Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0320

Rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta (KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))
P6_TC1-COD(2008)0098 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta
LIITE I
LIITE II
LIITE III
LIITE IV
LIITE V
LIITE VI

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 441–482 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/441


Perjantai 24. huhtikuuta 2009
Rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***I

P6_TA(2009)0320

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta (KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

2010/C 184 E/80

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0311),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0203/2008),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0068/2009),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Perjantai 24. huhtikuuta 2009
P6_TC1-COD(2008)0098

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen║,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden säännöissä edellytetään, että rakennustyöt suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle taikka luonnonympäristölle tai rakennetulle ympäristölle ei aiheuteta vaaraa.

(2)

Nämä säännöt vaikuttavat suoraan rakennusalan tuotteita koskeviin vaatimuksiin. Vaatimukset tulevat esiin kansallisissa tuotestandardeissa, kansallisissa teknisissä hyväksynnöissä ja muissa kansallisissa teknisissä eritelmissä ja säännöksissä, jotka liittyvät rakennusalan tuotteisiin. Toisistaan poikkeavina nämä vaatimukset vaikeuttavat kaupankäyntiä yhteisössä.

(3)

Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (4) tarkoituksena oli poistaa rakennusalan tuotteiden kaupan tekniset esteet ja parantaa niiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

(4)

Tavoitteen saavuttamiseksi direktiivissä 89/106/ETY säädettiin rakennusalan tuotteiden yhdenmukaistetuista standardeista sekä eurooppalaisen teknisen hyväksynnän myöntämisestä.

(5)

Direktiivi 89/106/ETY olisi korvattava nykyisten puitteiden yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi sekä nykyisten toimenpiteiden avoimuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

(6)

On tarpeen säätää yksinkertaistetuista menettelyistä suoritustasoilmoitusten laatimiselle, jotta kevennetään pk-yritysten ja varsinkin mikroyritysten taloudellista rasitetta.

(7)

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008  (5) ja tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja neuvoston päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY  (6) säädetään laaja-alaisista lainsäädäntöpuitteista tuotteiden kaupan pitämiselle sisämarkkinoilla. Tässä asetuksessa olisikin otettava huomioon kyseiset lainsäädäntöpuitteet.

(8)

Rakennuskohteessa valmistettuja tuotteita ei tulisi sisällyttää rakennustuotteiden yhteisön markkinoille saattamista kokevan sääntelyn piiriin. Valmistajien, jotka käyttävät rakennustuotteitaan rakennuskohteissa, olisi voitava ilmoittaa niiden suoritustaso tämän asetuksen mukaisesti, kuitenkin niin, että se ei ole pakollista.

(9)

Kaupan teknisten esteiden poistaminen rakennusalalla voidaan saavuttaa vain luomalla yhdenmukaistetut tekniset eritelmät, joilla voidaan arvioida rakennusalan tuotteiden suoritustasoa.

(10)

Rakennusalan tuotteen suoritustasoa ei määritellä yksinomaan teknisten ominaisuuksien ja perusominaisuuksien mukaan vaan myös niiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtien mukaan, jotka liittyvät tuotteen käyttöön koko sen elinkaaren ajan.

(11)

Yhdenmukaistettuihin teknisiin eritelmiin pitäisi sisältyä testejä, laskelmia ja muita tapoja, jotka on määritelty yhdenmukaistetuissa standardeissa ja eurooppalaisissa arviointiasiakirjoissa rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksien suoritustason arvioimiseksi.

(12)

Menetelmissä, joita jäsenvaltiot käyttävät rakennuskohteita koskevissa vaatimuksissa, ja muissa säännöissä, jotka koskevat rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksia, on noudatettava yhdenmukaistettuja teknisiä eritelmiä.

(13)

On tarpeen vahvistaa rakennuskohdetta koskevat perusvaatimukset, jotta saadaan perusta standardointitoimeksiantojen ja yhdenmukaistettujen standardien valmistelulle sekä rakennusalan tuotteiden eurooppalaisten arviointiasiakirjojen laatimiselle.

(14)

Jotta voitaisiin arvioida luonnonvarojen kestävää käyttöä ja rakennustöiden vaikutuksia ympäristöön, olisi arvioinnissa käytettävä ympäristötuoteselosteita (Environmental Product Declarations, EPD).

(15)

Tarpeen vaatiessa olisi rohkaistava yhdenmukaisten normien käyttämistä rakennusalan tuotteiden suoritusluokkien määrittämisessä siten, että otetaan huomioon tiettyjen rakennuskohteiden perusvaatimusten eri tasot sekä eroavaisuudet jäsenvaltioiden ilmastollisissa, geologisissa ja maantieteellisissä sekä muissa olosuhteissa. Jos komissio ei ole jo vahvistanut mainittuja luokkia, eurooppalaiset standardointielimet olisi valtuutettava vahvistamaan mainittuja luokkia yhdenmukaistetuissa standardeissa tarkistetun toimeksiannon perusteella.

(16)

Perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasot, jotka rakennusalan tuotteiden on täytettävä jäsenvaltioissa, olisi tarpeen mukaan vahvistettava yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä niin, että otetaan huomioon tiettyjen rakennuskohteiden perusvaatimusten eri tasot sekä eroavaisuudet jäsenvaltioiden ilmastollisissa, geologisissa ja maantieteellisissä sekä muissa olosuhteissa.

(17)

Euroopan standardointikomitea (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (Cenelec) tunnustetaan toimivaltaisiksi organisaatioiksi vahvistamaan yhdenmukaistettuja standardeja komission ja näiden kahden organisaation välisestä yhteistyöstä 28 päivänä maaliskuuta 2003 annettujen yleisten suuntaviivojen (7) mukaisesti.

(18)

Yhdenmukaistettujen standardien olisi tarjottava asianmukaiset välineet rakennustuotteiden perusominaisuuksiin liittyvän suoritustason yhdenmukaistettua arviointia varten. Yhdenmukaistetut standardit olisi vahvistettava komission hyväksymien, rakennusalan tuotteiden asianmukaiset ryhmät kattavien toimeksiantojen perusteella teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (8) 6 artiklan mukaisesti. Komission olisi ryhdyttävä toimiin yhdenmukaisten standardien kattamien tuotteiden määrän lisäämiseksi.

(19)

On tarpeen, että rakennusalan tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja käyttöön osallistuvien tärkeimpien ammattialojen edustuselimet osallistuvat eurooppalaisiin teknisiin elimiin, jotta varmistetaan niiden toimivan tasapuolisesti ja avoimesti sekä varmistetaan markkinoiden tehokkuus.

(20)

Jotta varmistetaan valmistajan antamien tietojen ymmärrettävyys, suoritustasoilmoitus on laadittava yhdellä tai useammalla sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa tuote saatetaan markkinoille. Jos jäsenvaltiolla on useampia virallisia kieliä, suoritustasoilmoituksen laatimiskieli olisi valittava vastaanottajan suostumuksella.

(21)

Direktiivin 89/106/ETY mukaisia menettelyjä, joilla arvioidaan yhdenmukaistettujen standardien piiriin kuulumattomien rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksiin liittyvää suoritustasoa, olisi yksinkertaistettava, jotta niistä tulisi avoimempia ja jotta vähennettäisiin rakennusalan tuotteiden valmistajille koituvia kustannuksia.

(22)

Jotta rakennusalan tuotteiden valmistajat ja tuojat voisivat laatia suoritustasoilmoituksen sellaisista rakennusalan tuotteista, joita mikään yhdenmukaistettu standardi ei kata tai ei kata kokonaan , on tarpeen säätää eurooppalaisesta teknisestä arvioinnista.

(23)

Rakennusalan tuotteiden valmistajilla ja tuojilla pitäisi olla mahdollisuus pyytää eurooppalaisen teknisen arvioinnin suorittamista tuotteilleen direktiivin 89/106/ETY nojalla vahvistettujen eurooppalaista teknistä hyväksymistä koskevien suuntaviivojen perusteella. Sen vuoksi näiden suuntaviivojen hyväksyttävyys eurooppalaisina arviointiasiakirjoina olisi varmistettava jatkossakin.

(24)

Eurooppalaisten arviointiasiakirjojen ▐ laatiminen ja eurooppalaisen teknisen arvioinnin antaminen olisi annettava jäsenvaltioiden nimeämien teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten tehtäväksi. Sen varmistamiseksi, että teknisestä arvioinnista vastaavilla laitoksilla on tarvittava pätevyys näiden tehtävien suorittamiseen, niiden nimeämistä koskevat vaatimukset olisi asetettava yhteisön tasolla. Sen vuoksi on tarpeen säätää myös säännöllisistä arvioinneista, joita muiden jäsenvaltioiden teknisestä arvioinnista vastaavat laitokset suorittavat teknisestä arvioinnista vastaaville laitoksille.

(25)

Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten olisi luotava organisaatio, joka koordinoi eurooppalaisten arviointiasiakirjojen ▐ laatimiseen ja eurooppalaisten teknisten arviointien antamiseen liittyviä menettelyjä ja takaa niiden avoimuuden . Organisaation pitäisi erityisesti varmistaa valmistajien hyvä tiedonsaanti ja tarvittaessa teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen työryhmien järjestämä kuuleminen valmistajan nimeämän riippumattoman tieteellisen asiantuntijan ja/tai toimialajärjestön kanssa .

(26)

Perusominaisuuksien osalta olisi erotettava ominaisuudet, joiden vähimmäisvaatimukset komissio vahvistaa suoritustason tai suoritustason luokan osalta asianmukaisessa komiteamenettelyssä, ja ominaisuudet, joita sovelletaan riippumatta siitä, missä rakennustuote saatetaan markkinoille.

(27)

Kun saatetaan markkinoille rakennusalan tuotteita, jotka kuuluvat yhdenmukaistettujen standardien piiriin tai joille on annettu eurooppalainen tekninen arviointi, oheen olisi liitettävä tuotteen perusominaisuuksien suoritustasoa koskeva ilmoitus asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisesti.

(28)

On tarpeen säätää yksinkertaistetuista menettelyistä suoritustasoilmoitusten laatimiselle, jotta kevennetään pk-yritysten ja varsinkin mikroyritysten taloudellista rasitetta.

(29)

Jotta varmistetaan suoritustasoilmoituksen tarkkuus ja luotettavuus, rakennusalan tuotteen suoritustaso olisi arvioitava ja sen tuotantoa tehtaassa valvottava asianmukaisella rakennusalan tuotteen suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmällä.

(30)

Kun otetaan huomioon rakennusalan tuotteiden erityispiirteet ja niiden arviointijärjestelmän erityiset painopisteet, päätöksessä N:o 768/2008/EY säädetyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja esitetyt moduulit eivät sovellu näihin tuotteisiin. Sen vuoksi olisi luotava erityisiä menetelmiä rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksiin liittyvän suoritustason vakauden arvioimiseksi ja varmentamiseksi.

(31)

Koska rakennusalan tuotteiden CE-merkinnällä on erilainen merkitys verrattuna asetuksessa (EY) N:o 765/2008 säädettyihin yleisiin periaatteisiin, olisi annettava erityissäännöksiä, joilla varmistetaan selvästi velvoite kiinnittää CE-merkintä rakennusalan tuotteisiin ja sen kiinnittämiseen liittyvät seuraukset.

(32)

Kun rakennustuotteeseen kiinnitetään tai on kiinnitetty CE-merkintä, valmistaja , valtuutettu edustaja tai tuoja ottaa vastuun siitä, että tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen.

(33)

CE-merkintä olisi kiinnitettävä kaikkiin rakennusalan tuotteisiin, joista valmistaja on laatinut suoritustasoilmoituksen tämän asetuksen mukaisesti. ▐

(34)

CE-merkinnän pitäisi olla ainoa merkintä, joka todistaa rakennusalan tuotteen olevan ilmoitetun suoritustason ja sovellettavan yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen. Muita merkintöjä voidaan kuitenkin käyttää, jos ne parantavat rakennusalan tuotteiden käyttäjien suojaa eivätkä kuulu yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan.

(35)

Sellaisten rakennusalan tuotteiden tarpeettoman testauksen välttämiseksi, joiden suoritustaso on jo riittävästi osoitettu aiemmilla luotettavilla testituloksilla tai muilla tiedoilla, valmistajalle olisi annettava mahdollisuus ilmoittaa tietty suoritustason luokka ilman testejä tai ilman lisätestejä yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä tai komission päätöksessä vahvistetuin ehdoin.

(36)

Jotta vältettäisiin jo tehtyjen testien toistaminen, rakennusalan tuotteen valmistajalle olisi annettava mahdollisuus käyttää kolmannen osapuolen saamia testituloksia.

(37)

Tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyvien kustannusten alentamiseksi erityisesti mikroyritysten osalta on tarpeen säätää yksinkertaistetuista suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusmenettelyistä, kun kyseisiin tuotteisiin ei liity merkittäviä turvallisuusnäkökohtia.

(38)

Jotta taataan markkinoiden tehokas valvonta ja korkeatasoinen kuluttajansuoja, on tärkeää, että yksinkertaistettuja menettelyjä, joiden mukaisesti tietty suoritustaso tai suoritustason luokka voidaan ilmoittaa ilman testejä tai ilman lisätestejä, ei sovelleta tuojiin, jotka saattavat tuotteen markkinoille nimellään tai tuotemerkillään tai muuttavat markkinoille jo saatettua rakennusalan tuotetta niin, että se saattaa vaikuttaa ilmoitetun suoritustason mukaisuuteen. Tämä koskee aiempien luotettavien testitulosten tai muiden tietojen käyttöä ja kolmannen osapuolen saamien testitulosten käyttöä. Se koskee myös yksinkertaistettua menettelyä, jota sovelletaan mikroyrityksiin.

(39)

Yksittäin suunniteltujen ja valmistettujen rakennusalan tuotteiden osalta valmistajalle olisi annettava mahdollisuus käyttää yksinkertaistettuja suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusmenettelyjä, kun voidaan osoittaa, että markkinoille saatettu tuote on sovellettavien säännösten mukainen.

(40)

On tärkeää varmistaa kansallisten teknisten määräysten saatavuus, jotta yritykset ja erityisesti pk-yritykset voivat koota luotettavat ja tarkat tiedot sen jäsenvaltion voimassa olevasta lainsäädännöstä, jossa tuotteita on tarkoitus pitää kaupan. Tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 764/2008  (9) perustettujen tuoteyhteyspisteiden pitäisi näin ollen antaa tietoa myös säännöistä, joita sovelletaan tietyn tyyppisten rakennusalan tuotteiden rakennuskohteeseen liittämiseen, kokoamiseen tai asentamiseen. Niiden olisi myös voitava antaa valmistajille kaikki tiedot käytettävissä olevista muutoksenhakumenettelyistä, mikäli valmistajan yhden tai useamman tuotteen CE-merkinnän hankinnan ehdot riitautetaan, ja erityisesti asianmukaisista muutoksenhakumenettelyistä arvioinnin jälkeen tehtyjen päätösten osalta.

