Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1013(14)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten

OJ C 247, 13.10.2006, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 247/19


Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten

(2006/C 247/03)

BELGIA

Belgian lainsäädännön mukaan ulkomaalaisen on osoitettava, että hänellä on hallussaan toimeentuloon tarvittavat varat.

Käytännössä sovelletaan seuraavia hallintomenettelyjä:

a)   Yksityishenkilön majoittaessa ulkomaalaisen

Yksityishenkilö voi antaa osoitukseksi toimeentuloon tarvittavista varoista kirjeen, jonka asuinpaikan kunnallishallinto vahvistaa.

Vastuusitoumus koskee ulkomaalaisen ylläpidosta, terveydenhoidosta, majoituksesta ja paluumatkasta aiheutuvista kuluista vastaamista siinä tapauksessa, ettei tämä itse pysty niistä vastaamaan. Tällä toimenpiteellä on tarkoitus välttää se, että viranomaisten on kustannettava kyseiset menot. Sitoumuksenantajan on oltava vakavarainen henkilö. Jos kyseessä on ulkomaalainen, hänellä on oltava oleskelu- tai sijoittautumislupa.

Tarvittaessa ulkomaalaiselta vaaditaan todistus hänen omista tuloistaan.

Jos ulkomaalaisella ei ole hallussaan omia varoja, hänellä on joka tapauksessa oltava käytössään vähintään noin 38 euroa oleskelupäivää kohti.

b)   Ulkomaalaisen majoittuessa hotellissa

Jos ulkomaalainen ei voi osoittaa hallussaan olevan mitään omia varoja, hänellä on oltava käytössään vähintään noin 50 euroa oleskelupäivää kohti.

Useimmissa tapauksissa asianomaisen henkilön on lisäksi esitettävä matkalippu (lentolippu) koti- tai asuinmaahan suuntautuvaa paluumatkaa varten.

TŠEKIN TASAVALTA

Ohjeelliset rahamäärät vahvistetaan ulkomaalaisten oleskelusta Tšekin alueella annetussa laissa nro 326/1999 Sb, sekä eräisiin lakeihin tehdyissä muutoksissa.

Ulkomaalaisten oleskelua Tšekin alueella koskevan lain 5 § :n mukaan ulkomaalainen on velvollinen poliisin tätä pyytäessä näyttämään asiakirjan, joka vahvistaa, että hänellä on käytettävissään alueella oleskeluun tarvittavat varat (13 §), tai varmennetun kutsun, jonka varmentamisesta poliisin toimesta on kulunut alle 90 päivää (15 ja 180 §),

13 § :ssä säädetään seuraavaa:

”Alueella oleskeluun tarvittavat varat

(1)

Alueella oleskeluun tarvittavien varojen riittävyyden todistamiseksi on esitettävä seuraavaa, ellei jäljempänä toisin säädetä

(a)

vähintään seuraavan suuruiset varat:

0,5 kertaa vähimmäistoimeentulo, joka on vahvistettu erityissäädöksen nojalla ja jota tarvitaan elatuksen ja muiden henkilökohtaisten tarpeiden kattamiseen (jäljempänä ’henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittava vähimmäistoimeentulo’) oleskelupäivää kohti, jos kokonaisoleskelu ei ylitä 30:tä päivää,

15 kertaa henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittava vähimmäistoimeentulo, jos oleskelu alueella ylittää 30 päivää, siten, että tätä summaa lisätään kaksinkertaiseksi vähimmäistoimeentuloksi jokaiselta kokonaiselta kuukaudelta, jonka alueella oleskelun odotetaan kestävän,

50 kertaa henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittava vähimmäistoimeentulo, jos oleskelun tarkoituksena on taloudellinen toiminta ja jos oleskelun kokonaiskesto ylittää 90 päivää, tai

todistus ulkomaalaisen alueella oleskeluun liittyvien palvelujen maksamisesta tai siitä, että palvelut annetaan maksutta.

