EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE1247

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) KOM(2007) 264 lopullinen — 2007/0097 COD

OJ C 10, 15.1.2008, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 10/44


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)”

KOM(2007) 264 lopullinen — 2007/0097 COD

(2008/C 10/11)

Neuvosto päätti 16. heinäkuuta 2007 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellämainitusta aiheesta.

Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 5. syyskuuta 2007. Esittelijä oli Frank Allen.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 26.–27. syyskuuta 2007 pitämässään 438. täysistunnossa (syyskuun 26 päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 150 ääntä puolesta ja 1 vastaan 3:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1

Komitea suhtautuu myönteisesti ehdotettuun uuteen asetukseen. Ehdotuksen hyväksymisestä seuraa asetusten (ETY) N:o 684/92 ja (EY) N:o 12/98 kumoaminen.

1.2

Myös linja-autoliikenteessä matkustajien turvallisuuden on ehdottomasti oltava etusijalla. Kaikkia muita seikkoja on pidettävä toissijaisina.

1.3

Uudella asetuksella on määrä osaltaan parantaa tieliikenteen turvallisuutta, sillä sen myötä useiden jäsenvaltioiden alueella harjoitettavaa kansainvälistä linja-autoliikennettä seurataan entistä tiukemmin.

1.4

Komitea suhtautuu myönteisesti ehdotukseen, sillä se kuuluu säädöskäytännön parantamista koskevaan ohjelmaan ja vastaa sitoumusta yksinkertaistaa ja ajanmukaistaa yhteisön säännöstöä.

1.5

Komitea suosittelee seuraavaa:

1.5.1

On selvitettävä tarkemmin, mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”yhteisön tieliikennelainsäädännön vakavat rikkomiset tai toistuvat vähäisemmät rikkomiset”. Minkälainen on vähäinen rikkomus? Miten monta vähäistä rikkomusta johtaa hallinnolliseen seuraamukseen?

1.5.2

On myös laadittava luettelo vakavista rikkomuksista.

1.5.3

Toissijaisuusperiaatetta ei tule käyttää keinona syrjiä muita kuin jäsenvaltioon sijoittautuneita liikenteenharjoittajia. Ehdotukseen tulisi sisällyttää syrjinnän estäviä nykyistä parempia suojatoimia.

1.5.4

EU:n laajuisen tietokannan perustaminen on tärkeää. Tietokannan avulla voidaan helpottaa tiedonvaihtoa sekä tarkistaa luvat yksityiskohtaisesti.

1.5.5

Ehdotetun asetuksen 23 artiklan 3 kohdan nojalla liikenteenharjoittajilla on oikeus hakea muutosta vastaanottavan jäsenvaltion määräämiin hallinnollisiin seuraamuksiin kabotaasiliikenteen yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan saa rajoittaa syytteeseen asettamista.

2.   Johdanto

2.1

Maantieliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä annettu direktiivi 96/26/EY muodosti alun perin yhdessä linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevien asetusten (ETY) N:o 684/92 ja (EY) N:o 12/98 kanssa keskeisimmän osan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen sisämarkkinoiden sääntelystä.

2.2

Direktiivillä otettiin käyttöön vähimmäislaatuvaatimukset, jotka ammattiin pääsemiseksi on täytettävä, ja asetuksilla vapautettiin satunnainen kansainvälinen henkilöliikenne, vahvistettiin säännöllisen kansainvälisen matkustajaliikenteen erityinen lupamenettely sekä mahdollistettiin kabotaasiliikenteen harjoittaminen tällaisen kansainvälisen liikenteen yhteydessä.

2.3

Edellä mainitut säännöt olisi nyt yhdenmukaistettava uuden lainsäädäntökehyksen kanssa. Uusi lainsäädäntökehys tulee voimaan, kun parlamentti ja neuvosto pian hyväksyvät asetuksen rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista. Kyseisiä sääntöjä olisi myös selvennettävä ja tietyissä tapauksissa yksinkertaistettava, sillä kokemus on osoittanut, että eräistä säännöksistä aiheutuu tarpeettomia hallinnollisia rasitteita.

