EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE1251

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön menettelyjen vahvistamisesta eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi ja asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta KOM(2007) 194 lopullinen — 2007/0064 COD

OJ C 10, 15.1.2008, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 10/51


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön menettelyjen vahvistamisesta eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi ja asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta”

KOM(2007) 194 lopullinen — 2007/0064 COD

(2008/C 10/13)

Neuvosto päätti 22. toukokuuta 2007 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellämainitusta aiheesta.

Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 4. heinäkuuta 2007. Esittelijä oli Hervé Coupeau.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 26.–27. syyskuuta 2007 pitämässään 438. täysistunnossa (syyskuun 26 päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 151 ääntä puolesta 6:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea panee merkille Euroopan komission ehdottamat säännökset.

1.2

Komitea katsoo, että kaikista elintarviketuotantoon käytettäville eläimille tarkoitetuista farmakologisesti vaikuttavista aineista olisi hankittava Euroopan lääkeviraston lausunto ja että eläinlääkekomitean olisi arvioitava kyseisten aineiden jäämien enimmäismäärät.

1.3

Kaikkien yritysten, jotka aikovat tuoda markkinoille eläimille tarkoitettuja farmakologisesti vaikuttavia tuotteita, olisi hankittava tuotteille Euroopan lääkeviraston hyväksyntä sekä eläinlääkekomitean arviot asianomaisten aineiden jäämien enimmäismääristä.

1.4

Jotta ei estetä tuotteiden liikkumista Euroopan yhteisön markkinoilla, kyseisen hyväksynnän tulee olla voimassa yhteisön koko alueella.

1.5

Myyntilupien hakemismenettelyä olisi yksinkertaistettava. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että ihmisten terveyden suojelu säilyy korkeatasoisena.

1.6

EU:n asiakirjojen yksinkertaisuus ja helppolukuisuus hyödyttävät jokaista kansalaista. Asiakirjojen helppo saatavuus antaa jokaiselle mahdollisuuden tuntea ja ymmärtää unionin toimien vaikutus päivittäiseen elämään.

2.   Ehdotuksen tavoitteet

2.1

Tavoitteena on edelleen rajoittaa kuluttajien altistumista farmakologisesti vaikuttaville aineille.

2.2

Ehdotuksella pitäisi myös edesauttaa lainsäädännön yksinkertaistamista samalla kun huolehditaan siitä, että ihmisten terveyden suojelu säilyy korkeatasoisena.

2.3

Päämäärän saavuttamiseksi on pidettävä mielessä seuraavat erityistavoitteet:

a)

Parannetaan elintarviketuotantoon käytettäville eläimille tarkoitettujen eläinlääkkeiden saatavuutta, jotta huolehditaan eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista ja vältetään aineiden laiton käyttö.

b)

Yksinkertaistetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä selkeyttämällä vahvistettuja jäämien enimmäismääriä koskevia säännöksiä loppukäyttäjien kannalta.

c)

Annetaan selkeät viitearvot elintarvikkeissa esiintyvien, farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien valvontaa varten, jotta parannetaan kuluttajien terveyden suojelua ja yhtenäismarkkinoiden toimintaa.

d)

Selkeytetään jäämien enimmäismäärien vahvistamiseen käytettäviä yhteisön menettelyjä huolehtimalla siitä, että ne ovat johdonmukaisia suhteessa kansainvälisiin normeihin.

3.   Nykyinen tilanne

3.1

Jäämien enimmäismääriin nykyisin sovellettavat oikeudelliset puitteet ovat aiheuttaneet seuraavia ongelmia:

a)

Eläinlääkkeiden saatavuus on vähentynyt siinä määrin, että siitä on haittaa kansanterveydelle sekä eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille.

b)

EU:n tukemia kansainvälisiä normeja ei voida sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön, ellei Euroopan lääkevirasto tee uutta tieteellistä arviointia.

c)

Jäsenvaltioiden asettamilla valvontaelimillä ei ole käytettävissä viitearvoja etenkään kolmansista maista peräisin olevissa elintarvikkeissa havaittuja aineita varten.

d)

Voimassa oleva lainsäädäntö on vaikeasti ymmärrettävää.