(2)

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen varojen sijasta alueella oleskeluun tarvittavien varojen riittävyyden todistamiseksi voidaan esittää seuraavaa:

a)

ulkomaalaisen nimissä oleva pankin tiliote, jolla vahvistetaan, että ulkomaalaisella on vapaasti käytössään 1 momentissa tarkoitettu määrä varoja hänen oleskellessaan Tšekissä, tai

b)

muu asiakirja, jolla osoitetaan varojen riittävyys, kuten voimassa oleva, kansainvälisesti tunnustettu luottokortti.

(3)

Ulkomaalainen, joka aikoo opiskella Tšekin alueella, voi esittää oleskeluun tarvittavien varojen riittävyyden todistamiseksi valtion viranomaisen tai oikeussubjektin sitoumuksen kustantaa ulkomaalaisen oleskelu antamalla varoja 1 kuukauden oleskelun edellyttämää henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittavaa vähimmäistoimeentuloa vastaava määrä, tai todistuksen, jonka mukaan vastaanottava organisaatio (oppilaitos) vastaa kaikista hänen opintoihinsa ja oleskeluunsa liittyvistä kuluista. Jos sitoumuksessa mainittu summa on pienempi kuin mainittu määrä, ulkomaalainen on velvollinen näyttämään asiakirjan, jolla todistetaan, että hän omistaa varoja, joiden määrä vastaa henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittavan vähimmäistoimeentulon ja hänen odotettua oleskeluaikaansa koskevan sitoumuksen erotusta, kuitenkin siten, että määrä ei ole yli kuusinkertaisesti henkilökohtaisiin tarpeisiin tarvittava vähimmäistoimeentulo. Asumiseen tarvittavien varojen olemassaoloa koskevan todistuksen sijasta voidaan esittää päätös tai sopimus apurahan myöntämisestä Tšekkiä sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella.

(4)

Ulkomaalainen, joka on alle 18-vuotias, on velvollinen todistamaan, että hänellä on käytössään oleskeluunsa tarvittavia varoja puolet 1 momentissa tarkoitetusta määrästä.”

ja 15 § :ssä säädetään seuraavaa:

”Kutsu

Kutsuun on sisällytettävä kutsuvan henkilön sitoumus vastata kuluista, jotka

a)

liittyvät ulkomaalaisen elatukseen koko oleskelun ajan siihen asti, kunnes hän poistuu Tšekin alueelta,

b)

liittyvät ulkomaalaisen majoitukseen koko oleskelun ajan siihen asti, kunnes hän poistuu Tšekin alueelta,

c)

liittyvät ulkomaalaisen terveydenhuoltoon koko oleskelun ajan siihen asti, kunnes hän poistuu Tšekin alueelta, sekä sairaana olevan ulkomaalaisen siirtoon tai hänen ruumiinsa siirtoon kuolemantapauksessa,

d)

aiheutuvat poliisille ulkomaalaisen oleskelusta ja alueelta poistumisesta hallinnollisen karkottamisen yhteydessä.”

TANSKA

Tanskan ulkomaalaislaissa säädetään, että ulkomaalaisella on Tanskan alueelle saapuessaan oltava tarvittavat varat toimeentuloa ja paluumatkaa varten.

Rajatarkastusviranomaiset arvioivat kussakin tapauksessa tarvittavat varat konkreettisesti maahantulon yhteydessä ulkomaalaisen taloudellisen tilanteen perusteella ottaen huomioon tiedot henkilön asumista ja paluumatkaa koskevista mahdollisuuksista.

Viranomaiset ovat määritelleet summan, jonka perusteella arvioidaan, onko ulkomaalaisella toimeentuloon tarvittavat varat. Periaatteessa ulkomaalaisella pitää olla 350 DDK vuorokautta kohti.

Ulkomaalaisen on lisäksi kyettävä osoittamaan, että hänellä on paluumatkaan tarvittavat varat, esimerkiksi paluulippu.

SAKSA

Heinäkuun 30 päivänä 2004 annetun kotipaikkalain (Aufenthaltsgesetz) 15 § :n 2 momentin mukaan ulkomaalainen voidaan käännyttää rajalta, jos hän ei täytä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan mukaisia maahantuloa jäsenvaltioiden alueelle koskevia edellytyksiä. Tällaisesta tapauksesta on kyse esimerkiksi silloin, kun ulkomaalaisella ei ole tarvittavia varoja tai hän ei kykene laillisesti hankkimaan tarvittavia varoja voidakseen kustantaa oleskelunsa, myös paluumatkan lähtömaahan tai sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänellä on paluuseen oikeuttava oleskelulupa.

