Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51998AC0446

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi aluksilla suoritettavia vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä"

OJ C 157, 25.5.1998, p. 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC0446

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi aluksilla suoritettavia vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä"

Virallinen lehti nro C 157 , 25/05/1998 s. 0015


Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi aluksilla suoritettavia vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä"

(98/C 157/04)

Neuvosto päätti 11. syyskuuta 1997 EY:n perustamissopimuksen 75 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Asian valmistelusta vastannut liikenne- ja tietoliikennejaosto antoi lausuntonsa 11. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Helmut Giesecke.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. 26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa (maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 105 ääntä puolesta ja yksi pidättyi äänestämästä.

1. Johdanto

1.1. Euroopan toisiinsa liittyvillä sisävesireiteillä tapahtuvaa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien määräysten harmonisointi on tarpeen. Tämä koskee sekä kansainvälistä että valtioiden sisäistä liikennettä.

1.2. Rein on maailman liikennöidyin vesiväylä. Reinin liikennettä on sen Keski-Euroopan kannalta huomattavan taloudellisen merkityksen vuoksi säädelty vuodesta 1868 Mannheimin sopimuksen määräyksin.

Reinin navigaation keskuskomission laatimat ADNR-määräykset, jotka koskevat sisävesialuksilla tapahtuvaa vaarallisten aineiden kuljetusta, pohjautuvat tälle oikeusperustalle. Niihin sisältyy myös tärkeitä miehistön koulutusta koskevia määräyksiä.

Kaikki Reinin varren valtiot ovat sisällyttäneet ADNR-määräykset omaan lainsäädäntöönsä. Näin ollen ne koskevat kaikkia Reinin kautta toisiinsa yhteydessä olevia Keski-Euroopan vesireittejä.

1.3. Itävalta ryhtyi vuonna 1997 soveltamaan ADNR-määräyksiä olennaisilta osiltaan sellaisenaan Tonavan liikenteeseen nk. "ADN-asetuksena".

1.4. Hakijamaat soveltavat omia määräyksiään. Mahdollisen kansainvälisen liikenteen varalta ne ovat solmineet ADNR:ään perustuvia kahdenvälisiä sopimuksia.

1.5. Euroopan kolmannet maat soveltavat omia määräyksiään.

1.6. Kaikki edellä mainitut maat ovat osallistuneet YK:n Euroopan talouskomissiossa vuodesta 1996 lähtien käytyihin neuvotteluihin, joiden tavoitteena on solmia vaarallisten aineiden kansainvälisiä sisävesikuljetuksia koskeva sitova sopimus.

1.7. Talouskomissiossa on tähän mennessä solmittu vastaavat vaarallisten aineiden rauta- ja maantiekuljetuksia koskevat sopimukset. Euroopan unionissa nämä kansainväliset sopimukset on sisällytetty direktiiveinä jäsenvaltioiden lainsäädäntöön.

1.8. Jotta vaarallisten aineiden yhdistelmäkuljetusten korkea turvallisuustaso voidaan varmistaa ja hyödyntää sisävesiliikenteen vapaa kuljetuskapasiteetti on välttämätöntä antaa myös kansainvälistä ja maiden sisäistä sisävesiliikennettä koskevia määräyksiä.

1.9. Jotta tavoite luoda mahdollisimman pian myös vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevat yhtenäiset määräykset saavutettaisiin, on välttämätöntä, että YK:n Euroopan talouskomissio saa työnsä mahdollisimman nopeasti päätökseen. ADNR-turvallisuusmääräysten tasoa ei kuitenkaan pitäisi miltään osin alittaa.

2. Komission direktiiviehdotus

2.1. Komission direktiiviehdotuksen tarkoituksena on parantaa vaarallisten aineiden sisävesikuljetusten turvallisuutta koko Euroopassa. Yhdenmukaistamalla tekniset vaatimukset se luo tasavertaiset kilpailuolot ja edistää liikenteen sujuvuutta sekä liikennealan että rahdinantajan kannalta.

2.2. Varmistaakseen hakijamaiden ja Euroopan kolmansien maiden osallistumisen Euroopan sisävesillä tapahtuvaa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaan päätöksentekoon komissio on käyttänyt direktiivin oikeusperustana ADNR:n sijasta yleiseurooppalaista ADN-suositusta.