2.4

Kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autoilla harjoittavilla liikenteenharjoittajilla on oltava lupa maanteiden kansainvälistä henkilöliikennettä varten. Jollei toisin ole säädetty, luvan myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, joka on liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltio.

2.5

Asetuksessa (ETY) N:o 684/92 säädetään linja-autoilla harjoitettavan kansainvälisen henkilöliikenteen markkinoille pääsystä, ja asetuksessa (EY) N:o 12/98 vahvistetaan edellytykset, joilla muut kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa liikennettä jäsenvaltiossa.

3.   Tiivistelmä ehdotuksesta

3.1

Ehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa ja konsolidoida linja-autoliikenteen markkinoille pääsystä annetut asetukset (ETY) N:o 684/92 ja (EY) N:o 12/98. Sillä selvennetään nykyisiä säännöksiä ja muutetaan niitä tietyiltä osin yleisen johdonmukaisuuden lisäämiseksi ja hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi.

3.2

Ehdotetussa asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

3.2.1

Säännöllisellä liikenteellä tarkoitetaan liikennettä, jolla huolehditaan henkilöliikenteestä määrätyin väliajoin määrätyllä reitillä ja jolla matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä ennalta vahvistetuissa pysähdyspaikoissa. Tällaista liikennettä varten tarvitaan lupa siitä jäsenvaltiosta, joka on liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltio ja jossa ajoneuvo(t) on rekisteröity. Lupa oikeuttaa sen haltijan tai haltijat hoitamaan säännöllistä liikennettä kaikkien niiden jäsenvaltioiden alueilla, joiden kautta matkareitti kulkee.

3.2.2

Säännöllisellä erityisliikenteellä tarkoitetaan liikennettä, jolla huolehditaan vain tiettyjen matkustajaryhmien kuljetuksesta ilman muita matkustajia. Tällaista liikennettä on

a)

työntekijöiden kuljettaminen kodin ja työpaikan välillä

b)

koululaisten ja opiskelijoiden kuljettaminen kodin ja oppilaitoksen välillä.

Säännöllisen erityisliikenteen harjoittaminen ei edellytä (liikenne)lupaa, jos siitä on tehty sopimus järjestäjän ja liikenteenharjoittajan välillä.

3.2.3

Satunnaisliikenteellä tarkoitetaan liikennettä, joka ei sisälly säännöllisen liikenteen määritelmään, säännöllinen erityisliikenne mukaan luettuna, ja jolle on ominaista, että siinä on kyse toimeksiantajan tai liikenteenharjoittajan aloitteesta muodostetun ryhmän kuljettamisesta. Satunnaisliikenteen harjoittaminen ei edellytä (liikenne)lupaa.

3.2.4

Liikenteellä omaan lukuun tarkoitetaan liikennettä, jonka yritys järjestää omille työntekijöilleen tai jonka kaupallista hyötyä tavoittelematon organisaatio järjestää jäsentensä kuljetusta varten sosiaalisen toimintansa yhteydessä edellyttäen, että

a)

liikenne on vain yrityksen tai organisaation tavanomaisen toiminnan lisäksi tulevaa toimintaa

b)

liikenteeseen käytetyt ajoneuvot ovat yrityksen tai organisaation omaisuutta tai ne on ostettu osamaksulla tai hankittu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella sekä edellyttäen, että yrityksen tai elimen henkilökuntaan kuuluva ajaa niitä.

Omaan lukuun harjoitettavaa liikennettä eivät koske mitkään lupajärjestelmät, vaan siihen sovelletaan todistusjärjestelmää, jossa todistuksen myöntävät ajoneuvon rekisteröintivaltion toimivaltaiset viranomaiset.

3.2.5

Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan maanteiden kansallista henkilöliikennettä, jota muu kuin jäsenvaltioon sijoittautunut liikenteenharjoittaja harjoittaa tilapäisesti.

