Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AE0514

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston asetus maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta” — KOM(2003) 817 lopullinen — 2003/0321 CNS

OJ C 112, 30.4.2004, p. 47–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/47


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Neuvoston asetus maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta”

KOM(2003) 817 lopullinen — 2003/0321 CNS

(2004/C 112/14)

Komissio päätti 13. tammikuuta 2004 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta aiheesta.

Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 4. maaliskuuta 2004. Esittelijä oli Bernd Voss.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 31. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta 2004 pitämässään 407. täysistunnossa (maaliskuun 31. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 92 ääntä puolesta ja 3 vastaan 3:n pidättyessä äänestämästä.

1   Johdanto

1.1

Maatalouden geneettisten voimavarojen säilyttämisestä, kuvauksesta, keräämisestä ja käytöstä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1467/94 aloitettiin viisivuotinen yhteisön ohjelma, joka päättyi 31. joulukuuta 1999. Toimintaohjelma oli osoitus siitä, että komissio tarttui Euroopan parlamentin aloitteisiin. Parlamentti oli jo 1980-luvulla ottanut useissa päätöslauselmissaan esille geneettiseen köyhtymiseen liittyvän ongelman ja ehdottanut yhteisön aloitteiden käynnistämistä vallitsevan kehityksen torjumiseksi.

1.2

Toimintaohjelman perusteella rahoitettiin 21 hanketta. Suurin osa hankkeista koski pääasiassa ex situ saatavilla olevien geenivarojen kuvausta. Hankkeisiin osallistui erityisesti geenipankkeja, tutkimuslaitoksia ja geenivarojen käyttäjiä. Osittain toimintaan osallistui tutkimuslaitosten johdolla myös kansalaisjärjestöjä.

1.3

Kuten asetuksessa oli säädetty, toimintaohjelman päätyttyä riippumaton asiantuntijaryhmä laati siitä arviointikertomuksen. Asiantuntijaryhmän arvio toimintaohjelmasta on kaiken kaikkiaan myönteinen, ja arviointikertomuksessa kannatetaan toimien jatkamista ja tehostamista mm.

parantamalla kotieläimiä ja kasveja koskevien hankkeiden välistä tasapainoa

säilyttämällä in situ / on farm -säilyttämistä koskeva käsite

ottamalla entistä paremmin huomioon nk. ekoalueiden (biomaantieteellisten alueiden) erityispiirteet

lisäämällä kansalaisjärjestöjen aktiivista osallistumista

parantamalla jäsenvaltioiden ja komission välistä koordinointia FAO:n tasolla tapahtuvien neuvottelujen ja toimien osalta

suuntaamalla toimia entistä enemmän siten, että varmistetaan jäsenvaltioiden nykyistä aktiivisempi osallistuminen tiettyihin hankeryhmiin.

1.4

Komissio esitti maaliskuussa 2001 uutta yhteisön ohjelmaa koskevan ehdotuksen. Komissio veti ehdotuksensa kuitenkin takaisin, koska sekä Euroopan parlamentti että neuvosto vastustivat jäsenvaltioiden toimien rahoittamista EMOTR-varoista. Komission toivottiin ottavan entistä aktiivisemman roolin uuden ohjelman koordinoinnissa ja toteuttamisessa.

1.5

Käsiteltävässä asiakirjassa ehdotetun asetuksen tavoitteena on perustaa kolmivuotinen yhteisön toimintaohjelma. Etusijalla ovat toimet, joissa on kyse geenivarojen käytöstä seuraaviin tarkoituksiin:

maataloustuotannon monipuolistaminen

tuotteiden laadun parantaminen

luonnonvarojen ja maatalouden voimavarojen kestävä kehittäminen

ympäristön ja maaseudun laadun parantaminen

tuotteiden tunnistaminen uusia käyttötapoja ja markkinoita varten.

1.6

Yhteisön ohjelma on tarkoitus toteuttaa pääasiassa kohdennetuin ja keskitetyin toimin sekä edellisiä tukevin toimenpitein.