2.3. Tähän liittyen komissio korostaa, että se haluaa yhdenmukaistaa ADN-turvastandardit ADNR-määräysten kanssa.

3. Yleistä

3.1. Komitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen. Euroopan sisävesiliikenteessä niin kansainvälisessä kuin maiden sisäisessä tulisi noudattaa tiukimpia voimassa olevia turvallisuusstandardeja, eli ADNR-standardeja luonteeltaan täydentävän ADN-suosituksen sijasta.

3.2. Olennaisimmat tekniset ADNR-määräykset otettiin käyttöön ja julkaistiin jo vuonna 1997 "European Provisions Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway (ADN)" -sääntöjen yhteydessä. Nyt kyseessä on yleissopimuksen mahdollisimman pikainen solmiminen.

3.3. Vaikka sopimuksen lopullista muotoilua kaikkine yksityiskohtineen ei vielä tiedetä ja vaikka kyseiseen sopimukseen viittaaminen direktiivissä sisältääkin riskejä, komitea on tyytyväinen, että komissio on ryhtynyt toimiin ajoissa.

3.3.1. Edellä mainitut riskit liittyvät etenkin:

ADN-suosituksen siirtymämääräyksiin, jotka hakija- ja kolmansien maiden liikennetilanteen vuoksi voivat helposti jäädä jälkeen ADNR-siirtymämääräyksistä,

luokittelulaitoksiin tai lupaviranomaisiin kohdistuvista vaatimuksista joustamiseen.

3.4. Komitea on huolissaan, että ellei ADN-suosituksia ja ADNR:ää saada yhdenmukaistettua, siitä voi seurata, että maan sisäisiä kuljetuksia koskevat samanaikaisesti kahdet erilaiset määräykset. Muualla kuin Reinillä liikennöiviä sisävesialuksia koskee direktiiviä vastaava ADN ja Reinin kautta kulkevilla valtioiden sisäisillä sisävesireiteillä liikennöiviä aluksia koskee ADNR.

3.5. Direktiiviehdotuksen 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, että onnettomuuden sattuessa jäsenvaltion tulee ennen mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa aikeistaan komissiolle ja odottaa komission päätöstä.

Komitean mielestä jäsenvaltion on onnettomuustilanteessa asian kiireellisyyden vuoksi ryhdyttävä välittömästi väliaikaisiin ja kestoltaan rajattuihin toimiin odotettaessa 5 artiklan 3 kohdan mukaisen menettelyn loppuun saattamista.

4. Erityistä

4.1. Komitea pyytää komissiota jatkossakin vaikuttamaan jäsenvaltioihin, jotta vuonna 1995 asetetun YK:n Euroopan talouskomission ja Reinin navigaation yhteistyökomission yhteisen työryhmän ADN-neuvottelut saatettaisiin päätökseen mahdollisimman nopeasti ja jotta puitesopimus saataisiin valmiiksi mahdollisesti vielä vuoden 1998 aikana.

4.2. Jotta ADN-määräyksiä saataisiin tiukennettua mahdollisimman nopeasti komitea tukee komission pyrkimystä liittyä ADN:ään. Tavoitteena ei kuitenkaan saa olla jäsenvaltioiden ohittaminen.

4.3. Jotta myös Keski- ja Itä-Euroopan maat ryhtyisivät mahdollisimman pian noudattamaan ko. määräyksiä komitea suosittelee, että EU:n elimet pyrkivät hakijamaiden kanssa käytävissä kahdenvälisissä neuvotteluissa siihen, että ko. maat ratifioivat ADN-sopimuksen ennen liittymistään.

4.4. Tässä yhteydessä komitea haluaa kiinnittää huomiota ADNR-määräysten ja EY:n haihtuvia orgaanisia yhdisteitä koskevan direktiivin (VOC-direktiivin) () ristiriitaisuuksiin. Koska VOC-direktiivi poikkeaa ADNR-määräyksistä sen soveltaminen aiheuttaa sisävesiliikenteelle edelleen huomattavia ongelmia.

4.4.1. Tankeissa kuljetettujen aineiden jäämien poistaminen matkan aikana on jo eräissä jäsenvaltioissa kielletty, mutta se ei vielä ole mahdollista puhdistusasemillakaan. Tästä aiheutuu sisävesiliikenteelle ylimääräisiä puhdistuskuluja.

4.4.2. Komitea pelkää, että tämänkaltaiset määräysten toteuttamiseen liittyvät vaikeudet voivat aiheuttaa kuljetusten siirtymisen turvallisilta ja ympäristöystävällisiltä sisävesireiteiltä yhä enemmän maanteille ja kiskoille.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.

Talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Tom JENKINS

() EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24 33.

Top