Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0255

Yhteisön valvontajärjestelmä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 232–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/232


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Yhteisön valvontajärjestelmä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi *

P6_TA(2009)0255

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

2010/C 184 E/60

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0721),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0510/2008),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0253/2009),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

KOMISSION TEKSTI

TARKISTUS

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

(4)

Valvontasäännökset ovat nykyisin hajallaan monissa päällekkäisissä ja monimutkaisissa säädöksissä. Joidenkin valvontajärjestelmän osien täytäntöönpano on jäsenvaltioissa puutteellista , minkä vuoksi yhteisen kalastuspolitiikan säännösten rikkomisten johdosta sovellettavat toimenpiteet ovat riittämättömiä ja toisistaan eroavia. Tämä uhkaa koko yhteisön kalastajille tasavertaisten toimintaedellytysten luomista. Nykyistä järjestelmää ja kaikkia siihen liittyviä velvoitteita olisi sen vuoksi lujitettava, järkeistettävä ja yksinkertaistettava erityisesti kaksinkertaista sääntelyä ja hallinnollisia rasitteita vähentämällä.

(4)

Valvontasäännökset ovat nykyisin hajallaan monissa päällekkäisissä ja monimutkaisissa säädöksissä. Joidenkin valvontajärjestelmän osien täytäntöönpano on jäsenvaltioissa puutteellista eikä komissio ole esittänyt kaikkia täytäntöönpanoasetuksia, joita tarvitaan asetusta (ETY) N:o 2847/93 varten . Tämän vuoksi yhteisen kalastuspolitiikan säännösten rikkomisten johdosta sovellettavat toimenpiteet ovat riittämättömiä ja toisistaan eroavia. Tämä uhkaa koko yhteisön kalastajille tasavertaisten toimintaedellytysten luomista. Nykyistä järjestelmää ja kaikkia siihen liittyviä velvoitteita olisi sen vuoksi lujitettava, järkeistettävä ja yksinkertaistettava erityisesti kaksinkertaista sääntelyä ja hallinnollisia rasitteita vähentämällä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

 

(14 a)

Yhteisön kalastuspolitiikka kattaa elävien vesiluonnonvarojen säilyttämisen, hallinnan ja hyödyntämisen siten, että näitä luonnonvaroja hyödyntäviä toimintoja kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä, ovatko ne kaupallisia vai ei-kaupallisia. Olisi syrjivää kohdistaa kaupalliseen kalastukseen tiukkaa valvontaa ja rajoituksia, jos ei-kaupallinen kalastus suurelta osin vapautetaan niistä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

(19)

Valvontatoimien ja -menetelmien olisi perustuttava riskinhallintaan, johon liittyy systemaattisten ja kattavien ristiintarkastusmenettelyjen käyttö.

(19)

Valvontatoimien ja -menetelmien olisi perustuttava riskinhallintaan, johon liittyy jäsenvaltioiden systemaattisten ja kattavien ristiintarkastusmenettelyjen käyttö. Jäsenvaltioiden olisi myös vaihdettava asiaa koskevia tietoja.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

(24)

Yhdennetty merivalvontaverkosto olisi perustettava sellaisten tarkkailu-, seuranta-, tunnistus- ja jäljitysjärjestelmien välille, joiden tavoitteena on meriturvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kalastuksenvalvonta, rajavalvonta, yleinen lainvalvonta ja kaupan helpottaminen. Verkosto pystyy jatkuvasti tarjoamaan tietoa merialan toimista oikea-aikaisen päätöksentekomenettelyn tueksi. Valvontatoimintaa harjoittavat viranomaiset voisivat sen ansiosta tarjota vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia palveluja. Tätä varten automaattisten tunnistusjärjestelmien, alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2244/2003 tarkoitettujen alusten satelliittiseurantajärjestelmien ja alusten paikantamisjärjestelmien tiedot, jotka kerätään tämän asetuksen mukaisesti, olisi toimitettava muiden, edellä mainittuja valvontatoimia harjoittavien viranomaisten käyttöön.

(24)

Yhdennetty merivalvontaverkosto olisi perustettava sellaisten tarkkailu-, seuranta-, tunnistus- ja jäljitysjärjestelmien välille, joiden tavoitteena on meriturvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kalastuksenvalvonta, rajavalvonta, yleinen lainvalvonta ja kaupan helpottaminen , ja sitä olisi mukautettava jäsenvaltioiden erilaisiin tilanteisiin . Verkosto pystyy jatkuvasti tarjoamaan tietoa merialan toimista oikea-aikaisen päätöksentekomenettelyn tueksi. Valvontatoimintaa harjoittavat viranomaiset voisivat sen ansiosta tarjota vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia palveluja. Tätä varten automaattisten tunnistusjärjestelmien, alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2244/2003 tarkoitettujen alusten satelliittiseurantajärjestelmien ja alusten paikantamisjärjestelmien tiedot, jotka kerätään tämän asetuksen mukaisesti, olisi toimitettava muiden, edellä mainittuja valvontatoimia harjoittavien viranomaisten käyttöön.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

(29)

Komissiolle olisi annettava valtuudet kieltää kalastus, kun jäsenvaltion kiintiö tai TAC tulee täyteen. Lisäksi komissiolla olisi oltava valtuudet alentaa kiintiöitä ja kieltää kiintiöiden siirrot tai vaihdot varmistaakseen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamisen jäsenvaltioissa.

(29)

Komissiolle olisi annettava valtuudet kieltää kalastus, kun jäsenvaltion kiintiö tai TAC tulee täyteen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

(34)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti. Kaikki toimenpiteet, jotka komissio hyväksyy tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi, ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

(34)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/512/EY . Kaikki toimenpiteet, jotka komissio hyväksyy tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi, ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

(39)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista perustaa kattava ja yhtenäinen valvontajärjestelmä, jotta saavutetaan yhteisen kalastuspolitiikan tehokasta täytäntöönpanoa koskeva perustavoite. Tässä asetuksessa ei perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(39)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista perustaa kattava ja yhtenäinen valvontajärjestelmä, jotta saavutetaan yhteisen kalastuspolitiikan tehokasta täytäntöönpanoa koskeva perustavoite , ottaen huomioon sen tosiseikan, että pienimuotoinen kalatalous eroaa selvästi teollisesta ja virkistys- ja kotitarvekalastuksesta ja että valvontajärjestelmässä kyseiset eroavaisuudet olisi otettava asianmukaisesti huomioon. Tässä asetuksessa ei perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Tällä asetuksella perustetaan yhteisön järjestelmä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen valvontaa, seurantaa, tarkkailua, tarkastamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten, jäljempänä ”yhteisön valvontajärjestelmä” .

Tällä asetuksella perustetaan yhteisön valvontajärjestelmä, jonka tavoitteena on taata yhteisen kalastuspolitiikan säännöstön noudattaminen .

