Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0280

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta tehdyn neuvoston päätöksen 85/368/ETY kumoamisesta KOM (2007) 680 lopullinen — 2007/0234 COD

OJ C 162, 25.6.2008, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 162/90


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta tehdyn neuvoston päätöksen 85/368/ETY kumoamisesta

KOM (2007) 680 lopullinen — 2007/0234 COD

(2008/C 162/23)

Neuvosto päätti 27. marraskuuta 2007 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta tehdyn neuvoston päätöksen 85/368/ETY kumoamisesta

Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 29. tammikuuta 2008. Esittelijä oli Arno Metzler.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 13.–14. helmikuuta 2008 pitämässään 442. täysistunnossa (helmikuun 13. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 156 ääntä puolesta ja 3 vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät

1.1

Komitea on tarkastellut perusteellisesti Euroopan komission ja Euroopan parlamentin esittämiä perusteluita etenkin kertomusten sekä yhteisten ammattikuvausten laatimisesta saatujen kokemusten taustaa vasten. Komitea vahvistaa saadut kokemukset. Se on tullut siihen johtopäätökseen, että Euroopan komission ja Euroopan parlamentin argumentit ovat vakuuttavia, ymmärrettäviä ja hyvin perusteltuja. Komitea painottaa tätä seikkaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta tukevan ja helpottavan toisen välineen, eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen, luomista silmällä pitäen.

1.2

Komitea katsoo, että kyseinen päätös parantaa osaltaan sääntelyä, sillä siinä tarkastellaan kriittisesti säännöksiä, joita ei ole noudatettu ja joita on mahdoton panna täytäntöön. Lisäksi nämä säännökset korvataan paremmilla välineillä.

1.3

Komitea tukee komission pyrkimyksiä hyödyntää tehokkaammin erityisen järjestelmän avulla myös käytännön kokemuksella hankittuja taitoja ja pätevyyttä henkilöiden liikkuvuuden ja maahanmuuton helpottamiseksi palvelujen sisämarkkinoilla. Komitea on erityisen tyytyväinen siihen, että järjestelmä perustuu aluksi vapaaehtoisuuteen.

1.4

Aikaisempien kokemusten perusteella komitea kehottaa lisäämään avoimuutta sekä tiedottamaan entistä useammin säännösten kumoamisen vaikutuksista, ettei se aiheuta epävarmuutta. Komitea kehottaa niin ikään huolehtimaan siitä, ettei synny sekaannuksia ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY kanssa.

2.   Yleistä

2.1

Parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet kumota päätöksen 85/368/ETY. Syynä kumoamiseen on se, että kyseisessä säännöksessä kuvattiin järjestelmä, jonka avulla voitaisiin luoda vertailukelpoisia ammattipätevyyksiä. Järjestelmä osoittautui kuitenkin hankalaksi panna täytäntöön ja vaivalloiseksi hallita käytännössä. Näiden sääntöjen voimaantulon jälkeen Euroopan unionin toimielimet ovat yksilöineet 219 ammattitutkintoa 19 eri alalta, joiden työntekijät todennäköisimmin siirtyisivät muihin maihin. Vuoteen 1990 mennessä kelpoisuuksien vertailtavuutta koskevat tiedot oli julkaistu vasta viidestä valitusta alasta, eli kaikkiaan 66 ammatista.

2.2

Komissio on todennut, että tätä jo sinänsä vähäistä lukumäärää pienensi entisestään se, että jälkeenpäin jäsenvaltiot muuttivat nopeaan tahtiin yhteisten kuvausten taustalla olevia ammattialoja, mikä keskitetyn konseptin takia johti siihen, että tarvittiin huomattavia muutoksia. Tästä ylimääräisestä työstä järjestelmä ei selvinnyt. Näin ollen nyt on todettava, että yli 20 vuotta järjestelmän käyttöönottamisen (vuonna 1985) jälkeen on käynyt ilmi, että se ei ole tarpeeksi tehokas työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseksi rajatylittävässä palvelukaupassa tai maahanmuuton helpottamiseksi henkilökohtaisten palvelujen alalla.

2.3

Euroopan yhteisö korvasi tämän yhdenmukaistamisjärjestelmän eurooppalaisella tutkintojen viitekehyksellä (EQF). Yksinkertaisen jaottelurakenteensa ansiosta EQF tarjoaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden luokitella kansalliset tutkintonsa, jolloin niitä voidaan vertailla. Euroopan yhteisö on perustanut tahon, joka takaa viitekehyksen laadun ja tason valvomalla tutkintojen luokittelua. Euroopan yhteisö on EQF:n lisäksi luonut kaksi muuta järjestelmää, Europassin sekä korkea-asteen koulutuksen eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän. Yhteisö on niin ikään perustanut Ploteus-portaalin sekä virallisen oppimisen että arkioppimisen vertailemiseksi. Komissio on mukauttanut toimintansa ja pyrkimyksensä Euroopan yhteisön Lissabonin strategiaan liittyviin kokonaistavoitteisiin, joilla pyritään parantamaan sisämarkkinoita ja keventämään hallintotaakkaa.

3.   Suositukset

3.1

Komitea on tyytyväinen siihen, että Euroopan yhteisö kiinnittää aiempaa enemmän huomiota maahanmuuton helpottamiseen parantaakseen työntekijöiden ja henkilökohtaisten palvelujen toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla.

3.2

Komitea yhtyy arvioon siitä, että käytännöstä saadut kokemukset olisi otettava mukaan avoimuutta vertailtaessa. Komitea painottaa, että EQF toimii alemmalla tasolla kuin ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu direktiivi 2005/36/EY. EQF on pidettävä siitä erillään ja komitea on jo antanut siitä erillisen lausunnon.

3.3

Komitea arvostaa sitä seikkaa, että EQF:ää voidaan soveltaa vapaaehtoisesti vuoteen 2012 asti. Näin jää aikaa kerätä käytännön kokemuksia sekä lisätä uuden järjestelmän hyväksyntää avoimuuden ja tiedottamisen avulla.

3.4

Komitea on tyytyväinen, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat työhön. Se on tästä sitäkin tyytyväisempi, koska keskipitkällä aikavälillä EQF:n jaottelu saattaa vaikuttaa työehtosopimuksiin. Sama pätee Blue Cardin piirissä tapahtuvaan edistykseen.

Bryssel 13. helmikuuta 2008

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Dimitris DIMITRIADIS


Top