Sitovaa päiväkohtaista varojen määrää ei ole määritelty. Ulkorajavalvontaviranomaisten on tutkittava kukin tapaus erikseen. Tutkimuksessa on otettava huomioon kulloisetkin henkilökohtaiset seikat, kuten matkan laatu ja tarkoitus, oleskelun kesto, mahdollinen majoittuminen omaisten tai ystävien luokse sekä oleskelukustannukset.

Jos ulkomaalainen ei pysty todentamaan näitä seikkoja tai ainakin antamaan uskottavia tietoja, hänellä on oltava päiväkohtaisesti käytössään 45 euroa. Sen lisäksi on varmistettava, että ulkomaalaisen paluumatka tai jatkomatka on mahdollinen. Tämä voidaan todistaa esimerkiksi esittämällä jatko- tai paluulippu.

Varat voidaan osoittaa käteisellä, luottokorteilla ja sekeillä, mutta myös seuraavin keinoin:

sellaisen luottolaitoksen pankkitakuu, joka saa harjoittaa liiketoimintaa Saksan liittotasavallassa,

kutsun esittäjän omavastuinen takuu,

sähkeitse toimitettu maksumääräys,

kutsun esittäjän tai kolmannen henkilön toimivaltaisille maahanmuuttoviranomaisille tallettama takuusumma tai

ylläpitositoumus.

Tapauksissa, joissa voidaan perustellusti epäillä puutteellista maksuvalmiutta käytettäessä muita maksuvälineitä kuin käteisrahaa, on suoritettava tarkastus ennen maahantuloa.

VIRO

Viron lainsäädännön mukaan ulkomaalaisten, jotka saapuvat Viroon ilman kutsukirjettä, on rajavartioviranomaisen tätä maahantulon yhteydessä pyytäessä todistettava, että heillä on riittävästi rahavaroja Virossa oleskeluaan sekä Virosta poistumista varten. Riittäviksi rahavaroiksi kutakin myönnettyä päivää kohden katsotaan 0,2 kertaa tasavallan hallituksen soveltama kuukausittainen vähimmäispalkka eli 600 EEK.

Kutsuja vastaa muutoin ulkomaalaisen Virossa oleskelusta ja Virosta poistumisesta aiheutuvista kuluista.

KREIKKA

Tammikuun 11 päivänä 1992 annetussa ministeriön asetuksessa n:o 3011/2/1 f on määritelty summa, joka muilla ulkomaalaisilla kuin EY-maiden kansalaisilla on oltava hallussaan päästäkseen matkustamaan Kreikkaan.

Kyseisen asetuksen mukaisesti muilta ulkomaalaisilta kuin EY-maiden kansalaisilta vaaditaan Kreikkaan pääsyä varten 20:tä euroa vastaava määrä päivää (ja henkilöä) kohti ulkomaan valuutassa sekä vähintään yhteensä 100 euroa.

Ulkomaalaisen alaikäisten perheenjäsenten osalta vaaditaan puolet kyseisestä määrästä päivää kohti.

Ulkomaalaiset, jotka eivät ole EY-maiden kansalaisia ja joiden kotimaan lainsäädännön mukaan Kreikan kansalaisia koskee valuutanvaihtopakko rajoilla, ovat vastavuoroisuuden perusteella saman velvoitteen alaisia.

ESPANJA

Ulkomaalaisten on osoitettava, että heillä on käytössään toimeentuloon tarvittavat varat, joiden vähimmäismäärät on vahvistettu seuraavasti:

a)

Ylläpito Espanjassa oleskelun aikana: 30 euroa tai vastaava määrä ulkomaanvaluuttaa kerrottuna niiden vuorokausien määrällä, joina oleskellaan Espanjassa, sekä matkaseurueeseen kuuluvien perheenjäsenten tai muiden jäsenten määrällä. Joka tapauksessa ulkomaalaisilta vaaditaan suunnitellun oleskelun kestosta riippumatta suuruudeltaan vähintään 300 euroa henkilöä kohti.

b)

Matkustajan on esitettävä omalla nimellään oleva, asianmukaiseen kulkuvälineeseen tarvittava matkalippu tai matkaliput, johon/joihin on merkitty matkan määränpää ja jota ei voi siirtää toisen henkilön nimelle, kotimaahan paluuta tai kolmanteen maahan suuntautuvaa kauttakulkumatkaa varten.

