Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995Y0722(02)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, matka- ja henkilökohtaisen viestinnän uusista kehitysnäkymistä Euroopan unionissa

OJ C 188, 22.7.1995, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

31995Y0722(02)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, matka- ja henkilökohtaisen viestinnän uusista kehitysnäkymistä Euroopan unionissa

Virallinen lehti nro C 188 , 22/07/1995 s. 0003 - 0004


NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995,

matka- ja henkilökohtaisen viestinnän uusista kehitysnäkymistä Euroopan unionissa (95/C 188/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo, että

vuonna 1992 tehdyn teleliikennealaa koskevan selonteon jälkeen neuvosto kehotti komissiota 22 päivänä heinäkuuta 1993 tekemässään päätöslauselmassa 93/C 213/01 (1) julkaisemaan matka- ja henkilökohtaisesta viestinnästä vihreän kirjan, jonka komissio hyväksyi 27 päivänä huhtikuuta 1994, ja

komissio on tältä pohjalta tehnyt laajan selvityksen ja esittänyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon matka- ja henkilökohtaisesta viestinnästä laadittua vihreää kirjaa koskevan selvityksen tuloksista,

1. ON TYYTYVÄINEN komission tekemään laajaan selvitykseen matka- ja henkilökohtaista viestintää koskevan vihreän kirjan perusperiaatteista ja -tavoitteista ja PANEE MERKILLE selvityksestä seuranneen yksimielisyyden sekä ne alat, joissa täydellistä yksimielisyyttä ei syntynyt,

2. KANNATTAA matka- ja henkilökohtaisen viestintäalan kehitykselle myönteisen säännöstön luomista televiestintäalan yleisen uudistuksen mukaisesti,

3. KATSOO, ETTÄ ENSISIJAISIA PÄÄMÄÄRIÄ matka- ja henkilökohtaisen viestinnän alan kehittämiseksi on taata unionissa:

a) matka- ja henkilökohtaisten viestimien tarjontaa koskevan kilpailun laajeneminen ja toimilupien myöntäminen puolueettomien, avoimien, suhteellisten ja tasapuolisten periaatteiden mukaisesti,

b) että matka- ja henkilökohtaista viestintää koskevien toimilupien määrää voidaan rajoittaa vain olennaisista, erityisesti taajuuksien tehokkaaseen käyttöön liittyvistä syistä,

c) rehellinen kilpailu matka- ja henkilökohtaisten viestimien markkinoilla, erityisesti noudattamalla kieltoa kilpailunvastaisista ristikkäisistä avustuksista,

d) matka- ja kiinteiden viestintäpalveluiden sopiva yhdistäminen teleliikenteen yleisuudistuksen puitteissa ja ottaen huomioon tarpeen edistää rehellistä kilpailua,

e) sellaisten säännösten poistaminen, jotka estävät matka- ja henkilökohtaisen viestinnän palvelujen kaupan pitämistä koskevien sopimusten tekemisen kaikkia tasapuolisesti kohtelevalla tavalla; kaupan pitämisestä on oltava käytännesäännöt kuluttajien etujen turvaamiseksi,

f) että jäsenvaltiot antavat mahdollisimman pian operaattoreille luvan yhdistää suoraan matkaviestinverkot ja kiinteät viestintäverkot tai matkaviestinverkot keskenään,

g) että jäsenvaltiot tekevät parhaansa saattaakseen voimaan mahdollisimman nopeasti säännöstön, joka sallii matka- ja henkilökohtaisen viestinnän palvelujen alan yrittäjien vapaasti perustaa infrastruktuureja ja käyttää niitä toimilupiensa mukaisessa toiminnassa,

h) taajuuksien tasaisempi jakaminen eri käyttötavoille, Euroopan radioviestintäkomitean (ERC) puitteissa ja neuvoston 28 päivänä kesäkuuta 1990 (2) antaman päätöslauselman 90/C 166/04 mukaisesti,

i) ERC:n päätöksentekojärjestykseen perustuen, sopivien taajuuskaistojen tarjoaminen ajoissa, jotta voidaan ensisijaisesti tukea eurooppalaisten standardien mukaisten teknologioiden ja järjestelmien käyttöön ottoa matka- ja henkilökohtaisten viestimien alalla,

j) että 1 päivään kesäkuuta 1996 asti ulottuvaksi ajanjaksoksi määritetään yhdenmukaistettu menetelmä lupien myöntämiseksi satelliittivälitteiselle matka- ja henkilökohtaiselle viestinnälle, sen jälkeen kun Euroopan teleliikennealan sääntelyä käsittelevä komitea (ECTRA) on tutkinut asian,

4. KIINNITTÄÄ HUOMIOTA TARPEESEEN RYHTYÄ LISÄTOIMIIN seuraavilla aloilla:

a) selkeiden aikataulujen laatiminen matka- ja henkilökohtaisten viestimien numeroinnille, taajuuksille ja standardoinnille,

b) tarpeellisten edellytysten luominen, jotta päästään kaikkien radioviestintäpäätelaitteiden standardinmukaisuuden vastavuoroiseen tunnustamiseen,

c) useiden yleishyödyllisten kysymysten tarkempi tutkiminen, erityisesti:

- radiotaajuuksien mahdollinen vaikutus kansanterveyteen ja ihmisten turvallisuuteen,

- työllisyyden kasvumahdollisuudet ja tällaisen kehityksen mahdollisesti luomat koulutustarpeet,

- kuluttajansuojaan liittyvät kysymykset,

- antennien asentamisen mahdollisesti aiheuttamat esteettiset ja ympäristöongelmat,

d) tukea edelleen kehitystä yleistä matkaviestintäjärjestelmää (UMTS) kohti, jota pidetään tärkeimpänä tekijänä tulevaisuuden henkilökohtaisessa viestinnässä,

5. KOROSTAA vastaavanlaisen ja tehokkaan kolmansien maiden markkinoille pääsyn sekä matka- ja henkilökohtaisten viestimien tekniikan, laitteiden ja palveluiden alalla sovellettavien kansainvälisten standardien yleisen ja mahdollisimman laajan käytön merkitystä,

6. KIINNITTÄÄ HUOMIOTA komission aikomukseen tukea eurooppalaisen foorumin perustamista matka- ja henkilökohtaisten viestimien palvelujen alalle,

7. KIINNITTÄÄ HUOMIOTA komission tiedonannossaan esittämiin ehdotuksiin,

8. KEHOTTAA komissiota ehdottamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle edellä mainittujen ensisijaisten tavoitteiden ja pääasiallisten lisätoimien toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä,

9. PYYTÄÄ KOMISSIOTA LAATIMAAN EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KERTOMUKSEN 1 päivään tammikuuta 1997 mennessä tässä päätöslauselmassa tarkoitettujen toimien käyttöön ottoa ja vaikutuksia koskevasta kehityksestä.

(1) EYVL N:o C 213, 6.8.1993, s. 1

(2) EYVL N:o C 166, 7.7.1990, s. 4

Top