Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51998AC0445

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta - (kodifioitu toisinto)"

OJ C 157, 25.5.1998, p. 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC0445

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta - (kodifioitu toisinto)"

Virallinen lehti nro C 157 , 25/05/1998 s. 0013


Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (kodifioitu toisinto)"

(98/C 157/03)

Komissio päätti 9. maaliskuuta 1998 Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 198 artiklan mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi lausuntonsa 4. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Robert Pelletier.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. 26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa (maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 96 ääntä puolesta ja 1 vastaan 4:n pidättyessä äänestämästä.

1. Yleistä

1.1. Komissio on 1. päivänä huhtikuuta 1997 tekemällään päätöksellä antanut yksiköilleen ohjeet toteuttaa säädösten virallinen kodifiointi viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenennen kerran.

1.2. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Edinburghin huippukokouksessa joulukuussa 1992 esittämissä päätelmissä korostetaan, kuinka ensiarvoisen tärkeää kodifioinnin toteutus on. Kodifiointi on toteutettava noudattaen kaikilta osin yhteisön vakiintunutta lainsäädäntömenettelyä.

1.3. Koska virallisessa kodifioinnissa ei voida muuttaa kodifioitavien säädösten asiasisältöä, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 20. joulukuuta 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta menettelystä, jolla pyritään kodifioitujen säädösten antamiseen nopeasti.

1.4. Talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu hyvin myönteisesti kodifiointiin, jonka avulla lisätään säädösten avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Kyseisiin direktiiveihin on aiemmin useaan otteeseen tehty huomattavia muutoksia. Käytännön syistä ja selvyyden vuoksi nyt onkin välttämätöntä koota direktiivit yhtenäiseksi tekstiksi. Lisäksi tekstit toimivat mallina jäsenyyttä hakeneille maille näiden siirtäessä yhteisölainsäädäntöä omaan lainsäädäntöönsä.

1.5. Kodifiointityö täydentää tiedonantoja, joita myös TSK on käsitellyt, ja joilla on pyritty selventämään direktiivien soveltamiskäytäntöä.

2. Kodifioinnin sovellusala

2.1. Käsillä olevan ehdotuksen tarkoituksena on kodifioida seuraavat luonteeltaan perustavaa laatua olevat direktiivit:

73/183/ETY: Itsenäistä toimintaa harjoittavia pankkeja ja muita rahoituslaitoksia koskevien sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta annettu direktiivi;

77/780/ETY: Ensimmäinen pankkidirektiivi;

89/299/ETY: Luottolaitosten omista varoista annettu direktiivi;

89/646/ETY: Toinen pankkidirektiivi;

89/647/ETY: Luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta annettu direktiivi;

92/30/ETY: Luottolaitosten konsolidoidusta valvonnasta annettu direktiivi;

92/121/ETY: Luottolaitosten suurten riskikeskittymien valvonnasta ja tarkastamisesta annettu direktiivi.

2.2. ja se käsittää myös seuraavat muutoksia aiempiin määräyksiin sisältäneet direktiivit:

2.2.1. Direktiivi 77/780/ETY Ensimmäinen pankkidirektiivi

85/345/ETY: Kreikkaan sovellettavat erityissäännökset;

86/137/ETY: Joillekin jäsenvaltioille myönnetty mahdollisuus poiketa 1. pankkidirektiivin määräyksistä;

89/646/ETY: Toinen pankkidirektiivi;

95/26/EY: Pankkien toiminnan vakauden valvonnan tehostamiseksi annettu direktiivi (BCCI ():n toiminnan lopettamisen jälkeen);

96/13/EY: Direktiivi tiettyihin luottolaitoksiin sovellettavista pysyvistä poikkeuksista.

2.2.2. Direktiivi 89/299/ETY Omat varat

91/633/ETY: Rahastointi pankkitoiminnan yleisten riskien kattamiseksi;

92/16/ETY: Tanskalaisia kiinnitysluottopankkeja koskevat erityissäännökset;

92/30/ETY: Luottolaitosten konsolidoitu valvonta.

2.2.3. Direktiivi 89/646/ETY Toinen pankkidirektiivi

92/30/ETY: Luottolaitosten konsolidoitu valvonta;

95/26/EY: Pankkien toiminnan vakauden valvonnan tehostamiseksi annettu direktiivi (BCCI:n toiminnan lopettamisen jälkeen).

2.2.4. Direktiivi 89/647/ETY Vakavaraisuusvaatimukset

91/31/ETY: "Monenkeskisten kehityspankkien" määritteleminen;

92/30/ETY: Luottolaitosten konsolidoitu valvonta;

94/7/EY: "Monenkeskisten kehityspankkien" määritteleminen;

95/15/EY: "A-alueen" tekninen määritteleminen;

95/67/EY: "Monenkeskisten kehityspankkien" määritteleminen;

96/10/EY: Sopimusnettoutuksen (contractual netting) viranomaishyväksyntä.

2.3. On toivottavaa, että käsiteltävää asiakokonaisuutta täydennettäisiin lähitulevaisuudessa ottaen huomioon luottolaitoksista annetut direktiivit seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

93/6/ETY: Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä;

94/19/EY: Talletusten vakuusjärjestelmistä;

91/308/ETY: Rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä;

86/635/ETY: Pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä;

89/117/ETY: Jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat, joiden kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa.

2.3.1. Ottaen kuitenkin huomioon kodifikaatioon menettelytapana liittyvät juridiset rajoitteet (sisältöön ei voida puuttua ja säännökset on huomioitava sellaisenaan) olisi varsin järkevää, että komissio tutkisi mahdollisuuksia säännöstekstien täydelliseksi uudelleenmuotoilemiseksi. Se olisi joustavampi ja tehokkaampi menetelmä.

2.3.2. Siihen nähden, kuinka paljon kodifioiduista teksteistä on hyötyä jäsenyyttä hakeneille maille, on välttämätöntä, että kodifiointityö toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.

Talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Tom JENKINS

() BCCI Bank of Credit and Commerce International.

Top