Ulkomaalaisen on osoitettava, että hänellä on käytettävissään toimeentuloon tarvittavat varat joko esittämällä kyseiset varat käteisenä tai esittämällä voimassa olevat sekit, matkasekit, takuutodistukset tai luottokortit tai vastaava pankin todistus. Jos kyseisiä maksuvälineitä ei kyetä esittämään, Espanjan rajavalvontapoliisi hyväksyy muut asianmukaisiksi katsomansa todisteet.

RANSKA

Ohjeellinen rahamäärä, joka vaaditaan toimeentulovaroiksi ulkomaalaisen oleskelun ajaksi tai läpikulkumatkaa varten Ranskan kautta johonkin kolmanteen maahan, vastaa Ranskassa talouskasvuun sidottua minimipalkkaa (SMIC), jonka määrä lasketaan päivittäin uudelleen kunkin vuoden 1. päivänä tammikuuta vahvistetun määrän perusteella.

Kyseistä määrää mukautetaan säännöllisesti Ranskan elinkustannusten kehityksen mukaisesti:

ilman eri toimenpiteitä, jos hintaindeksi nousee yli 2 prosenttia

tariffineuvotteluista vastaavan kansallisen komitean antaman, hintakehityksen ylittävän korotuksen vahvistamista koskevan lausunnon pohjalta tehtävällä hallituksen päätöksellä.

Heinäkuun 1 päivästä 2003 lähtien minimipalkan päiväkohtainen määrä on ollut 50,40 euroa.

Henkilöillä, jotka voivat esittää majoitustodistuksen (attestation d'accueil), on oltava Ranskassa oleskellakseen käytössään vähimmäismäärä, joka on puolet minimipalkan päiväkohtaisesta määrästä. Kyseinen määrä on näin ollen tällä hetkellä 25,20 euroa.

ITALIA

Italiassa annettiin 25.7.1998 säädöskokoelma nro 286, johon on koottu maahanmuuttoa ja ulkomaalaisten asemaa koskevan säännöstön määräykset. Kokoelman 4 § :n 3 momentissa säädetään, että tiettyihin kansainvälisiin sopimuksiin yhteydessä hyväksymiensä velvoitteiden mukaisesti Italia päästää alueelleen ulkomaalaiset, jotka osoittavat, että heillä on asianmukaiset asiakirjat, joilla voidaan vahvistaa oleskelun tarkoitus ja edellytykset, ja että heillä on riittävästi varoja tullakseen toimeen oleskelunsa ajan sekä lähtömaahansa paluuta varten, paitsi kun on kyse työntekoa varten myönnetyistä oleskeluluvista. Varojen riittävyys määritellään asiaa koskevan, sisäasiainministeriön antaman toimintaohjeen perusteella. Italiaan eivät pääse ulkomaalaiset, jotka eivät täytä mainittuja vaatimuksia tai joita pidetään uhkana yleiselle järjestykselle tai Italian tai sellaisen maan turvallisuudelle, jonka kanssa Italia on tehnyt sopimuksia tarkastusten poistamisesta sisärajoilla ja henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta, näissä sopimuksissa määriteltyjen rajoitusten ja poikkeusten mukaisesti.

Edellä tarkoitetussa toimintaohjeessa, joka annettiin 1.3.2000 ja jossa määritellään toimeentuloon tarvittavat varat, joita ulkomaalaisilta edellytetään Italiaan pääsyä ja siellä oleskelua varten, määrätään seuraavaa:

Toimeentuloon tarvittavat varat voidaan osoittaa esittämällä rahat, pankkitakuut tai vakuuskirjoja tai vastaavia saatavia osoittavia arvopapereita taikka todistuksia etukäteen maksetuista palveluista tai todistuksia maassa käytettävissä olevista tuloista.

