Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0428(07)

Tiivistelmä valtiontuista, joita jäsenvaltio on ilmoittanut myöntävänsä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 mukaisesti

OJ C 94, 28.4.2007, p. 106–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 94/106


Tiivistelmä valtiontuista, joita jäsenvaltio on ilmoittanut myöntävänsä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 mukaisesti

(2007/C 94/16)

XA-numero: XA 117/06

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Marche

Tukijärjestelmän nimike: Tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi

Oikeusperusta: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 1379 del 27.11.2006”Aiuti di Stato destinati ad ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (L.R. n. 56/97, art. 2, comma 1 lett. a). Indirizzi e criteri di erogazione.”

Tukijärjestelmän kokonaismenot: Oikeusperustan mukaan talousarvioon varatut kokonaismäärärahat vuodeksi 2006 ovat 200 000 EUR

Seuraavien vuosien enimmäismäärärahat vahvistetaan vastaavissa talousarviolaeissa.

Tuen enimmäisintensiteetti: 29. maaliskuuta 2004 annetun Decreto Legislativo no 102 -säädöksen mukaisesti tuki myönnetään samassa säädöksessä vahvistetun vakuutusmaksujen keventämiseksi myönnettävän tuen täydennykseksi

Tukea maksetaan 80 prosenttiin asti sellaisten vakuutusten tosiasiallisista kustannuksista, jotka kattavat ainoastaan luonnonmullistuksiin verrattavissa olevista epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet menetykset. Tukea maksetaan, jos menetykset koskevat vähintään 20:tä prosenttia epäsuotuisista alueista tai 30:tä prosenttia muista alueista. Tuella korvataan 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jos vakuutukset kattavat samanaikaisesti luonnonmullistuksiin verrattavissa olevista epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet menetykset, muut epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet menetykset ja/tai eläin- tai kasvitaudeista aiheutuneet menetykset

Kun kyse on kunnissa, jotka eivät ole oikeutettuja valtiontukeen, harjoitetusta tuotannosta, säädöksen 102/2004 4 pykälässä säädetyn vuosittaisen maatalousalan vakuutussuunnitelman mukaan kyseisen alueen on vastattava 80 prosenttiin asti sellaisten vakuutusten maksuista, jotka kattavat ainoastaan luonnonmullistuksiin verrattavissa olevista epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet menetykset. Tukea maksetaan, jos menetykset koskevat vähintään 20:tä prosenttia epäsuotuisista alueista tai 30:tä prosenttia muista alueista. Tuella korvataan 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jos vakuutukset kattavat samanaikaisesti luonnonmullistuksiin verrattavissa olevista epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet menetykset, muista kuin luonnonmullistuksiin verrattavissa olevista epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet menetykset ja/tai eläin- tai kasvitaudeista aiheutuneet menetykset

Tilat, joille myönnetään tukea vakuutusmaksujen suorittamiseen, eivät luonnollisestikaan ole oikeutettuja saamaan korvausmaksuja jälkikäteen.

Täytäntöönpanopäivä: Vuodesta 2006 alkaen; asetuksen (EY) N:o 1/2004 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti aikaisintaan 10 työpäivän kuluttua tämän tiivistelmälomakkeen lähettämisestä.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Kesto on määrittelemätön ja riippuu Marchen alueen vuosittain päättämistä talousarviomäärärahoista; kuitenkin enintään seitsemän vuotta.

Tuen tarkoitus: Edistää ja suosia Euroopan komission luonnonmullistusten alalla antamien ohjeiden mukaisesti ennalta ehkäisevää toimintaa tekemällä asianmukaisia vakuutussopimuksia mieluummin kuin maksamalla korvauksia.

Tuen avulla on mahdollista:

vastata paremmin viljelijöiden odotuksiin, koska korvaukset maksetaan aina vasta pitkän ajan kuluttua luonnonmullistuksesta, ja korvausmaksut eivät useimmissa tapauksissa riitä kattamaan tosiasiallisia tappioita ja tulonmenetyksiä.

hillitä julkisia menoja, koska vakuutusmaksujen suorittamiseen myönnetyt tuet ovat selvästi alhaisempia kuin korvaukset, joita Marchen alueen ja/tai valtion olisi muutoin maksettava viljelijöille aina kun luonnonmullistuksista, poikkeuksellisista tapahtumista ja luonnonmullistuksiin verrattavissa olevista epäsuotuisista sääoloista aiheutuu tuotannonmenetyksiä.

Komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 artikla: 11 artikla

Tuensaajat: Asetuksen (EY) N:o 1/2004 11 artiklan 4 kohdan mukaan tukea voidaan myöntää siviililain 2135 pykälän mukaisille maataloustuottajille, jotka ottavat vakuutuksia ryhmänä, kuten säädöksen 102/04 11 pykälässä tarkoitettuina yhteenliittyminä taikka Marchen alueen hyväksyminä maatalousosuuskuntina tai niiden yhteenliittyminä

Tukikelpoiset kustannukset: Tukikelpoisia ovat alueella toimivien maatalousyritysten suorittamat maksut 6 kohdassa kuvailtujen kaltaisiin vakuutuksiin, jotka on otettu ryhmänä konsortioiden tai Marchen alueen hyväksymien maataloustuotteiden korjuuta harjoittavien osuuskuntien ja niiden yhteenliittymien välityksellä

Lisäksi täsmennetään, että menojen tukikelpoisuus alkaa tuen myöntämispäivästä.

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Tukijärjestelmää sovelletaan kaikkiin perustamissopimuksen liitteeseen 1 kuuluviin maataloustuotteisiin.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Tutela del Territorio e Sviluppo Rurale

Via Tiziano 44

I-60100 Ancona

Internet-osoite: www.agri.marche.it

XA-numero: XA 118/06

Jäsenvaltio: Kypros

Alue: Järjestelmää sovelletaan Kyproksen kaikilla alueilla, jotka kuuluvat Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Järjestelmä valtiontuen myöntämiseksi Kyproksen holstein-friisiläis-rotuisten nautojen kasvattajien yhdistykselle

Oikeusperusta:

(α)

Προϋπολογισμός 2006. Υπουργείο Γεωργίας. Άρθρο 120229.04207. Άλλες γεωργικές επιδοτήσεις: Ενίσχυση για τη σύσταση και τη λειτουργία ένωσης εκτροφέων.

(β)

Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της 12/12/2006.

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Kesäkuun 3. päivän jälkeen myönnetään vuosittain enintään 42 105 EUR (24 000 CYP) suuruinen tuki viiden vuoden ajanjaksolle (2006–2010). Järjestelmän jatkaminen riippuu asetuksen (EY) N:o 1/2004 korvaavan asetuksen säännöksistä.

Tuen enimmäisintensiteetti:

a)

Enintään 4 210 EUR:n (2 400 CYP ) suuruinen tuki, jolla katetaan osa kantakirjan perustamiseen ja pitämiseen suoraan liittyvistä hallinnollisista kustannuksista.

b)

Tuki, jolla katetaan enintään 20 % testikustannuksista, kun testin suorittaa kolmas osapuoli tai kun se suoritetaan kolmannen osapuolen puolesta karjan geneettisen laadun tai tuotoksen määrittämiseksi.

Täytäntöönpanopäivä: Joulukuu 2006

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Viisi vuotta (2006–2010). Järjestelmän jatkaminen 30. kesäkuuta 2007 jälkeen riippuu 23. joulukuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1/2004 korvaavan uuden poikkeusasetuksen säännöksistä.

Tuen tavoite: Tuki Kyproksen holstein-friisiläis-rotuisten nautojen kasvattajien yhdistykselle mainitun rodun valintaan, säilyttämiseen ja kasvattamiseen liittyvien toimien edistämiseksi. Tukea myönnetään: a) auttamaan vasta hyväksyttyä kasvattajayhdistystä kattamaan hallinnolliset kustannukset, jotka liittyvät suoraan kantakirjan perustamiseen ja pitämiseen, ja b) kattamaan enintään 20 % testikustannuksista, kun testin suorittaa kolmas osapuoli tai kun se suoritetaan kolmannen osapuolen puolesta karjan geneettisen laadun tai tuotoksen määrittämiseksi.

Järjestelmä perustuu komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 15 artiklan a ja b alakohtaan (tuki kotieläintuotannon alalle).

