Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AE0519

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla” ja ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY sekä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta” — KOM(2003) 797 lopullinen — 2003/0309 COD, 2003/0310 COD

OJ C 112, 30.4.2004, p. 64–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/64


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla” ja ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY sekä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta”

KOM(2003) 797 lopullinen — 2003/0309 COD, 2003/0310 COD

(2004/C 112/19)

Komissio päätti 13. tammikuuta 2004 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainituista aiheista.

Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 11. maaliskuuta 2004. Esittelijä oli Antonello Pezzini.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 31. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta 2004 pitämässään 407. täysistunnossa (maaliskuun 31. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 105 ääntä puolesta, 1 vastaan, ja 1 pidättyi äänestämästä.

1   Johdanto

1.1

Vuonna 1992 (1) direktiivin 77/799/ETY soveltamisalaa laajennettiin koskemaan myös valmisteveroja, jotta varmistettaisiin kansallisten lainsäädäntöjen soveltaminen ja mahdollistettaisiin tehokas petosten torjunta. Direktiivin soveltamisalan laajentaminen johtui petosten huolestuttavasta lisääntymisestä, minkä seurauksena jäsenvaltioiden verotulot vähenivät huomattavasti ja sekä talouden toimijoiden tasavertaisen kohtelun periaate että sisämarkkinoiden toiminta vaarantuivat.

1.2   Nykyinen järjestelmä ei vastaa kauppavaihdon kehitystä

1.2.1

Nykyinen oikeudellinen järjestelmä on osoittautunut liian jäykäksi ja riittämättömäksi vastatakseen sisämarkkinoiden tarpeisiin valmisteverotuksen alalla, etenkin kun otetaan huomioon kauppavaihdon kansainvälistymisen voimistuminen sekä ulkomaille suuntautuvan henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuuden lisääntyminen.

1.2.2

Euroopan komissio perusti jo vuonna 1997 valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumiseen liittyvien petosten lisääntymisen vuoksi tilapäisen ryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää tupakkaa ja alkoholia koskeva tilanne sekä ehdottaa ratkaisuja. Ryhmä mainitsi loppuraportissaan (2) sekä eri viranomaisten että viranomaisten ja komission välisen riittämättömän koordinoinnin.

1.2.3

Juuri entistä nopeampaa ja tehokkaampaa tiedonvaihtoa ajatellen tilapäisen ryhmän tärkein suositus käsitteli liikkuvuutta koskevan tiedotusjärjestelmän (3) ajanmukaistamista sekä kaikkien valmisteveron alaisten tuotteiden (ei siis vain tupakan ja alkoholin) valvontaa. Ne ovat keskinäisen avunannon ja alalla tehtävän hallinnollisen yhteistyön vahvistamisen ydin.

1.2.4

Yhteistyön liiallinen keskittyminen ja staattisuus ovat olleet syinä petosten torjunnasta vastaavien paikallisten tai kansallisten virastojen välisiin riittämättömiin yhteyksiin ja lopulta haitanneet nopeita ja kohdennettuja toimia sekä joustavaa valvontaa.

1.2.5

Valvonta on osoittautunut tehottomaksi, sillä tarkkoja sääntöjä yhteistyön tiettyjä osa-alueita varten ei ole. Tämä koskee esimerkiksi oma-aloitteista tiedonvaihtoa, ulkomaisten virkamiesten läsnäoloa tarkastuksissa, mahdollisuutta monenvälisten tarkastusten järjestämiseen sekä toisen jäsenvaltion ilmoittamien tietojen mahdollisia käyttötapoja.