Kyseisessä toimintaohjeessa vahvistetut rahamäärät tarkistetaan vuosittain keskimääräistä vuosivaihtelua koskevien parametrien perusteella. Luvut laatii Italian tilastokeskus ISTAT elintarvikkeita, juomia, matkakuluja ja majoituspalveluita koskevien kuluttajahintojen kokonaisindeksin perusteella.

Ulkomaalaisen on osoitettava, että hänellä on asianmukainen majoitus Italiassa ja hallussaan paluun edellyttämät varat, mikä voidaan osoittaa myös esittämällä paluulippu.

Toimeentuloon tarvittavat vähimmäisvarat, joita viisumin myöntäminen ja pääsy Italian alueelle matkailua varten edellyttävä, määritellään henkilöä kohden oheisen A taulukon mukaisesti.

TAULUKKO A

Taulukko toimeentuloon tarvittavien varojen määrittämisestä, joita pääsy italian alueelle matkailua varten edellyttää

Matkan kesto

Matkustajien määrä

Yksi matkustaja

Kaksi tai useampia matkustajia

euroa

euroa

1–5 päivää

kiinteä kokonaismäärä

269,60

212,81

6–10 päivää

päivittäinen määrä henkilöä kohden

44,93

26,33

11–20 päivää

kiinteä määrä

51,64

25,82

+

päivittäinen määrä henkilöä kohden

36,67

22,21

yli 20 päivää

kiinteä määrä

206,58

118,79

+

päivittäinen määrä henkilöä kohden

27,89

17,04

KYPROS

Ulkomaalais- ja maahanmuuttoasetusten (asetus (9(2)(B)) mukaan ulkomaalaisten tulo tilapäistä oleskelua varten Kyproksen tasavaltaan riippuu rajoilla olevien maahanmuuttoviranomaisten harkintavallasta, jota käytetään sisäministerin yleisten tai erityisten ohjeiden tai edellä mainittujen asetusten säännösten mukaisesti. Maahanmuuttoviranomaiset päättävät maahantulosta tapauskohtaisesti rajalla ottaen huomioon oleskelun tarkoituksen ja keston, mahdolliset hotellivaraukset tai Kyproksella pysyvästi asuvien henkilöiden osoittaman vieraanvaraisuuden.

LATVIA

Maahanmuuttolain mukaan ulkomaalaisen on Latvian tasavaltaan maahantuloa ja siellä oleskelua varten osoitettava, että hänellä on käytössään toimeentuloon tarvittavat varat.

Osoituksena tästä edellytetään seuraavia määriä:

jos ulkomaalaisen kutsunut henkilö majoittaa tämän ja majoitukseen ei tarvita muita varoja, edellytetty päiväkohtainen määrä on 10 LVL;

jos ulkomaalainen henkilö on varannut itselleen hotellimajoituksen, toimeentuloon tarvittavat varat lasketaan atk-perusteisesti hotellimajoituksen hinnan perusteella ottaen huomioon, että päiväkohtaisten varojen ja majoituskustannusten summan on oltava vähintään 30 LVL päivää kohden.

Jos sähköiseen tietojärjestelmään — eli maahan kutsuttuja henkilöitä koskevaan tietokantaan — on tallennettu tieto siitä, että ulkomaalaisen maahan kutsunut henkilö tai toinen henkilö kattaa tämän Latvian tasavaltaan maahantuloon ja oleskeluun liittyvät kustannukset, ulkomaalaisten ei tarvitse toimittaa asiakirjoja, jotka osoittavat, että heillä on toimeentuloon tarvittavat varat.

LIETTUA

Ulkomaalaisten oikeudellista asemaa koskevan lain mukaan Liettuan tasavallan alueelle saapuvan ulkomaalaisen on tarvittaessa pystyttävä todistamaan, että hänellä on riittävästi varoja tai näiden varojen lähde Liettuan tasavallassa oleskeluun, paluumatkaan kotimaahansa tai matkan jatkamiseen toiseen maahan, johon hänellä on oikeus päästä.