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 alakohta

(1)

”kalastustoiminnalla” tarkoitetaan kalojen etsimistä, pyydysten laskemista, asettamista ja nostamista, saaliin ottamista alukselle, jälleenlaivausta, aluksella pitämistä, aluksella jalostamista sekä kalojen ja kalastustuotteiden siirtämistä ja altaaseen panemista;

(1)

”kalastustoiminnalla” tarkoitetaan kalojen etsimistä, pyydysten laskemista, asettamista ja nostamista, saaliin ottamista alukselle, jälleenlaivausta, aluksella pitämistä , aluksesta purkamista, aluksella jalostamista sekä kalojen ja kalastustuotteiden siirtämistä , altaaseen panemista tai kasvattamista;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 a alakohta (uusi)

 

(6 a)

”vakavalla rikkomuksella” neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdassa lueteltuja toimintoja;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 a kohta (uusi)

 

(7 a )

”virkistyskalastuksella” ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa elollisia vesiluonnonvaroja käytetään virkistys- tai urheilutarkoituksiin ja joka käsittää muun muassa vapakalastuksen, urheilukalastuksen, urheilukalastusturnaukset ja muut virkistyskalastuksen muodot;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 alakohta

(8)

”kalastusluvalla” tarkoitetaan yhteisön kalastusalukselle kalastuslisenssin lisäksi myönnettyä kalastuslupaa, joka antaa alukselle oikeuden harjoittaa kalastustoimintaa yhteisön vesillä yleensä ja/tai erityistä kalastustoimintaa määrätyllä kaudella tietyllä alueella tai erityisedellytysten alaisen kalastuksen osalta;

(8)

”kalastusluvalla” tarkoitetaan yhteisön kalastusalukselle kalastuslisenssin lisäksi myönnettyä kalastuslupaa, joka antaa alukselle oikeuden harjoittaa kalastustoimintaa ja/tai erityistä kalastustoimintaa määrätyllä kaudella tietyllä alueella tai erityisedellytysten alaisen kalastuksen osalta;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 17 alakohta

(17)

”jalostuksella” tarkoitetaan tarjontamuodon valmisteluprosessia. Siihen kuuluu puhdistaminen , fileointi , pakkaaminen jäihin , pakkaaminen, purkittaminen, jäädyttäminen, savustus, suolaus, kypsennys, suola- tai etikkaliemeen säilöminen, kuivaaminen tai millä tahansa muulla tavalla toteutettu kalan kauppakunnostus;

(17)

”jalostuksella” tarkoitetaan tarjontamuodon valmisteluprosessia. Siihen kuuluu fileointi, pakkaaminen, purkittaminen, jäädyttäminen, savustus, suolaus, kypsennys, suola- tai etikkaliemeen säilöminen, kuivaaminen tai millä tahansa muulla tavalla toteutettu kalan kauppakunnostus;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

1.   Jäsenvaltioiden on valvottava luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön niiden alueella tai niiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä toteuttamia yhteiseen kalastuspolitiikkaan kuuluvia toimia, erityisesti kalastusta, jälleenlaivausta, kalojen siirtämistä altaisiin tai vesiviljelylaitoksiin, lihotuslaitokset mukaan luettuina, ja kalastustuotteiden purkamista, tuontia, kuljetusta, kaupan pitämistä ja varastointia.

1.   Jäsenvaltioiden on valvottava luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön niiden alueella tai niiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä toteuttamia yhteiseen kalastuspolitiikkaan kuuluvia toimia, erityisesti kalastusta, vesiviljelytoimintoja, jälleenlaivausta, kalojen siirtämistä altaisiin tai vesiviljelylaitoksiin, lihotuslaitokset mukaan luettuina, ja kalastustuotteiden purkamista, tuontia, kuljetusta, kaupan pitämistä ja varastointia.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

4.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että valvonta, tarkastus, seuranta, tarkkailu ja täytäntöönpanon valvonta toteutetaan tarkastukseen valittuja aloja, aluksia tai henkilöitä syrjimättä ja riskinhallinnan pohjalta.

4.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että valvonta, tarkastus, seuranta, tarkkailu ja täytäntöönpanon valvonta toteutetaan aloja, aluksia tai henkilöitä syrjimättä ja riskinhallinnan pohjalta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

3.   Lippujäsenvaltion on keskeytettävä tilapäisesti sellaisen aluksen kalastuslisenssin voimassaolo, joka on tilapäisesti poistettu käytöstä jäsenvaltion päätöksellä ja jonka kalastuslupa on keskeytetty asetuksen (EY) N:o 1005/2008 45 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

3.   Lippujäsenvaltion on keskeytettävä tilapäisesti sellaisen aluksen kalastuslisenssin voimassaolo, joka on tilapäisesti poistettu käytöstä jäsenvaltion päätöksellä ja jonka kalastuslupa on keskeytetty asetuksen (EY) N:o 1005/2008 45 artiklan 4 alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

4.   Lippujäsenvaltion on peruutettava lopullisesti sellaisen aluksen kalastuslisenssi, johon sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin mukauttamistoimenpidettä tai jonka kalastuslupa on peruutettu asetuksen (EY) N:o 1005/2008 45 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

4.   Lippujäsenvaltion on peruutettava lopullisesti sellaisen aluksen kalastuslisenssi, johon sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin mukauttamistoimenpidettä tai jonka kalastuslupa on peruutettu asetuksen (EY) N:o 1005/2008 45 artiklan 4 alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – f alakohta

f)

pohjapyydyksillä kalastaminen alueilla , jotka eivät kuulu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen vastuulle;

f)

pohjapyydyksillä kalastaminen kansainvälisillä vesillä, jotka eivät kuulu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen vastuulle; tässä säännöksessä tarkoitetuista pyydyksistä laaditaan luettelo;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

2.   Kokonaispituudeltaan yli 10 metriä pitkillä kalastusaluksilla on oltava asennettuna täysin toimiva laite, jonka säännöllisesti lähettämien paikkatietojen ansiosta kyseinen alus voidaan paikantaa ja tunnistaa automaattisesti satelliittiseurantajärjestelmää käyttäen. Sen ansiosta myös lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskuksella on oltava mahdollisuus määrittää kalastusaluksen sijainti. Kokonaispituudeltaan yli 10 metriä pitkien mutta enintään 15 metriä pitkien alusten osalta tätä kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

2.   Kokonaispituudeltaan yli 10 metriä pitkillä kalastusaluksilla on oltava asennettuna täysin toimiva laite, jonka säännöllisesti lähettämien paikkatietojen ansiosta kyseinen alus voidaan paikantaa ja tunnistaa automaattisesti satelliittiseurantajärjestelmää käyttäen. Sen ansiosta myös lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskuksella on oltava mahdollisuus määrittää kalastusaluksen sijainti. Kokonaispituudeltaan yli 10 metriä pitkien mutta enintään 15 metriä pitkien alusten osalta tätä kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013 .

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

2 a.     Satelliittiseurantajärjestelmän laitteiden asentamista varten voidaan myöntää rahoitustukea asetuksen (EY) N:o 861/2006 8 artiklan a alakohdan mukaisesti. Yhteisön talousarviosta otettavan yhteisrahoituksen osuus on 80 prosenttia.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta – a alakohta

a)

harjoittavat toimintaansa yksinomaan lippujäsenvaltion aluemerillä; tai

a)

harjoittavat toimintaansa yksinomaan lippujäsenvaltion aluemerillä; ja

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

2.   Komissio voi vaatia jäsenvaltiota käyttämään alusten paikantamisjärjestelmää tietyn kalastuksen osalta ja tiettynä aikana.

2.   Komissio voi vaatia jäsenvaltiota käyttämään alusten paikantamisjärjestelmää tietyn kalastuksen osalta ja tiettynä aikana esittämällä kirjallista näyttöä valvontaa tai tieteellisiä raportteja koskevien toimenpiteiden noudattamatta jättämisestä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

3.   Kalastuspäiväkirjaan merkittyjen aluksella pidettyjen kalojen määrää kilogrammoina arvioitaessa sallittu poikkeama on 5 prosenttia .