Alat, joita tuki koskee: Lypsykarja/nauta-ala. Kyproksen holstein-friisiläis-rotuisten nautojen kasvattajien yhdistys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λευκωσία, Κύπρος/Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Natural Resources & Environment

Τηλ.: (357) 22 40 85 19/Tél: (357) 22 40 85 19

φαξ. (357) 22 78 14 25/fax. (357) 22 78 14 25

Ηλ. Διεύθυνση.: doagrg@da.moa.gov.cy/(e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy)

Internet-osoite: www.moa.gov.cy/da

Muita tietoja: —

XA-numero: XA 1/07

Jäsenvaltio: Ranska

Alue: Loiret'n departementti

Tukiohjelman nimike: Tuki herkille viljelmille hallan varalta otetun vakuutuksen maksujen suorittamiseen

Oikeusperusta:

Komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 11 artikla

Loi 64.706 du 10 juillet 1964,

Article L 361-8 du livre III (nouveau) du code rural,

Article L 122.7 du code des assurances,

Décret no 2006-370 fixant les modalités d'application de l'article L.361-8 du livre II (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles et notamment son article 7.

Tukijärjestelmän vuosikustannukset: 40 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 11 % vuonna 2006 suoritetuista vakuutusmaksuista, jotka liittyvät puiden ja pensaiden hedelmätuotantoon, hedelmävihannestuotantoon, lehtivihannestuotantoon ja viinintuotantoon.

Täytäntöönpanoajankohta: 2006

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Yksi vuosi

Tuen tarkoitus: Kannustaa viljelijöitä, joilla ei ole varaa vakuuttaa viljelmiään erilaisten ilmastoriskien varalta, ottamaan vakuutus ainakin hallan varalta, kun valtio ottaa kantaakseen osan vakuutusmaksuista.

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Puiden ja pensaiden hedelmätuotanto, hedelmävihannestuotanto, lehtivihannestuotanto ja viinintuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Conseil Général du Loiret

15, rue Eugène Vignat

F-45010 Orléans Cedex 1

Internet-osoite: http://www.loiret.com/cgloiret/

XA-numero: XA 3/07

Jäsenvaltio: Ranska

Alue: Seine-Maritimen departementti

Tuen nimike: Aide aux investissements pour la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, volet ”préservation de la qualité de l'eau par l'extension des surfaces en herbe et l'investissement dans les équipements pour leur utilisation”.

Oikeusperusta:

Komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 4 artiklan 3 kohdan d alakohta

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général de Seine-Maritime en date du 28 mars 2006.

Tukijärjestelmän vuosikustannukset: 800 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti:

Enimmäismäärä on 40 % tukikelpoisista investoinneista.

Enimmäismäärä on 50 % nuorten viljelijöiden kohdalla (jos investoinnin tekee nuori viljelijä viiden vuoden kuluessa toimintansa aloittamisesta).

Täytäntöönpanoajankohta: Välittömästi komissiolta saadun vastaanottoilmoituksen jälkeen

Tukiohjelman kesto: Vuodet 2007–2009

Tuen tarkoitus: Heinälaitumet ovat olennaisia veden laadun säilyttämiseksi. Ne ovat myös tärkeitä tekijöitä maataloustuotteiden (maito ja liha) laadun parantamisessa. Näin ne edistävät luonnonympäristön säilymistä ja kohenemista.

Suunnitelman tarkoituksena on:

valumavesien vähentäminen eroosiolle herkillä alueilla

kiintoaineen sitominen vedenottopaikkojen tai karstimaan syvänteiden läheisyydessä

suojavyöhykkeen perustaminen kosteikkoalueilla tai ruohoa kasvavissa laaksoissa

nitraattien huuhtoutumisen ja kemikaalien käytön rajoittaminen

tuotteiden aistinvaraisen laadun parantaminen.