(41)

Yhteisön yhdenmukaistetun lainsäädännön tasapuolisen ja johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi harjoitettava tehokasta markkinavalvontaa. ║ Asetuksessa (EY) N:o 765/2008 säädetään tällaisen markkinavalvonnan toimintaa koskevista perusedellytyksistä.

(42)

Jäsenvaltioiden vastuu turvallisuudesta, terveydestä ja muista seikoista, jotka kuuluvat rakennuskohteen perusvaatimuksiin sen alueella, tulisi tunnustaa asianmukaiset suojatoimenpiteet tarjoavalla suojalausekkeella.

(43)

Koska on tarpeen varmistaa, että rakennusalan tuotteiden suoritustason vakauden arviointi- ja varmennuslaitosten suoritustaso on yhdenmukainen koko yhteisössä, ja koska kaikkien tällaisten laitosten olisi suoritettava tehtävänsä samantasoisesti ja terveen kilpailun edellytysten mukaisesti, sellaisille suoritustason arviointilaitoksille, jotka haluavat tässä asetuksessa tarkoitetuiksi ilmoitetuiksi laitoksiksi, olisi asetettava vaatimuksia. Lisäksi olisi säädettävä näitä laitoksia koskevan riittävän tiedon saannista ja niiden valvonnasta.

(44)

Jotta varmistetaan yhtenäinen laatutaso rakennusalan tuotteiden suoritustason vakauden arvioinnissa ja varmennuksessa, on myös tarpeen säätää vaatimuksista, joita sovelletaan viranomaisiin, jotka vastaavat näitä tehtäviä hoitavien laitosten ilmoittamisesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

(45)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitetta, joka on rakennusalan tuotteiden sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan saavuttaminen asettamalla yhdenmukaistettuja teknisiä eritelmiä, joilla ilmaistaan rakennusalan tuotteiden suoritustaso, ║ vaan se voidaan toiminnan laajuus ja vaikutukset huomioon ottaen saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(46)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (10) mukaisesti.

(47)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa edellytykset, joilla suoritustasoilmoitus voidaan asettaa saataville internetsivulle, määrittää sen kauden pituus, jonka aikana valmistajien, tuojien ja jakelijoiden on pidettävä tekniset asiakirjat ja suoritustasoilmoitus saatavilla, vahvistaa rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasoluokat, vahvistaa ilmoitetun suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, jota sovelletaan kuhunkin rakennusalan tuotteeseen tai tuoteryhmään, vahvistaa eurooppalaisen teknisen arvioinnin malli, vahvistaa menettelyt teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten arvioimiseksi ja muuttaa liitteitä I–VI. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(48)

Olisi otettava huomioon yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien määrittämiseksi myönnetyt voimassa olevat toimeksiannot. CEN:in olisi laadittava standardeja perusvaatimuksen 7 ”Luonnonvarojen kestävä käyttö” selventämiseksi.

(49)

Perusvaatimuksessa 7 olisi otettava huomioon rakennuskohteen, sen materiaalien ja osien kierrätettävyys purkamisen jälkeen, rakennuskohteen kestävyys ja ympäristöystävällisten raaka-aineiden ja uusiomateriaalien käyttö rakennuskohteessa,

(50)

Koska tarvitaan tietty aika sen varmistamiseksi, että puitteet tämän asetuksen moitteetonta toimintaa varten ovat käytössä, sen soveltamista olisi lykättävä lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten, ilmoittamisesta vastaavien viranomaisten ja ilmoitettujen laitosten nimeämistä, teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation perustamista sekä pysyvän komitean perustamista,

(51)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä sidosryhmien kanssa käynnistettävä tiedotuskampanjoita, jotta rakennusalalle ja erityisesti taloudellisille toimijoille ja käyttäjille annetaan tietoa yhteisen teknisen kielen luomisesta, vastuiden jaosta yksittäisten taloudellisten toimijoiden kesken, CE-merkinnän kiinnittämisestä rakennusalan tuotteisiin, rakennuskohdetta koskevien perusvaatimusten tarkistamisesta sekä suoritustason vakauden arviointi- ja varmentamisjärjestelmistä.

(52)

Komission olisi vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotus Euroopan standardointijärjestelmän tarkistamisesta, jotta lisätään järjestelmän avoimuutta kokonaisuudessaan, varmistetaan ennen kaikkea sidosryhmien tasapainoinen edustus Euroopan standardointielinten teknisissä komiteoissa ja estetään eturistiriitojen syntyminen niiden kesken. Samaan aikaan olisi toteutettava toimia, joilla nopeutetaan eurooppalaisten standardien hyväksymistä sekä niiden ja erityisesti pk-yrityksille annettavien ohjeiden kääntämistä kaikille Euroopan unionin virallisille kielille.

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään rakennusalan tuotteiden kaupan pitämisen ehdoista vahvistamalla säännöt rakennusalan tuotteisiin liittyvien perusominaisuuksien suoritustason ilmaisutavoista sekä CE-merkinnän käyttämisestä näissä tuotteissa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa

1)

”rakennusalan tuotteilla” tarkoitetaan tuotteita tai sarjoja, jotka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäviksi pysyvinä osina rakennuskohteissa tai niiden osissa niin, että tuotteen purkaminen heikentää rakennuskohteen suoritustasoa ja tuotteen purkaminen tai korvaaminen on rakennustoimintaa

2)

”tuotteella, joka ei kuulu tai ei kokonaan kuulu yhdenmukaistetun standardin piiriin”, tarkoitetaan rakennusalan tuotetta, jonka perusominaisuuksia ja suorituskykyä ei voida täydellisesti arvioida olemassa olevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, muun muassa koska

a)

tuote ei kuulu minkään yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan,

b)

tuote ei vastaa yhtä tai useampaa yhdenmukaistettuun standardiin sisältyvää ominaisuuden määritelmää,

c)

mikään yhdenmukaistettu standardi ei kata asianmukaisesti tuotteen yhtä tai useampaa perusominaisuutta, tai

d)

yksi tai useampi tuotteen suorituskyvyn arvioimiseen tarvittava testausmenetelmä puuttuu tai ei ole sovellettavissa

3)

”rakennuskohteella” tarkoitetaan sekä talon- että maa- ja vesirakennustöitä

4)

”perusominaisuuksilla” tarkoitetaan rakennusalan tuotteen niitä ominaisuuksia, jotka liittyvät liitteessä I vahvistettuihin rakennuskohdetta koskeviin perusvaatimuksiin . Yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä vahvistettujen perusominaisuuksien osalta tehdään seuraava erottelu:

a)

ominaisuudet, joita on voimassa siellä, missä valmistaja tai tuoja aikoo saattaa tuotteen markkinoille; ja

b)

ominaisuudet, jotka on ilmoitettava riippumatta siitä, missä tuote saatetaan markkinoille ja joiden vähimmäisvaatimukset eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat komission ja 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pysyvän rakennusalan komitean suostumuksella suoritustason tai suoritustason luokan osalta kullekin liitteessä V olevassa taulukossa 1 esitetylle tuoteryhmälle sekä käyttötarkoituksittain.

Kun se on asianmukaista, komissio vahvistaa kullekin liitteessä V olevassa taulukossa 1 esitetylle tuoteryhmälle 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetut ominaisuudet; ne koskevat muun muassa yleisiä kysymyksiä, kuten ympäristö, turvallisuus ja mahdollisten terveyshaittojen arviointi rakennusalan tuotteen koko elinkaaren ajan

5)

”rakennusalan tuotteen suoritustasolla'”tarkoitetaan yksittäiseen perusominaisuuteen viittaavaa suoritusta, joka ilmaistaan arvona, tasona, luokkana tai kynnysarvona tai kuvauksen muodossa

6)

”kynnystasolla” tarkoitetaan tuotteen vähimmäissuoritusarvoa. Kynnystaso voi olla luonteeltaan tekninen tai sääntelyyn liittyvä, ja sitä voidaan soveltaa yhteen tai useampaan ominaisuuteen

7)

”luokalla” tarkoitetaan tuotteen suoritustason vaihtelualaa, jonka vähimmäis- ja enimmäissuoritusarvo rajaavat. Luokkaa voidaan soveltaa yhteen perusominaisuuteen tai kaikkiin perusominaisuuksiin

8)

”yhdenmukaistetuilla teknisillä eritelmillä” tarkoitetaan yhdenmukaistettuja standardeja ja eurooppalaisia arviointiasiakirjoja

9)

”eurooppalaisella teknisellä arvioinnilla” tarkoitetaan eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan perustuvaa arviointia, joka on varattu rakennusalan tuotteille, jotka eivät kuulu tai eivät täysin kuulu yhdenmukaistetun standardin piiriin

10)

”yhdenmukaistetulla standardilla” tarkoitetaan direktiivin 98/34/EY liitteessä I luetellun jonkin eurooppalaisen standardointielimen kyseisen direktiivin 6 artiklan mukaisesti komission esittämän pyynnön perusteella vahvistamaa standardia

11)

”eurooppalaisella arviointiasiakirjalla” tarkoitetaan teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation hyväksymää asiakirjaa , joka koskee tuotetta, joka ei kuulu tai ei täysin kuulu yhdenmukaistetun standardin piiriin

12)

”talouden toimijoilla” tarkoitetaan valmistajia, tuojia, jakelijoita ja valtuutettuja edustajia

13)

”valmistajalla” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai valmistuttaa rakennusalan tuotetta omalla nimellään tai tavaramerkillään

14)

”tuojalla” tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan rakennusalan tuotteen yhteisön markkinoille

15)

”jakelijalla” tarkoitetaan toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista tai oikeushenkilöä, ei kuitenkaan valmistajaa tai tuojaa, joka asettaa rakennusalan tuotteen saataville markkinoilla

16)

”valtuutetulla edustajalla” tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on saanut valmistajalta valtuutuksen toimia tämän puolesta erityisissä tehtävissä

17)

”asettamisella saataville markkinoilla” tarkoitetaan rakennusalan tuotteen toimittamista yhteisön markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta ; tämä ei koske

a)

tuotteita, jotka on muunnettu rakennuskohteessa käyttäjän toimesta omaa käyttöä varten ja omaan ammattitoimintaan liittyen

b)

tuotteita, jotka on valmistettu rakennuskohteessa ja/tai sen ulkopuolella ja sisällytetty valmistajan toimesta rakennuskohteeseen ilman, että se saatetaan markkinoille

18)

”markkinoille saattamisella” tarkoitetaan rakennusalan tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla

19)

”markkinoilta poistamisella” tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan rakennusalan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla

20)

”palautusmenettelyllä” tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada markkinoille jo asetetut rakennusalan tuotteet takaisin

21)

”akkreditoinnilla” tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EY) N:o 765/2008

22)

”käyttäjällä” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa rakennusalan tuotteen turvallisesta liittämisestä rakennuskohteeseen

23)

”teknisestä arvioinnista vastaavalla laitoksella” tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää laitosta, jonka tehtävänä on osallistua eurooppalaisten arviointiasiakirjojen kehittämiseen ja arvioida sellaisten rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksien suoritustasoa, jotka eivät kuulu tai eivät täysin kuulu yhdenmukaistetun standardin piiriin liitteessä V mainituilla tuotealoilla

24)

”tuotetyypillä” tarkoitetaan suoritustasoa rakennusalan tuotteessa, joka on tuotettu käyttäen tiettyä raaka-aineyhdistelmää tai muita elementtejä tietyssä tuotantoprosessissa

25)

”sisäisellä tuotannonvalvonnalla” tarkoitetaan valmistajan suorittamaa jatkuvaa ▐tuotannonvalvontaa , jolla varmistetaan, että rakennusalan tuotteen valmistus ja valmistettu tuote ovat teknisten eritelmien mukaisia

26)

”mikroyrityksillä” tarkoitetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY  (11) määriteltyjä mikroyrityksiä

27)

”elinkaarella” tarkoitetaan tuotteen peräkkäisiä ja toisiinsa liittyviä käyttöiän vaiheita raaka-aineen hankinnasta tai luonnonvaroista saamisesta loppusijoitukseen

28)

”sarjalla” tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu vähintään kahdesta erillisestä osasta, jotka on yhdistettävä toisiinsa, jotta ne voidaan pysyvästi asentaa rakennuskohteeseen, jotta niistä voi tulla ”koottu järjestelmä”.

3 artikla

Rakennuskohdetta koskevat perusvaatimukset ja tuotteen perusominaisuudet

║ Rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksista säädetään rakennuskohteen perusvaatimuksiin liittyvissä yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä, jotka vahvistetaan liitteessä I.

II LUKU

Suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä

4 artikla

Suoritustasoilmoituksen laatimista koskevat ehdot

1.   Saattaessaan rakennusalan tuotteen markkinoille valmistajan tai tuojan on tehtävä suoritustasoilmoitus, jos yksi seuraavista ehdoista täyttyy :

a)

rakennusalan tuote kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin ▐;

b)

rakennusalan tuotteelle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi.

2.   Jäsenvaltioiden on pidettävä valmistajan tai tuojan laatimaa suoritustasoilmoitusta tarkkana ja luotettavana.

5 artikla

Suoritustasoilmoituksen sisältö

1.   Suoritustasoilmoituksessa on ilmoitettava rakennusalan tuotteen 2 artiklan 4 kohdassa säädettyyn kahteen perusominaisuustyyppiin liittyvä suoritustaso asianmukaisten yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaisesti.