3.2.6

Kabotaasiliikenne on sallittu seuraavan liikenteen osalta:

a)

säännöllinen erityisliikenne, jos kuljetuksen järjestäjän ja liikenteenharjoittajan välinen sopimus koskee sitä

b)

satunnaisliikenne

c)

säännöllinen liikenne, jota muualle kuin vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautunut liikenteenharjoittaja harjoittaa tämän asetuksen mukaisesti kansainvälisen säännöllisen liikenteen yhteydessä, lukuun ottamatta kaupunki- ja seutuliikennettä. Kabotaasiliikennettä ei saa harjoittaa erillään kyseisestä kansainvälisestä liikenteestä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisia lakeja ja asetuksia muihin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneisiin liikenteenharjoittajiin samoin edellytyksin kuin omiin kansalaisiinsa.

4.   Yleistä

4.1

Ehdotetun asetuksen 8 artikla yksinkertaistaa (liikenne)luvan saantimenettelyä. Ainoa markkinoille pääsyä koskeva epäämisperuste on se, että hakemuksen kohteena oleva liikenne aiheuttaisi vakavaa haittaa sellaisen vastaavan liikenteen kannattavuudelle, jota harjoitetaan julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti asianomaisilla suorilla reiteillä. Tämä on järkevää.

4.2

Kauttakulkumaita, joissa ei oteta kyytiin tai jätetä kyydistä matkustajia, ei enää kuulla, mutta niille on ilmoitettava luvan saaneesta liikenteestä. Näin tehostetaan järjestelmän toimintaa.

4.3

Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, sillä ehdotus ei kuulu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Suojatoimin on kuitenkin varmistettava, että estetään muiden kuin jäsenvaltioon sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien syrjintä.

4.4

Matkalippuja käsittelevän 18 artiklan 2 kohdan osalta tarvitaan lisäselvityksiä.

4.5

Liikenteenharjoittajien on annettava matkustajille joko henkilökohtaiset tai ryhmämatkaliput. Jos toimivaltainen tarkastusviranomainen toteaa tarkastuksen yhteydessä (ja jos liikenteenharjoittaja on aiemmin antanut matkalipun), että matkustajalla tai matkustajilla ei ole voimassa olevaa lippua, liikenteenharjoittajan ei voida katsoa olevan tästä vastuussa. Kun matkaliput on annettu, matkustajat ovat vastuussa niiden esittämisestä tarkastusviranomaiselle.

5.   Erityistä

5.1

Ehdotetulla asetuksella voidaan yleisesti ottaen saavuttaa komission asettamat tavoitteet.

5.2

Vakaviin tai vähäisiin rikkomuksiin sekä niiden johdosta mahdollisesti sovellettaviin hallinnollisiin seuraamuksiin liittyviä seikkoja on selvennettävä. Eri ryhmiin kuuluvien rikkomusten luonne ja tyyppi on määriteltävä, ja niiden on oltava yhtenäiset kaikkialla yhteisössä.

5.3

Vakavissa rikkomuksissa ja toistuvissa vähäisissä rikkomuksissa vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia kansainvälisen liikenneluvan myöntänyttä jäsenvaltiota määräämään luvanhaltijalle hallinnollisia seuraamuksia (kuten joidenkin tai kaikkien liikenneluvan oikeaksi todistettujen jäljennösten peruuttaminen tilapäisesti tai pysyvästi tai liikenneluvan peruuttaminen tilapäisesti tai pysyvästi). Tämä ei kuitenkaan rajoita syytteeseen asettamista vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

5.4

Ehdotuksessa mainitaan oikeus hakea muutosta hallinnollisiin seuraamuksiin tai evättyihin lupiin. Muutoksenhaun on oltava kaikkien asianosaisten kannalta oikeudenmukainen ja syrjimätön.

5.5

On perustettava EU:n laajuinen tietokanta, jotta helpotetaan jäsenvaltioiden välistä nopeaa ja tehokasta tiedonvaihtoa linja-autoliikenteestä. Lisäksi kun toimivaltainen viranomainen tarkastaa ajoneuvon, tulisi kansainvälisen liikenneluvan (yhteisön liikenneluvan) numeron avulla saada välittömästi kaikki oleellinen tieto luvan voimassaolon tarkistamiseksi.

Bryssel 26. syyskuuta 2007

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Dimitris DIMITRIADIS


Top