Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0254

Yhteisön puitteet ydinturvallisuudelle * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euratom) ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 216–231 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/216


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Yhteisön puitteet ydinturvallisuudelle *

P6_TA(2009)0254

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euratom) ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

2010/C 184 E/59

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0790),

ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0026/2009),

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0236/2009),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen kohdan mukaisesti ja varmistamaan, että Euratomin perustamissopimuksessa tämän ehdotuksen hyväksymiselle määrättyjä oikeudellisia edellytyksiä, erityisesti asiantuntijaryhmän kuulemista Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan mukaisesti, on noudatettu;

3.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

KOMISSION TEKSTI

TARKISTUS

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

(6)

Kukin jäsenvaltio voi itse päättää, millaista energialähdevalikoimaa se käyttää ; harkintavaiheen jälkeen on kiinnostus uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen kasvanut, ja jotkin jäsenvaltiot ovat päättäneet antaa lupia uusille voimaloille. Lisäksi on odotettavissa, että luvanhaltijat esittävät tulevina vuosina anomuksia ydinvoimaloiden käyttöiän pidentämisestä .

(6)

Kukin jäsenvaltio voi itse päättää, millaista energialähdevalikoimaa se käyttää.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

(7)

Tätä varten olisi kehitettävä parhaita käytäntöjä ohjaamaan valvontaviranomaisia niiden tehdessä päätöksiä ydinlaitosten käyttöiän jatkamisesta.

(7)

Ydinvoiman turvallisuudessa on kyse yhteisön edusta, joka olisi otettava huomioon, kun päätetään luvan myöntämisestä uusien ydinvoimaloiden rakentamiselle ja/tai ydinlaitosten käyttöiän pidentämisestä. Tätä varten olisi kehitettävä parhaita käytäntöjä ohjaamaan valvontaviranomaisia ja jäsenvaltioita niiden päättäessä, annetaanko uusille voimaloille rakennuslupa vai ei, ja niiden tehdessä päätöksiä ydinlaitosten käyttöiän jatkamisesta.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

(9)

Ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen edellyttää, että luvanhaltijat varmistavat hallintojärjestelmien puitteissa korkean turvallisuustason väestölle.

(9)

Ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen edellyttää, että luvanhaltijat ja jätehuollosta vastaavat tahot varmistavat hallintojärjestelmien puitteissa korkeimman mahdollisen turvallisuustason väestölle.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

(10)

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) laatimat perusteet ja vaatimukset muodostavat puitteet menettelyille, joille kansallisten turvallisuusvaatimusten olisi perustuttava. Jäsenvaltiot ovat myötävaikuttaneet merkittävästi näiden perusteiden ja vaatimusten parantamiseen.

(10)

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) laatimat perusteet , vaatimukset ja suuntaviivat muodostavat säännöt ja puitteet menettelyille, joille kansallisten turvallisuusvaatimusten olisi perustuttava. Jäsenvaltiot ovat myötävaikuttaneet merkittävästi näiden perusteiden , vaatimusten ja suuntaviivojen parantamiseen. Näissä säännöissä olisi heijasteltava turvallisuusvaatimuksia koskevia parhaita kansainvälisiä käytäntöjä ja siksi ne muodostavat hyvän pohjan yhteisön lainsäädännölle. Niitä ei voida ottaa mukaan yhteisön lainsäädäntöön pelkästään viittaamalla tässä direktiivissä olevaan IAEA:n turvallisuusstandardisarjaan No. SF-1 (2006). Tähän direktiiviin olisi siksi lisättävä perusturvallisuutta koskevat periaatteet sisältävä liite.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

(13)

Väestölle on tiedotettava ajoissa ja täsmällisesti tärkeistä ydinturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, ja tätä varten ydinlaitosten turvallisuutta koskevista kysymyksistä on annettava tietoja avoimesti.