2.   Suoritustasoilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

tuotetyyppi, jota varten se on laadittu

b)

yksityiskohtainen luettelo ▐ rakennusalan tuotteen perusominaisuuksista, jotka on annettu yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä , sekä jokaisesta perusominaisuudesta joko ilmoitettu suoritustason määrä, luokka tai taso taikka vahvistus siitä, että ”suoritustasoa ei määritelty”

c)

sen yhdenmukaistetun standardin, eurooppalaisen arviointiasiakirjan tai teknisen erityisasiakirjan viitenumero ja otsikko , jota on käytetty kunkin perusominaisuuden arviointiin

d)

yleinen aiottu käyttötarkoitus, joka on vahvistettu yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä

e)

käytetyn suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusmenetelmän yksityiskohdat; jos sovellettava suoritustason arviointijärjestelmä on korvattu 27 tai 28 artiklassa tarkoitetulla yksinkertaistetulla menettelyllä, valmistajan on tehtävä seuraava ilmoitus: ”STD – Yksinkertaistettu menettely”

f)

tiedot rakennusalan tuotteessa olevista liitteessä IV tarkoitetuista vaarallisista aineista sekä yksityiskohdat vaarallisista aineista, joista on tehtävä ilmoitus yhteisön muiden yhdenmukaistamissääntöjen nojalla.

6 artikla

Suoritustasoilmoituksen muoto

1.    Kunkin markkinoilla saataville asetetun tuotteen suoritustasoilmoitus on toimitettava paperiversiona tai lähetettävä sähköisesti .

Jos kuitenkin erä samaa tuotetta toimitetaan yhdelle käyttäjälle, siihen voidaan liittää vain yksi kappale suoritustasoilmoituksesta.

2.    Valmistajan on lähetettävä suoritustasoilmoitus paperiversiona, jos vastaanottaja sitä pyytää .

3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, suoritustasoilmoituksen sisältö voidaan asettaa saataville verkkosivulla komission vahvistamien edellytysten mukaisesti.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ║ täydentämällä sitä, hyväksytään51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.   Suoritustasoilmoitus on laadittava käyttäen liitteessä III esitettyä mallia yhdellä tai useammalla sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa tuote saatetaan markkinoille .

7 artikla

CE-merkinnän käyttö

1.   CE-merkintä on kiinnitettävä ▐ niihin rakennusalan tuotteisiin, joista valmistaja on laatinut suoritustasoilmoituksen 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti. Jos suoritustasoilmoitusta ei ole, CE-merkintää ei voida kiinnittää.

Jos valmistaja ei ole laatinut suoritustasoilmoitusta 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti, CE-merkintää ei saa kiinnittää rakennusalan tuotteeseen.

Kun rakennusalan tuotteeseen kiinnitetään tai on kiinnitetty CE-merkintä, valmistaja tai tarvittaessa tuoja ottaa vastuun siitä, että tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen.

2.   CE-merkintä on ainoa merkintä, joka todistaa rakennusalan tuotteen olevan ilmoitetun suoritustason mukainen.

Jäsenvaltiot eivät saa ottaa käyttöön kansallisia toimenpiteitä tai niiden on poistettava kaikki viittaukset muihin vaatimustenmukaisuusmerkintöihin kuin CE-merkintään.

3.   Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai estää alueellaan tai vastuuseensa kuuluvilla aloilla CE-merkinnällä varustettujen rakennusalan tuotteiden asettamista saataville markkinoilla tai käyttämistä, jos käyttöä koskevat vaatimukset kyseisessä jäsenvaltiossa vastaavat ilmoitettua suoritustasoa.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkiset laitokset taikka monopoliasemansa tai julkisen palvelutehtävänsä nojalla julkisena yrityksenä tai julkisena laitoksena toimivat yksityiset elimet eivät kiellä tai estä CE-merkinnällä varustettujen rakennusalan tuotteiden käyttöä, jos käyttöä koskevat vaatimukset kyseisessä jäsenvaltiossa vastaavat ilmoitettua suoritustasoa.

8 artikla

CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja ehdot

1.   CE-merkintään sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklassa annettuja yleisiä periaatteita.

2.   CE-merkintä on kiinnitettävä rakennusalan tuotteeseen tai sen arvokilpeen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. ▐

3.   CE-merkinnän perään on merkittävä ▐ valmistajan nimi tai tunnusmerkki sekä rakennusalan tuotteen yksilöllinen tunnistenumero ▐.

4.   CE-merkintä on kiinnitettävä ennen rakennusalan tuotteen markkinoille saattamista. Siihen voidaan liittää kuvamerkki tai muuta tietoa, joka liittyy erityisriskiin tai -käyttöön.

5.     Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä varmistettava CE-merkintää koskevan järjestelmän moitteeton soveltaminen ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista, mukaan luettuna vakavia rikkomistapauksia koskevat rikosoikeudelliset seuraamukset. Seuraamukset on suhteutettava rikkomuksen vakavuuteen.

9 artikla

Tuoteyhteyspisteet

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 764/2008 mukaisesti perustetut tuoteyhteyspisteet tarjoavat avoimia ja helposti ymmärrettäviä käsitteitä sisältävät tiedot myös

a)

teknisistä säännöistä tai säännöksistä, joita sovelletaan tietyn tyyppisen rakennusalan tuotteen rakennuskohteeseen liittämiseen, kokoamiseen tai asentamiseen kyseisen jäsenvaltion alueella ;

b)

tarvittaessa valmistajien käytettävissä olevista muutoksenhakumahdollisuuksista, mikäli valmistajat haluavat riitauttaa yhden tai useamman tuotteensa CE-merkinnän hankintaan liittyvät ehdot, ja erityisesti asianmukaisista muutoksenhakumenettelyistä arvioinnin jälkeen tehtyjen päätösten osalta.

Tuoteyhteyspisteiden on oltava riippumattomia kaikista elimistä ja organisaatioista, jotka ovat mukana CE-merkinnän saantimenettelyssä. Komissio laatii yhteyspisteiden tehtävää ja vastuuta koskevat suuntaviivat, jotka 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea hyväksyy.

III LUKU

Talouden toimijoiden velvollisuudet

10 artikla

Valmistajien velvollisuudet

1.   Valmistajien on laadittava vaaditut tekniset asiakirjat, joissa kuvataan kaikki asiaa koskevat tekijät, jotka liittyvät sovellettavaan ilmoitetun suoritustason todistamiseen.

Valmistajien on laadittava suoritustasoilmoitus 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti ja kiinnitettävä CE-merkintä 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2.   Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja suoritustasoilmoitus komission määrittämän kauden ajan kunkin rakennusalan tuoteryhmän osalta sen perusteella, mikä on tuotteen odotettu käyttöikä ja sen asema rakennuskohteessa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ║ täydentämällä sitä, hyväksytään51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Valmistajien on varmistettava, että käytössä on menettelyt, jotta sarjatuotannossa voidaan säilyttää ilmoitettu suoritustaso. Muutokset tuotetyypissä ja sovellettavissa yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä on otettava riittävällä tavalla huomioon.

4.   Valmistajien on varmistettava, että heidän tuotteisiinsa on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai ▐ että vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

5.   Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity kauppanimensä tai tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, rakennusalan tuotteessa tai ▐ tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

6.   Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että rakennusalan tuote, jonka he ovat saattaneet markkinoille, ei ole ilmoitetun suoritustason mukainen, on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta ja palauttamiseksi loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän on viipymättä tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, joissa he asettivat rakennusalan tuotteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

7.   Valmistajien on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten perustellusta pyynnöstä annettava niille kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennusalan tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen. Heidän on tehtävä kyseisten viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään välttämään heidän markkinoille saattamiensa rakennusalan tuotteiden aiheuttamat riskit.

11 artikla

Valtuutetut edustajat

1.   Valmistajat voivat nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutetun edustajan.

Teknisten asiakirjojen laatiminen ei saa kuulua osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

2.   Jos valmistaja on nimittänyt valtuutetun edustajan, tämän on suoritettava vähintään seuraavat tehtävät:

a)

pidettävä suoritustasoilmoitus ja tekniset asiakirjat kansallisten valvontaviranomaisten saatavilla 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ajan

b)

annettava pyynnöstä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen

c)

tehtävä toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään välttämään edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien rakennusalan tuotteiden aiheuttamat riskit.

12 artikla

Tuojien velvollisuudet

1.   Kun tuojat saattavat rakennusalan tuotteen yhteisön markkinoille, heidän on toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen tämän asetuksen vaatimusten suhteen.

2.   Ennen rakennusalan tuotteen markkinoille saattamista tuojien on varmistettava, että valmistaja on arvioinut ja varmentanut ilmoitetun suoritustason vakauden. Tuojien on varmistettava, että valmistaja on laatinut 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat. Tuojien on laadittava suoritustasoilmoitus 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti. Heidän on myös varmistettava, että tuotteessa on vaadittu CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jos tuoja katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että rakennusalan tuote ei ole ilmoitetun suoritustason mukainen, hän ei saa saattaa rakennusalan tuotetta markkinoille ennen kuin se on mukaan liitetyn suoritustasoilmoituksen mukainen tai ennen kuin suoritustasoilmoitus on korjattu.

3.   Tuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity kauppanimensä tai tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, rakennusalan tuotteessa tai jos se ei ole mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

4.   Tuojien on varmistettava, että kun rakennusalan tuote on niiden vastuulla, varastointi- tai kuljetusolot eivät vaaranna sen ilmoitetun suoritustason mukaisuutta.

5.   Tuojien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että rakennusalan tuote, jonka he ovat saattaneet markkinoille, ei ole ilmoitetun suoritustason mukainen, on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta ja palauttamiseksi loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän on viipymättä tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, joissa he asettivat rakennusalan tuotteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

6.   Tuojien on pidettävä 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ajan suoritustasoilmoitus markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

7.   Tuojien on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten perustellusta pyynnöstä annettava niille kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennusalan tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen. Heidän on tehtävä kyseisten viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään välttämään heidän markkinoille saattamiensa rakennusalan tuotteiden aiheuttamat riskit.

13 artikla

Jakelijoiden velvollisuudet

1.   Kun jakelijat asettavat tuotteen saataville markkinoilla, heidän on toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen tämän asetuksen vaatimusten suhteen.

2.   Ennen rakennusalan tuotteen asettamista saataville markkinoilla jakelijoiden on varmistettava, että tuotteessa on vaadittu CE-merkintä ja siihen on liitetty tässä asetuksessa vaaditut asiakirjat sekä ohjeet ja turvallisuustiedot käyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä siinä jäsenvaltiossa, jossa tuote on asetettu saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja tuoja ovat noudattaneet 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa sekä 12 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jos jakelija katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että rakennusalan tuote ei ole ilmoitetun suoritustason mukainen, hän saa asettaa rakennusalan tuotteen saataville markkinoilla vasta kun se on mukaan liitetyn suoritustasoilmoituksen mukainen tai kun suoritustasoilmoitus on korjattu. Jakelijan on ilmoitettava valmistajalle tai tuojalle sekä markkinavalvontaviranomaisille, jos tuote aiheuttaa riskin.

3.   Jakelijoiden on varmistettava, että kun rakennusalan tuote on niiden vastuulla, varastointi- tai kuljetusolot eivät vaaranna sen ilmoitetun suoritustason mukaisuutta.

4.   Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että rakennusalan tuote, jonka he ovat asettaneet saataville markkinoilla, ei ole ilmoitetun suoritustason mukainen, on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta ja palauttamiseksi loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän on viipymättä tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, joissa he asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

5.   Jakelijoiden on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten perustellusta pyynnöstä annettava niille kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennusalan tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen. Heidän on tehtävä kyseisten viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään välttämään heidän markkinoilla saataville asettamiensa rakennusalan tuotteiden aiheuttamat riskit.

14 artikla

Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan tuojiin ja jakelijoihin

Tuojaa tai jakelijaa pidetään tässä asetuksessa tarkoitettuna valmistajana, kun hän asettaa tuotteen markkinoille nimellään tai tuotemerkillään tai muuttaa markkinoille jo saatettua rakennusalan tuotetta niin, että se saattaa vaikuttaa ilmoitetun suoritustason mukaisuuteen, minkä vuoksi häneen sovelletaan 10 artiklan mukaisia valmistajan velvollisuuksia.

15 artikla

Talouden toimijoiden tunnistetiedot

Talouden toimijoiden on pystyttävä pyynnöstä esittämään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ajan seuraavien toimijoiden tunnistetiedot markkinavalvontaviranomaisille:

a)

kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet heille tuotetta

b)

kaikki talouden toimijat, joille he ovat toimittaneet tuotetta.

IV LUKU

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät

16 artikla

Yhdenmukaistetut standardit

1.   Direktiivin 98/34/EY liitteessä I luetellut eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistetut standardit kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti komission sekä kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pysyvän rakennusalan komitean esittämien pyyntöjen perusteella.

Eurooppalaiset standardointielimet takaavat tässä yhteydessä, että millään alan toimijaryhmällä ei ole yli 25 prosentin edustusta teknisessä komiteassa tai työryhmässä. Jos yksi tai useampi toimijaryhmä ei kykene osallistumaan tai jättää osallistumatta työryhmään, vaatimus voidaan arvioida kaikkien osallistujien suostumuksella.

2.   Yhdenmukaistetuissa standardeissa on esitettävä menetelmät ja kriteerit, joilla arvioidaan rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksien suoritustaso ja niiden kestävyys .

Yhdenmukaistetuissa standardeissa on ilmoitettava tarvittaessa yleinen aiottu käyttötarkoitus; niiden on sisällettävä myös ominaisuudet, joiden vähimmäisvaatimukset komissio vahvistaa 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen suoritustason tai suoritustason luokan osalta kullekin liitteessä V olevassa taulukossa 1 esitetylle tuoteryhmälle sekä käyttötarkoituksittain.

Yhdenmukaistetuissa standardeissa on tarpeen mukaan esitettävä menetelmiä, jotka ovat vähemmän työläitä kuin testaus ja joilla arvioidaan rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksien suoritustaso.

3.   Eurooppalaiset standardointielimet määrittävät yhdenmukaistetuissa standardeissa sovellettavan sisäisen tuotannonvalvonnan, jossa otetaan huomioon kyseessä olevan rakennusalan tuotteen valmistusprosessin erityisedellytykset.

4.   Komissio arvioi, ovatko eurooppalaisten standardointielinten laatimat yhdenmukaistetut standardit asianomaisen toimeksiannon mukaiset.

Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä viiteluettelon yhdenmukaistetuista standardeista, jotka ovat asianomaisten toimeksiantojen mukaiset, ja vahvistaa näiden standardien soveltamispäivämäärät.

Komissio julkaisee luetteloon tehtävät päivitykset.

17 artikla

Virallinen vastalause yhdenmukaistettuja standardeja vastaan

1.   Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä asiaankuuluvassa toimeksiannossa esitettyjä vaatimuksia, komissio tai asianomainen jäsenvaltio antaa asian direktiivin 98/34/EY 5 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean käsiteltäväksi ja esittää perustelunsa. Komitea antaa lausuntonsa viipymättä kuultuaan asianomaisia eurooppalaisia standardointielimiä.