Sen toteamiseksi, onko ulkomaalaisella toimeentuloon tarvittavat varat, sosiaali- ja työministeriö on vahvistanut vuorokautta kohti asianmukaisen rahamäärän, joka ulkomaalaisella on oltava käytössään: 550 LTL, kun ulkomaalainen hakee oleskelulupaa Liettuan tasavallassa, ja 275 LTL kyseisen henkilön alle 18-vuotiaita perheenjäseniä kohden.

Sisä- ja ulkoasiainministerien 2.9.2004 antaman määräyksen nro 1V-280/V-109 mukaan Liettuan alueelle saapuvalla ulkomaalaisella on oltava hallussaan toimeentuloon tarvittavat varat, joiden määrä vastaa 40:tä euroa päivässä.

LUXEMBURG

Luxemburgin lainsäädännössä ei ole määrätty ohjeellista summaa, joka tarkistettaisiin rajalla. Rajalla päätetään tapauskohtaisesti, onko ulkomaalaisella riittävät varat käytössään. Arvioinnin yhteydessä otetaan huomioon erityisesti oleskelun tarkoitus ja majoituksen luonne.

UNKARI

Ohjeellinen rahamäärä on määritelty ulkomaalaisten valvontaa koskevassa lainsäädännössä: sisäasiainministeriön asetuksessa nro 25/2001 (XI. 21.) edellytetään tällä hetkellä vähintään 1 000 HUF jokaisen maahantulon yhteydessä.

Ulkomaalaislain (laki XXXIX vuodelta 2001 ulkomaalaisten maahantulosta ja oleskelusta) 5 artiklan mukaan maahantuloon ja oleskeluun vaadittavien toimeentulovarojen olemassaolo voidaan varmentaa esittämällä:

Unkarin valuuttaa tai ulkomaanvaluuttaa tai muita maksuvälineitä kuin käteistä (esim. sekki, luottokortti ym.),

Voimassa oleva kutsukirje, jonka on antanut Unkarin kansalainen, ulkomaalainen, jolla on oleskelu- tai sijoittautumislupa, tai oikeussubjekti, jos ulkomaalaisen kutsunut henkilö ilmoittaa vastaavansa majoituksesta, asumisesta, terveydenhuollosta ja paluusta (palauttaminen) aiheutuvista kuluista. Ulkomaalaisten valvonnasta vastaavan viranomaisen virallinen suostumus on liitettävä kutsukirjeeseen,

Todistus ylläpidon ja majoituksen varaamisesta ja maksamisesta etukäteen matkatoimiston välityksellä (kuponki),

Muu uskottava todiste.

MALTA

Käytäntönä on varmistaa, että rajan ylittävillä henkilöillä on vähintään 20 MTL päivää kohti koko vierailun ajan.

ALANKOMAAT

Määrä, jota pidetään perustana rajaviranomaisten tarkistaessa, onko ulkomaalaisella riittävät toimeentulovarat käytössään, on 34 euroa henkilöä ja päivää kohti.

Edellä mainittua määrää sovelletaan kuitenkin joustavasti, koska sen arvioiminen, ovatko ulkomaalaisen käytössä olevat varat riittävät, riippuu useasta tekijästä, kuten suunnitellun oleskelun kestosta, matkan tarkoituksesta ja henkilökohtaisesta tilanteesta.

ITÄVALTA

Ulkomaalaislain 41 § :n 2 momentin mukaan ulkomaalaiset on käännytettävä rajalta, jos heillä ei ole majoituspaikkaa maassa eikä riittäviä varoja oleskelun ja paluumatkan kustannuksia varten.

Ohjesummia ei ole vahvistettu. Päätös tehdään oleskelun tarkoituksen, luonteen ja keston perusteella tapauskohtaisesti niin, että todisteena voidaan myös hyväksyä — käteisen rahan lisäksi — tapauksesta riippuen matkasekit, luottokortit, pankin todistukset tai Itävallassa asuvien, riittävän maksukykyisten henkilöiden antamat takaussitoumukset.

PUOLA

Rajan ylittämiseen vaadittavat rahamäärät määritetään 29.9.2003 annetussa sisäasiain- ja hallintoasiainministerin asetuksessa Puolan tasavallan rajan ylittävien ulkomaalaisten maahantuloon, kauttakulkuun, oleskeluun ja maasta poistumiseen liittyviin kuluihin tarvittavien varojen määrästä sekä asiakirjoja näiden varojen osoittamiseksi koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (Dz. U. 2003, nro 178, kohta 1748 ja nro 232, kohta 2341).