(13)

Ydinalan työntekijöille ja väestölle on tiedotettava ajoissa ja täsmällisesti tärkeistä ydinturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, ja tätä varten ydinlaitosten turvallisuutta koskevista kysymyksistä on annettava tietoja avoimesti.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

(13 a)

Tiedonsaannin, yleisön osallistumisen ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet, joiden avulla pannaan täytäntöön velvoitteet, jotka on määritelty kansainvälisissä yleissopimuksissa, joissa jo määrätään tarvittavista vaatimuksista kansallisissa, kansainvälisissä tai rajat ylittävissä yhteyksissä, kuten tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyssä yleissopimuksessa (Århusin yleissopimus, 25. kesäkuuta 1998) (1).

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

(15)

Jotta ydinlaitosten turvallisuusvaatimusten tehokas täytäntöönpano voidaan varmistaa, jäsenvaltioiden olisi perustettava itsenäisesti toimivat valvontaviranomaiset. Valvontaviranomaisilla pitäisi olla asianmukainen toimivalta ja resurssit, jotta ne voivat suoriutua tehtävistään.

(15)

Jotta ydinlaitosten tehokas sääntely voidaan varmistaa, jäsenvaltioiden olisi perustettava valvontaviranomaiset, jotka toimivat riippumattomina intresseistä, jotka voisivat epäasianmukaisesti vaikuttaa ydinturvallisuuskysymyksiä koskeviin päätöksiin . Valvontaviranomaisilla pitäisi olla asianmukainen toimivalta ja resurssit, jotta ne voivat suoriutua tehtävistään.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

(19)

Ydinlaitosten turvallisuudesta jäsenvaltioissa vastaavien valvontaviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä pääasiassa ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason ryhmän puitteissa ; mainittu ryhmä on kehittänyt kymmenen periaatetta ydinturvallisuuden sääntelyä varten. Ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason ryhmän on tarkoitus osallistua ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen kehittämiseen päämääränä sen jatkuva parantaminen,

(19)

Ydinlaitosten valvonnasta jäsenvaltioissa vastaavien valvontaviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä pääasiassa ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason ryhmän puitteissa . Korkean tason ryhmä on kehittänyt kymmenen tämän direktiivin sisällön kannalta tärkeätä periaatetta ydinturvallisuuden sääntelyä varten. Ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason ryhmän on tarkoitus osallistua ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen kehittämiseen päämääränä sen jatkuva parantaminen,

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

1.   Direktiivin tavoitteena on toteuttaa yhteisössä ydinturvallisuutta koskevat edellytykset sekä ylläpitää ja parantaa niitä jatkuvasti samoin kuin vahvistaa kansallisten valvontaviranomaisten asemaa.

1.   Direktiivin tavoitteena on luoda ydinturvallisuutta Euroopan unionissa koskeva yhteisön kehys. Direktiivissä vahvistetaan perusta ydinturvallisuutta koskevan lainsäädännön ja määräysten antamiselle jäsenvaltioissa ja sillä pyritään saavuttamaan ydinturvallisuus, ylläpitämään sitä ja parantamaan sitä jatkuvasti samoin kuin vahvistamaan kansallisten valvontaviranomaisten asemaa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

2.   Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöön ja käytöstäpoistoon, mitä varten vaaditaan turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja sääntelykehyksen nojalla.

2.   Direktiiviä sovelletaan ydinlaitosten suunnitteluun, sijoituspaikan valintaan, rakentamiseen, kunnossapitoon, käyttöönottoon, käyttöön ja käytöstäpoistoon sekä toiminnanharjoittajien käyttämien alihankkijoiden tekemään työhön , mitä varten vaaditaan turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista kyseisen jäsenvaltion oikeus- ja sääntelykehyksen nojalla.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

(1)

”ydinlaitoksella” ydinpolttoaineen valmistuslaitoksia, tutkimusreaktoreita (myös alikriittisiä ja kriittisiä kokoonpanoja), ydinvoimaloita, käytetyn polttoaineen varastoja, rikastuslaitoksia tai jälleenkäsittelylaitoksia;