3.   Kalastuspäiväkirjaan merkittyjen aluksella pidettyjen kalojen määrää kilogrammoina arvioitaessa sallittu poikkeama on 10 prosenttia .

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

1 a.     Sähköisten kalastuspäiväkirjojen asentamista varten voidaan myöntää rahoitustukea asetuksen (EY) N:o 861/2006 8 artiklan a alakohdan nojalla. Yhteisön talousarviosta otettavan yhteisrahoituksen osuus on 80 prosenttia.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

2.   Edellä 1 kohtaa sovelletaan kokonaispituudeltaan yli 15 metriä mutta enintään 24 metriä pitkiin yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä heinäkuuta 2011 sekä kokonaispituudeltaan yli 10 metriä mutta enintään 15 metriä pitkiin yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä tammikuuta 2012 . Kokonaispituudeltaan enintään 15 metriä olevat yhteisön alukset voidaan vapauttaa 1 kohdan säännöksistä, jos ne

2.   Edellä 1 kohtaa sovelletaan kokonaispituudeltaan yli 15 metriä mutta enintään 24 metriä pitkiin yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä heinäkuuta 2011 sekä kokonaispituudeltaan yli 10 metriä mutta enintään 15 metriä pitkiin yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä heinäkuuta 2013 . Kokonaispituudeltaan enintään 15 metriä olevat yhteisön alukset voidaan vapauttaa 1 kohdan säännöksistä, jos ne

a)

harjoittavat toimintaansa yksinomaan lippujäsenvaltion aluemerillä; tai

a)

harjoittavat toimintaansa yksinomaan lippujäsenvaltion aluemerillä; ja

b)

eivät ole merellä koskaan pidempään kuin 24 tuntia laskettuna lähtöhetkestä satamaan paluuseen.

b)

eivät ole merellä koskaan pidempään kuin 24 tuntia laskettuna lähtöhetkestä satamaan paluuseen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

1.   Monivuotisiin suunnitelmiin sisältyvien erityissäännösten soveltamista rajoittamatta yhteisön kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa on ilmoitettava vähintään neljä tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa seuraavat tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka satamia he haluavat käyttää, elleivät toimivaltaiset viranomaiset ole antaneet lupaa aikaisemmalle saapumiselle:

1.   Monivuotisiin suunnitelmiin sisältyvien erityissäännösten soveltamista rajoittamatta yhteisön kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa , joiden aluksella on saalis- tai pyyntiponnistusrajojen piiriin kuuluvia lajeja , on ilmoitettava vähintään neljä tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa seuraavat tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka satamia he haluavat käyttää, elleivät toimivaltaiset viranomaiset ole antaneet lupaa aikaisemmalle saapumiselle:

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – d alakohta

d)

kalastusmatkan päivämäärät ja alueet, joilta saaliit pyydettiin;

d)

kalastusmatkan päivämäärät ja alueet, joilta saaliit pyydettiin; alue on ilmoitettava yhtä yksityiskohtaisesti kuin 14 artiklan 1 kohdassa säädetään;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – f alakohta

f)

kunkin aluksella pidetyn saalislajin määrät ja myös se, jos saalista ei ole ;

f)

kunkin aluksella pidetyn saalislajin määrät;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

4.    Komissio voi 111 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vapauttaa tietyt kalastusalusluokat 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta rajoitetuksi ajaksi, jota voidaan jatkaa, tai asettaa toisen määräajan ilmoituksen tekemiselle ottaen huomioon muun muassa kalastustuotteiden lajin sekä kalavesien, purkamispaikkojen ja niiden satamien välisen välimatkan, joissa kyseiset alukset on rekisteröity.

4.    Neuvosto voi komission ehdotuksesta asettaa tietyille kalastusalusluokille toisen määräajan 1 kohdassa säädetylle ilmoituksen tekemistä koskevalle velvollisuudelle ottaen huomioon muun muassa kalastustuotteiden lajin sekä kalavesien, purkamispaikkojen ja niiden satamien välisen välimatkan, joissa kyseiset alukset on rekisteröity.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

4 a.     Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jonka satama- tai purkamiskalustoa kalastusaluksen päällikkö haluaa käyttää esitettyään asiaa koskevan pyynnön vähintään neljä tuntia ennen arvioitua satamaan saapumisaikaa, on hyväksyttävä pyyntö kahden tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

3.   Jälleenlaivausilmoituksessa on ilmoitettava jälleenlaivattujen kalastustuotteiden määrä lajeittain, jokaisen saaliin pyyntipäivä ja -paikka, asiaan liittyvien alusten nimet sekä jälleenlaivaus- ja määräsatamat. Molempien asianomaisten alusten päälliköt vastaavat kyseisten ilmoitusten paikkansapitävyydestä.

3.   Jälleenlaivausilmoituksessa on ilmoitettava jälleenlaivattujen kalastustuotteiden määrä lajeittain, jokaisen saaliin pyyntipäivä ja -paikka, asiaan liittyvien alusten nimet sekä jälleenlaivaus- ja määräsatamat. Molempien asianomaisten alusten päälliköt vastaavat kyseisten ilmoitusten paikkansapitävyydestä. Alue on ilmoitettava yhtä yksityiskohtaisesti kuin 14 artiklan 1 kohdassa säädetään.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta

4.     Komissio voi 111 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vapauttaa tietyt kalastusalusluokat 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta rajoitetuksi ajaksi, jota voidaan jatkaa, tai asettaa toisen määräajan ilmoituksen tekemiselle ottaen huomioon muun muassa kalastustuotteiden lajin sekä kalavesien, purkamispaikkojen ja niiden satamien välisen välimatkan, joissa kyseiset alukset on rekisteröity.

Poistetaan.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

4.     Purkamislupaa myöntäessään toimivaltaisten viranomaisten on annettava purkamistoimelle yksilöllinen purkamisnumero ja ilmoitettava se aluksen päällikölle. Jos purkaminen keskeytyy, sen jatkamiseksi vaaditaan lupa.

Poistetaan.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

2.   Monivuotisiin suunnitelmiin sisältyvien erityissäännösten soveltamista rajoittamatta kokonaispituudeltaan yli 10 metriä pitkän yhteisön kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa on 2 tunnin kuluessa purkamisen loppuun saattamisesta toimitettava purkamisilmoituksen tiedot sähköisessä muodossa lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Monivuotisiin suunnitelmiin sisältyvien erityissäännösten soveltamista rajoittamatta kokonaispituudeltaan yli 10 metriä pitkän yhteisön kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa on kuuden tunnin kuluessa purkamisen loppuun saattamisesta toimitettava purkamisilmoituksen tiedot sähköisessä muodossa lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

4.   Edellä 2 kohtaa sovelletaan kokonaispituudeltaan yli 15 metriä mutta enintään 24 metriä pitkiin yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä heinäkuuta 2011 sekä kokonaispituudeltaan yli 10 metriä mutta enintään 15 metriä pitkiin yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä tammikuuta 2012. Kokonaispituudeltaan enintään 15 metriä olevat yhteisön alukset voidaan vapauttaa 2 kohdan soveltamisesta, jos ne

4.   Edellä 2 kohtaa sovelletaan kokonaispituudeltaan yli 15 metriä mutta enintään 24 metriä pitkiin yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä heinäkuuta 2011 sekä kokonaispituudeltaan yli 10 metriä mutta enintään 15 metriä pitkiin yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä heinäkuuta 2013 . Kokonaispituudeltaan enintään 15 metriä olevat yhteisön alukset voidaan vapauttaa 2 kohdan soveltamisesta, jos ne

a)

harjoittavat toimintaansa yksinomaan lippujäsenvaltion aluemerillä; tai

a)

harjoittavat toimintaansa yksinomaan lippujäsenvaltion aluemerillä; ja

b)

eivät ole merellä koskaan pidempään kuin 24 tuntia laskettuna lähtöhetkestä satamaan paluuseen.

b)

eivät ole merellä koskaan pidempään kuin 24 tuntia laskettuna lähtöhetkestä satamaan paluuseen.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta

5.   Edellä 2 kohdassa säädetystä vaatimuksesta vapautettujen alusten päällikön tai hänen edustajansa on purkamisen yhteydessä kirjattava ja toimitettava mahdollisimman pian ja viimeistään 24 tuntia purkamisen jälkeen purkamisilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa saalis on purettu aluksesta.