Edellä mainitussa asetuksessa mainitut rahamäärät ovat seuraavat:

100 PLN oleskelupäivää kohti yli 16-vuotiailta henkilöiltä, kuitenkin vähintään 500 Puolan zlotya, tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa,

50 PLN oleskelupäivää kohti alle 16-vuotiailta henkilöiltä, kuitenkin vähintään 300 Puolan zlotya, tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa,

20 PLN oleskelupäivää kohti, kuitenkin vähintään 100 zlotya, tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa, valmismatkoille, nuorisoleireille tai urheilukilpailuihin osallistuvilta henkilöiltä tai henkilöiltä, joiden oleskelu Puolassa maksetaan tai jotka saapuvat Puolaan parantolassa tapahtuvaa terveydenhoitoa varten,

300 PLN tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa yli 16-vuotiailta henkilöiltä, joiden oleskelu Puolassa kestää enintään kolme päivää (kauttakulku mukaan lukien),

150 PLN tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa alle 16-vuotiailta henkilöiltä, joiden oleskelu Puolassa kestää enintään kolme päivää (kauttakulku mukaan lukien).

Ulkomaalaisten on osoitettava, että heillä on edellä mainitut toimeentuloon tarvittavat varat joko käteisenä tai esittämällä:

matkasekkejä tai luottokortti,

puolalaisen pankin antama laillinen pankkitakuu (jossa vahvistetaan näiden varojen olemassaolo),

kutsun esittäjän omavastuinen takuu,

matkalippu, joka oikeuttaa haltijan matkustamaan kotimaahansa tai muuhun maahan,

asiakirja, joka oikeuttaa haltijan käyttämään kyseisen henkilön omistamaa kulkuvälinettä.

Puolan tasavallan alueelle tulevalla ulkomaalaisella on lisäksi oltava 300 PLN oleskelupäivää kohti tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa sairauskulujen kattamiseen. Seuraavilla asiakirjoilla voidaan osoittaa, että ulkomaalaisella on riittävät varat sairauskulujen kattamiseen:

alkuperäinen kutsu;

Puolan alueella voimassa oleva vakuutus.

Maahan tulevalla ulkomaalaisella, jonka tarkoituksena on opiskella tai jatkaa opintoja, osallistua tieteelliseen tutkimukseen tai koulutukseen on oltava:

1 600 PLN tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa majoitus- ja elinkustannusten kattamiseen Puolan tasavallassa oleskelun kahden ensimmäisen kuukauden ajan;

300 PLN tai vastaava määrä ulkomaan valuutassa sairauskulujen kattamiseen kutakin oleskelupäivää kohden maahantulopäivää seuraavan ensimmäisen kuukauden ajan.

PORTUGALI

Portugaliin matkustamista ja siellä oleskelua varten ulkomaalaisilla on oltava käytössään seuraavat rahamäärät:

75 euroa maahantulokertaa kohti

40 euroa oleskelupäivää kohti

Kyseisiä rahamääriä ei tarvitse osoittaa, jos ulkomaalainen voi osoittaa, että hänen ylläpitonsa ja majoituksensa ovat turvatut hänen oleskelunsa keston ajan.

SLOVENIA

Ulkomaalaisten käännyttämisestä, viisumin myöntämisedellytyksistä rajanylityspaikoilla, edellytyksistä viisumin antamiselle humanitaarisista syistä ja viisumin kumoamismenettelyistä annettujen ohjeiden (Slovenian tasavallan virallinen lehti No. 2/01 — jäljempänä ”ohjeet”) 7 artiklan mukaisesti ulkomaalaisen on ennen maahantuloa ja poliisiviranomaisen vaatimuksesta annettava tietoja siitä, miten toimeentulo ja paluu kotivaltioon tai matka edelleen kolmanteen maahan ovat varmistetut ulkomaalaisen Slovenian tasavallassa oleskelun aikana.