(1)

”ydinlaitoksella” ydinpolttoaineen valmistuslaitoksia, tutkimusreaktoreita (myös alikriittisiä ja kriittisiä kokoonpanoja), ydinvoimaloita, käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen varastoja, rikastuslaitoksia tai jälleenkäsittelylaitoksia , mukaan lukien laitoksen toiminnan aikana syntyneiden radioaktiivisten aineiden käsittelyyn tarkoitetut laitokset ;

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta

(3)

”radioaktiivisella materiaalilla ” materiaalia, joka sisältää yhtä tai useampaa radionuklidia, jonka aktiivisuutta tai konsentraatiota ei voida säteilysuojelun kannalta jättää huomiotta;

(3)

”radioaktiivisella aineella ” materiaalia, joka sisältää yhtä tai useampaa radionuklidia, jonka aktiivisuutta tai konsentraatiota ei voida säteilysuojelun kannalta jättää huomiotta;

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 8 kohta

(8)

”valvontaviranomaisella” elintä tai elimiä, joille kukin jäsenvaltio on antanut oikeudellisen toimivallan myöntää kyseisessä jäsenvaltiossa lupia ja säännellä ydinlaitosten sijoituspaikan valintaa ja laitosten suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai käytöstäpoistoa;

(8)

”valvontaviranomaisella” viranomaista tai viranomaisjärjestelmää, jonka jäsenvaltio on nimittänyt lailliseksi viranomaiseksi, joka johtaa sääntelyprosessia, lupien myöntäminen mukaan luettuna, ja sen myötä valvoo ydinjätteiden, säteilyjätteen, radioaktiivisen jätteen ja kuljetusten turvallisuutta;

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 9 kohta

(9)

”luvalla” lupaa, jonka valvontaelin myöntää hakijalle ydinlaitoksen sijoituspaikan valintaa ja laitoksen suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai käytöstäpoistoa varten;

(9)

”luvalla” lupaa, jonka hallitus tai kyseisen hallituksen hyväksymä kansallinen viranomainen myöntää hakijalle ydinlaitoksen sijoituspaikan valintaa ja laitoksen suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai käytöstäpoistoa varten;

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 10 kohta

(10)

”uusilla ydinvoimaloilla” ydinvoimaloita, joiden toimilupa myönnetään tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

(10)

”uusilla ydinvoimaloilla” ydinvoimaloita, joiden rakennuslupa myönnetään tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – otsikko

Ydinlaitosten turvallisuutta koskeva vastuu ja sitä koskeva kehys

Ydinlaitosten turvallisuutta koskeva oikeudellinen kehys

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

1.     Päävastuu ydinlaitosten turvallisuudesta on toimiluvan haltijalla, jota valvoo valvontaviranomainen. Ydinlaitoksessa toteutettavista turvallisuustoimenpiteistä ja tarkastuksista päättää ainoastaan valvontaviranomainen, ja ne toteuttaa luvanhaltija.

Luvanhaltijalla on päävastuu turvallisuudesta ydinlaitosten koko elinkierron aikana siihen asti, kun laitos on vapautettu viranomaisvalvonnasta. Tätä luvanhaltijan vastuuta ei voi delegoida.

Poistetaan.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

2.    Kunkin jäsenvaltion on luotava ydinlaitosten turvallisuutta koskeva lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät kansalliset turvallisuusvaatimukset, ydinlaitosten toimilupien myöntämis- ja valvontajärjestelmä, niiden toiminnan kieltäminen ilman toimilupaa sekä viranomaisvalvontaa varten järjestelmä, joka kattaa myös tarvittavan täytäntöönpanon valvonnan.