1.3   Ajanmukaistamistarve

1.3.1

Sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen toimintakehys on muuttunut perusteellisesti sen jälkeen kun valmisteveroja koskeva direktiivi laadittiin ja hyväksyttiin ja kun sen soveltamisalaa laajennettiin. Myös sisämarkkinoiden koko ja jäsenvaltioiden välisen kaupan laajuus ovat muuttuneet. Unionin sisäisten liiketoimien kasvu ja jäsenvaltioiden erilaisten verojärjestelmien tuntemuksen paraneminen ovat lisänneet petoksia. Tässä yhteydessä on hyödynnetty unionitason lainsäädännön puutteita, jäsenvaltioiden verojärjestelmien välisiä huomattavia eroja sekä yleensä voimassa olevien valvontajärjestelmien tehottomuutta (4). Näin ollen valmisteveroja koskevaa jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on uudistettava, vahvistettava, yksinkertaistettava ja tehostettava.

1.3.2

Valmisteverojen valvonnan erityispiirteet edellyttävät, että direktiivien 77/799/ETY ja 92/12/ETY soveltamisalasta poistetaan asianomaiset erityissäännökset ja sisällytetään ne uuteen, vahvistettuun ja yksinkertaistettuun tekstiin, kuten on jo tehty arvonlisäverojen valvonnan osalta (5).

2   Komission ehdotukset

2.1

Valmisteverojen alan hallinnollisen yhteistyön vahvistamiseksi komissio ehdottaa nykyistä tarkempaa ja asetuksen muodossa annettavaa säädöskehystä sekä selkeitä ja sitovia säännöksiä, joita siis sovelletaan sellaisenaan jokaisessa jäsenvaltiossa. Erityisesti säädetään jäsenvaltioiden viranomaisten sekä niiden ja komission välisistä nykyistä tehokkaammista ja nopeammista tiedonvaihdon menettelytavoista petosten torjunnan tehostamiseksi.

2.2

Uuden asetuksen I luvussa keskitytään yleisiin säännöksiin ja menettelytapoihin. ETSK kannattaa täysin komission ehdottamia menettelytapoja, sillä niiden avulla hajautetaan yhteistyötä ja voidaan vähentää lukuisia byrokraattisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, jotka liian usein estävät petosten torjuntaa.

2.2.1

Muutoksilla pyritään nopeuttamaan tiedonvaihtoa, motivoimaan virkamiehiä ja hyödyntämään nykyistä tehokkaammin teknisiä resursseja etenkin julkishallinnon sähköisten palvelujen alalla. ETSK panee myös merkille ehdotetun yhteistyön nykyiset rajoitukset silloin kun siihen liittyy rangaistusmenettelyjä. Kyseiset rajoitukset vaarantavat tai toisinaan jopa estävät petoksen harjoittajien tunnistamista ja heidän toimintansa lopettamista esittäneen viranomaisen toiminta-alueella. ETSK toivoo, että kyseiset rajoitukset poistetaan, ja ehdottaa, että jäsenvaltioiden rangaistusmenettelyt pyritään koordinoimaan mieluiten siten, että perustetaan unionitason petostentorjuntaelin, jonka toimivaltuuksia lisätään nykyisestä.

2.3

Luvussa II (joka on jaettu viiteen jaksoon) säädetään pyynnöstä tapahtuvasta yhteistyöstä ja määritellään jäsenvaltioiden oikeudet ja velvollisuudet. Luvussa määritellään yhtenäinen ja aiempia säädöksiä sitovampi oikeudellinen kehys.

2.3.1

ETSK katsoo, että 1 jaksossa, jossa säädetään tietojen pyyntöä koskevista menettelyistä, jätetään pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle liian paljon harkintavaraa tietopyyntöön annettavan vastauksen toimittamisessa.

2.3.2

Jaksossa 2 vahvistetaan määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava. Jaksossa 3 säädetään muiden jäsenvaltioiden veroviranomaisten läsnäolosta virastoissa ja osallistumisesta hallinnollisiin tutkimuksiin. Kyseiset viranomaiset voivat tietyin rajoituksin olla läsnä virastoissa ja osallistua hallinnollisiin tutkimuksiin vain jos kummankin jäsenvaltion viranomaiset ovat sopineet tästä ennakkoon.