5.   Edellä 2 kohdassa säädetystä vaatimuksesta vapautettujen alusten päällikön tai hänen edustajansa on purkamisen yhteydessä kirjattava ja toimitettava mahdollisimman pian ja viimeistään 24 tuntia purkamisen jälkeen purkamisilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa saalis on purettu aluksesta , ja näiden on viipymättä toimitettava se lippujäsenvaltiolle.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

1.   Kunkin jäsenvaltion on kirjattava kaikki tässä luvussa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia koskevat olennaiset tiedot, jotka ilmoitetaan sekä saaliina että pyyntiponnistuksena, ja säilytettävä alkuperäisasiakirjat kansallisten sääntöjen mukaisesti vähintään kolmen vuoden ajan.

1.   Kunkin jäsenvaltion on kirjattava kaikki tässä luvussa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia koskevat olennaiset tiedot, jotka ilmoitetaan saaliina , pois heitettyinä määrinä ja pyyntiponnistuksena, ja säilytettävä alkuperäisasiakirjat kansallisten sääntöjen mukaisesti vähintään kolmen vuoden ajan. Sähköisessä muodossa olevat tiedot on säilytettävä vähintään kymmenen vuoden ajan.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

3.   Kaikki yhteisön kalastusalusten tietystä kiintiöidystä kalakannasta tai kalakantaryhmästä saamat saaliit on luettava osaksi lippujäsenvaltioon kyseisen kalakannan tai kalakantaryhmän osalta sovellettavaa kiintiötä purkamispaikasta riippumatta.

3.   Kaikki yhteisön kalastusalusten tietystä kiintiöidystä kalakannasta tai kalakantaryhmästä saamat saaliit ja pois heitetyt määrät on luettava osaksi lippujäsenvaltioon kyseisen kalakannan tai kalakantaryhmän osalta sovellettavaa kiintiötä purkamispaikasta riippumatta.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

3.   Kyseisen jäsenvaltion on julkistettava 2 kohdassa tarkoitettu päätös ja ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja). Siitä päivästä alkaen, jona kyseinen jäsenvaltio on julkistanut päätöksen, jäsenvaltioiden on varmistettava , ettei niiden vesillä tai alueella olevilla, kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla pidetä asianomaisten kalojen saaliita eikä toteuteta saaliiden purkamisia, altaaseen siirtämisiä tai jälleenlaivauksia.

3.   Kyseisen jäsenvaltion on julkistettava 2 kohdassa tarkoitettu päätös ja ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle, joka ilmoittaa siitä muille jäsenvaltioille. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja). Siitä päivästä alkaen, jona kyseinen jäsenvaltio on julkistanut päätöksen, jäsenvaltioiden on tarkistettava asiaan liittyvistä asiakirjoista, ettei niiden vesillä tai alueella olevilla, kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla pidetä kieltämispäivämäärän jälkeen asianomaisten kalojen saaliita eikä toteuteta saaliiden purkamisia, altaaseen siirtämisiä tai jälleenlaivauksia.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

3.   Vähennykset ja niiden seurauksena tehtävät jaot on tehtävä ottaen huomioon ensisijaisesti ne lajit ja alueet, joille kalastusmahdollisuudet on vahvistettu. Ne voidaan tehdä sinä vuonna, jona vahinko on syntynyt, taikka sitä seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina .

3.   Vähennykset ja niiden seurauksena tehtävät jaot on tehtävä ottaen huomioon ensisijaisesti ne lajit ja alueet, joille kalastusmahdollisuudet on vahvistettu. Ne voidaan tehdä sinä vuonna, jona vahinko on syntynyt, tai sitä seuraavana vuonna.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi

28 a artikla (uusi)

 

28 a artikla

Käyttämättömien kiintiöiden siirtäminen

1.     Jos jäsenvaltion kiintiöitä ei käytetä kokonaan tai osittain sinä vuonna, jota varten ne on myönnetty, muut jäsenvaltiot voivat käyttää ne samana vuonna. Komissio ilmoittaa asiasta ensin jäsenvaltioille, joita asia koskee, ja pyytää niitä vahvistamaan, etteivät ne aio käyttää kyseisiä kalastusmahdollisuuksia. Kun komissio on saanut vahvistuksen, se arvioi käyttämättömien kalastusmahdollisuuksien kokonaismäärän ja antaa sen tiedoksi jäsenvaltioille, ennen kuin se tekee päätöksen kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaosta tiiviissä yhteistyössä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee.

2.     Pyyntöjen toimittaminen tämän artiklan mukaisesti ei vaikuta millään tavoin kalastusmahdollisuuksien jakoon eikä niiden vaihtoon jäsenvaltioiden välillä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan mukaisesti.

3.     Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti kiintiöiden käyttöä tai siirtoa koskevista edellytyksistä vahvistetaan 111 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi

33 artikla

33 artikla

Jälleenlaivaus satamassa

Yhteisön alukset, jotka harjoittavat kalastustoimintaa monivuotisen suunnitelman alaisissa kalastuksissa, eivät saa siirtää aluksella olevia saaliitaan mihinkään toiseen alukseen tai kulkuneuvoon, elleivät ne ensin pura saaliitaan punnittaviksi huutokauppakeskuksessa tai muussa jäsenvaltioiden hyväksymässä elimessä.

Poistetaan.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

4 a.     Jäsenvaltiot voivat nimetä sataman, joka ei täytä 4 kohdan vaatimuksia, jotta vältetään se, että alusten on purjehdittava yli 50 meripeninkulman matka satamaan.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta – johdantokappale

2.   Kalastuksissa, joissa aluksella on sallittua pitää useampaa kuin kahta pyydystyyppiä, pyydys, jota ei käytetä, on säilytettävä siten, ettei se ole käyttövalmiina, mikä edellyttää seuraavaa:

2.   Kalastuksissa, joissa aluksella on sallittua pitää useampaa kuin yhtä pyydystyyppiä, pyydys, jota ei käytetä, on säilytettävä siten, ettei se ole käyttövalmiina, mikä edellyttää seuraavaa:

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

1.   Kalastusaluksen päällikön on kirjattava kaikki pois heitetyt määrät, jotka ylittävät elopainona ilmaistuna 15 kilogrammaa, ja toimitettava nämä tiedot viipymättä toimivaltaisille viranomaisilleen mahdollisuuksien mukaan sähköisesti.