2.   Komissio voi komitean lausunnon perusteella päättää, että viittaus tai viitetieto kyseiseen yhdenmukaistettuun standardiin julkaistaan, ettei sitä julkaista, että se julkaistaan varauksin, että se säilytetään ennallaan tai rajoituksin Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai että se poistetaan Euroopan unionin virallisesta lehdestä.

3.   Komissio ilmoittaa asiasta asianomaiselle eurooppalaiselle standardointielimelle ja tarvittaessa pyytää kyseisten yhdenmukaistettujen standardien tai yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien tarkistusta.

4.     Kun eurooppalainen standardointielin on hyväksynyt yhdenmukaistetun standardin, 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea voi ottaa vastuulleen kaikki varmennukset siitä, että standardi täyttää komission tai jäsenvaltion toimeksiannossa vahvistetut vaatimukset.

18 ║ artikla

Suoritustasoluokat

1.   Komissio voi vahvistaa rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksiin liittyviä suoritustasoluokkia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ║ täydentämälläsitä, hyväksytään51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Jos komissio ei ole vahvistanut rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksiin liittyviä suoritustasoluokkia, eurooppalaiset standardointielimet voivat vahvistaa niitä yhdenmukaistetuissa standardeissa tarkistetun toimeksiannon perusteella .

Jos komissio on vahvistanut rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksiin liittyviä suoritustasoluokkia, eurooppalaisten standardointielinten on käytettävä näitä luokkia yhdenmukaistetuissa standardeissa.

3.    Asianmukaisen toimeksiannon perusteella eurooppalaiset standardointielimet määrittävät yhdenmukaistetut vähimmäissuoritustason normit suhteessa perusominaisuuksiin ja tarvittaessa suhteessa rakennustuotteiden tarkoitetun loppukäytön vaatimuksiin jäsenvaltioissa.

4.     Komissio voi määrittää ehdot, joiden mukaisesti rakennustuotteen voidaan katsoa täyttävän tietyn suoritustasoluokan ilman testausta tai ilman lisätestausta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos komissio ei ole vahvistanut mainittuja ehtoja, eurooppalaiset standardointielimet voivat vahvistaa niitä yhdenmukaistetuissa standardeissa tarkistetun toimeksiannon perusteella.

5.   Jäsenvaltiot voivat määrittää rakennusalan tuotteen perusominaisuuksiin liittyvät rakennustuotteilta vaadittavat suoritustasoluokat ainoastaan eurooppalaisten standardointielinten yhdenmukaistetuissa standardeissa vahvistettujen tai komission vahvistamien luokittelujärjestelmien mukaisesti.

19 ║ artikla

Suoritustason vakauden arviointi ja varmentaminen

1.   Rakennusalan tuotteiden perusominaisuuksiin liittyvä ilmoitetun suoritustason vakaus on arvioitava ja varmennettava jonkin liitteessä VI esitetyn järjestelmän mukaisesti.

2.   Komissio vahvistaa, mitä järjestelmää sovelletaan tiettyyn rakennusalan tuotteeseen tai tuoteryhmään, seuraavien perusteiden mukaisesti:

a)

tuotteen aseman merkitys rakennuskohteen perusvaatimukset huomioon ottaen

b)

tuotteen luonne

c)

rakennusalan tuotteen perusominaisuuksien vaihtelun vaikutus sen käyttöiän aikana

d)

tuotteen valmistuksen virheherkkyys.

Komissio valitsee kussakin tapauksessa vähiten työlään järjestelmän ottaen huomioon rakennusalan tuotteen turvallisen liittämisen rakennuskohteeseen .

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ║ täydentämällä sitä, hyväksytään51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Näin määritetty järjestelmä ja tiedot yleisestä aiotusta käyttötarkoituksesta ilmoitetaan yhdenmukaistettuja standardeja koskevissa toimeksiannoissa ja yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä.

20 ║ artikla

Eurooppalainen arviointiasiakirja

1.    Sellaisten rakennusalan tuotteiden osalta, jotka eivät kuulu tai eivät täysin kuulu yhdenmukaistetun standardin piiriin, eurooppalaisen arviointiasiakirjan hyväksyy 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatio saatuaan pyynnön valmistajalta tai tuojalta eurooppalaisen teknisen arvioinnin tekemiseen liitteessä II vahvistetun menettelyn mukaisesti.

2.   Jäljempänä 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation on esitettävä eurooppalaisessa arviointiasiakirjassa menetelmät ja perusteet suoritustason arvioimiseksi rakennusalan tuotteen niiden perusominaisuuksien osalta, jotka liittyvät valmistajan tarkoittamaan käyttöön.

3.   Jäljempänä 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation on määritettävä eurooppalaisessa arviointiasiakirjassa sisäinen tuotannonvalvonta, jota on sovellettava, ottaen huomioon kyseisen rakennusalan tuotteen valmistusprosessin erityisedellytykset.

4.     Kun komissio katsoo, että eurooppalaisen arviointiasiakirjan osalta on saavutettu riittävä tekninen ja tieteellinen asiantuntijataso, komissio antaa eurooppalaisille standardointielimille toimeksiannon laatia yhdenmukaistettu standardi kyseisen eurooppalaisen arviointiasiakirjan pohjalta.

21 ║ artikla

Eurooppalainen tekninen arviointi

1.    Sellaisten rakennusalan tuotteiden osalta, jotka eivät kuulu tai eivät täysin kuulu yhdenmukaistetun standardin piiriin, teknisestä arvioinnista vastaava laitos antaa eurooppalaisen teknisen arvioinnin rakennusalan tuotteelle valmistajan tai tuojan pyynnöstä eurooppalaisen arviointiasiakirjan perusteella liitteessä II esitetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Komissio vahvistaa eurooppalaisen teknisen arvioinnin mallin.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ║ täydentämällä sitä, hyväksytään51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

V LUKU

Teknisestä arvioinnista vastaavat laitokset

22 ║ artikla

Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten nimeäminen

1.   Jäsenvaltiot voivat nimetä teknisestä arvioinnista vastaavia laitoksia liitteessä V olevassa taulukossa 1 luetelluilla tuotealoilla.

Jäsenvaltioiden, jotka ovat nimenneet teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen, on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kyseisen laitoksen nimi, osoite ja tuotealat, joita varten laitos on nimetty.

2.   Komissio julkaisee teknisestä arvioinnista vastaavista laitoksista luettelon, jossa ilmoitetaan tuotealat, joita varten ne on nimetty.

Komissio julkaisee luetteloon tehtävät päivitykset.

23 ║ artikla

Teknisestä arvioinnista vastaavia laitoksia koskevat vaatimukset

1.   Teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen on täytettävä liitteessä V olevassa taulukossa 2 esitetyt vaatimukset.

2.   Jos teknisestä arvioinnista vastaava laitos ei enää täytä 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, jäsenvaltion on peruutettava kyseisen laitoksen nimeäminen.

3.   Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kansallisista menettelyistään, jotka koskevat teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten arviointia, niiden toiminnan valvonnasta sekä mahdollisista muutoksista näihin tietoihin. Komissio saattaa kyseiset tiedot julkisiksi.

24 ║ artikla

Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten arviointi

1.   Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten on varmennettava, täyttävätkö muut teknisestä arvioinnista vastaavat laitokset liitteessä V olevassa taulukossa 2 esitetyt perusteet.

Arvioinnin järjestää 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu organisaatio, ja se tehdään joka neljäs vuosi liitteessä V olevassa taulukossa luetelluilla tuotealoilla, joita varten teknisestä arvioinnista vastaavat laitokset on nimetty.

2.   Komissio vahvistaa avoimet menettelyt arvioinnin tekemiseksi, mukaan lukien arvioinnin tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset ja käytettävissä olevat muutoksenhakumenettelyt.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ║ täydentämällä sitä, hyväksytään51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen arviointia ei voi tehdä teknisestä arvioinnista vastaava laitos samasta jäsenvaltiosta.

3.   Jäljempänä 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun organisaation on ilmoitettava teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten arviointien tuloksista kaikille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Komissio seuraa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten arviointia koskevien sääntöjen noudattamista ja arvioinnin moitteetonta toimintaa.

25 ║ artikla

Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten koordinointi

1.   Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten on perustettava teknistä arviointia varten organisaatio, jäljempänä ”teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatio”.

2.   Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation tehtävänä on

a)

koordinoida 19 artiklassa ja liitteessä II säädettyjen sääntöjen ja menettelyiden soveltamista ja tarjota tukea tavoitteen saavuttamiseksi

b)

tiedottaa komissiolle kahdesti vuodessa teknisten arviointiasiakirjojen laatimiseen liittyvistä kysymyksistä ja 19 artiklassa ja liitteessä II tarkoitettujen sääntöjen ja menettelyjen tulkintaan liittyvistä näkökohdista

c)

hyväksyä eurooppalaisia arviointiasiakirjoja

d)

organisoida teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten arvioinnit

e)

varmistaa teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten koordinointi

f)

varmistaa teknisten arviointien yhdenmukainen kohtelu teknisten arviointien kokonaisuuden yhteydessä

g)

varmistaa 19 artiklassa ja liitteessä II määriteltyjen menettelyjen avoimuus sekä valmistajien kuuleminen näissä menettelyissä.

3.   Komissio voi antaa tukea teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatiolle suorittamalla 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä. Tätä varten komissio voi tehdä kumppanuuspuitesopimuksen teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation kanssa.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että teknisestä arvioinnista vastaavat laitokset osallistuvat teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation taloudellisiin ja henkilöresursseihin.

VI LUKU

Yksinkertaistetut menettelyt

26 ║ artikla

Teknisten erityisasiakirjojen käyttö

1.   Kun valmistaja määrittää tuotetyypin, hän voi korvata tyyppitestauksen tai tyyppilaskennan teknisellä erityisasiakirjalla, jolla osoitetaan, että

a)

valmistajan markkinoille saattaman rakennusalan tuotteen katsotaan yhden tai useamman perusominaisuuden osalta saavuttavan tietyn suoritustasoluokan ilman testausta tai laskentaa tai ilman lisätestausta tai -laskentaa asiaankuuluvassa yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä tai komission päätöksessä vahvistetuin edellytyksin , tai

b)

valmistajan markkinoille saattama rakennusalan tuote on samaa tuotetyyppiä toisen rakennusalan tuotteen kanssa, jonka toinen valmistaja on valmistanut ja joka on jo testattu asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukaisesti; jos nämä edellytykset täyttyvät, valmistajalla on oikeus ilmoittaa suoritustason vastaavan tämän toisen tuotteen kaikkia testituloksia tai osaa niistä ; valmistaja voi käyttää toisen valmistajan saamia testituloksia vain saatuaan luvan kyseiseltä valmistajalta, joka on edelleen vastuussa testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta ja vakaudesta, tai

c)

valmistajan markkinoille saattama rakennusalan tuote on komponenteista tehty järjestelmä, jonka valmistaja kokoaa noudattaen saamiaan tarkkoja ohjeita järjestelmän tai sen komponenttien toimittajalta, joka on jo testannut järjestelmän tai sen komponentin yhden tai useamman perusominaisuuden osalta asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukaisesti; jos nämä edellytykset täyttyvät, valmistajalla on oikeus ilmoittaa suoritustason vastaavan hänelle toimitetun järjestelmän tai komponentin kaikkia testituloksia tai osaa niistä.

Valmistaja voi käyttää toisen valmistajan tai järjestelmän toimittajan saamia testituloksia vain saatuaan luvan kyseiseltä valmistajalta, joka on edelleen vastuussa testitulosten tarkkuudesta, luotettavuudesta ja vakaudesta. Valmistaja voi käyttää toisen valmistajan tai järjestelmän toimittajan saamia testituloksia vain saatuaan luvan kyseiseltä valmistajalta tai järjestelmän toimittajalta. Valmistaja on edelleen vastuussa siitä, että tuote vastaa kaikkia ilmoitettuja suoritustasoja asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukaisesti. Valmistajan on varmistettava, että tuotteen suoritustaso ei heikkene valmistus- ja kokoamisprosessin myöhemmissä vaiheissa.

2.    Liitteessä VI tarkoitetun asianmukaisen sertifiointielimen on varmennettava tekninen erityisasiakirja, jos 1 kohdassa tarkoitettu rakennusalan tuote kuuluu sellaiseen rakennusalan tuotteiden ryhmään, jonka osalta sovellettava suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmä on liitteessä VI tarkoitettu järjestelmä .

26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettu järjestelmä 1+ tai 1 (WT/WFT)

26 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettu järjestelmä 1+, 1 tai 3 (yhteinen tietotekniikka)

26 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettu järjestelmä 1+ tai 1 (porrastus)

3.     Tätä artiklaa ei sovelleta tuojiin, jotka saattavat tuotteen markkinoille nimellään tai tuotemerkillään tai muuttavat markkinoille jo saatettua rakennusalan tuotetta niin, että se saattaa vaikuttaa ilmoitetun suoritustason mukaisuuteen 14 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

27 ║ artikla

Teknisten erityisasiakirjojen käyttö mikroyrityksissä , jotka valmistavat rakennusalan tuotteita

1.   Mikroyritykset , jotka valmistavat rakennusalan tuotteita, voivat korvata rakennusalan tuotteisiin sovellettavan suoritustason vakauden arviointijärjestelmän teknisellä erityisasiakirjalla. Teknisessä erityisasiakirjassa on osoitettava, että rakennusalan tuote on sovellettavien vaatimusten mukainen.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu rakennusalan tuote kuuluu sellaiseen rakennusalan tuotteiden ryhmään, jonka osalta sovellettava suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmä on liitteessä VI vahvistettu järjestelmä 1+ tai 1, liitteessä VI tarkoitetun asianmukaisen sertifiointielimen on varmennettava tekninen asiakirja.

3.     Tekniset erityisasiakirjat varmistavat yhtäläisen terveys- ja turvallisuustason henkilöille ja yleiselle edulle. Valmistaja on vastuussa siitä, että tuote on suoritustasoilmoituksessa mainittujen ominaisuuksien mukainen. Valmistajan on annettava tietoja tuotteen suunnitellusta loppukäyttötarkoituksesta.