2.3.3

Komitea korostaa myös jakson 3 osalta, että kansallinen lainsäädäntö voi etenkin rikosoikeuden alalla estää pyynnön vastaanottaneen viranomaisen osallistumisen yhteistyöhön, vaikka sitä toisaalta kannustetaan erityisrahoituksella (6).

2.3.4

Jaksossa 4 säädetään samanaikaisista tarkastuksista ja luetellaan tarkasti asianomaisten osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä noudatettavat menettelytavat.

2.3.5

ETSK ei ole samanaikaisista tarkoituksistakaan puhuttaessa tyytyväinen pyynnön saaneen viranomaisen liian suureen harkintavaraan.

2.3.6

Jaksossa 5 säädetään hallinnollista tiedoksi antamista koskevasta pyynnöstä.

2.3.7

ETSK kannattaa 5 jakson sisältöä ja etenkin velvollisuutta käyttää ainoastaan vakiolomaketta tiedoksiantopyyntöä esitettäessä.

2.4

Luvussa III säädetään tiedonvaihdosta ilman edeltävää pyyntöä.

2.4.1

Komission ehdotuksessa määritellään joustava ja tehokas kehys jäsenvaltioiden viranomaisten tiedonvaihdon lisäämiseksi. Ehdotuksessa rajoitutaan määrittelemään vain tilanteet, joissa tiedonvaihdon on tapahduttava, mutta muita tärkeitä näkökohtia siirretään kuitenkin sääntelymenettelyyn (7).

2.5

Luvussa IV säädetään yhteisöliiketoimiin liittyvien tietojen tallennuksesta ja vaihdosta.

2.5.1

ETSK on tyytyväinen yhteistyössä sovellettavien tietojärjestelmien luomiseen ja/tai ajanmukaistamiseen. Ajanmukaisten tieto- ja viestintätekniikoiden käyttö on merkittävä seikka, kun valvontaa pyritään tehostamaan.

2.6

Luvussa V säädetään jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission suhteista. Komissiolla ei ole toiminnallista roolia, sillä se ainoastaan koordinoi, kannustaa ja valvoo hallinnollisen yhteistyön toimivuutta.

2.6.1

ETSK toteaa, että asetuksen välineet ovat perusluonteisen tärkeitä ja kattavia, sillä ne velvoittavat jäsenvaltioiden viranomaiset toimittamaan tarkkoja tietoja komissiolle.

2.7

Luvussa VI säädetään suhteista yhteisön ulkopuolisiin maihin ja annetaan oikeusperusta unionin ulkopuolisesta maasta kahdenvälisen sopimuksen perusteella saatavien tietojen toimittamiseksi mille tahansa jäsenvaltiolle.

2.7.1

ETSK katsoo, että on tärkeää ulottaa tietojenvaihto myös unionin ulkopuolisiin maihin.

2.8

Luvussa VII säädetään tietojen vaihdon edellytyksistä.

2.8.1

Komitea korostaa, että VII luvussa mainitut tietyt rajoitukset johtuvat jäsenvaltioiden käytänteistä tai lainsäädännöstä, jotka valitettavasti heikentävät järjestelmän tehokkuutta siinä määrin, että tietyissä tapauksissa jäsenvaltiot välttävät käyttämästä keskinäistä avunantoa koskevia säännöksiä oletetussa petostapauksessa.

2.9

Luvussa VIII annetaan loppusäännökset, joissa korostetaan erityisesti sitä, että ehdotetun asetuksen soveltamiseksi on käytettävä edellä mainittua sääntelymenettelyä.

2.9.1

Komitealla ei ole erityistä huomautettavaa kyseiseen lukuun. Asetuksen soveltamisen edellytyksistä viiden vuoden välein annettava kertomus vaikuttaa asianmukaiselta aiempaan kahden vuoden välein annettavaan kertomukseen verrattuna.

