaan vahvistaa asianomaisten tahojen suhteita ja vuorovaikutusta sekä lisätä ohjelmien tehokkuutta.

44.

tukee voimakkaasti komission suosittamaa lähestymistapaa, jolla pyritään lisäämään TVT-tutkimuksen määrää ja laatua Euroopassa. Tutkimuksen kehittämisen lisäksi on syytä painottaa mekanismeja, jotka edesauttavat tutkimustulosten välittämistä Euroopan koko elinkeinoelämälle.

45.

on tyytyväinen siihen, kuinka tärkeä asema digitaalisen sisällön monipuolisuudelle, yhteentoimivuudelle sekä maksu- ja asiointitapahtumien turvallisuudelle on tutkimusohjelmissa annettu.

46.

jakaa komission näkemyksen TVT:n käytön merkityksestä uutena ”sosiaalisena instrumenttina”. Siksi TVT-strategiat on yhdistettävä yhteisön sosiaalipolitiikkaan.

47.

korostaa, että on tarpeen kehittää olennaisia, monialaisten painopisteiden mukaisia toimia, jotka edistävät yhdenvertaisia mahdollisuuksia (esimerkiksi julkisten verkkosivujen esteettömän käytön mahdollistaminen kaikille ja laajakaistainfrastruktuurien rakentaminen). Tämän toteuttamiseen tarvitaan viranomaisten toimia.

48.

katsoo, että eurooppalainen tietoyhteiskuntaan osallistamispolitiikka tuottaisi lisäarvoa (koordinointi, yhteistyö, foorumit, kumppanuus, rahoitusmahdollisuudet). AK yhtyy näkemykseen siitä, että on tärkeää lisätä tämän alan avoimuutta sekä tietoisuutta sosiaalisesta vastuusta.

49.

kannattaa laajaa ja jatkuvaa tietojen, parhaiden käytänteiden ja kokemusten vaihtoa asianomaisten tahojen välillä sekä suurelle yleisölle tiedottamista. Lisäksi komitea kannattaa alue- ja paikallistasolla tehtävää TVT-alan, viranomaisten, julkisten ja yksityisten palveluntuottajien ja loppukäyttäjiä edustavien järjestöjen välistä aktiivista yhteistyötä tehokkuuden maksimoimiseksi.

50.

arvioi lisäksi, että olisi olennaista luoda unioninlaajuinen alueverkosto, jonka ansiosta voitaisiin lisätä ja parantaa alueille tarjottavia mahdollisuuksia osallistua yhteistyöhankkeisiin. Osallistava tietoyhteiskunta tarjoaa TVT-alalla huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia.

51.

kiinnittää huomiota siihen, että tietoyhteiskuntaan osallistaminen olisi onnistuessaan kolminkertaisesti hyödyllistä. Siitä nimittäin hyötyisivät niin TVT-ala kuin käyttäjät ja yhteiskunta kokonaisuudessaankin.

52.

kehottaa komissiota edistämään sellaisten indikaattoreiden luomista ja soveltamista, joiden avulla voidaan vertailla ja arvioida TVT:n alueellista levinneisyyttä ja käyttöä. Siten voidaan saada riittävästi käyttökelpoista ja välttämätöntä tietoa sen määrittelemiseksi, minkälaisiin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä alueiden taloudellisen, sosiaalisen ja teknologisen konvergenssin tukemiseksi.

Bryssel 9. huhtikuuta 2008

Alueiden komitean

puheenjohtaja

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CdR 252/2005 fin.

(2)  KOM(2005) 229 lopullinen.

(3)  CdR 84/2007 fin.

(4)  CdR 272/2006 fin.

(5)  CdR 341/2006 fin.

(6)  CdR 155/2005 fin ja CdR 150/2005 fin.

(7)  CdR 312/2003 fin.

(8)  KOM(2006) 675 lopullinen.

(9)  CdR 256/2004 fin.

(10)  CdR 32/2006 fin.


Top