1.   Kalastusaluksen päällikön on kirjattava kaikki pois heitetyt määrät, jotka ylittävät elopainona ilmaistuna 15 kilogrammaa pyydyksen käyttökertaa ja matkaa kohden , ja toimitettava nämä tiedot viipymättä toimivaltaisille viranomaisilleen mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Komissio tarkastelee järjestelmää, jossa videovalvontalaitteita käytetään tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Tätä asetusta sovellettaessa virkistyskalastuksen alalla vapautettuja kaloja ei oteta huomioon pois heitetyissä määrissä tai kuolleisuudessa.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi

42 artikla

Satelliittiseurantajärjestelmällä varustettujen alusten osalta jäsenvaltioiden on systemaattisesti tarkistettava, että kalastuksenseurantakeskuksen saamat tiedot vastaavat kalastuspäiväkirjaan kalastuksesta satelliittiseurantajärjestelmän tietoja käyttäen kirjattuja tietoja ja tapauksen mukaan tarkkailijoilta saatuja tietoja. Nämä ristiintarkastukset on säilytettävä atk-tiedostona kolmen vuoden ajan.

Satelliittiseurantajärjestelmällä varustettujen alusten osalta jäsenvaltioiden on systemaattisesti tarkistettava, että kalastuksenseurantakeskuksen saamat tiedot vastaavat kalastuspäiväkirjaan kalastuksesta satelliittiseurantajärjestelmän tietoja käyttäen kirjattuja tietoja ja tapauksen mukaan tarkkailijoilta saatuja tietoja. Nämä ristiintarkastukset on säilytettävä atk-tiedostona kymmenen vuoden ajan.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi

Luku IV – jakso 4

4 jakso poistetaan.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

1.   Yhteisön vesillä olevalla aluksella harjoitettava, johonkin monivuotisen suunnitelman kattamaan kantaan kohdistuva virkistyskalastus edellyttää lippujäsenvaltion kyseiselle alukselle myöntämää lupaa.

1.   Yhteisön merialueilla olevalta alukselta harjoitettavaa , johonkin monivuotisen elvytyssuunnitelman kattamaan kantaan kohdistuvaa virkistyskalastusta voi arvioida se jäsenvaltio, jonka vesillä sitä harjoitetaan. Vavalla ja siimalla rannalta tapahtuva kalastus ei sisälly tähän.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

2.    Lippujäsenvaltion on kirjattava monivuotisen suunnitelman kattamiin kantoihin kohdistuvassa virkistyskalastuksessa saadut saaliit.

2.    Jäsenvaltiot voivat kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä arvioida alueellaan harjoitetun virkistyskalastuksen vaikutuksia ja toimittaa tiedot komissiolle. Kyseinen jäsenvaltio ja komissio päättävät tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean neuvojen valossa, millä virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus kalakantoihin . Jäsenvaltion, jota asia koskee, on tiiviissä yhteistyössä komission kanssa kehitettävä niitä kalastuksia varten, joilla on merkittävä vaikutus kalakantoihin, seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida täsmällisesti virkistyskalastuksella saadun kutakin kalakantaa koskevan kokonaissaaliin määrä. Virkistyskalastuksen on oltava yhteisen kalastuspolitiikan mukaista.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta

3.    Virkistyskalastuksessa saatujen monivuotisen suunnitelman kattamien lajien saaliit on luettava lippujäsenvaltion vastaaviin kiintiöihin. Asianomaisten jäsenvaltioiden on vahvistettava tällaisista kiintiöistä tietty osuus , joka käytetään yksinomaan virkistyskalastukseen.

3.    Jos virkistyskalastuksella todetaan olevan merkittävä vaikutus, saaliit on luettava lippujäsenvaltion vastaaviin kiintiöihin. Jäsenvaltio voi vahvistaa tällaisesta kiintiöstä tietyn osuuden, joka käytetään yksinomaan kyseiseen virkistyskalastukseen.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 kohta

3.    Jos tietylle lajille on vahvistettu vähimmäiskoko, myynnistä , varastoinnista tai kuljetuksesta vastaavien toimijoiden on voitava todistaa tuotteiden maantieteellinen alkuperä, joka ilmoitetaan viittaamalla suuralueeseen ja alueeseen, osa-alueeseen tai tarvittaessa tilastoruutuun, jolla yhteisön lainsäädännön mukaisesti sovelletaan saalisrajoituksia .

3.    Myynnistä , varastoinnista tai kuljetuksesta vastaavien toimijoiden on voitava todistaa tuotteiden maantieteellinen alkuperä, joka ilmoitetaan yhtä yksityiskohtaisesti kuin 14 artiklan 1 kohdassa säädetään .

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

 

d a)

pyyntialue on ilmoitettava yhtä yksityiskohtaisesti kuin 14 artiklan 1 kohdassa säädetään;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta

1.   Rekisteröityjen ostajien, rekisteröityjen huutokauppojen tai muiden elinten tai henkilöiden, jotka vastaavat jäsenvaltiossa purettujen kalastustuotteiden saattamisesta ensimmäistä kertaa markkinoille, on kahden tunnin kuluessa ensimyynnistä toimitettava sähköinen myynti-ilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka alueella ensimyynti tapahtuu. Jos tämä jäsenvaltio ei ole kalat purkaneen aluksen lippuvaltio, sen on varmistettava, että myynti-ilmoituksen jäljennös toimitetaan lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, kun asiaa koskevat tiedot on saatu. Kyseiset ostajat, huutokaupat, elimet tai henkilöt ovat vastuussa myynti-ilmoituksen paikkansapitävyydestä.

1.   Rekisteröityjen ostajien, rekisteröityjen huutokauppojen tai muiden elinten tai henkilöiden, jotka vastaavat jäsenvaltiossa purettujen kalastustuotteiden saattamisesta ensimmäistä kertaa markkinoille, on kuuden tunnin kuluessa ensimyynnistä toimitettava sähköinen myynti-ilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka alueella ensimyynti tapahtuu. Jos tämä jäsenvaltio ei ole kalat purkaneen aluksen lippuvaltio, sen on varmistettava, että myynti-ilmoituksen jäljennös toimitetaan viipymättä lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, kun asiaa koskevat tiedot on saatu. Kyseiset ostajat, huutokaupat, elimet tai henkilöt ovat vastuussa myynti-ilmoituksen paikkansapitävyydestä.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – e alakohta

e)

kunkin lajin nimi tai FAO-kirjainkoodi ja maantieteellinen alkuperä, joka ilmoitetaan viittaamalla suuralueeseen ja alueeseen tai osa-alueeseen, jolla yhteisön lainsäädännön mukaisesti sovelletaan saalisrajoituksia ;

e)

kunkin lajin nimi tai FAO-kirjainkoodi ja maantieteellinen alkuperä, joka ilmoitetaan yhtä yksityiskohtaisesti kuin 14 artiklan 1 kohdassa säädetään ;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – e a alakohta (uusi)

 

e a)

kunkin lajin määrä kilogrammoina elopainoa;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 6 kohta

6.   Lippujäsenvaltiot vastaavat kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat tämän artiklan mukaisesta tarkkailijoiden toiminnasta. Jäsenvaltiot voivat periä kyseiset kustannukset kokonaan tai osittain lippunsa alla purjehtivien alusten käyttäjiltä.

6.   Lippujäsenvaltiot ja komissio vastaavat kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat tämän artiklan mukaisesta tarkkailijoiden toiminnasta.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi

69 artikla

Jäsenvaltioiden on luotava sähköinen tietokanta, johon ne tallentavat kaikki virkamiestensä laatimat tarkastus- ja tarkkailuraportit, ja pidettävä sitä ajan tasalla.