2.10   Ehdotus direktiivien 77/799/ETY ja 92/12/ETY muuttamiseksi

2.10.1

Valmisteveroja koskeva osa, josta säännellään ja joka on ehdotetussa asetuksessa ajanmukaistettu, on poistettava kokonaan direktiivin 77/799/ETY soveltamisalasta. Sama koskee valmisteveroja käsitteleviä direktiivin 92/12/ETY artikloja, jotka sisältyvät muutoksen jälkeen asetusehdotukseen.

3   Päätelmät

3.1

ETSK kannattaa komission ehdottamia, jäsenvaltioiden yhteistyötä koskevia uusia sääntöjä ja on samaa mieltä komission kanssa siitä, että tietojenvaihtojärjestelmää on ajanmukaistettava ja vahvistettava petosten torjumiseksi valmisteverotuksen alalla. Komitea panee myös merkille, että sisämarkkinoiden laajentuminen ja toiminnan kehittyminen sekä useissa jäsenvaltioissa toimivien verovelvollisten määrän moninkertaistuminen lisää jäsenvaltioiden hallinnollista yhteistyötä.

3.1.1

Asia on erittäin ajankohtainen, kun otetaan huomioon, että ETSK on toistuvasti esittänyt, että jäsenvaltioiden yhteistyötä on vahvistettava ja parannettava, sillä ”jäsenvaltiot eivät hyödynnä olemassa olevia yhteistyömekanismeja” (8) petosten torjumiseksi.

3.2

ETSK korostaa, että vaikka kunkin alan erityispiirteet tunnustetaan, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisessä tehokkaassa valvontajärjestelmässä ja keskinäisessä avunannossa on otettava huomioon välittömiä ja välillisiä veroja sekä valmisteveroja koskevien, olemassa olevien valvontajärjestelmien entistä kattavampi ja jatkuva koordinointi.

3.3

ETSK toistaa kantansa (9), jonka mukaan jäsenvaltioiden hallinnollisten menettelyjen väliset erot vaarantavat valvonnan tehokkuuden, pidentävät määräaikoja ja haittaavat huomattavasti sisämarkkinoiden toimintaa.

3.3.1

Näin ollen on ehdottomasti asetettava etusijalle toimet, joilla pyritään ottamaan käyttöön nykyistä enemmän yhteisiä ja kaikkia yhteisön toimijoita koskevia sääntöjä.

3.3.2

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa vuodelta 1998 (10) todetaan, että petosten torjunnalle on tyypillistä asianmukaisen strategian puuttuminen. Kertomuksessa korostetaan sitä ristiriitaa, että on olemassa yhtenäismarkkinat petoksille muttei lainvalvonnalle. Tilintarkastustuomioistuin arvioi (11), että pelkästään arvonlisäverojen alalla tehdään petoksia 70 miljardin euron arvosta, mikä vastaa 21:tä prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden kokonaistulosta.

3.4

Jälleen kerran huomataan, että nykyistä tehokkaammin toimivien yhtenäismarkkinoiden sekä tässä tapauksessa veropetosten ja veronkierron paljastavien ja niitä torjuvien menettelytapojen tuomat edut supistuvat, koska kansallisia intressejä halutaan suojella. ETSK on jo kiinnittänyt huomiota asiaan (12). ”Hallinnollista yhteistyötä ja petosten torjuntaa” sekä verojärjestelmien ”uudenaikaistamista ja yksinkertaistamista” on edistettävä samanaikaisesti. Tämä koskee etenkin unionin laajentumista, jolloin yhdenmukaistaminen on entistäkin tärkeämpää. Monet petokset juontuvat nimittäin suoraan jäsenvaltioiden välisistä, toisinaan huomattavistakin valmisteverokantojen eroista.