4.     Komissio antaa …  (12) mennessä tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, jossa se käsittelee muun muassa kysymystä siitä, voitaisiinko sen soveltamisalaa laajentaa koskemaan muita yrityksiä, mukautetaanko sitä pieniin tuotantosarjoihin vai olisiko se kumottava. Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

5.     Tätä artiklaa ei sovelleta tuojiin, jotka saattavat tuotteen markkinoille nimellään tai tuotemerkillään tai muuttavat markkinoille jo saatettua rakennusalan tuotetta niin, että se saattaa vaikuttaa ilmoitetun suoritustason mukaisuuteen 14 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

28 ║ artikla

Teknisen erityisasiakirjan käyttö yksittäin valmistetuissa tuotteissa

1.   Erityistilauksen perusteella muutoin kuin teollisessa tuotantoprosessissa suunnitellun ja valmistetun sekä yhteen yksittäiseen rakennuskohteeseen asennetun rakennusalan tuotteen osalta valmistaja voi korvata sovellettavan suoritustason arviointijärjestelmän teknisellä erityisasiakirjalla, jossa osoitetaan, että tuote on sovellettavien vaatimusten mukainen. Teknisen erityisasiakirjan on tarjottava vastaava luottamuksen taso ja suoritustason luotettavuus rakennuskohteiden olennaisten vaatimusten osalta.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu rakennusalan tuote kuuluu sellaiseen rakennusalan tuotteiden ryhmään, jonka osalta sovellettava suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmä on liitteessä VI vahvistettu järjestelmä 1+ tai 1, liitteessä VI tarkoitetun asianmukaisen sertifiointielimen on varmennettava tekninen asiakirja.

VII LUKU

Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset ja ilmoitetut laitokset

29 ║ artikla

Ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, joille on annettu lupa suorittaa kolmansien osapuolten tehtäviä suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusprosessissa tämän asetuksen mukaisesti.

30 ║ artikla

Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä ilmoittamisesta vastaava viranomainen, jonka vastuulla on perustaa ja toteuttaa tarvittavat menettelyt, jotka liittyvät niiden laitosten arviointiin ja ilmoittamiseen, joille on annettu lupa suorittaa kolmansien osapuolten tehtäviä tässä asetuksessa tarkoitetussa ilmoitetun suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusprosessissa, sekä ilmoitettujen laitosten valvontaan, mukaan luettuna 33 artiklan säännösten noudattaminen.

2.   Jos ilmoittaminen perustuu akkreditointitodistukseen, jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja valvonnan suorittavat kansalliset akkreditointielimet siten kuin asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen mukaisesti.

3.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen delegoi tai antaa alihankintaan tai muulla tavoin tehtäväksi 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin, ilmoittamisen tai valvonnan elimelle, joka ei ole valtiollinen yksikkö, on kyseisen elimen, jolle asia delegoidaan tai annetaan alihankintaan tai muulla tavoin tehtäväksi, oltava oikeushenkilö, ja sen on noudatettava 33 artiklassa säädettyjä vaatimuksia soveltuvin osin. Lisäksi tällaisella elimellä on oltava järjestelyt toiminnastaan syntyvien vastuiden kattamiseksi.

4.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on otettava täysi vastuu sellaisen elimen suorittamista tehtävistä, jolle asia delegoidaan tai annetaan muulla tavoin tehtäväksi.

5.     Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on varmistettava, että vaatimustenmukaisuusarvioinnit toteutetaan asianmukaisesti, ilman että yrityksille aiheutetaan tarpeetonta rasitetta ja ottaen asianmukaisesti huomioon yrityksen koko, rakennusalan erityispiirteet ja sen rakenne, kyseisen tuotteen teknologinen monimutkaisuus sekä valmistusprosessin luonne, mittakaava ja jaksotus.

31 ║ artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat vaatimukset

1.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava sillä tavoin perustettu, ettei synny eturistiriitaa ilmoitettujen laitosten kanssa.

2.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organisaatioltaan ja toiminnaltaan sellainen, että sen toimien objektiivisuus ja puolueettomuus on turvattu.

3.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen organisaation on oltava sellainen, että kunkin päätöksen, joka koskee suoritustason arviointilaitoksen ilmoittamista, tekevät muut pätevät henkilöt kuin ne, jotka suorittivat arvioinnin.

4.   Ilmoittamisesta vastaava viranomainen ei saa tarjota eikä suorittaa mitään toimintoja, joita ilmoitetut laitokset suorittavat, eikä konsultointipalveluja kaupallisin tai kilpailullisin perustein.

5.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on turvattava saatujen tietojen luottamuksellisuus.

6.   Ilmoittamisesta vastaavalla viranomaisella on oltava käytössään riittävä määrä pätevää henkilöstöä tehtäviensä asianmukaista hoitamista varten.

32 ║ artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskeva tiedotusvelvollisuus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kansallisista menettelyistään, jotka koskevat suoritustason arviointilaitosten arviointia ja ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

Komissio saattaa kyseiset tiedot julkisiksi.

33 ║ artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset

1.   Ilmoittamista varten suoritustason arviointilaitoksen on täytettävä ║ 2–11 kohdassa esitetyt vaatimukset.

2.   Suoritustason arviointilaitoksen on oltava perustettu kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja sen on oltava oikeushenkilö.

3.   Suoritustason arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta tai rakennusalan tuotteesta riippumaton kolmas taho.

Laitosta, joka kuuluu sellaisia yrityksiä edustavaan toimialajärjestöön tai ammatilliseen liittoon, jotka ovat mukana laitoksen arvioimien rakennusalan tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa, voidaan pitää tällaisena laitoksena edellyttäen, että sen riippumattomuus ja eturistiriitojen puute osoitetaan.

4.   Suoritustason arviointilaitos, sen ylin johto ja suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusprosessissa kolmansien osapuolten tehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimiensa rakennusalan tuotteiden suunnittelija, valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä eikä minkään tällaisen osapuolen valtuutettu edustaja. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta käyttää arvioituja tuotteita, jotka ovat välttämättömiä ilmoitetun laitoksen toiminnalle, tai käyttää tuotteita henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Nämä tahot eivät myöskään saa olla suoranaisesti mukana näiden rakennusalan tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa olla osallisena toiminnassa, joka voi vaikuttaa niiden arvioinnin puolueettomuuteen tai niiden luotettavuuteen tehtävissä, joita varten ne on ilmoitettu.

Ilmoitetun laitoksen on varmistettava, että sen tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta sen suorittamien arviointi- ja/tai varmennustoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen.

5.   Ilmoitetun laitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava ilmoitetun suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusprosessissa kolmansien osapuolten tehtävät täysin avoimesti valmistajan kannalta ja mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen ja oltava vapaat kaikesta, erityisesti taloudellisesta, painostuksesta ja houkuttelusta, joka saattaisi vaikuttaa niiden arviointi- ja/tai varmennustoimien tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

6.   Ilmoitetun laitoksen on pystyttävä suorittamaan ilmoitetun suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusprosessissa kaikki kolmansien osapuolten tehtävät, jotka on osoitettu tällaiselle laitokselle tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti ja joita varten se on ilmoitettu, riippumatta siitä, suorittaako ilmoitettu laitos tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Ilmoitetulla laitoksella on oltava kaikkina aikoina ja kunkin ilmoitetun suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmän ja kunkin rakennustuotteen tyypin tai luokan, kaikkien ominaisuuksien ja tehtävien osalta, joita varten se on ilmoitettu, käytettävissään

a)

tarvittava henkilöstö, jolla on tekninen tietämys sekä riittävä ja soveltuva kokemus, jotta se pystyy suorittamaan kolmansien osapuolten tehtävät suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusprosessissa

b)

tarvittava menettelyjen kuvaus, jonka mukaan suoritustason arviointi tehdään ja jolla varmistetaan näiden menettelyjen avoimuus ja kyky toistaa ne; sillä on oltava käytössä asianmukaiset toimintatavat ja menettelyt, joilla erotetaan toisistaan ilmoitetun laitoksen ominaisuudessa suoritetut tehtävät ja muut tehtävät

c)

tarvittavat menettelyt tehtävien suorittamiseksi ottaen huomioon yritysten koko, toimiala ja rakenne, kyseisen tuotteen teknisten ominaisuuksien monimutkaisuus sekä massa- tai sarjatuotantona tapahtuva tuotantoprosessi.

Sillä on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen, joita varten se on ilmoitettu, ja mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

7.   Näiden tehtävien, joita varten laitos on ilmoitettu, hoitamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

a)

vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki kolmansien osapuolten tehtävät ilmoitetun suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusprosessissa sillä soveltamisalalla, jota varten laitos on ilmoitettu

b)

riittävät tiedot suoritettavia arviointeja ja varmennuksia koskevista vaatimuksista ja riittävä pätevyys tällaisten toimien suorittamiseen

c)

asianmukaiset tiedot ja ymmärrys sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista ja asiaankuuluvista asetuksen säännöksistä

d)

kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit ja varmennukset on suoritettu.

8.   Ilmoitetun laitoksen, sen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön puolueettomuus on taattava.

Ilmoitetun laitoksen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

9.   Ilmoitetun laitoksen on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa suoritetusta arvioinnista ja/tai varmennuksesta.

10.   Ilmoitetun laitoksen henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus kaiken sen suhteen, mitä he saavat tietoonsa suorittaessaan liitteen VI mukaisia tehtäviään, paitsi sen valtion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa he toimivat. Omistusoikeudet on suojattava.

11.   Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja tämän asetuksen nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että sen arviointihenkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena saatuja hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.

12.     Ilmoitettujen laitosten on tiedotettava asiakkailleen ja neuvottava näitä näiden etujen mukaisesti.

34 artikla

Vaatimustenmukaisuusolettama

Jos suoritustason arviointilaitos voi osoittaa olevansa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai niiden osissa, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vahvistettujen edellytysten mukainen, sen oletetaan täyttävän 33 artiklassa esitetyt vaatimukset, mikäli sovellettavat yhdenmukaistetut standardit kattavat nämä vaatimukset.

35 ║ artikla

Ilmoitettujen laitosten tytäryhtiöt ja alihankinta

1.   Jos ilmoitettu laitos antaa alihankintaan tietyt suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusprosessiin liittyvät kolmansien osapuolten tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, sen on varmistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 33 artiklassa esitetyt vaatimukset, ja tiedotettava asiasta ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle.

2.   Ilmoitetun laitoksen on otettava täysi vastuu alihankkijoiden tai tytäryhtiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, mihin ne ovat sijoittautuneet.

3.   Toimia voidaan antaa alihankintaan tai teettää tytäryhtiöllä ainoastaan, jos siitä on sovittu asiakkaan kanssa.

4.   Ilmoitetun laitoksen on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia sekä työtä, jonka alihankkija tai tytäryhtiö on suorittanut liitteen VI mukaisesti.

36 ║ artikla

Valvotut testit

1.   Jos se on perusteltua teknisistä, taloudellisista tai logistisista syistä, ilmoitettu laitos voi päättää tehdä liitteessä VI tarkoitetut testit tai teettää tällaiset testit valvonnassaan joko tuotantolaitoksessa käyttäen valmistajan oman laboratorion testauslaitteita tai valmistajan ennakkosuostumuksella yksityisessä tai julkisessa laboratoriossa käyttäen kyseisen laboratorion testauslaitteita.

2.   Ennen testien tekemistä ilmoitetun laitoksen on tarkistettava, onko testauslaitteissa asianmukainen kalibrointijärjestelmä ja onko järjestelmä toimiva.

37 ║ artikla

Ilmoittamista koskeva hakemus

1.   Laitoksen, joka haluaa saada luvan suorittaa kolmansien osapuolten tehtäviä suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusprosessissa, on toimitettava ilmoittamista koskeva hakemus sen jäsenvaltion ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut.

2.   Hakemukseen on liitettävä kuvaus suoritettavista tehtävistä ja arviointi- ja/tai varmennusmenettelyistä, joiden osalta laitos katsoo olevansa pätevä, sekä mahdollinen akkreditointitodistus, jonka asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitettu kansallinen akkreditointielin on antanut ja jossa todistetaan, että laitos täyttää 33 artiklassa säädetyt vaatimukset.

3.   Jos asianomainen laitos ei voi toimittaa akkreditointitodistusta, sen on toimitettava ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle kaikki tarpeelliset asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan tarkastaa, tunnustaa ja säännöllisesti valvoa, että se täyttää 33 artiklassa säädetyt vaatimukset.

38 ║ artikla

Ilmoitusmenettely

1.   Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset voivat ilmoittaa ainoastaan sellaiset laitokset, jotka ovat täyttäneet 33 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2.   Niiden on tehtävä ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille käyttäen komission kehittämää ja hallinnoimaa sähköistä ilmoitusvälinettä.

Jäljempänä 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen laaja-alaisten ilmoitusten osalta, joita varten ei ole käytössä sähköistä välinettä, ilmoitus hyväksytään poikkeuksellisesti paperilla toimitettuna.

3.   Ilmoituksessa on oltava tarkat tiedot suoritettavista tehtävistä, viittaus asiaankuuluvaan yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään, sekä liitteessä VI olevassa 1.4 kohdassa säädetyn järjestelmän osalta perusominaisuudet, joiden osalta laitos on pätevä.

Viittausta asiaankuuluvaan yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään ei kuitenkaan vaadita, kun kyseessä ovat seuraavat perusominaisuudet:

a)

palotekninen käyttäytyminen

b)

tulenkestävyys

c)

ulkopuolisessa palossa käyttäytyminen

d)

melun absorptio.

4.   Jos ilmoitus ei perustu akkreditointitodistukseen, ilmoittavan viranomaisen on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille asiakirjatodisteet, jotka osoittavat ilmoittavan laitoksen pätevyyden ja käytössä olevat järjestelyt sen varmistamiseksi, että kyseistä laitosta seurataan säännöllisesti ja että se täyttää edelleen 33 artiklassa säädetyt vaatimukset.

5.   Kyseinen laitos saa hoitaa ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan, jos komissio tai muut jäsenvaltiot eivät ole esittäneet vastalausetta kahden viikon kuluessa ilmoituksen tekemisestä, kun käytössä on akkreditointitodistus, ja kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, kun käytössä ei ole akkreditointitodistusta.

Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä asetuksessa tarkoitettuna ilmoitettuna laitoksena.

6.   Komissiolle ja muille jäsenvaltioille on ilmoitettava myöhemmistä muutoksista kyseiseen ilmoitukseen.

39 ║ artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskevat tunnusnumerot ja luettelot

1.   Komissio antaa ilmoitetulle laitokselle tunnusnumeron.

Se antaa yhden ainoan tällaisen numeron myös silloin, kun laitos ilmoitetaan usean yhteisön säädöksen nojalla.