Jäsenvaltioiden on luotava sähköinen tietokanta, johon ne tallentavat kaikki virkamiestensä laatimat tarkastus- ja tarkkailuraportit , mukaan lukien tarkkailijoiden raportit , ja pidettävä sitä ajan tasalla.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi

78 artikla

Tarkastuksen tekevä jäsenvaltio voi myös siirtää rikkomisesta johtuvan syytteeseenpanon lippu- tai rekisterivaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille taikka sen jäsenvaltion, jonka kansalainen rikkoja on, toimivaltaisille viranomaisille, yhteisymmärryksessä kyseisen jäsenvaltion kanssa ja sillä edellytyksellä, että siirtämisen avulla 81 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lopputuloksen saavuttaminen on todennäköisempää.

Tarkastuksen tekevä jäsenvaltio voi myös siirtää rikkomisesta johtuvan syytteeseenpanon lippujäsenvaltion tai sen jäsenvaltion , jonka kansalainen rikkoja on, toimivaltaisille viranomaisille, yhteisymmärryksessä kyseisen jäsenvaltion kanssa ja sillä edellytyksellä, että siirtämisen avulla 81 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lopputuloksen saavuttaminen on todennäköisempää.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 kohta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vakavaan rikkomiseen syyllistyneelle luonnolliselle henkilölle tai siitä vastuussa pidetylle oikeushenkilölle voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia asetuksen (EY) N:o 1005/2008 IX luvussa säädettyjen seuraamusten ja toimenpiteiden mukaisesti.

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vakavaan rikkomiseen syyllistyneelle luonnolliselle henkilölle tai siitä vastuussa pidetylle oikeushenkilölle lähtökohtaisesti asetetaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia asetuksen (EY) N:o 1005/2008 IX luvussa säädettyjen seuraamusten ja toimenpiteiden mukaisesti.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

6 a.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimijat, joiden todetaan vakavasti rikkoneen yhteisen kalastuspolitiikan säännöksiä, jätetään Euroopan kalatalousrahastosta myönnettävien tukien, kalastuskumppanuussopimusten ja muun julkisen tuen ulkopuolelle. Tässä luvussa tarkoitettuihin seuraamuksiin liitetään muita seuraamuksia ja toimenpiteitä, mukaan lukien sellaisten julkisten avustusten ja tukien takaisinmaksaminen, joita LIS-kalastusta (laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta) harjoittavat alukset ovat saaneet rahoituskauden aikana.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 1 kohta

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava pisteytysjärjestelmää, jonka perusteella kalastusluvan haltijalle määrätään asianmukaiset rangaistuspisteet yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomisesta.

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava pisteytysjärjestelmää, jonka perusteella kalastusluvan haltijalle määrätään asianmukaiset rangaistuspisteet yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen vakavasta rikkomisesta.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta

2.   Kun luonnollinen henkilö on syyllistynyt yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomiseen tai kun oikeushenkilöä pidetään tällaisesta rikkomisesta vastuullisena, kalastusluvan haltijalle määrätään rikkomisen seurauksena asianmukainen määrä rangaistuspisteitä. Kalastusluvan haltijalla on oikeus kansallisen lainsäädännön mukaiseen muutoksenhakumenettelyyn.

2.   Kun luonnollinen henkilö on syyllistynyt yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen vakavaan rikkomiseen tai kun oikeushenkilöä pidetään tällaisesta rikkomisesta vastuullisena, kalastusluvan haltijalle määrätään vakavan rikkomisen seurauksena asianmukainen määrä rangaistuspisteitä. Kalastusluvan haltijalla on oikeus kansallisen lainsäädännön mukaiseen muutoksenhakumenettelyyn.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

2 a.     Niin kauan kuin kalastusluvan haltijalla on rangaistuspisteitä, luvan haltija on suljettava yhteisön tukien ja kansallisen julkisen tuen ulkopuolelle.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 4 kohta

4.     Vakavan rikkomisen yhteydessä määrättävien rangaistuspisteiden on oltava vähintään puolet 3 kohdassa tarkoitetuista pisteistä.

Poistetaan.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 5 kohta

5.   Jos keskeytetyn kalastusluvan haltija ei kolmen vuoden kuluessa viimeisestä rikkomisesta syyllisty uuteen rikkomiseen, kaikki kalastusluvassa olevat pisteet poistetaan.

5.   Jos keskeytetyn kalastusluvan haltija ei kolmen vuoden kuluessa viimeisestä vakavasta rikkomisesta syyllisty uuteen vakavaan rikkomiseen, kaikki kalastusluvassa olevat pisteet poistetaan.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 7 kohta

7.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön myös pisteytysjärjestelmä, jonka perusteella aluksen päällikölle ja päällystön jäsenille määrätään asianmukaiset rangaistuspisteet yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomisesta, johon he ovat syyllistyneet.

7.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön myös pisteytysjärjestelmä, jonka perusteella aluksen päällikölle tai kapteenille määrätään asianmukaiset rangaistuspisteet yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomisesta, johon he ovat syyllistyneet.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 1 kohta

1.   Jäsenvaltioiden on kirjattava kansalliseen tietokantaan kaikki yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomiset, joihin niiden lipun alla purjehtivat alukset tai niiden kansalaiset ovat syyllistyneet, mukaan luettuina rikkomisista aiheutuneet seuraamukset ja määrättyjen pisteiden lukumäärä. Jäsenvaltioiden on kirjattava rikkomisia koskevaan kansalliseen tietokantaansa myös rikkomiset, joihin niiden lipun alla purjehtivat alukset tai niiden kansalaiset ovat syyllistyneet ja joita koskevat syytetoimet on toteutettu toisessa jäsenvaltiossa, sen jälkeen kun jäsenvaltio, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, on ilmoittanut lopullisen oikeuden päätöksen 82 artiklan mukaisesti.

1.   Jäsenvaltioiden on kirjattava kansalliseen tietokantaan kaikki yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomiset, joihin niiden lipun alla purjehtivista aluksista vastaavat henkilöt tai niiden kansalaiset ovat syyllistyneet, mukaan luettuina rikkomisista aiheutuneet seuraamukset ja määrättyjen pisteiden lukumäärä. Jäsenvaltioiden on kirjattava rikkomisia koskevaan kansalliseen tietokantaansa myös rikkomiset, joihin niiden lipun alla purjehtivat alukset tai niiden kansalaiset ovat syyllistyneet ja joita koskevat syytetoimet on toteutettu toisessa jäsenvaltiossa, sen jälkeen kun jäsenvaltio, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, on ilmoittanut lopullisen oikeuden päätöksen 82 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 3 kohta

3.   Kun jäsenvaltio pyytää sääntöjen rikkomiseen liittyviä syytetoimia toteuttaessaan toiselta jäsenvaltiolta tietoja, mainitun toisen jäsenvaltion on toimitettava olennaiset tiedot kyseisistä kalastusaluksista ja henkilöistä.

3.   Kun jäsenvaltio pyytää sääntöjen rikkomiseen liittyviä syytetoimia toteuttaessaan toiselta jäsenvaltiolta tietoja, mainitun toisen jäsenvaltion on viipymättä toimitettava olennaiset tiedot kyseisistä kalastusaluksista ja henkilöistä.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

3 a.     Tiedot rikkomuksista sekä asianomaisten alusten ja niistä vastaavien henkilöiden saamista tuomioista asetetaan saataville 107 artiklassa tarkoitetun verkkosivuston julkisessa osassa.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 4 kohta

4.   Kyseisen jäsenvaltion virkamiehille on annettava mahdollisuus olla läsnä tarkastuksessa, ja heidän on komission virkamiesten pyynnöstä avustettava näitä näiden tehtävien suorittamisessa.