4.   Ehdotetut säännökset

4.1

Tärkeimmät ehdotetut muutokset ovat seuraavanlaisia:

a)

Sisällytetään ekstrapolointimahdollisuuksien arviointi pakolliseksi osaksi yleistä tieteellistä arviointia ja luodaan oikeusperusta, jonka nojalla komissio voi vahvistaa ekstrapolointiin liittyvät periaatteet.

b)

Asetetaan velvoite, jonka mukaan yhteisön lainsäädäntöön on sisällytettävä ne jäämien enimmäismäärät, jotka Codex Alimentarius on vahvistanut EU:n tuella.

c)

Luodaan etenkin valvontaa ja tuontielintarvikkeita varten erityiset oikeudelliset puitteet jäämien enimmäismäärien vahvistamiselle sellaisten farmakologisesti vaikuttavien aineiden osalta, joita ei ole tarkoitus hyväksyttää eläinlääkkeinä. Tämä koskee varsinkin tarkastustoimia ja maahantuotuja elintarvikkeita.

4.2

Komissio on huolehtinut asianomaisten tahojen kuulemisesta tarvittavien muutosten arvioimiseksi.

5.   Suositukset

5.1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea panee merkille Euroopan komission ehdottamat säännökset.

5.2

Komitea katsoo, että kaikista elintarviketuotantoon käytettäville eläimille tarkoitetuista farmakologisesti vaikuttavista aineista olisi hankittava Euroopan lääkeviraston lausunto ja että eläinlääkekomitean olisi arvioitava kyseisten aineiden jäämien enimmäismäärät.

5.3

Kaikkien yritysten, jotka aikovat tuoda markkinoille eläimille tarkoitettuja farmakologisesti vaikuttavia tuotteita, olisi hankittava tuotteille Euroopan lääkeviraston hyväksyntä sekä eläinlääkekomitean arviot asianomaisten aineiden jäämien enimmäismääristä.

5.4

Jotta ei estettäisi tuotteiden liikkumista Euroopan yhteisön markkinoilla, kyseisen hyväksynnän tulee olla voimassa yhteisön koko alueella.

5.5

Myyntilupien hakemismenettelyä olisi yksinkertaistettava. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että ihmisten terveyden suojelu säilyy korkeatasoisena.

5.6

Tuotteiden vaarattomuus sekä sen ajan pituus, joka on odotettava lääkkeen antamisen jälkeen ennen kuin eläin voidaan teurastaa elintarvikekäyttöä varten, olisi arvioitava uusimman tieteellisen tiedon perusteella.

5.7

Neuvoston olisi huolehdittava kyseisten aiheiden jäämien enimmäismäärien vahvistamisesta uusimman tieteellisen tiedon perusteella.

5.8

Myyntiluvan hakemista koskeva nykyinen menettely on osoittautunut toimivaksi, ja sitä on jatkettava.

5.9

Farmakologisesti vaikuttavien aineiden luokittelussa on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

jäämien enimmäismäärä

b)

jäämien enimmäismäärän puuttuminen

c)

aineen antokielto.

5.10

Euroopan lääkeviraston olisi kuultava yhteisön vertailulaboratorioita ja määritettävä analyysimenetelmät jäämien havaitsemiseksi.

5.11

Eläinperäisten elintarvikkeiden liikkumista Euroopan unionin markkinoilla ei pidä vaikeuttaa.

5.12

EU:n asiakirjojen yksinkertaisuus ja helppolukuisuus hyödyttävät jokaista kansalaista. Asiakirjojen helppo saatavuus antaa jokaiselle mahdollisuuden tuntea ja ymmärtää unionin toimien vaikutus päivittäiseen elämään.

5.13

Euroopan lääkeviraston olisi tehtävä tieteellinen arvio sellaisten yhteisön ulkopuolelta tulevien lihatuotteiden vaarattomuuden osoittamiseksi, joiden tuotannossa käytetään Euroopan tasolla luetteloimattomia lääkeaineita, minkä jälkeen komission eläinlääkekomitean olisi vahvistettava hyväksyntä kuluttajien kokonaisvaltaiseksi suojelemiseksi.

5.14

Komission olisi pohdittava sellaisten lääkeaineiden saatavuutta tiettyjen eläinlajien (vuohet, kaniinit jne.) hoitoon, joita ei huonon kannattavuuden vuoksi kehitetä laboratorioissa.

Bryssel 26. syyskuuta 2007

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Dimitris DIMITRIADIS


Top