Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AE0530

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston direktiivi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä annetun direktiivin 2003/49/EY muuttamisesta” — KOM(2003) 841 lopullinen — 2003/0331 CNS

OJ C 112, 30.4.2004, p. 113–114 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/113


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston direktiivi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä annetun direktiivin 2003/49/EY muuttamisesta”

KOM(2003) 841 lopullinen — 2003/0331 CNS

(2004/C 112/28)

Komissio päätti 2. helmikuuta 2004 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta aiheesta.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti antaa asian valmistelun ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -erityisjaoston tehtäväksi.

Asian kiireellisyyden vuoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea nimesi 1. huhtikuuta 2004 pitämässään 407. täysistunnossa yleisesittelijäksi Umberto Buranin ja hyväksyi seuraavan lausunnon yksimielisesti.

1   Johdanto

1.1

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto hyväksyi 3. kesäkuuta 2003 pitämässään kokouksessa direktiivin 2003/49/EY eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä. Direktiivi on osa nk. veropakettia. Neuvosto totesi jo direktiivin hyväksymisen yhteydessä pöytäkirjaan merkityssä lausumassa, että ”direktiivi ei saisi tuoda etua sellaisille yrityksille, jotka on vapautettu kyseisen direktiivin kattaman tulon verotuksesta”, ja valtuutti komission toteuttamaan tarvittavat varotoimet.

1.2

Toisaalta komissio oli jo aiemmin todennut, että ”on tarpeellista huolehtia siitä, että korko- ja rojaltimaksuja verotetaan jossakin jäsenvaltiossa kerran”. Perimmäisenä tarkoituksena on, että tarkasteltavana olevassa ehdotuksessa esitettyjen muutosten toteuttamisen jälkeen direktiivissä ei olisi aukkoja, jotka mahdollistavat eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisten korko- ja rojaltimaksujen verotuksen kiertämisen.

1.3

Jotta ehdotusta tarkasteltaisiin oikeassa asiayhteydessään, tulee muistaa, että komissio on jo antanut seuraavat kaksi ehdotusta niiden rajoitusten korjaamiseksi, joita välittömästä verotuksesta aiheutuu rajatylittävälle taloudelliselle toiminnalle sisämarkkinoilla:

Ensimmäinen ehdotus koskee eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23. heinäkuuta 1990 annetun direktiivin 90/435/ETY muuttamista. (1)

Toinen ehdotus koskee eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23. heinäkuuta 1990 annetun direktiivin 90/434/ETY muuttamista. (2)

1.4

Direktiiviehdotuksen johdannossa todetaan (vaikka se vaikuttaakin itsestään selvältä), että eurooppayhtiö, jonka säännöt tulevat voimaan 8. lokakuuta 2004, sisällytetään direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhtiötyyppien luetteloon.

1.5

Myös eurooppalaiset osuuskunnat, jotka voivat vuodesta 2006 alkaen käyttää uutta oikeudellista muotoa (eurooppaosuuskunta, SCE), kuuluvat tarkasteltavana olevan direktiivin soveltamisalaan; niitä kohdellaan osuuskuntina, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa.

2   Huomiot

2.1

Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa muutetaan direktiivin 2003/49/EY vastaavaa kohtaa lisäämällä siihen uusi ehto: lähiyhtiölle maksetut korko- ja rojaltimaksut ovat verovapaita, mikäli niistä maksetaan veroa jäsenvaltiossa, jossa edunsaajayhtiön kotipaikka sijaitsee. ETSK voi vain yhtyä tähän näkemykseen. Komiteaa askarruttaa kuitenkin, aiheutuuko ehdon täyttymisen varmistamisesta ongelma maksujen alkuperäjäsenvaltion veroviranomaisille kalliiden valvontatoimien takia, koska viranomaisten on varmistettava, että edunsaajalta todella kannetaan vero ja että se hoitaa verovelvoitteensa.

2.2

Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa korvataan alkuperäisen direktiivin liite, jossa mainitaan tiivistetysti eri yhtiötyypit kunkin maan kielellä tai kielillä. Uudessa liitteessä on aiempaa seikkaperäisempi yhtiöluettelo, jossa mainitaan myös eurooppayhtiö (SE) ja eurooppaosuuskunta (SCE). Luettelo on siinä suhteessa arvokas, että se on aiempaa selkeämpi ja että sen avulla voidaan mahdollisesti vähentää eräisiin maihin liittyviä tulkintaepäselvyyksiä. Kaiken kaikkiaan luetteloon ei kuitenkaan ole tehty muita kuin edellä mainitut uudistukset, jotka olivatkin välttämättömiä.

2.3

Ehdotetun direktiivin 2 artiklassa esitetään täytäntöönpanosäännökset. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31. joulukuuta 2004. Niiden on lisäksi toimitettava komissiolle kyseiset säännökset sekä säännösten ja direktiivin välinen vastaavuustaulukko. ETSK huomauttaa, että ehdotettu aikataulu on varsin tiukka, kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa eräissä jäsenvaltioissa tarvitaan yhteisön säännösten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Koska direktiivin pitää tulla voimaan samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, määräaikaa tulisi ehkä pidentää ainakin kuudella kuukaudella.

3   Päätelmät

3.1

ETSK yhtyy täysin direktiivin tavoitteeseen. Pyrkimyksenä on kehittää verotuslainsäädäntöä asteittain siten, että estetään yhtäältä veronkierto ja toisaalta kaksinkertainen verotus. Välillisesti direktiivi edistänee verotusjärjestelmien tulevaa harmonisointia sekä nykyisin ehdottoman selvästi nähtävissä olevien kilpailunvääristymien torjuntaa.

Bryssel 1. huhtikuuta 2004

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Roger BRIESCH


(1)  ETSK:n lausunto: EUVL C 32, 5.2.2004, s. 118.

(2)  ETSK:n lausunto CESE 312/2004, 25.2.2004.


Top