Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51998AC0447

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: neuvoston direktiivi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetun direktiivin 82/714/ETY muuttamisesta"

OJ C 157, 25.5.1998, p. 17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC0447

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: neuvoston direktiivi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetun direktiivin 82/714/ETY muuttamisesta"

Virallinen lehti nro C 157 , 25/05/1998 s. 0017


Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: neuvoston direktiivi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetun direktiivin 82/714/ETY muuttamisesta"

(98/C 157/05)

Neuvosto päätti 2. helmikuuta 1998 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 75 artiklan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Asian valmistelusta vastannut liikenne- ja tietoliikennejaosto antoi lausuntonsa 11. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Dethmer H. Kielman.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. 26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa (maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 101 puolesta, 1 vastaan 2:n pidättyessä äänestämästä.

1. Komission ehdotus

1.1. Ehdotuksen päätavoitteena on mukauttaa 4. lokakuuta 1982 annettu direktiivi 82/714/ETY tekniikan kehitykseen, jotta voidaan parantaa turvallisuutta ja edistää liikennemuotona erittäin ympäristöystävällistä sisävesiliikennettä.

1.2. Tällä hetkellä sisävesialusten teknisiä vaatimuksia koskevat monet määräykset, joista mainittakoon seuraavat.

1.2.1. Laivaliikenteen tarkastuksesta Reinillä 1. tammikuuta 1995 annettu tarkistettu asetus eli ns. "Reinin säännöt", jotka Reinin kuljetuskomissio (Central Commission for Navigation on the Rhine eli CCNR) on hyväksynyt. Asetusta sovelletaan tarkistettuun Mannheimin yleissopimukseen (1868) kuuluvilla alueilla, ja se on sitova sopimuksen allekirjoittajamaissa (Belgia, Ranska, Saksa, Alankomaat ja Sveitsi).

1.2.2. Lokakuun 4. päivänä 1982 annettu neuvoston direktiivi 82/714/ETY. Direktiivi sitoo tietenkin EU:n jäsenvaltioita, joissa se on saatettava osaksi omaa lainsäädäntöä. Sellaiset jäsenvaltiot, joiden sisävesiväylät eivät ole yhteydessä kansainvälisten vesiväylien verkkoon, voivat kuitenkin vapauttaa alukset direktiivin säännöksistä. Kansainvälisten vesiväylien verkko ulottuu ainoastaan kuuteen jäsenvaltioon: Itävaltaan, Belgiaan, Ranskaan, Luxemburgiin, Saksaan ja Alankomaihin.

1.2.3. Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission suositukset (yhdenmukaisista) sisävesialusten teknisistä vaatimuksista. EU:n ulkopuolisia alueita koskevat ja päätöslauselman nro 17 liitteessä (14. lokakuuta 1981) eritellyt sisävesiliikenne-työryhmän suositukset eivät ole sitovia mutta ne voidaan hyväksyä.

1.3. Kohdassa 2.2 mainittujen määräysten teknisten vaatimusten välillä on kuitenkin eroja. Kansainvälisestä vesiväyläverkosta huolimatta seurauksena on, että Mustanmeren Pohjanmereen yhdistävän Reinin, Mainin ja Tonavan kautta kulkevan kanavan rakentamisesta (vuonna 1992) lähtien kyseistä vesiliikenneverkkoa käyttäville aluksille ei ole ollut yhteisiä standardeja.

1.4. Direktiivissä 82/714/ETY esitetyt tekniset vaatimukset on pikaisesti saatettava ajan tasalle noudattaen viimeisimpiä Reinin sääntöjä. Säännöt sisältävät nykyaikaisimmat turvallisuusnormit, ja ne ovat osoittaneet arvonsa käytännössä. Siksi myös YK:n Euroopan talouskomissio on valinnut kyseisen lähestymistavan. Yhdessä yhteisten teknisten standardien hyväksymisen kanssa voidaan luoda sisävesiliikennepalvelujen sisämarkkinat.

1.5. Liitteenä olevasta taulukosta 1 käy ilmi, milloin sisävesiliikenteen alusten tekniset vaatimukset tulevat ehdotetun tarkistamisen mukaan voimaan sekä millaisia tarkastukset ovat luonteeltaan. Siirtymäsäännöksissä esitetään, milloin kaikkien alusten on täytettävä normit. Lisäksi kullakin määrätyillä sisävesiliikenteen väylillä liikennöivällä aluksella tulee olla yhteisön todistus, ja samalla sisämarkkinat toteutuvat.

2. Yleistä

2.1. Mainittujen toimenpiteiden toteuttaminen parantaa sisävesiliikenteen turvallisuutta, määrittelee yhtenäiset sisävesialusten tekniset vaatimukset EU:n alueelle sekä edistää yhdenmukaistamista yleiseurooppalaisella tasolla.

2.2. Yleiseurooppalaisen yhdenmukaistamisen osalta tulee yhteisön vesiliikenneverkkoon yhteydessä olevien, assosiaatiosopimuksen yhteisön kanssa solmineiden maiden (Bulgaria, T Osekki, Unkari, Puola, Romania ja Slovakia) täyttää tarkistetun direktiivin vaatimukset.

2.3. Näin sisävesiliikenne helpottuu, kuljetuksissa siirrytään käyttämään yhä enemmän vesiliikenneverkkoa ja ympäristöongelmia voidaan hallita entistä paremmin liikennemuodon ympäristöystävällisen luonteen takia.

3. Erityistä

3.1. Merkittävää on, että myös yli 12 matkustajan kuljettamiseen rakennetut matkustaja-alukset sekä uiva kalusto ja uivat laitokset kuuluvat tarkistetun direktiivin soveltamisalaan sen 8 artiklan 4 kohdan ehtojen mukaisesti.

3.2. Merialukset eivät kuulu tarkistetun direktiivin soveltamisalaan, mikäli niillä on asianmukaiset meriliikennetodistukset.

3.3. Teknisten eritelmien yhdenmukaistamisen merkittävä etu on, että varustajat ja alan muut kuljetuspalvelujen toimittajat voivat toimia entistä suuremmilla sisämarkkinoilla ja että sisävesiliikenteen kilpailuehtoja voidaan yhdenmukaistaa entistä enemmän.

4. Päätelmät

4.1. Talous- ja sosiaalikomitea kannattaa ehdotusta 4. lokakuuta 1982 annetun direktiivin 82/714/ETY muuttamisesta yllä mainituista lähtökohdista. Se myöntää, että sisävesiliikenteen yhdenmukaistaminen on merkittävää kuljetusalan markkinoiden kannalta.

4.2. Komitea kehottaa komissiota tekemään sisävesiliikenteen markkinoiden yhdenmukaistamisen vaikutuksista kartoituksen, johon voivat osallistua kaikki asianosaiset, mm. talous- ja yhteiskuntaelämän etupiirit.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.

Talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Tom JENKINS

LIITE talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

>TAULUKON PAIKKA>

Top