3.5

Ylikansallisiin oikeudellisiin välineisiin, kuten eurooppayhtiö, tulisi nivoa asianmukaisia verotusvälineitä sekä niitä koskevia valvonta- ja tietojenvaihtomenetelmiä. Toisin sanoen tulisi laatia nykyisistä kansallisista menettelyistä irrallinen ”eurooppalainen” tietojenvaihto- ja valvontajärjestelmä, jota sovellettaisiin asteittain.

3.6

ETSK käyttää tilaisuutta hyväkseen muistuttaakseen voimassa olevan ja useimpiin yhteisön verolainsäädäntöä koskeviin päätöksiin tätä nykyä sovellettavan yksimielisyysperiaatteen aiheuttamista rajoituksista. Komitea korostaa, että kyseisestä periaatteesta on luovuttava ja ryhdyttävä soveltamaan määräenemmistöpäätöksiä, kun on kyse veroista, jotka vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan tai aiheuttavat kilpailun vääristymistä.

3.7

On mielenkiintoista, että useaan otteeseen viitataan yleisesti oikeudenmukaisen verotuksen perusperiaatteisiin sekä Euroopan sisämarkkinoiden mahdollisiin vääristymiin, ja kuitenkin hyväksytään kansallisista lainsäädännöistä ja menettelytavoista johtuvat erot ja etuoikeudet, jotka koskevat muita jäsenvaltioita.

3.8

ETSK ottaa huomioon voimassa olevat kansalliset menettelytavat ja poliittisen tahdon säilyttää kyseiset rakenteet ja kannattaa ehdotettuja muutoksia lähentämistoimena ja — vaikkakin riittämättömänä — lisätoimenpiteenä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ajanmukaistamiseksi. Komitea kannattaa esimerkiksi sitä, että tietokoneella ja paperilla vaihdetut tiedot olisivat oikeudellisesti yhtä päteviä. ETSK kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia reagoimaan ajoissa toisen jäsenvaltion viranomaisten yhteistyöpyyntöön ja noudattamaan yhteisiä menettelytapoja puhtaasti kansallisten selvitysmenettelyjen sijaan. Komitea muistuttaa tässä yhteydessä, että on kehitettävä valvonta- ja tiedonvaihtovälineitä, jotta niiden avulla voidaan torjua uusimpia teknologioita hyödyntävien veropetosten ja veronkierron kehittyneimpiä muotoja.

3.9

ETSK muistuttaa mahdollisuudesta antaa Euroopan komissiolle nykyistä suuremmat operatiiviset ja tutkinnalliset toimivaltuudet esimerkiksi siten, että Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) annetaan nykyistä laajemmat tarkastuksia, tutkimuksia ja toimenpiteitä koskevat ylikansalliset toimivaltuudet.

Bryssel 31. maaliskuuta 2004

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Roger BRIESCH


(1)  EYVL L 76, 23.3.1992.

(2)  Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 19. toukokuuta 1998 antama raportti.

(3)  Ks. ETSK:n lausunto julkishallinnon sähköisistä palveluista (IDABC), EYVL C 80, 30.3.2004.

(4)  Ks. ETSK:n lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta”.

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1798/2003, annettu 7. lokakuuta 2003, hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta (EUVL L 264, 15.10.2003, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2235/2002/EY, tehty 3. joulukuuta 2002, sisämarkkinoiden välillisen verotuksen järjestelmiä vahvistavan yhteisön toimintaohjelman (Fiscalis-ohjelma 2003—2007) hyväksymisestä, EYVL L 341, 17.12.2002, s. 1.

(7)  1999/468/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä: 5, 7 ja 8 artikla.

(8)  ETSK:n lausunto, EYVL C 80, 3.4.2002, s. 76.

(9)  ETSK:n lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta”, EYVL C 19, 21.1.1998, s. 56.

(10)  EYVL C 349, 17.11.1998, s. 15.

(11)  Ibid.

(12)  ETSK:n lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 218/92 muuttamisesta”, EYVL C 116, 20.4.2001, s. 59.


Top