Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AE0587

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokauden pidentämiseksi" (KOM(2003) 103 lopullinen – 2003/0046 (COD))

OJ C 208, 3.9.2003, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE0587

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokauden pidentämiseksi" (KOM(2003) 103 lopullinen – 2003/0046 (COD))

Virallinen lehti nro C 208 , 03/09/2003 s. 0050 - 0051


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokauden pidentämiseksi"

(KOM(2003) 103 lopullinen - 2003/0046 (COD))

(2003/C 208/13)

Neuvosto päätti 14. maaliskuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Asian valmistelusta vastannut "maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö" -erityisjaosto antoi lausuntonsa 25. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Leif E. Nielsen.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa (toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 110 ääntä puolesta 11:n pidättyessä äänestämästä.

1. Taustaa

1.1. Asetuksessa (EY) N:o 999/2001(1) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten maiden tai alueiden luokittelua sen mukaan, miten suuri tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden(2) esiintymisvaara niissä on. Komissio toteuttaa luokittelun kultakin maalta tai alueelta saamiensa tietojen perusteella ja tieteellisen ohjauskomitean arvion jälkeen. Luokittelun tulos on ratkaiseva BSE:n torjunnalle sekä elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuonnille asetettujen vaatimusten kannalta. Asetuksen mukaan sääntöjä sovelletaan 1. päivästä heinäkuuta 2001, ja siirtymäkausi kestää 1. päivään heinäkuuta 2003, jolloin luokittelun odotetaan valmistuneen.

1.2. Komissio pyytää ehdotuksessaan pidentämään siirtymäkautta kahdella vuodella, jotta luokittelu voidaan saattaa päätökseen.Komission mukaan eri maiden toimittaman aineiston arvioinnin aikana kävi ilmi, että luokitteluperusteita on tietyiltä osin tarpeen muuttaa nykyistä asianmukaisemman ja BSE-riskiä paremmin vastaavan luokittelun laatimiseksi. Perusteista on päättänyt Maailman eläintautijärjestö (OIE). EU ehdotti tuloksetta muutosta OIE:lle, joka ei myöskään näytä noudattavan pyyntöä esittää luettelo BSE:stä vapaista maista. Lisäksi maiden tieteellinen riskinarviointi on vielä kesken. Ainoastaan kolmannes BSE-asemansa määrittämistä pyytäneistä maista on saanut tieteelliseltä ohjauskomitealta lopullisen asiaa koskevan lausunnon.

1.3. Siirtymäkauden pidentämisellä komissio pyrkii OIE:n kanssa uudestaan sopimukseen valtioiden BSE-aseman määrittämisestä komission ehdottamien riskinarviointivaatimusten, muun muassa ns. pikatestien (rapid tests), perusteella. Komission on myös tarkoitus saattaa jatketun siirtymäkauden aikana päätökseen tieteelliset riskinarvioinnit.

2. Yleistä

2.1. EU-yhteistyö kärsii siitä, että komissio ja jäsenvaltiot ylittävät jatkuvasti yhteisössä asettamansa määräajat vaihtelevasti hyväksyttävin perustein. Tämä koskee etenkin eläinlääkintä- ja terveysalaa, jotka edustavat lähes puolta sisämarkkinoita koskevista säännöksistä. Tällainen toiminta vie pohjaa oikeuskäsitykseltä ja aiheuttaa sen, että sääntöjä ei voida soveltaa muihin osapuoliin esimerkiksi kauppayhteyksissä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

2.2. Komission ja jäsenvaltioiden on etenkin laajentumisen vuoksi tiedostettava selvästi paremmin, että määräaikojen tulee olla realistisia ja niitä on noudatettava käytännössä. Samalla komission on tärkeää kantaa vastuunsa perustamissopimuksen valvojana niihin jäsenvaltioihin nähden, jotka eivät noudata EU-säännöstöä ajoissa tai täysimääräisesti. Nykytilanne edellyttää yhtä kaikki siirtymäkauden pidentämistä. On kuitenkin huolehdittava siitä, että määräaikaa ei jouduta jatkamisen jälkeen pidentämään uudestaan, sillä se lisää epävarmuutta.