2.   Komissio asettaa julkisesti saataville luettelon laitoksista, jotka on ilmoitettu tämän asetuksen nojalla, mukaan luettuna tunnusnumerot, jotka niille on annettu ja toimet, joita varten ne on ilmoitettu.

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

40 ║ artikla

Muutokset ilmoitukseen

1.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen on todennut tai saanut tietää, ettei ilmoitettu laitos enää täytä 33 artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai ettei se täytä velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava ilmoitusta taikka peruutettava se toistaiseksi tai kokonaan riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien noudattamatta jättämisen vakavuudesta. Sen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.   Jos ilmoitus peruutetaan, sitä rajoitetaan tai se peruutetaan toistaiseksi tai jos ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen ilmoitettu laitos tai ne pidetään ilmoittamisesta ja markkinavalvonnasta vastaavien viranomaisten saatavilla.

41 ║ artikla

Ilmoitettujen laitosten pätevyyden riitauttaminen

1.   Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se epäilee tai sen tietoon saatetaan epäilys ilmoitetun laitoksen pätevyydestä tai siitä, täyttääkö ilmoitettu laitos jatkuvasti sille asetetut vaatimukset ja velvollisuudet.

2.   Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen laitoksen pätevyyden ylläpitoon.

3.   Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

4.   Jos komissio toteaa, että ilmoitettu laitos ei täytä tai ei enää täytä sen ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se ilmoittaa asiasta ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle ja pyytää sitä ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan luettuna ilmoituksen poistaminen tarvittaessa.

42 ║ artikla

Ilmoitettujen laitosten toimintaan liittyvät velvollisuudet

1.   Ilmoitettujen laitosten on suoritettava kolmansien osapuolten tehtävät liitteessä VI säädettyjen suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmien mukaisesti.

2.   Suoritustason vakauden arviointi ja varmennus on tehtävä oikeasuhteisella tavalla, jotta vältetään talouden toimijoille aiheutuva tarpeeton rasite. Ilmoitettujen laitosten on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon yritysten koko, toimiala ja rakenne, rakennusalan tuotteissa käytetyn teknologian monimutkaisuus sekä se, onko kyseessä sarjatuotanto.

Tässä on kuitenkin otettava huomioon tässä asetuksessa tuotteen osalta vaadittu tarkkuus sekä tuotteen asema rakennuskohteen turvallisuudessa.

3.   Jos ilmoitettu laitos havaitsee valmistetun tuotteen suoritustason vakauden varmentamiseen tähtäävän seurantatoimen aikana, että rakennusalan tuotteen suoritustaso ei enää ole sama verrattuna tuotetyypin suoritustasoon, sen on vaadittava valmistajaa toteuttamaan asianmukaiset korjaavat toimet ja tarvittaessa peruutettava todistus toistaiseksi tai kokonaan.

4.   Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava todistuksia taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.

43 ║ artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskeva tiedotusvelvollisuus

1.   Ilmoitettujen laitosten on tiedotettava ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle seuraavista:

a)

todistusten epäämiset, rajoittamiset ja peruuttamiset toistaiseksi tai kokonaan

b)

olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen soveltamisalaan ja ehtoihin

c)

suoritettuja suoritustason vakauden arviointi- ja varmennustoimia koskevat tiedustelut, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta

d)

pyynnöstä ilmoituksen piiriin kuuluvat suoritetut kolmansien osapuolten tehtävät suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmien mukaisesti ja muut suoritetut tehtävät, mukaan lukien valtioiden rajat ylittävät toimet ja alihankinta.

2.   Ilmoitettujen laitosten on toimitettava muille tämän asetuksen nojalla ilmoitetuille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisia kolmansien osapuolten tehtäviä suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmien mukaisesti ja jotka kattavat samat rakennusalan tuotteet, asiaankuuluvat tiedot seikoista, jotka liittyvät näiden arviointien ja/tai varmennusten negatiivisiin ja pyynnöstä positiivisiin tuloksiin.

44 ║ artikla

Kokemusten vaihto

Komissio huolehtii kokemusten vaihdon järjestämisestä ilmoittamista koskevista toimintalinjoista vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välillä.

45 ║ artikla

Ilmoitettujen laitosten koordinointi

Komissio varmistaa, että 29 artiklan nojalla ilmoitettujen laitosten välillä järjestetään asianmukainen koordinointi ja yhteistyö ja että se toimii asianmukaisesti ilmoitettujen laitosten sekä alakohtaisten että alojen välisten ryhmien muodossa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden ilmoittamat laitokset osallistuvat kyseisten ryhmien työhön suoraan tai nimettyjen edustajien välityksellä.

VIII LUKU

Markkinavalvonta ja suojamenettelyt

46 ║ artikla

Menettely sellaisten rakennusalan tuotteiden käsittelemiseksi, jotka aiheuttavat riskin kansallisella tasolla

1.   Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset ovat toteuttaneet toimia asetuksen (EY) N:o 765/2008 18 artiklan nojalla tai jos niillä on riittävä syy uskoa, että jokin rakennusalan tuote ei täytä ilmoitettua suoritustasoa ja/tai aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun suojaan liittyville asioille, jotka tämä asetus kattaa, niiden on suoritettava kyseistä tuotetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tehtävä kaikin tarvittavin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Jos markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että rakennusalan tuote ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin tuotteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamisen järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin laatuun ja jonka ne asettavat.

Markkinavalvontaviranomaisten on tiedotettava asiasta asianomaiselle ilmoitetulle laitokselle.

Edellä oleviin toimiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 19 artiklaa.

2.   Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet talouden toimijaa suorittamaan.

3.   Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten rakennusalan tuotteiden osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla yhteisöä.

4.   Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa ajassa suorita riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään rakennusalan tuotteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan rakennusalan tuote markkinoilta tai järjestetään sen palautus.

Niiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on esitettävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen rakennusalan tuotteen tunnistamista ja tuotteen alkuperän, siihen liittyvän riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten, sekä kyseisen talouden toimijan esittämät näkökohdat. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus jommastakummasta seuraavista:

a)

tuote ei täytä vaatimuksia, jotka liittyvät ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai muihin yleisen edun suojaan liittyviin asioihin, joista säädetään tässä asetuksessa

b)

puutteellisuudet yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä tai teknisissä erityisasiakirjoissa.

6.   Muiden jäsenvaltioiden kuin menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki niiden hallussa olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen rakennusalan tuotteen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

7.   Jos viidentoista työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta jonkin jäsenvaltion asianomaisen rakennusalan tuotteen osalta toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen katsovaan olevan oikeutettu.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisen rakennusalan tuotteen osalta toteutetaan viipymättä aiheelliset rajoittavat toimenpiteet, kuten tuotteen poistaminen markkinoilta.

47 ║ artikla

Yhteisön suojamenettely

1.   Jos 46 artiklan 3 ja 4 kohdassa esitetyn menettelyn mukaista jonkin jäsenvaltion kansallista toimenpidettä vastaan esitetään vastalauseita tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on yhteisön lainsäädännön vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaisia talouden toimijoita ja arvioimaan kansallista toimenpidettä. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen, jossa ilmoitetaan, onko toimenpide oikeutettu vai ei.

Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen viipymättä tiedoksi niille ja asianomaisille talouden toimijoille.

2.   Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen rakennusalan tuote poistetaan niiden markkinoilta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.

3.   Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja rakennusalan tuotteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan 46 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista puutteellisuuksista yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio ilmoittaa siitä asiaankuuluvalle eurooppalaiselle standardointielimelle ja saattaa asian direktiivin 98/34/EY 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean käsiteltäväksi. Komitean on kuultava asianomaista eurooppalaista standardointielintä ja annettava lausuntonsa viipymättä.

Jos kansallista toimenpidettä pidetään oikeutettuna ja rakennusalan tuotteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan 46 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista puutteellisuuksista eurooppalaisessa arviointiasiakirjassa tai teknisissä erityisasiakirjoissa, komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

48 ║ artikla

Vaatimustenmukaiset rakennusalan tuotteet, jotka kuitenkin aiheuttavat riskin terveydelle ja turvallisuudelle

1.   Jos jäsenvaltio havaitsee 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että rakennusalan tuote siitä huolimatta, että se on tämän asetuksen vaatimusten mukainen, aiheuttaa riskin, joka liittyy ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai muihin yleisen edun suojaan liittyviin asioihin, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asianomainen rakennusalan tuote ei markkinoille saatettuna enää aiheuta kyseistä riskiä, tai rakennusalan tuotteen poistamiseksi markkinoilta tai sen palautuksen järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen ja jonka jäsenvaltio asettaa.

2.   Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten rakennusalan tuotteiden osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla yhteisöä.

3.   Jäsenvaltion on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoituksessa on esitettävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisen rakennusalan tuotteen tunnistamista ja tuotteen alkuperän ja jakeluketjun, tuotteeseen liittyvän riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten.

4.   Komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa (toimijoita) ja arvioimaan kansallista toimenpidettä. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen, jossa ilmoitetaan, onko toimenpide oikeutettu vai ei, ja ehdottaa tarvittaessa soveltuvia toimenpiteitä.

5.   Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen viipymättä tiedoksi niille ja asianomaisille talouden toimijoille.

49 ║ artikla

Muodollinen vaatimustenvastaisuus

1.   Jäsenvaltion on jonkin seuraavista havainnoista tehdessään vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan kyseinen vaatimustenvastaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 46 artiklan soveltamista:

a)

CE-merkintä on kiinnitetty 7 tai 8 artiklan vastaisesti

b)

CE-merkintää ei ole kiinnitetty, vaikka sitä vaaditaan 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti

c)

suoritustasoilmoitusta ei ole laadittu, vaikka sitä vaaditaan 4 artiklan mukaisesti

d)

suoritustasoilmoitusta ei ole laadittu 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti

e)

teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla tai ne ovat epätäydelliset.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin rakennusalan tuotteen markkinoilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että sen palautus järjestetään tai se poistetaan markkinoilta.

IX LUKU

Loppusäännökset

50 ║ artikla

Liitteiden muuttaminen

1.   Komissio voi muuttaa liitteitä I–VI.

2.   Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

51 ║ artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa komitea, jäljempänä ”pysyvä rakennusalan komitea”.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetun komitean jäsenet ovat riippumattomia rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olevista osapuolista.

52 ║ artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan direktiivi 89/106/ETY.

2.   Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

53 ║ artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Rakennusalan tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille direktiivin 89/106/ETY mukaisesti ennen 1 päivää heinäkuuta 2011, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisia.

2.   Valmistajat ja tuojat voivat tehdä suoritustasoilmoituksen sellaisen vaatimustenmukaisuustodistuksen tai -ilmoituksen perusteella, joka on annettu ennen 1 päivää heinäkuuta 2011 direktiivin 89/106/ETY mukaisesti.

3.   Eurooppalaista teknistä hyväksyntää koskevia suuntaviivoja, jotka julkaistiin ennen 1 päivää heinäkuuta 2011 direktiivin 89/106/ETY 11 artiklan mukaisesti, sekä rakennusalan tuotteiden arviointimenettelyjen yhteisiä tulkintoja, jotka EOTA on hyväksynyt ennen 1 päivää heinäkuuta 2011 direktiivin 89/106/ETY 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, voidaan käyttää eurooppalaisena arviointiasiakirjana. Kun komissio katsoo, että eurooppalaisen teknisen hyväksynnän suuntaviivojen osalta on saavutettu riittävä tekninen ja tieteellinen asiantuntijataso, komissio antaa eurooppalaisille standardointielimille toimeksiannon laatia yhdenmukaistettu standardi näiden suuntaviivojen pohjalta 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4.   Valmistajat ja tuojat voivat käyttää eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä direktiivin 89/106/ETY 9 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää heinäkuuta 2011 eurooppalaisina teknisinä arviointeina kyseisten hyväksyntöjen voimassaoloajan.

54 ║ artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 3–21 artiklaa, 26, 27 ja 28 artiklaa, 46–50 artiklaa, 52 ja 53 artiklaa sekä liitteitä I, II, III ja VI sovelletaan kuitenkin 1 päivää heinäkuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ║

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  Lausunto annettu 25. helmikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C …

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 24. huhtikuuta 2009.

(4)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12. ║

(5)   EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

(6)   EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.

(7)   EUVL C 91, 16.4.2003, s. 7. .

(8)   EUVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(9)   EUVL L 218, 13.8.2008, s. 21.

(10)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. ║

(11)  EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

(12)   Viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perjantai 24. huhtikuuta 2009
LIITE I

Rakennuskohteen perusvaatimukset

Rakennuskohteen kokonaisuudessaan ja sen erillisten osien on oltava sopivat tarkoitukseensa, ottaen huomioon asianomaisten henkilöiden terveys ja turvallisuus rakennuskohteen koko elinkaaren ajan .

Rakennuskohteen perusvaatimusten on normaalilla kunnossapidolla täytyttävä koko sen taloudellisesti kohtuullisen käyttöiän ajan.

1.   MEKAANINEN LUJUUS JA VAKAUS

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että rakentamisen ja käytön aikana siihen todennäköisesti kohdistuvat kuormitukset eivät johda mihinkään seuraavista:

a)

koko rakennuksen tai sen osan sortuminen

b)

suuret muotopoikkeamat, joita esiintyy siinä määrin, ettei niitä voida hyväksyä

c)

rakennuksen muiden osien tai siihen asennettujen laitteiden ja kiinteiden varusteiden vaurioituminen kantavissa rakenteissa tapahtuneiden suurten muotopoikkeamien seurauksena

d)

jonkin tapahtuman aiheuttama vaurio, joka on suhteeton alkuperäiseen tapahtumaan verrattuna.

2.   PALOTURVALLISUUS

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että tulipalon sattuessa

a)

kantavien rakenteiden voidaan olettaa kestävän tietyn ajan

b)

tulen ja savun kehittyminen ja leviäminen rakennuksen sisällä on rajoitettu

c)

tulen leviäminen naapurirakennuksiin on rajoitettu

d)

pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.