Jotta hakijalle voitaisiin myöntää tukea, hakemuksen jättöpäivänä on vähintään 30 % hänen käytössään olevasta maatalousmaasta oltava pysyvänä laitumena ja 50 %:lla hänen pääasiallisesta rehualastaan täytyy kasvaa ruohoa

Tukiprosentti on 40 ja investointien enimmäismäärä 8 000 euroa. Tuensaajan on sitouduttava kieltäytymään samoihin investointeihin myönnettävästä muusta julkisesta tuesta. Tuki maksetaan kuitattuja laskuja vastaan hakemusten saapumisjärjestyksessä johtokunnan tätä tarkoitusta varten varaaman vuotuisen talousarvion rajoissa

Vuodesta 2007 alkaen tuen enimmäismäärä tuensaaja kohden on 400 000 EUR kolmena varainhoitovuonna

Tuen enimmäismäärää korotetaan nuorten viljelijöiden kohdalla on 50 %:iin, jos investoinnin tekee nuori viljelijä viiden vuoden kuluessa toimintansa aloittamisesta.

Tukikelpoiset menot liittyvät:

kaikkiin heinälaidunten laajentamiseksi tehtäviin töihin ja tarvittaviin välineisiin,

laitumia varten tarvittavan materiaalin oston osalta: niittomurskaimiin, siimaleikkureihin, äkeisiin, pöyhimiin, paalaimiin, karhottimiin, pensasleikkureihin (niityille, joiden reunoilla pensasaidat), pylväsjunttiin, niittokoneisiin jne.

laidunten varustelun osalta: aitauksien ja aitojen pystyttämiseen, juottopaikkojen, vedenjohtimien, kokooma-aitausten ja heinähäkkien asentamiseen jne.

Asianomainen ala/asianomaiset alat:

Kaikki Seine-Maritimen elinkelpoiset maatilat

CUMA, jonka toimipaikka on Seine-Maritimessa.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite::

Monsieur le Président du Conseil Général

Conseil Général de Seine-Maritime

DAEH/SAE

Quai Jean Moulin

F-76101 Rouen Cedex 1

Internet-osoite: http://www.seinemaritime.net

Valitse ”guide des aides”.

Kuvaus tulee Internet-sivuille, kunhan Euroopan komissio on rekisteröinyt tämän poikkeusta koskevan lomakkeen.

XA-numero: XA 4/07

Jäsenvaltio: Belgia

Alue: Ei sovelleta; kyse liittovaltiotason toimivallasta

Tukijärjestelmän nimike: Vervroegde uittreding van landbouwers (maatalousyrittäjien varhaiseläke)

Oikeusperusta:

Wet van 23 december 1994 tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector (Belgisch Staatsblad 25.01.1995 blz. 1653) gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (Titel 2, Hoofdstuk II, art. 250).

Koninklijk besluit van 2 maart 1995 betreffende de nadere regels voor de toepassing van de communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 1997 (afschaffing van de drempel van 5 ha bij overdracht van een bedrijf waarvan het inkomen uit de tuinbouw, de hop- of de tabaksteelt meer dan 50 % van het bedrijfsinkomen bedraagt in het jaar 1994; vaststelling van de uiterste datum voor indiening en ingangsdatum van het pensioen, toevoeging van een voorwaarde waardoor voor 10 % van de niet voor agrarische doeleinden aangewende gronden de overdracht niet gerealiseerd moet worden, wijziging van het statuut van de landbouwer-overnemer die zich installeert aan het hoofd van een bedrijf van de cedent-aanvrager; wijziging van het KB van 12 maart 1995, afwijking van de termijn voor de indiening van de dossiers voor 1 juli 1997).

Koninklijk besluit van 13 maart 1998 houdende uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 december 1994 tot instelling van de communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector.

Koninklijk besluit van 24 maart 1998 houdende uitvoering van artikel 13 van de wet van 23 december 1994 tot instelling van de communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector (wijziging van de datum voor indiening en de ingangsdatum van het pensioen + afwijking voor aanvragen van voor 1 juli 1998).

Koninklijk besluit van 18 november 1998 houdende uitvoering van artikel 13 van de wet van 23 december 1994 tot instelling van de communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector (wijziging van de datum voor indiening en de ingangsdatum van het pensioen + afwijking van aanvragen van voor 1 maart 1999).

Ministerieel besluit van 13 maart 1995 tot vaststelling van nadere regels voor de indiening van de steunaanvragen voor vervroegde uittreding in de landbouwsector, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 mei 1998 (wijziging van bijlage 1 bij het MB van 13 maart 1995).