Asianmukaisena todisteena toimeentuloon tarvittavista varoista ulkomaalaisen on esitettävä määrätty rahasumma käteisenä tai matkasekkeinä, kansainvälisesti tunnustettu(ja) pankki- tai luottokortti(eja), remburssi(eja) tai muu todennettavissa oleva todiste tällaisista varoista Slovenian tasavallassa.

Asianmukaisena todisteena siitä, että ulkomaalainen voi palata kotimaahansa tai matkustaa kolmanteen maahan, hänen on esitettävä joko maksetut matkaliput tai matkakustannusten kattamiseen riittävät varat.

Asianmukainen käteisvarojen määrä saadaan kertomalla päivittäiseen toimeentuloon tarvittavat varat ulkomaalaisen Slovenian tasavallassa oleskelemien päivien määrällä. Jos ulkomaalaisella ei ole varmennettuja toimeentuloon tarvittavia varoja (perhe, maksettu majoitus osana valmismatkaa, jne.) päivittäisten toimeentulovarojen määräksi vahvistetaan 70 euroa muutettuna Slovenian tolariksi (SIT) voimassa olevan päivittäisen valuuttakurssin mukaisesti.

Vanhempiensa tai laillisten edustajiensa kanssa matkustavien lasten osalta vaadittava määrä on 50 prosenttia edellisessä kohdassa määrätystä määrästä.

SLOVAKIA

Ulkomaalaisten oleskelusta annetun lain nro 48/2002 Z. z. 4 § :n 2 momentin c alakohdan mukaan ulkomaalainen on velvollinen pyydettäessä todistamaan, että hänellä on oleskeluun tarvittavia varoja vaihdettavassa valuutassa vähintään puolet Slovakiassa hyväksytystä vähimmäispalkasta, josta säädetään vähimmäispalkasta annetussa laissa nro 90/1996 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, kutakin oleskelupäivää kohti. Alle 16-vuotias ulkomaalainen on velvollinen todistamaan, että hänellä on oleskeluun tarvittavia varoja puolet tästä määrästä.

Vähimmäispalkkaa Slovakiassa vastaava määrä on tällä hetkellä 6 900 SKK.

SUOMI

Ulkomaalaislain (301/2004, 11 §) mukaan ulkomaalaisen on maahan tullessaan osoitettava, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat riittävät varat, kun otetaan huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varmistettu, tai että hän pystyy laillisesti hankkimaan nämä varat. Varojen riittävyys arvioidaan tapauskohtaisesti. Paluumatkaan ja oleskeluajan majoitukseen tarvittavien varojen tai lippujen lisäksi tarpeellisiksi katsotaan noin 30 euroa päivässä majoitusjärjestelyistä ja mahdollisesta vastaanottajasta riippuen.

RUOTSI

Ruotsin lainsäädännön mukaan rajojen ylittämisen edellyttämä ohjeellinen rahamäärä on 1. lokakuuta 2006 alkaen 370 SEK päivää kohden.

ISLANTI

Islannin lain mukaan ulkomaalaisen on osoitettava, että hänellä on riittävästi varoja käytettäväksi tarpeisiinsa Islannissa sekä paluumatkaa varten. Käytännössä vaadittava määrä on 4 000 ISK henkilöä kohti. Niiden henkilöiden osalta, joiden oleskelukulut maksaa kolmas osapuoli, määrä jaetaan kahdella. Vähimmäismäärä on yhteensä 20 000 ISK jokaista maahantuloa kohti.

NORJA

Norjan ulkomaalaislain 27 § :n d momentin mukaan vieraan valtion kansalainen, joka ei pysty osoittamaan, että hänellä on hallussaan Norjan kuningaskunnassa oleskeluun ja paluumatkaan tarvittavat varat tai että hän voi luottaa saavansa sellaiset varat, voidaan käännyttää rajalla.

Tarpeellisiksi katsottavat määrät ovat yksilöllisiä ja niistä päätetään tapauskohtaisesti. Huomioon otetaan oleskelun pituus, ulkomaalaisen majoittuminen perheensä tai ystäviensä luo, onko hänellä paluulippu ja onko hänen oleskeluaan varten annettu takuu (ohjeellisesti katsotaan, että 500 NOK päivää kohti on riittävä määrä sellaisten kävijöiden osalta, jotka eivät majoitu sukulaisten tai ystävien luo).


Top