3.   HYGIENIA, TERVEYS JA YMPÄRISTÖ

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava niin, että siitä ei aiheudu työntekijöille, käyttäjille ja naapureille hygienia- eikä terveys- tai turvallisuusriskejä missään elinkaaren vaiheessa eikä sillä ole liiallisen suurta vaikutusta kohteen koko elinkaaren aikana ympäristön laatuun eikä ilmastoon rakentamisen, käytön ja purkamisen aikana etenkään seuraavien tuloksena:

a)

myrkyllisten kaasujen päästöt

b)

vaarallisten aineiden, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, kasvihuonekaasujen tai vaarallisten hiukkasten päästöt sisä- tai ulkoilmaan

c)

vaarallinen säteily

d)

vaarallisten aineiden päästöt juoma-, pohja- tai meriveteen taikka maaperään

e)

virheellinen jätevedenpoisto, savukaasupäästöt taikka kiinteän tai nestemäisen jätteen virheellinen hävittäminen

f)

kosteuden kertyminen rakennuskohteen osiin tai sisäpinnoille.

4.   KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei sitä käytettäessä aiheudu kohtuuttomia tapaturmariskejä kuten liukastumis-, putoamis- tai törmäysvaaraa taikka palo-, sähkö- tai räjähdystapaturmia.

5.   MELUNTORJUNTA

Rakennuskohde on suunniteltava ja rakennettava siten, että melu, jonka alaiseksi rakennuksen sisällä tai lähellä olevat henkilöt joutuvat, pysyy niin alhaisella tasolla, ettei se vaaranna heidän terveyttään ja että nämä henkilöt pystyvät nukkumaan, lepäämään ja työskentelemään tyydyttävissä olosuhteissa.

6.   ENERGIANSÄÄSTÖ JA LÄMMÖNERISTYS

Rakennuskohde ja sen lämmitys-, jäähdytys- , valaistus - ja ilmanvaihtolaitteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että energiankulutus sitä käytettäessä on vähäinen ottaen huomioon alueen ilmastolliset olosuhteet ja rakennuksen käyttäjät. Rakennusalan tuotteiden on myös oltava energiatehokkaita; niiden on kulutettava elinkaarensa aikana mahdollisimman vähän energiaa.

7.   LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ

Rakennuskohde on suunniteltava, rakennettava ja purettava niin, että luonnonvaroja käytetään kestävästi ja että varmistetaan ainakin seuraavat:

a)

rakennuskohteen, sen materiaalien ja osien kierrätettävyys purkamisen jälkeen

b)

rakennuskohteen kestävyys

c)

ympäristöystävällisten raaka-aineiden ja uusiomateriaalien käyttö rakennuskohteessa.

Perjantai 24. huhtikuuta 2009
LIITE II

Eurooppalaisen arviointiasiakirjan hyväksymistä ja eurooppalaisen teknisen arvioinnin antamista koskeva menettely rakennusalan tuotteille, jotka eivät kuulu tai eivät täysin kuulu yhdenmukaistetun standardin piiriin

1.

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos tekee arvioinnin ja antaa eurooppalaisen teknisen arvioinnin tuotealalla, jota varten se on nimetty.

Tämän liitteen valmistajia koskevia säännöksiä sovelletaan myös tuojiin.

2.

Eurooppalainen arviointiasiakirja laaditaan ja hyväksytään 2.1–2.11 kohdan mukaisesti.

2.1.

Teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen on sovittava valittujen kohdemarkkinoiden teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten kanssa, että se toteuttaa arvioinnin toisen sopimuksen ja alustavan työohjelman säännösten mukaisesti, laatii vastaavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin ja toimittaa sen komissiolle sekä kaikille muille teknisestä arvioinnista vastaaville laitoksille, jotka on nimetty samaa, liitteessä V olevassa taulukossa 1 tarkoitettua rakennusalan tuotteiden alaa varten.

2.2.

Teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen, joka saa rakennusalan tuotteen eurooppalaista teknistä arviointia koskevan pyynnön, jäljempänä ”vastuussa oleva laitos”, on ilmoitettava 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatiolle ja komissiolle pyynnön sisällöstä sekä suoritustason vakauden arviointia ja varmennusta koskevan sen komission päätöksen viitteestä, jota laitos aikoo soveltaa tähän tuotteeseen, taikka tällaisen komission päätöksen puuttumisesta.

2.3.

Kyseisen teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen on sovittava muiden teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten kanssa, että se toteuttaa arvioinnin toisen sopimuksen ja alustavan työohjelman säännösten mukaisesti, laatii vastaavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin ja toimittaa sen komissiolle sekä kaikille muille teknisestä arvioinnista vastaaville laitoksille, jotka on nimetty samaa, liitteessä V olevassa taulukossa 1 tarkoitettua rakennusalan tuotteiden alaa varten.

2.4.

Vastuussa olevan laitoksen on hankittava tuotetta ja aiottua käyttöä koskevat tiedot yhteistyössä valmistajan kanssa. Vastuussa olevan laitoksen on ilmoitettava valmistajalle, jos tuote kuuluu kokonaan tai osittain toisen yhdenmukaistetun teknisen eritelmän piiriin. Vastuussa olevan laitoksen on tämän jälkeen laadittava ensimmäinen sopimus, joka tehdään valmistajan kanssa ja jossa määritellään työohjelman laatimista koskevat ehdot.

2.5.

Valmistajan on toimitettava vastuussa olevalle laitokselle kuukauden kuluessa ensimmäisen sopimuksen tekemisestä tekniset asiakirjat, joissa kuvataan tuote, sen aiottu käyttö sekä valmistajan soveltaman sisäisen tuotannonvalvonnan yksityiskohdat.

2.6.

Kuukauden kuluessa teknisten asiakirjojen saamisesta vastuussa olevan laitoksen on laadittava ja lähetettävä valmistajalle luonnos toisesta sopimuksesta ja luonnos työohjelmasta, joka sisältää kaikki yksityiskohtaiset näkökohdat ja toimet, jotka se toteuttaa arvioidessaan tuotteen perusominaisuuksien suoritustason suhteessa sen tarkoitettuun käyttöön. Työohjelman luonnoksen on sisällettävä ainakin seuraavat osat:

a)

Osa 1: arviointiohjelma, jossa ilmoitetaan testaus- ja laskentamenetelmät, kuvaavat menetelmät, parametrit ja kaikki muut seikat, mukaan lukien tuotteen tunnistamisen kannalta sopivina pidettävät arviointikriteerit, joita käytetään arvioitaessa tuotteen perusominaisuuksien suoritustasoa suhteessa sen tarkoitettuun käyttöön, sekä kestävyyttä koskevat näkökohdat asiaankuuluvien perusominaisuuksien osalta

b)

Osa 2: pyynnön kohteena olevan tuotteen valmistuslaitoksen alustavaan tarkastukseen liittyvät toimet

c)

Osa 3: testien suorituspaikat

d)

Osa 4: odotettu aika ja kustannukset.

2.7.

Kun vastuussa olevan laitoksen ja valmistajan välillä on tehty toinen sopimus, johon sisältyy sovittu työohjelma, vastuussa oleva laitos lähettää työohjelman osan 1 yhdessä tuotteen ja sen aiotun käytön kuvaukseen liittyvän teknisten asiakirjojen osan kanssa kaikille muille teknisestä arvioinnista vastaaville laitoksille, jotka on nimetty samaa, liitteessä V olevassa taulukossa 1 tarkoitettua rakennusalan tuotteiden alaa varten. Kyseiset arvioinnista vastaavat laitokset muodostavat työryhmän, jonka toimintaa koordinoi vastuussa oleva laitos.

Valmistaja voi pyytää edellä mainittua työryhmää kuulemaan valitsemaansa riippumatonta tieteellistä asiantuntijaa täydentääkseen teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen käytettävissä olevia tietoja. Työryhmä on velvoitettu järjestämään tällainen kuuleminen.

Kahden viikon kuluessa siitä, kun kaikki arvioinnista vastaavat laitokset ovat saaneet kyseiset asiakirjat vastuussa olevalta laitokselta, työryhmä laatii eurooppalaisen arviointiasiakirjan luonnoksen, joka sisältää asianmukaisten perusominaisuuksien suoritustason arviointimenetelmät ja -kriteerit; perustana se käyttää työohjelman osaa 1 sekä jäsenten asiaankuuluvia ja perusteltuja teknisiä lausuntoja.

2.8.

Vastuussa oleva laitos ilmoittaa tämän jälkeen kaikille muille teknisestä arvioinnista vastaaville laitoksille eurooppalaisen arviointiasiakirjan luonnoksesta sekä teknisen asiakirjan asiaankuuluvasta osasta, joka sisältää tuotteen ja sen aiotun käytön kuvauksen.

Näiden muiden teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten on kahden viikon kuluessa ilmoitettava vastuussa olevalle laitokselle asiaankuuluvat tiedot, jotka liittyvät niiden kansalliseen rakennuslainsäädäntöön ja tarvittaessa muihin oikeudellisiin tai hallinnollisiin määräyksiin, joita sovelletaan tuotteeseen ja sen aiottuun käyttöön. Vastuussa olevan laitoksen on ilmoitettava työryhmän jäsenille ja valmistajalle näiden ilmoitusten sisällöstä.

2.9.

Vastuussa oleva laitos – kuultuaan työryhmää – sisällyttää nämä ilmoitukset eurooppalaisen arviointiasiakirjan luonnokseen, jonka se lähettää 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle arvioinnista vastaavien laitosten organisaatiolle. Ilmoitettuaan eurooppalaisen arviointiasiakirjan lopullisesta luonnoksesta valmistajalle, jolla on viikko aikaa esittää kommenttinsa, ja kuultuaan vähintään yhtä valmistajan nimeämää toimialajärjestöä, jos valmistaja niin on toivonut, teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatio hyväksyy eurooppalaisen arviointiasiakirjan väliaikaisena asiakirjana. Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatio lähettää kopion hyväksytystä väliaikaisesta eurooppalaisesta arviointiasiakirjasta valmistajalle ja komissiolle. Jos komissio ilmoittaa viidentoista työpäivän kuluessa asiakirjan saamisesta teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatioille väliaikaista asiakirjaa koskevista huomautuksistaan, organisaatio muuttaa asiakirjaa tämän mukaisesti. Tämän jälkeen vastuussa oleva laitos ryhtyy valmistelemaan arvioinnin suorittamista.

2.10.

Vastuussa oleva laitos suorittaa arvioinnin hyväksytyn väliaikaisen eurooppalaisen arviointiasiakirjan mukaisesti ja antaa tämän jälkeen vastaavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin.

2.11.

Kun vastuussa oleva laitos on antanut ensimmäisen eurooppalaisen teknisen arvioinnin väliaikaisen eurooppalaisen arviointiasiakirjan perusteella, teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatio muuttaa tarvittaessa kyseistä arviointiasiakirjaa vastuussa olevan laitoksen ehdotuksen perusteella. Tämän jälkeen teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatio hyväksyy lopullisen eurooppalaisen arviointiasiakirjan ja lähettää sen komissiolle. Komissio julkaisee lopullisen eurooppalaisen arviointiasiakirjan viitetiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

3.

Kun viittaus lopulliseen eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, kaikki myöhempien pyyntöjen perusteella tehtävät eurooppalaiset tekniset arvioinnit, jotka koskevat rakennusalan tuotteita, joissa on samat perusominaisuudet käyttötarkoituksensa osalta kuin ensimmäisessä pyynnössä, valmistellaan tämän lopullisen eurooppalaisen arviointiasiakirjan mukaisesti.

4.

Komission edustaja voi osallistua tarkkailijana kaikkiin 2.7 kohdassa tarkoitetun työryhmän kokouksiin.

5.

Jos kaikki teknisestä arvioinnista vastaavat laitokset ja valmistaja eivät ole päässeet sopimukseen eurooppalaisesta arviointiasiakirjasta, teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatio siirtää asian komission ratkaistavaksi.

Perjantai 24. huhtikuuta 2009
LIITE III

1.

Nro … (tuotteen yksilöllinen tunniste)

2.

Valmistajan (valtuutetun edustajan) nimi tai tunnusmerkki ja osoite:

3.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:

4.

Tuotteen tunniste (joka mahdollistaa jäljitettävyyden) ja maininta suunnitellusta yleisestä käyttötarkoituksesta :

5.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on 7 kohdassa ilmoitetun suoritustason mukainen:

6.

… (ilmoittavan laitoksen nimi ja numero tarvittaessa)

suoritti … (toimenpiteen kuvaus)

ja antoi (tuotteen vaatimustenmukaisuustodistuksen, sisäisen tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen, testiraportit – tarpeen mukaan)

suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmän [nro] … mukaisesti

7.

Suoritustasoilmoitus (luettelo, tasot tai luokat sekä viittaus vastaavaan yhdenmukaistettuun tekniseen eritelmään / tekniseen erityisasiakirjaan, jota on käytetty ilmoitettujen perusominaisuuksien suoritustason arviointiin)

Ilmoitettu perusominaisuus

Ilmoitetun perusominaisuuden suoritustason luokka

Yhdenmukaistetun teknisen eritelmän / Teknisen erityisasiakirjan viite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puolesta allekirjoittanut …

(paikka ja päivämäärä)

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus)

Perjantai 24. huhtikuuta 2009
LIITE IV

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitettavat vaaralliset aineet

1.     Erityistä huolta aiheuttavat aineet

a)

REACH-asetuksen mukaisessa mahdollisten aineiden luettelossa olevat aineet (kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006) (1)

b)

REACH-asetuksen (asetus (EY) N:o 1907/2006) mukaan hitaasti hajoavat, biokertyvät tai myrkylliset aineet (PBT)

c)

REACH-asetuksen (asetus (EY) N:o 1907/2006) mukaisesti erittäin hitaasti hajoavat tai erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet

d)

vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (2) mukaisesti syöpää aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin luokiteltavat, ryhmään 1 tai 2 kuuluvat aineet.

2.     Aineet, joilla on tietty luokittelu

Aineet, jotka täyttävät direktiivissä 67/548/ETY vahvistetut luokitteluperusteet seuraavien luokkien osalta:

a)

syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymismyrkylliset aineet ryhmässä 3

b)

aineet, jotka täyttävät kroonisen myrkyllisyyden kriteerit (R48)

c)

ympäristölle vaaralliset aineet, jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia (R50–53)

d)

otsonikerrosta heikentävät aineet (R59)

e)

aineet, joille altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä (R42)

f)

aineet, joiden joutuminen kosketuksiin ihon kanssa voi aiheuttaa herkistymistä (R43).

3.     Vaaralliset prioriteettiaineet

Vaaralliset prioriteettiaineet, jotka on lueteltu yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (3) (vesipolitiikan puitedirektiivi) liitteessä X.