1.    Kunkin jäsenvaltion on luotava ydinlaitosten turvallisuutta koskeva, parhaisiin EU:ssa ja kansainvälisesti käytettävissä oleviin käytäntöihin perustuva lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja ylläpidettävä sitä. Siihen sisältyvät kansalliset turvallisuusvaatimukset, ydinlaitosten toimilupien myöntämis- ja valvontajärjestelmä, niiden toiminnan kieltäminen ilman toimilupaa sekä viranomaisvalvontaa varten järjestelmä, jolla lupia lykätään, muutetaan tai peruutetaan ja joka kattaa myös tarvittavan täytäntöönpanon valvonnan.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

2 a.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että voimassa on lainsäädäntöä, jossa säädetään ydinlaitosten toimiluvan peruuttamisesta tapauksissa, joissa lupaehtoja rikotaan vakavasti.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

2 b.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki organisaatiot, jotka ovat mukana suoraan ydinlaitoksiin liittyvissä toiminnoissa, laativat toimintalinjoja, joissa ydinturvallisuus asetetaan etusijalle.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 c kohta (uusi)

 

2 c.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vähintään joka kymmenes vuosi valvontaviranomaiselle ja kansalliselle sääntelyjärjestelmälle tehdään kansainvälinen vertaisarviointi, joka tähtää sääntelyinfrastruktuurin jatkuvaan parantamiseen.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansainvälisen vertaisarvioinnin tulokset komissiolle.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 d kohta (uusi)

 

2 d.     Jäsenvaltiot voivat vahvistaa turvallisuustoimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – otsikko

Valvontaviranomaiset

Valvontaviranomaisten nimeäminen ja niiden vastuut

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – -1 kohta (uusi)

 

-1.     Jäsenvaltioiden on nimitettävä kansallinen valvontaviranomainen, joka vastaa ydinlaitosten sääntelystä, valvonnasta ja arvioinnista.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaviranomainen on tosiasiallisesti riippumaton kaikista organisaatioista, joille on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään sellaisen vaikutuksen alainen, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen.

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava valvontaviranomaisen tosiasiallinen riippumattomuus . Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että hoitaessaan tässä direktiivissä säädettyjä tehtäviä:

(a)

valvontaelin on oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton kaikista muista julkisista tai yksityisistä elimistä, erityisesti niistä, joille on annettu tehtäväksi edistää tai käyttää ydinlaitoksia tai perustella yhteiskunnalle koituvia hyötyjä, eikä se ole minkään sellaisen vaikutuksen alainen, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen;

(b)

valvontaelimen henkilöstö ja johtohenkilöt toimivat markkinoiden eduista riippumatta eivätkä pyydä eivätkä ota ohjeita miltään hallitukselta tai muulta julkiselta elimeltä suorittaessaan sääntelytehtäviään.

Näillä vaatimuksilla ei kuitenkaan rajoiteta tarvittaessa läheisen yhteistyön tekemistä muiden asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

2.   Valvontaviranomaisella on oltava riittävät valtuudet ja toimivalta sekä taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta se voi suoriutua sille määrätyistä velvollisuuksista ja tehtävistä. Sen tehtävänä on valvoa ja säännellä ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa turvallisuusvaatimusten, ehtojen ja turvallisuusmääräysten täytäntöönpano .

2.    Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaviranomaisella on riittävät valtuudet ja toimivalta sekä taloudelliset ja henkilöstövoimavarat, jotta se voi suoriutua sille määrätyistä velvollisuuksista ja tehtävistä. Valvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa ja säännellä ydinlaitosten turvallisuutta ja varmistaa , että sovellettavia turvallisuusvaatimuksia ja lupaehtoja noudatetaan .

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

3.     Valvontaviranomainen myöntää lupia ja valvoo niiden soveltamista ydinlaitosten sijoituspaikan valintaan, laitosten suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöönottoon, käyttöön tai käytöstäpoistoon.