2.3. Todettakoon, että pidentäminen ei alenna kansanterveyden tasoa, koska erikseen määritellyn riskiaineksen poistamista koskevia siirtymätoimenpiteitä ja teurastusmenetelmiä sovelletaan edelleen koko EU:ssa ja unionin ulkopuolisiin maihin. Ellei siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokautta pidennetä, mm. tämä jäsenvaltioita koskeva velvollisuus raukeaa.

2.4. OIE:n ja EU:n välille on lisäksi luotava jatkuva ja rakentava vuoropuhelu, jotta voidaan taata EU:n ja kansainvälisten säännösten entistä parempi yhdenmukaisuus. Rakentavan vuoropuhelun avulla on myös kyettävä pääsemään yksimielisyyteen riskinhallintasäännöistä samalta tieteelliseltä perustalta, jota sovelletaan riskien arvioinnissa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, EU:n tulee toimia tilanteen mukaisesti ja määrätä itse tarvittavista säännöistä huolimatta lisävaikeuksista, joita säännöt aiheuttavat WTO:ssa unionin ulkopuolisten maiden kanssa ylläpidettävien kauppayhteyksien kannalta. Kansainvälisen hyväksynnän puuttuminen ja vaativa neuvotteluaikataulu eivät saa viivyttää EU-yhteistyön kannalta välttämättömien toimenpiteiden toteuttamista.

3. Yleistä

3.1. Argentiina, Uusi-Seelanti ja Brasilia on luokiteltu tieteellisen ohjauskomitean maantieteellisessä riskinarvioinnissa (Geographical BSE Risk - GBR) BSE:stä vapaiksi maiksi (GBR I: "BSE free country or region"). Yhdysvallat, Kanada ja Ruotsi on puolestaan luokiteltu maiksi, joissa BSE-riskin todennäköisyys on hyvin pieni (GBR II: "BSE presence is unlikely but not excluded"). Se, ettei EU:n ulkopuolisten maiden riskinarviointi perustu samoille tutkimusvaatimuksille, esimerkiksi teurastettavaksi tarkoitettujen eläinten otostutkimuksille, kuin jäsenvaltioiden riskinarviointi, on kuitenkin arveluttavaa.

3.2. Komission tulee syntyneessä tilanteessa harkita mahdollisuutta jatkaa jo nyt luokittelua tarkistettujen perusteiden pohjalta, kun otetaan huomioon, että nykyiset perusteet ovat riittämättömät ja että muutokset ovat ilmoituksen mukaan joka tapauksessa välttämättömiä.

3.3. Kaikki jäsenehdokasvaltiot on sijoitettu samaan riskiluokkaan kuin nykyiset jäsenvaltiot (GBR III: "BSE presence is likely but not confirmed or confirmed at lower level"). Näin ollen jäsenehdokasvaltioiden lopullinen luokitus on välttämätöntä, jotta elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden sisämarkkinakauppaan liittyvät riskitekijät selvitetään kokonaisuudessaan ennen maiden jäseniksi liittymistä.

4. Päätelmät

4.1. ETSK kannattaa edellä esitetyin varauksin ehdotusta määräajan pidentämisestä. Komitea suosittelee, että komissio tekee voitavansa OIE:n vakuuttamiseksi ja TSE:n (tarttuva spongiforminen enkefalopatia) torjuntaa koskevan EU-lainsäädännön selventämiseksi. Maiden luokittelu tulee joka tapauksessa saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti. Se on myös tarpeen, jotta luokittelun jälkeen voidaan toteuttaa mahdollisia lisätoimenpiteitä.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Roger Briesch

(1) Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22. päivänä toukokuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2) Lyhennettä BSE käytetään naudan spongiformisesta enkefalopatiasta ("hullun lehmän taudista"), joka on ollut tähän asti tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) vallitsevin muoto.

Top