(1)   EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)   EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(3)   EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Perjantai 24. huhtikuuta 2010
LIITE V

Tuotealat ja teknisestä arvioinnista vastaavia laitoksia koskevat vaatimukset

Taulukko 1 –   Tuotealat

Alan koodi

Tuoteala

Rakennusalan tuotteiden ryhmät

A

MAA- JA VESIRAKENTAMINEN

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet – Tien laitteet ja varusteet – Katteet, pihan ja tien päällysteet – Kiviaines – Tienrakennustuotteet – Putket, säiliöt ja liitännäistuotteet, jotka eivät ole kosketuksissa talousveden kanssa – Lattian perustukset mukaan lukien rossipohjat, tiet ja muut liikennöidyt alueet – Erittäin ohuet asfalttibetonikerrokset – Jätevesien käsittelyyn tarkoitetut tuotteet – Kiviainesta pidättävät suojajärjestelmät– Sillankansien nestemäiset vesieristyssarjat – Tiesiltojen laajennusliitokset

B

TEHDASVALMISTEISET KOKONAISET/OSITTAISET RAKENNUSYKSIKÖT

Sahatavara- ja hirsirunkoiset tehdasvalmisteiset rakennusjärjestelmät – Kylmävarastojen rakennusjärjestelmät ja kylmävarastojen ulkokuorien rakennusjärjestelmät – Tehdasvalmisteiset rakennusyksiköt – Betonirunkoiset rakennusjärjestelmät – Metallirunkoiset rakennusjärjestelmät

C

KANTAVAT MATERIAALIT JA KOMPONENTIT

Rakenteelliset puutavaratuotteet ja liitännäistuotteet – Sementit, rakennuskalkit ja muut hydrauliset sideaineet – Betoniteräs ja jänneteräs – Rakenteelliset metallituotteet ja liitännäistuotteet – Betonin, laastin ja injektiolaastin liitännäistuotteet – Rakennelaakerit – Betonivalmisosat – Tehdasvalmisteiset porrasjärjestelmät – Kevyet puupohjaiset komposiittipalkit ja -pilarit – Rakenteiden jännittämiseen tarkoitetut jälkijännitysjärjestelmät – Kiinnityspultit

D

KATTO JA RAKENNUKSEN ULKOKUORI

Julkisivujärjestelmät – Katteet, kattokuvut, kattoikkunat ja liitännäistuotteet – Tasolasi-, lasiprofiili- ja lasitiilituotteet – Ulko- ja sisäovet ja -ikkunat, kattoluukut ja -kuvut – Kattojen nestemäiset vesieristyssarjat – Ulkoseinien verhoussarjat – Julkisivulasijärjestelmät – Mekaanisesti kiinnitetyt, kattojen vesieristykseen käytettävät kermijärjestelmät – Itsekantavat, valoa läpäisevät kattosarjat – Tehdasvalmisteiset puupohjaiset kantavat kuorilevyt ja itsekantavat kevyet komposiittilevyt

E

SISÄISET/ULKOISET RAKENNUSKOMPONENTIT/-SARJAT

Saniteettilaitteet – Puupaneelit – Muuraustuotteet ja liitännäistuotteet – Seinien ja sisäkattojen sisä- ja ulkopuoliset päällysteet – Kipsituotteet – Sisäväliseinäsarjat – Märkätilojen vedeneristysjärjestelmät – Eristemateriaaleista ja/tai betonista valmistetut onttoihin muottiharkkoihin tai paneeleihin perustuvat ei-kantavat pysyvät muottijärjestelmät

F

LÄMMITYS/ILMANVAIHTO/ERISTYS

Savupiiput, hormit ja erikoistuotteet – Huoneiden tai vastaavien tilojen lämmityslaitteet – Lämmöneristystuotteet – Ulkopuoliset lämmöneristysjärjestelmät – Käännetyt katoneristysjärjestelmät – Eristävät julkisivujärjestelmät

G

KIINNITTIMET/TIIVISTEET/LIIMAT

Rakennusliimat – Rakenneliitosten tapit /Liittimet – Kolmiulotteiset naulauslevyt – Kiinnityspultit / Ruuvit – Ruostumattomasta teräksestä valmistetut seinälevyt – Muuratun seinärakenteen ilmarakoon asennettavat vedenpoistajat – Kiinnike ulkoisia seinäverhouksia ja tasa- tai harjakattoja varten – Liitin sandwich-betonielementtejä varten – Kaasun- ja vedenpitävät tiivisteet putkien seinä- ja lattialäpivientejä varten – Tiivistyssarjat, -profiilit ja -liuskat – Saumojen tiivistysaineet – Elastiset kiinnikkeet – Vetotangot – Pistekiinnike – Pinta- ja pinnoituskäsittelyt – Kattojen, seinien ja sisätilojen tasauskiinnikkeet – Vesieristystuotteet/-käsittelyt

H

PALONTORJUNTA JA SIIHEN LIITTYVÄT TUOTTEET

Palohälyttimet, paloilmaisimet, kiinteät sammutusjärjestelmät, palon- ja savunhallintalaitteet sekä räjähdyksentukahduttamistuotteet – Palokatko-, palotiiviste- ja palosuojatuotteet

I

SÄHKÖLAITTEET

Kaikki sähkölaitteisiin liittyvät rakennusalan tuotteet

J

KAASULAITTEET

Kaikki kaasulaitteisiin liittyvät rakennusalan tuotteet

K

VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT

Lattiakaivon vesilukkojärjestelmä – Kannesta ja muovisista lisärenkaista koostuva tarkastuskaivon kansijärjestelmä – Putkistojärjestelmät kylmälle ja kuumalle vedelle, myös juomavedelle – Putkistojärjestelmät jäte- ja sadevedelle paineella tai ilman – Joustava liitin vietto- ja paineviemäreiden jäte- ja sadevesiputkistoja varten – Kompostikäymälät


Taulukko 2 –   Teknisestä arvioinnista vastaavia laitoksia koskevat vaatimukset

Pätevyys

Pätevyyden kuvaus

Vaatimus

1.

Riskien analysointi

Kartoitetaan innovatiivisten rakennusalan tuotteiden käyttöön liittyvät mahdolliset riskit ja edut, kun saatavilla ei ole vahvistettuja teknisiä tietoja niiden suoritustasosta rakennuskohteeseen asennettuna.

Laitoksen on oltava riippumaton sidosryhmistä eikä sillä saa olla mitään eturistiriitoja.

Lisäksi laitoksen henkilöstöllä on oltava seuraavat ominaisuudet:

a)

puolueettomuus ja vankka tekninen osaaminen

b)

tarkat tiedot jäsenvaltioissa voimassa olevista säännöksistä ja muista vaatimuksista tuotealoilla, joita varten laitos on tarkoitus nimetä

c)

yleinen käsitys rakennuskäytännöistä ja tarkka tekninen tietämys tuotealoilla, joita varten laitos on tarkoitus nimetä

d)

tarkat tiedot rakennusprosessiin liittyvistä erityisriskeistä ja teknisistä näkökohdista

e)

tarkat tiedot voimassa olevista yhdenmukaistetuista standardeista ja testausmenetelmistä tuotealoilla, joita varten laitos on tarkoitus nimetä

f)

tarvittava kielitaito.

2.

Teknisten kriteereiden vahvistaminen

Siirretään riskianalyysin tulokset teknisiksi kriteereiksi, joilla arvioidaan rakennusalan tuotteiden käyttäytymistä ja suoritustasoa ottaen huomioon sovellettavien kansallisten vaatimusten täyttyminen;

niiden tahojen tarvitsemat tekniset tiedot, jotka osallistuvat rakennusprosessiin rakennusalan tuotteiden mahdollisina käyttäjinä (valmistajat, suunnittelijat, urakoitsijat, asentajat).

3.

Arviointimenetelmän vahvistaminen

Suunnitellaan ja validoidaan asianmukaiset menetelmät (testit tai laskelmat), joilla arvioidaan rakennusalan tuotteen perusominaisuuksien suoritustasoa ottaen huomioon tekniikan nykytaso.

 

4.

Sisäisen tuotannonvalvonnan määrittäminen

Tutkitaan ja arvioidaan tietyn tuotteen valmistusprosessia ja kartoitetaan asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan tuotteen vakaus läpi koko valmistusprosessin.

Laitoksella on oltava henkilöstö, jolla on asianmukaiset tiedot sisäiseen tuotannonvalvontaan liittyvien valmistusprosessien ja tuotteen ominaisuuksien välisestä suhteesta

5.

Tuotteen arviointi

Arvioidaan rakennusalan tuotteen perusominaisuuksien suoritustaso yhdenmukaistettujen menetelmien perusteella käyttäen yhdenmukaistettuja kriteereitä.

Kohdissa 1, 2 ja 3 lueteltujen vaatimusten lisäksi laitoksella on oltava käytettävissä tarvittavat keinot ja välineet, joilla voidaan arvioida rakennusalan tuotteen perusominaisuuksien suoritustasoa tuotealoilla, joita varten laitos on tarkoitus nimetä.

6.

Yleinen hallinto

Varmistetaan johdonmukaisuus, luotettavuus, puolueettomuus ja jäljitettävyys soveltamalla jatkuvasti asianmukaisia hallintomenetelmiä.

Laitoksella on oltava

a)

todennettua näyttöä hyvän hallintotavan noudattamisesta

b)

toimintalinjat ja niitä tukevat menettelyt, joilla varmistetaan arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus laitoksen ja sen yhteistyökumppaneiden sisällä

c)

asiakirjojen valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan kaikkien asiaan liittyvien asiakirjojen rekisteröinti, jäljitettävyys, ylläpito ja arkistointi

f)

mekanismi sisäistä auditointia ja hallinnon tarkastusta varten, jotta varmistetaan asianmukaisten hallintomenetelmien noudattamisen säännöllinen valvonta

e)

menettely muutoksenhaun ja valitusten puolueetonta käsittelyä varten.

Perjantai 24. huhtikuuta 2009
LIITE VI

Suoritustason vakauden arviointi ja varmentaminen

1.   SUORITUSTASON VAKAUDEN ARVIOINTI- JA VARMENNUSJÄRJESTELMÄT

1.1.

Järjestelmä 1+ – Valmistajan ilmoitus tuotteen perusominaisuuksien suoritustasosta seuraavien seikkojen perusteella:

a)

Valmistajan on suoritettava seuraavat:

i)

sisäinen tuotannonvalvonta

ii)

tehtaalla määräystenmukaisen testausohjelman mukaisesti otettujen näytteiden lisätestaus.

b)

Ilmoitetun laitoksen on annettava tuotteen vaatimustenmukaisuustodistus seuraavien perusteella:

i)

tuotetyypin määritys tuotteen tyyppitestauksen (myös näytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai kuvailevien asiakirjojen perusteella

ii)

valmistuslaitoksen sekä sisäisen tuotannonvalvonnan alustava tarkastus

iii)

sisäisen tuotannonvalvonnan jatkuva seuranta ja arviointi

iv)

tehtaalla otettujen näytteiden pistokoetestaus.

1.2.

Järjestelmä 1 – Valmistajan ilmoitus tuotteen perusominaisuuksien suoritustasosta seuraavien seikkojen perusteella:

a)

Valmistajan on suoritettava seuraavat:

i)

sisäinen tuotannonvalvonta

ii)

valmistajan tehtaalla määräystenmukaisen testausohjelman mukaisesti ottamien näytteiden lisätestaus.

b)

Ilmoitetun laitoksen on annettava tuotteen vaatimustenmukaisuustodistus seuraavien perusteella:

i)

tuotetyypin määritys tuotteen tyyppitestauksen (myös näytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai kuvailevien asiakirjojen perusteella

ii)

valmistuslaitoksen sekä sisäisen tuotannonvalvonnan alustava tarkastus

iii)

sisäisen tuotannonvalvonnan jatkuva seuranta ja arviointi.

1.3.

Järjestelmä 2+ – Valmistajan ilmoitus tuotteen perusominaisuuksien suoritustasosta seuraavien seikkojen perusteella:

a)

Valmistajan on suoritettava seuraavat:

i)

tuotetyypin määritys tuotteen tyyppitestauksen (myös näytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai kuvailevien asiakirjojen perusteella

ii)

sisäinen tuotannonvalvonta

iii)

tehtaalla määräystenmukaisen testausohjelman mukaisesti otettujen näytteiden testaus.

b)

Ilmoitetun laitoksen on annettava sisäisen tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus seuraavien perusteella:

i)

valmistuslaitoksen sekä sisäisen tuotannonvalvonnan alustava tarkastus

ii)

sisäisen tuotannonvalvonnan jatkuva seuranta ja arviointi.

1.4.

Järjestelmä 3 – Valmistajan ilmoitus tuotteen perusominaisuuksien suoritustasosta seuraavien seikkojen perusteella:

a)

Valmistajan on suoritettava sisäinen tuotannonvalvonta.

b)

Ilmoitetun elimen on suoritettava tuotetyypin määritys tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai kuvailevien asiakirjojen perusteella.

1.5.

Järjestelmä 4 – Valmistajan ilmoitus tuotteen perusominaisuuksien suoritustasosta seuraavien seikkojen perusteella:

a)

Valmistajan on suoritettava seuraavat:

i)

tuotetyypin määritys tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai kuvailevien asiakirjojen perusteella

ii)

sisäinen tuotannonvalvonta.

b)

Ilmoitetulla laitoksella ei tehtäviä.

2.   SUORITUSTASON VAKAUDEN ARVIOINTIIN JA VARMENTAMISEEN OSALLISTUVAT LAITOKSET

Rakennusalan tuotteen suoritustason vakauden arviointiin ja varmentamiseen osallistuvien ilmoitettujen laitosten tehtävien osalta on erotettava seuraavat:

(1)

Sertifiointilaitos on ilmoitettu viranomais- tai yksityinen laitos, jolla on tarvittava pätevyys ja vastuu antaa todistuksia tiettyjen menettely- ja hallintosääntöjen mukaisesti.

(2)

Tarkastuslaitos on ilmoitettu laitos, jonka organisaatio, henkilöstö, pätevyys ja puolueettomuus on sellainen, että se pystyy suorittamaan seuraavat tehtävät määriteltyjen kriteereiden mukaisesti: valmistajien laadunvalvontatoimien arviointi ja suosittelu niiden hyväksyntää ja myöhempää auditointia varten sekä rakennusalan tuotteiden valinta ja arviointi tehtaalla tiettyjen kriteereiden mukaisesti.

(3)

Testauslaboratorio on ilmoitettu laboratorio, joka mittaa, tutkii, testaa, kalibroi tai muutoin määrittää materiaalien tai rakennusalan tuotteiden ominaisuuksia tai suoritustasoa.


Top