Poistetaan.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

3 a.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaviranomainen tekee ydinturvallisuutta koskevia arviointeja ja tutkimuksia ja harjoittaa valvontaa ja tarvittaessa suorittaa täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimia ydinlaitoksissa niiden koko elinkierron aikana, käytöstä poistaminen mukaan luettuna.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

3 b.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaviranomaisella on valtuudet määrätä minkä tahansa ydinlaitoksen toiminta keskeytettäväksi tapauksissa, joissa turvallisuus ei ole taattu.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

4.     Valvontaviranomaisten on varmistettava, että luvanhaltijoilla on käytettävissään riittävästi pätevää henkilökuntaa.

Poistetaan.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 5 kohta

5.     Valvontaviranomaisen on suostuttava vähintään joka kymmenes vuosi siihen, että sille ja kansalliselle sääntelyjärjestelmälle tehdään kansainvälinen vertaisarviointi, joka tähtää sääntelyinfrastruktuurin jatkuvaan parantamiseen.

Poistetaan.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

5 a.     Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten on vaihdettava parhaita valvontakäytäntöjä ja kehitettävä yhteinen näkemys kansainvälisesti hyväksytyistä ydinturvallisuutta koskevista vaatimuksista.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

Jäsenvaltioiden on tiedotettava väestölle ydinturvallisuuden valvontatoimien menettelyistä ja tuloksista. Niiden on myös varmistettava, että valvontaviranomaiset tosiasiallisesti tiedottavat väestölle toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tietojen saatavuus on varmistettava asiaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on tiedotettava väestölle ja komissiolle ydinturvallisuuden valvontatoimien menettelyistä ja tuloksista sekä onnettomuustapauksissa ilmoitettava niistä väestölle viipymättä . Niiden on myös varmistettava, että valvontaviranomaiset tosiasiallisesti tiedottavat väestölle toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tietojen saatavuus on varmistettava asiaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

1.   Jäsenvaltioiden on noudatettava IAEA:n turvallisuusperusteita (IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1, 2006). Niiden on noudatettava ydinturvallisuutta koskevassa yleissopimuksessa määrättyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia (IAEA INFCIRC 449, 5.7.1994) .

1.    Ydinlaitosten sijoituspaikan valinnan, suunnittelun, rakentamisen, käytön ja käytöstä poiston suhteen jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä eriteltyjen IAEA:n turvallisuusperusteiden (IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1, 2006) niitä osia, jotka ovat olennaisia ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen luomiseksi . Niiden on sovellettava ydinturvallisuutta koskevassa yleissopimuksessa määrättyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia  (2) .

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Niiden on erityisesti varmistettava, että IAEA:n turvallisuusperusteissa määrätyt asiassa sovellettavat periaatteet pannaan täytäntöön, jotta voidaan varmistaa ydinlaitosten turvallisuuden korkea taso. Näitä periaatteita ovat muun muassa tehokkaat järjestelyt mahdollisten säteilyvaarojen varalta, onnettomuuksien ehkäisy ja niihin reagointi, ikääntymisen hallinta, kaikkien tuotettujen radioaktiivisten materiaalien hallinta pitkällä aikavälillä sekä tiedottaminen naapurivaltioiden väestölle ja viranomaisille.

Poistetaan.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

2.   Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä kehittämään uusien ydinvoimaloiden turvallisuutta varten lisävaatimuksia sen periaatteen mukaisesti, että turvallisuutta on parannettava jatkuvasti. Parannuksia tehtäisiin Läntisen Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten järjestössä WENRA:ssa kehitettyjen turvallisuustasojen perusteella tiiviissä yhteistyössä ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason ryhmän kanssa.