4.   Kyseisen jäsenvaltion virkamiesten on aina oltava läsnä tarkastuksessa, ja heidän on komission virkamiesten pyynnöstä avustettava näitä näiden tehtävien suorittamisessa.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi

95 artikla – 1 kohta – a alakohta

a)

tämän asetuksen säännöksiä ei ole noudatettu asianomaisesta jäsenvaltiosta suoraan johtuvan toiminnan tai laiminlyönnin seurauksena; ja

Poistetaan.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi

96 artikla – 1 kohta

1.   Jos jäsenvaltio ei noudata monivuotisen suunnitelman täytäntöönpanoon liittyviä velvoitteitaan ja jos komissiolla on syytä uskoa , että kyseisten velvoitteiden laiminlyönti on asianomaiselle kannalle erityisen vahingollista, komissio voi väliaikaisesti kieltää kalastukset, joihin kyseiset puutteet vaikuttavat.

1.   Jos jäsenvaltio ei noudata monivuotisen suunnitelman täytäntöönpanoon liittyviä velvoitteitaan ja jos komissiolla on näyttöä siitä , että kyseisten velvoitteiden laiminlyönti on asianomaiselle kannalle erityisen vahingollista, komissio voi väliaikaisesti kieltää kalastukset, joihin kyseiset puutteet vaikuttavat.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi

97 artikla – 1 kohta – johdantokappale

1.   Jos komissio on todennut, että jäsenvaltio on ylittänyt jonkin kalakannan tai kalakantaryhmän osalta käytettävissään olevan kiintiönsä, osuutensa tai määräosansa, se alentaa seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina kiintiönsä ylittäneen jäsenvaltion käytettävissä olevaa vuotuista kiintiötä, osuutta tai määräosaa soveltamalla seuraavan taulukon mukaista kerrointa:

1.   Jos komissio on todennut, että jäsenvaltio on ylittänyt jonkin kalakannan tai kalakantaryhmän osalta käytettävissään olevan kiintiönsä, osuutensa tai määräosansa, se alentaa seuraavana vuonna kiintiönsä ylittäneen jäsenvaltion käytettävissä olevaa vuotuista kiintiötä, osuutta tai määräosaa soveltamalla seuraavan taulukon mukaista kerrointa:

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi

97 artikla – 1 kohta – taulukko

Liikakalastuksen laajuus suhteessa sallittuihin purettuihin määriin

Kerroin

Enintään 5 %

Liikakalastus x 1,0

Yli 5 % ja enintään 10 %

Liikakalastus x 1,1

Yli 10 % ja enintään 20 %

Liikakalastus x 1,2

Yli 20 % ja enintään 40 %

Liikakalastus x 1,4

Yli 40 % ja enintään 50 %

Liikakalastus x 1,8

Liikakalastus, jonka laajuus on yli 50 %

Liikakalastus x 2,0

Liikakalastuksen laajuus suhteessa sallittuihin purettuihin määriin

Kerroin

Ensimmäiset 10 prosenttia

Vähennys = Liikakalastus x 1,00

Seuraavat 10–20 prosenttia kokonaisliikakalastuksesta

Vähennys = Liikakalastus x 1,10

Seuraavat 20–40 prosenttia kokonaisliikakalastuksesta

Vähennys = Liikakalastus x 1,20

Liikakalastus, jonka laajuus on yli 40 %

Vähennys = Liikakalastus x 1,40

Huomautus: Korvataan prosenttiosuuksien vaihteluvälit TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohdassa olevan taulukon vaihteluväleillä.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi

97 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

1 a.     Jos jäsenvaltion käytettävissä jonkin kalakannan tai kalakantaryhmän osalta oleva kiintiö, osuus tai määräosa on enintään 100 tonnia, kiintiön ylittymisestä johtuva kiintiön alentaminen toteutetaan lineaarisesti eikä prosenttiosuuksien mukaisesti, paitsi jos on kyse elvytyssuunnitelman alaisista lajeista, jolloin sovelletaan 1 kohtaa.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi

97 artikla – 2 kohta

2.   Jos jäsenvaltio on viimeisten kahden vuoden aikana toistuvasti ylittänyt kiintiönsä, osuutensa tai määräosansa tietyn kalakannan tai kalakantaryhmän osalta, jos liikakalastus on asianomaiselle kannalle erityisen vahingollista tai jos kantaan sovelletaan monivuotista suunnitelmaa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu kerroin kaksinkertaistetaan.

2.   Jos jäsenvaltio on viimeisten kahden vuoden aikana toistuvasti ylittänyt kiintiönsä, osuutensa tai määräosansa sellaisen kalakannan tai kalakantaryhmän osalta, joka on erityisen alttiina liikakalastukselle tai johon sovelletaan monivuotista suunnitelmaa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu kerroin kaksinkertaistetaan.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi

97 artikla – 3 kohta

3.     Jos jäsenvaltio pyytää saaliita sellaisesta kiintiön alaisesta kannasta, josta sillä ei ole käytettävissään kiintiötä, osuutta tai määräosaa jonkin kalakannan tai kalakantaryhmän osalta, komissio voi tehdä seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina 1 kohdan mukaisesti vähennyksiä muiden kalakantojen tai kalakantaryhmien kiintiöistä, jotka ovat kyseisen jäsenvaltion käytettävissä.

Poistetaan.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi

98 artikla

98 artikla

Kiintiöiden alentaminen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden laiminlyönnin vuoksi

1.     Jos on näyttöä siitä, että jäsenvaltio ei ole yhteistä kalastuspolitiikkaa soveltaessaan noudattanut säilyttämistä, valvontaa, tarkastuksia tai täytäntöönpanon valvontaa koskevia sääntöjä ja että tämä saattaa johtaa vakavaan uhkaan elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiselle tai yhteisön valvontajärjestelmän ja täytäntöönpanon valvontajärjestelmän tehokkaalle toiminnalle, komissio voi alentaa jonkin kalakannan tai kalakantaryhmän osalta kyseisen jäsenvaltion käytettävissä olevaa vuotuista kiintiötä, osuutta tai määräosaa.

2.     Komissio ilmoittaa havainnoistaan kirjallisesti kyseiselle jäsenvaltiolle ja asettaa enintään 10 työpäivän pituisen määräajan, jonka kuluessa jäsenvaltio voi osoittaa, että asianomaisia kantoja voidaan turvallisesti hyödyntää.

3.     Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan, jos jäsenvaltio ei vastaa kyseiseen komission pyyntöön 2 kohdassa asetetussa määräajassa tai jos vastauksen katsotaan olevan epätyydyttävä tai osoittavan selvästi, että tarvittavia toimenpiteitä ei ole pantu täytäntöön.