Ennakoidut vuotuiset kansalliset menot: euroina (ei yhteisrahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 1. tammikuuta 2007 jälkeen); toisin sanoen tavanomaisten varhaiseläkkeiden lisäksi ikäryhmälle 65–75-vuotiaat maksettavista kansallisista lisistä aiheutuvat kustannukset:

Tuen enimmäisintensiteetti: Itsenäisille ammatinharjoittajille maksettavaan kansallisen varhaiseläkkeeseen sovellettava lisä on enimmillään 3 560,33 EUR vuodessa (vuotuinen keskimääräinen määrä 2 399,35 EUR).

Täytäntöönpanopäivä: Päivämäärä, josta lähtien tämä 65–75-vuotiaille maksettava lisä rahoitetaan kokonaan kansallisista varoista (ilman maaseuturahastosta, aikaisemmin EMOTR:n tukiosastosta, saatavaa osarahoitusta).

Tuen tarkoitus: Sovelletaan asetuksessa (ETY) N:o 2079/92 säädettyjä tavoitteita. Tässä yhteydessä sovelletaan myös asetuksen (EY) N:o 1/2004 9 artiklan säännöksiä, joissa säädetyt edellytykset täyttyvät kaikilta osin.

Ala, jota tuki koskee: Horisontaalinen tukijärjestelmä maatalousyrittäjille, joille on itsenäisenä ammatinharjoittajana myönnetty varhaiseläke 10. marraskuuta 1967 annetun Koninklijk besluit betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen -säädöksen nro 72 (kuninkaallinen päätös itsenäisten ammatinharjoittajien vanhuus- ja perhe-eläkkeestä) säännösten mukaisesti.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)/Institut National d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)

Jan Jacobsplein 6/Place Jean Jacobs 6

B-1000 Brussel/B-1000 Bruxelles

www.rsvz-inasti.fgov.be

Muita tietoja: Kyse on sellaisen maatalouden varhaiseläketukea koskevan yhteisön järjestelmän ilmoittamisesta, johon liittyvä tukiohjelma hyväksyttiin komission päätöksellä jo vuonna 1994 ja joka oli ohjelmakautena 1. tammikuuta 2000 — 31. joulukuuta 2006 osa komission hyväksymää Belgian liittovaltion maaseudun kehittämisohjelmaa, mutta jolle Belgian viranomaiset eivät enää hae osarahoitusta maaseuturahastosta uudeksi ohjelmakaudeksi 2007–2013. Maksut vastaavat vuoden 1999 loppuun mennessä jätetyistä hakemuksista johtuvia kustannuksia ja vuoden 2014 loppuun asti ulottuvia niitä koskevia maksusitoumuksia.

FOD Economie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst federale eenheid ”Landbouw” (Belgian liittovaltion talousalan julkishallintoon sisältyvän taloudellisten voimavarojen linjan alaisuudessa toimiva liittovaltion maataloutta hallinnoiva yksikkö):

vastaa kyseisten kansallisten varhaiseläkelisien rahoittamisesta (liittovaltion maatalousrahastosta)

huolehtii tarvittavasta yhteydenpidosta RSVZ-laitokseen

huolehtii alueellisten viranomaisten toteuttamien tarkastusten seuraamisesta ja valvonnasta.

Tähän ilmoitukseen liittyvissä asioissa toimivaltainen virkailija:

De heer ir. G. VYVEY/Monsieur G. VYVEY

Algemene Directie Economisch — Federale eenheid ”Landbouw”/Direction générale ”Économie”, unité fédérale ”Agriculture”

WTC III — 4de verdieping/WTC III — 4e étage

Simon Bolivarlaan, 30/Avenue Simon Bolivar, 30

bur. 45/Bureau 45.

B-1000 Brussel/B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 277 62 34/Tél.: (32-2) 277 62 34

Fax (32-2) 277 53 18/Fax (32-2) 277 53 18

E-mail: gilbert.vyvey@economie.fgov.be

Liittovaltion maataloutta hallinnoivan yksikön puolesta

Brysselissä 18. joulukuuta 2006.

Ylineuvonantaja

A. GEERTS


Top