2.   Lisäksi jäsenvaltioiden on pyrittävä kehittämään uusien ydinvoimaloiden rakennuslupien myöntämistä varten lisävaatimuksia heijastellen olemassa olevista reaktoreista saatuihin kokemuksiin perustuvia käyttökokemuksia, laitosten käyttöä koskevista turvallisuusanalyyseistä saatuja näkemyksiä, nykyaikaisia menetelmiä ja tekniikoita ja turvallisuustutkimuksen tuloksia.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

2 a.     Komissio varmistaa, että kaikki kolmannet valtiot, jotka haluavat liittyä EU:hun tai jotka parhaillaan neuvottelevat liittymisestä EU:hun noudattavat vähintään tässä direktiivissä vahvistettuja normeja ja sen liitteessä annettuja IAEA:n määrittämiä periaatteita.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – otsikko

Luvanhaltijoiden velvollisuudet

Luvanhaltijoiden vastuut

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – -1 kohta (uusi)

 

-1.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pääasiallinen vastuu ydinlaitosten turvallisuudesta niiden koko elinkierron aikana on luvanhaltijalla. Tätä luvanhaltijan vastuuta ei voi delegoida.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

1.    Luvanhaltijoiden on suunniteltava, rakennettava ja käytettävä ydinlaitoksiaan ja poistettava ne käytöstä 6 artiklan 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisesti.

1.    Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltijat vastaavat ydinlaitostensa suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä ja niiden käytöstä poistamisesta 6 artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

2.    Luvanhaltijoiden on perustettava ja pantava täytäntöön hallintojärjestelmät, ja valvontaviranomaisen on todennettava ne säännöllisesti.

2.    Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltijat perustavat ja panevat täytäntöön hallintojärjestelmät, ja valvontaviranomainen todentaa ne säännöllisesti.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

3 a.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaviranomainen arvioi ydinturvallisuuden varmistamisen edellytyksenä säännöllisesti toimiluvan haltijan henkilöstön riittävyyden ja pätevyyden toimiluvan haltijan työvoimaa koskevista kysymyksistä, jollaisia ovat esimerkiksi terveys ja turvallisuus ja turvallisuuskulttuuri, pätevyys ja koulutus, henkilöstön määrä ja alihankkijoiden käyttö, esittämän kertomuksen perusteella.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

3 b.     Asianomaisten valvontaviranomaisten on toimitettava kolmen vuoden välein komissiolle ja eurooppalaisille työmarkkinajärjestöille ydinturvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria käsittelevä kertomus. Komissio voi eurooppalaisia työmarkkinajärjestöjä kuultuaan ehdottaa parannuksia ydinturvallisuuden varmistamiseksi, mukaan lukien terveyden suojelu korkeimmalla mahdollisella tasolla EU:ssa.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

1.     Valvontaviranomaisen on tehtävä ydinturvallisuusarviointeja, tutkimuksia ja tarkastuksia sekä suoritettava tarvittaessa täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimia ydinlaitoksissa niiden koko elinkierron aikana, myös käytöstäpoistoprosessin aikana.

Poistetaan.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

2.     Valvontaviranomaisella on oltava valtuudet peruuttaa toimilupa, jos ydinlaitoksessa rikotaan turvallisuusmääräyksiä vakavasti tai toistuvasti.

Poistetaan.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

3.     Valvontaviranomaisella on oltava valtuudet määrätä minkä tahansa ydinlaitoksen toiminta keskeytettäväksi, jos se katsoo, ettei turvallisuus ole täysin taattu.

Poistetaan.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

Jäsenvaltioiden on tarjottava erikseen ja yhteistyössä muiden maiden kanssa mahdollisuuksia asianmukaiseen ja jatkuvaan, teoreettiseen ja käytännön ydinturvallisuuskoulutukseen .

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riittävien kansallisten henkilöstövoimavarojen luomiseksi ja ydinvoimaa koskevan tiedon säilyttämiseksi jäsenvaltioissa tarjotaan tarvittaessa yhteistyössä muiden maiden kanssa mahdollisuuksia teoreettisen ja käytännön ydinturvallisuuskoulutuksen perus- ja jatkokoulutukseen, vaihto-ohjelmat mukaan lukien .

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla

10 artikla

Turvallisuuden ensisijaisuus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa turvallisuustoimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet.