4.     Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti kyseessä olevien määrien arviointitavasta vahvistetaan 111 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi

100 artikla

100 artikla

Kiintiöiden vaihdon kieltäminen

Komissio voi evätä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisen mahdollisuuden kiintiöiden vaihtoon

a)

sellaisten asianomaisen jäsenvaltion käytettävissä olevien kiintiöiden osalta, joiden on todettu ylittyneen yli 10 prosentilla jompanakumpana välittömästi edeltäneistä kahdesta vuodesta;

b)

jos asianomainen jäsenvaltio ei toteuta asianmukaisia toimenpiteitä varmistaakseen kyseisen kannan kalastusmahdollisuuksien moitteettoman hallinnoinnin ja erityisesti laiminlyö 102 artiklassa tarkoitetun tietokonepohjaisen varmentamisjärjestelmän käytön tai käyttää epätyydyttävällä tavalla tähän varmentamisjärjestelmään tietoja tarjoavia järjestelmiä.

Poistetaan.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi

101 artikla – 1 kohta

1.   Jos muun muassa komission tekemien pistokokeiden tulosten perusteella on olemassa näyttöä siitä, että jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden toteuttamat kalastustoimet ja/tai toimenpiteet heikentävät yhteistä kalastuspolitiikkaa tai uhkaavat meren ekosysteemiä, ja tämä vaatii välitöntä toimintaa, komissio voi joko jonkin jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan päättää kiireellisistä toimenpiteistä, jotka kestävät enintään yhden vuoden. Komissio voi tehdä uuden päätöksen kiireellisten toimenpiteiden jatkamisesta enintään kuudella kuukaudella.

1.   Jos muun muassa komission tekemien pistokokeiden tulosten perusteella on olemassa näyttöä siitä, että jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden toteuttamat kalastustoimet ja/tai toimenpiteet heikentävät yhteistä kalastuspolitiikkaa tai uhkaavat meren ekosysteemiä, ja tämä vaatii välitöntä toimintaa, komissio voi joko jonkin jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan päättää kiireellisistä toimenpiteistä, jotka kestävät enintään kuusi kuukautta . Komissio voi tehdä uuden päätöksen kiireellisten toimenpiteiden jatkamisesta enintään kuudella kuukaudella.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi

101 artikla – 2 kohta – g alakohta

g)

asianomaisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiville kalastusaluksille määrättävä kielto kalastaa muiden jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä;

g)

asianomaisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiville kalastusaluksille määrättävä kielto kalastaa muiden jäsenvaltioiden tai kolmannen maan lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä tai avomerellä ;

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi

101 artikla – 3 kohta

3.   Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö samanaikaisesti komissiolle ja asianomaisille jäsenvaltioille. Muut jäsenvaltiot voivat toimittaa kirjalliset huomautuksensa komissiolle viiden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Komissio tekee päätöksensä 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3.   Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö samanaikaisesti komissiolle ja asianomaisille jäsenvaltioille. Muut jäsenvaltiot voivat toimittaa kirjalliset huomautuksensa komissiolle 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Komissio tekee päätöksensä 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi

101 artikla – 5 kohta

5.   Asianomaiset jäsenvaltiot voivat saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi 10 työpäivän kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet sitä koskevan ilmoituksen.

5.   Asianomaiset jäsenvaltiot voivat saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet sitä koskevan ilmoituksen.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 2 kohta

2.    Luonnollisten henkilöiden nimiä ei saa antaa tiedoksi komissiolle tai toiselle jäsenvaltiolle, ellei tässä asetuksessa erityisesti toisin säädetä tai ellei se ole tarpeen rikkomusten ehkäisemiseksi tai syytteeseen panemiseksi taikka oletettujen rikkomusten toteen näyttämiseksi. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei saa välittää muutoin kuin aggregoituina muihin tietoihin siten, että kyseessä olevia luonnollisia henkilöitä ei voida välittömästi tai välillisesti tunnistaa.

2.    Henkilötietoja ei saa antaa tiedoksi komissiolle tai toiselle jäsenvaltiolle, ellei tässä asetuksessa erityisesti toisin säädetä tai ellei se ole tarpeen rikkomusten ehkäisemiseksi tai syytteeseen panemiseksi taikka oletettujen rikkomusten toteen näyttämiseksi. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei saa välittää muutoin kuin aggregoituina muihin tietoihin siten, että kyseessä olevia luonnollisia henkilöitä ei voida välittömästi tai välillisesti tunnistaa.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 1 kohta

1.   Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaisesti kerättyjä ja vastaanotettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina ja että ne ovat kaikkien ammatti- ja liikesalaisuuksien salassapitovelvollisuuteen liittyvien sääntöjen mukaisia.

1.   Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaisesti kerättyjä ja vastaanotettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina ja että ne ovat kaikkien ammatti- ja liikesalaisuuksien salassapitovelvollisuuteen liittyvien sääntöjen mukaisia siten, että noudatetaan kaikkia asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja direktiivin 95/46/EY soveltuvia säännöksiä.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 4 kohta

4.     Toimivaltaisten viranomaisten, tuomioistuinten, muiden julkisten viranomaisten ja komission tai sen nimeämän elimen palveluksessa oleville henkilöille tämän asetuksen mukaisesti toimitettujen tietojen ilmoittaminen, joka tuottaisi vahinkoa

a)

henkilötietojen suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaiselle yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojalle;

b)

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisille eduille, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet;

c)

tuomioistuinkäsittelylle ja oikeudelliselle neuvonannolle;

d)

tarkastus- ja tutkintatoimien soveltamiselle,

sallitaan ainoastaan, jos niiden ilmaiseminen on tarpeellista yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomisen lopettamiseksi ja tiedot toimittanut viranomainen antaa suostumuksensa niiden ilmaisemiseen.

Poistetaan.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 3 kohta

3.   Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle ja sen nimeämälle elimelle verkkosivustonsa suojatun osion etäkäyttömahdollisuus. Jäsenvaltion on annettava komission virkamiehille käyttöoikeudet, jotka perustuvat komission tai sen nimeämän elimen tuottamiin sähköisiin varmenteisiin.

3.   Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle ja sen nimeämälle elimelle verkkosivustonsa suojatun osion etäkäyttömahdollisuus. Jäsenvaltion on annettava komission virkamiehille käyttöoikeudet, jotka perustuvat komission tai sen nimeämän elimen tuottamiin sähköisiin varmenteisiin.

 

Kolmansille maille on esitettävä 1 kohdan b, d ja f alakohtaan sisältyvät tiedot yhteisön aluksista, jotka hakevat kalastuslisenssiä niiden vesillä tapahtuvaa kalastusta varten. Tiedot esitetään asianomaisen kolmannen maan pyynnöstä viipymättä edellyttäen, että kolmas maa takaa kirjallisesti käsittelevänsä tietoja luottamuksellisina. Tämän säännöksen nojalla toteutettuja henkilötietojen siirtoja on pidettävä direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisina siirtoina.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi

112 artikla

Asetus (EY) N:o 768/2005

17 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

1.   Virasto avustaa komissiota sen arvioinnissa ja valvonnassa, miten jäsenvaltiot soveltavat yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komissiolle perustamissopimuksessa annettua täytäntöönpanovaltaa. Virasto voi tehdä jäsenvaltioiden viranomaisia ja yksityisiä toimijoita koskevia tarkastuksia. Tätä tarkoitusta varten se voi asianomaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen

1.   Virasto avustaa komissiota sen arvioinnissa ja valvonnassa, miten jäsenvaltiot soveltavat yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komissiolle perustamissopimuksessa annettua täytäntöönpanovaltaa. Virasto voi omia resurssejaan käyttäen tehdä jäsenvaltioiden viranomaisia ja yksityisiä toimijoita koskevia tarkastuksia. Tätä tarkoitusta varten se voi asianomaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen


Top