2   Yleistä

2.1

Komitea totesi jo 24. huhtikuuta 2002 sittemmin peruutetusta komission ehdotuksesta KOM(2001) 617 lopullinen antamassaan lausunnossa (1) pitävänsä ehdotusta tervetulleena ja korosti ”että maatalouden geneettisten voimavarojen häviämistä ei saatane pysäytettyä vielä pitkään aikaan, joten lisätoimia tarvitaan geenivarojen kuvaamiseksi, inventoimiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että geenivaroja käytetään maataloudessa monipuolisesti”.

2.2

ETSK panee merkille, että geenivarojen säilyttämisen merkitys korostuu entisestään, kun ajatellaan unionin tulevaa laajentumista kymmenellä liittyvällä maalla. Juuri kulttuurimaiseman hoidossa odotettavissa oleva muutos näissä maissa voi vaarantaa maataloudessa hyödynnettävien geenivarojen erityisen monimuotoisuuden kyseisillä alueilla.

2.3

Tunnettujen ja osin vaarantuneiden ja erittäin uhanalaisten lajien geneettisestä potentiaalista on tehty vasta hajanaisia arvioita. Monipuolisten ja toistaiseksi tuntemattomien ominaisuuksien mahdollinen käyttö muodostaa perustan maataloustuotannon monimuotoisuudelle ja sopivuudelle paikallisiin oloihin.

2.4

Geenipankkien sisältämien geenivarojen inventoinnissa ja geenipankkien verkottamisessa on suuria puutteita. ETSK toteaa, että tarvitaan selkeät säännöt ohjelman yhteydessä koottujen tietojen käytöstä ja taloudellisesta hyödyntämisestä.

2.5

Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että käsillä olevassa ehdotuksessa asetukseksi painotetaan geenivarojen in situ- ja on farm -säilyttämistä. Näin asetus noudattaa FAO:n vuodelta 1996 peräisin olevaa kansainvälistä toimintaohjelmaa (2), jossa mainittuja toimia myös painotetaan voimakkaasti.

2.6

Komitea pitää myönteisenä, että kansalaisjärjestöjen toimet otetaan entistä paremmin huomioon.

2.7

Jo 25. huhtikuuta 2002 antamassaan lausunnossa komitea toteaa, että mainitun ”tieteellisen lähestymistavan kanssa vähintään yhtä tärkeää on varmistaa, että geneettistä monimuotoisuutta käytetään maataloudessa myös tulevaisuudessa ja että YMP:n toisen pilarin yhteydessä edistetään ympäristöä säästäviä toimintatapoja, kuten monipuolista vuoroviljelyä”. Lisäksi olisi harkittava vastaavia toimenpiteitä harvinaistuvien tuotantoeläinlajien käytön jatkamiseksi. Eurooppalaisen ravintokulttuurimme uuden ja tiedostavan monimuotoisuuden arvokkaaksi osaksi voi muodostua ”syömällä suojelu”.

2.8

ETSK painottaakin, että mahdollisuuksia, joita YMP:n toinen pilari ja sen tavoite säilyttää ja hyödyntää geenivaroja tarjoaa, tulee korostaa ja hyödyntää nykyistä enemmän.

3   Erityistä

3.1

Ehdotettua kolmivuotista kauden 2004—2006 kattavaa ohjelmaa on tarkoitus rahoittaa yhteensä 10 miljoonalla eurolla talousarvion otsakkeesta 3 (sisäiset politiikat). Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että komissio ottaa siten toivotun aktiivisen roolin ohjelman toimeenpanossa. Komitea pitää rahoitusta suhteellisen niukkana verrattuna 22. marraskuuta 2001 esitettyyn (10 miljoonaa euroa vuosittain viiden vuoden ajan) ja toivoo budjettivarojen lisäämistä vuonna 2005.

3.2

ETSK katsoo, että komission tulisi pitkällä aikavälillä tukea ja koordinoida tarvittavia toimia sekä nykyisissä että uusissa jäsenvaltioissa. Näihin lukeutuvat jäsenvaltioiden tukemien ohjelmien ja hankkeiden lisäksi myös lukemattomat kansalaisjärjestöjen verkot, jotka ovat tärkeässä asemassa geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja nykyistä tehokkaammassa hyödyntämisessä osana kestävää maanviljelyä.

3.3

Asetuksen myötä yhteisö täyttäisi myös osan velvoitteista, joihin se on sitoutunut aiheeseen liittyvien Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisten sopimusten myötä (FAO:n kansainvälinen toimintaohjelma GPA ja biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus CBD, Rio 92). Komitea katsoo, että komission tulisi esittää tässä käsiteltävälle ohjelmalle ajoissa jatko-ohjelmaehdotus. Samoin komission tulisi jatkossakin huolehtia ohjelman toteuttamisen edellyttämistä henkilöresursseista.

3.4

Komitea toteaa, että käsiteltävä yhteisön ohjelma on erityisen merkittävä yhteisön WTO:ssa alueellisten alkuperämerkintöjen suojasta ja kilpailua vääristämättömästä julkisesta tuesta käymiä neuvotteluja ajatellen. Ohjelma edistää myös osaltaan eurooppalaisen maatalouden monitoimisuutta.

3.5

Komissio on ilmoittanut antavansa siementen kaupan pitämistä koskevia ja muutettuja direktiivejä 2002/53/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY sekä 66/401/ETY ja 66/402/ETY koskevan täytäntöönpanoasetuksen, jota ETSK pitää erityisen merkittävänä. Direktiivit vaikuttavat nk. ”säilytyslajien” ja ”amatöörilajien” saatavuuteen. Parlamentin aloitteesta päätettiin erityisestä tunnistamista ja kaupanpitämistä koskevasta menettelystä, joka koskee niitä siemeniä, jotka eivät täytä sertifioituja lajeja koskevia perusteita. Niitä ei nykyisellään voida pitää markkinoilla eikä niitä siten mahdollisesti enää kasvateta eikä tuoteta. Näin ollen niitä ei myöskään voida säilyttää. Direktiivin täytäntöönpanoasetusta on valmisteltu vuoden 2002 marraskuusta.

3.6

ETSK katsoo, että kaupallisia luokkia koskevien määräysten osalta on tarkastettava, etteivät ne haittaa harvinaisten kasvi- ja eläintuotteiden markkinoille pääsyä.

3.7

Ehdotetun asetuksen 15 artiklan mukaan komissiota avustaa maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä käsittelevä komitea. Tulee varmistaa, että kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa riittävästi sen toimintaan.

3.8

Asetusehdotuksen 9 artiklan 2 kohdassa tulisi selkeästi mainita myös maanviljelijät.

3.9

ETSK pyytää komissiota laatimaan kaksi kertomusta YMP:n vaikutuksista ja vastaamaan niissä seuraaviin kysymyksiin:

a.

Miten maaseudun kehittämisen tukemista voidaan mukauttaa siten, että sen avulla voidaan entistä voimakkaammin tukea harvinaisten kasvilajien viljelyä ja harvinaistuvien tuotantoeläinlajien pitoa osana monitoimista maataloutta sekä geenivarojen säilyttämistä ja käyttöä koskevaa laajaa ohjelmaa?

b.

Miten YMP:n toimet vaikuttavat geneettiseen monimuotoisuuteen ja millaisia oletettavia vaikutuksia on tuen irrottamisella tuotannosta ja ”Cross-Compliance” -säännöksillä?

3.10

Vaikka asetukseen liittyvää työohjelmaa ei vielä ole saatavana, komitea ilmaisee tyytyväisyytensä tässä käsiteltävän asetusehdotuksen yksityiskohtaiseen tavoitteenasetteluun.

4   Tiivistelmä

4.1

Komissio on asetusehdotuksessaan ottanut pitkälti huomioon jäsenvaltioiden, parlamentin ja ETSK:n jo komission 22. marraskuuta 2001 esittämän ja sittemmin peruuttaman ehdotuksen yhteydessä tekemät esitykset. ETSK ilmaisee tyytyväisyytensä uuteen ehdotukseen asetukseksi ja odottaa ohjelman nopeaa hyväksymistä, toteuttamista, arviointia ja jatkamista.

Bryssel 31. maaliskuuta 2004

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Roger BRIESCH


(1)  EYVL C 149, 21.6.2002, s. 11—13.

(2)  Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (GPA).


Top