Poistetaan.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta viimeistään [kolmen vuoden kuluttua voimaantulosta] ja joka kolmas vuosi sen jälkeen . Komissio toimittaa ensimmäisen kertomuksen pohjalta neuvostolle kertomuksen direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle tämän direktiivin täytäntöönpanosta samaan aikaan ja yhtä usein kuin ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen mukaiseen tarkastelukokoukseen laaditaan kansallisia kertomuksia . Komissio toimittaa tämän kertomuksen pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kahden vuoden kuluttua 13 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko .

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kahden vuoden kuluttua 13 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kyseisten säännösten teksti .

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi

Liite (uusi)

 

Liite

TURVALLISUUSTAVOITE

Turvallisuutta koskeva perustavoite on työntekijöiden ja väestön suojeleminen ydinlaitoksista mahdollisesti aiheutuvan ionisoivan säteilyn vahingollisilta vaikutuksilta.

1.

Työntekijöiden ja väestön suojelun varmistamiseksi on ydinlaitosten toiminta järjestettävä siten, että saavutetaan sellaiset korkeimmat mahdolliset turvallisuusnormit, jotka voidaan järkevästi saavuttaa ottaen huomioon taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.

Euratom-järjestön perusnormeissa (direktiivi 96/29/Euratom) vahvistettujen terveyden suojelua koskevien toimenpiteiden lisäksi on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

sellaisten tapahtumien todennäköisyyden rajoittaminen, jotka voivat johtaa ydinreaktorin ytimen, ydinketjureaktion, radioaktiivisen lähteen hallinnan menettämiseen ja

kyseisten tapahtumien seurausten lieventäminen, jos niitä esiintyy.

2.

Turvallisuutta koskeva perustavoite on otettava huomioon kaikkien ydinlaitosten kohdalla ja ydinlaitoksen elinkierron kaikissa vaiheissa.

TURVALLISUUSPERIAATTEET

Periaate 1:     Vastuu turvallisuudesta

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että päävastuu ydinlaitoksen turvallisuudesta on kullakin luvanhaltijalla, ja toteutettava aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, että kukin luvanhaltija täyttää velvollisuutensa.

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että luvanhaltija on pannut täytäntöön säännökset, jotka koskevat:

tarvittavien valtuuksien antamista ja ylläpitämistä;

riittävän koulutuksen ja tiedon antamista;

sellaisten menettelyiden ja järjestelyiden toteuttamista, joilla ylläpidetään turvallisuutta kaikissa olosuhteissa;

ydinlaitosten asianmukaisen suunnittelun ja riittävän laadun todentamista;

kaiken käytettävän, tuotettavan tai kuljetettava radioaktiivisen materiaalin turvallisen valvonnan varmistamista;

kaiken muodostuvan radioaktiivisen jätteen turvallisen valvonnan varmistamista,

jotta ydinlaitoksen turvallisuutta koskeva velvollisuus täytetään.

Nämä vastuut on täytettävä voimassa olevien turvallisuustavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti niin kuin valvontaviranomainen on määrännyt tai hyväksynyt ja niiden täyttäminen on varmistettava hallintojärjestelmän täytäntöönpanon avulla.

Periaate 2:     Turvallisuusjohtaminen

Kaikissa ydinturvallisuuteen liittyvissä organisaatioissa on otettava käyttöön tehokkaat turvallisuutta koskevat johto- ja hallintojärjestelmät ja pidettävä niitä yllä.

2.1

On osoitettava turvallisuusasioita koskevaa johtajuutta organisaation korkeimmilla tasoilla. Tehokas johtojärjestelmä on pantava täytäntöön ja sitä on pidettävä yllä ja siihen on sisällytettävä kaikki johtamiselementit, jotta turvallisuusvaatimukset laaditaan ja niitä sovelletaan johdonmukaisesti muiden vaatimusten kanssa, mukaan luettuina ihmisen toimintaa, laatua ja turvallisuutta koskevat vaatimukset, ja niin, että muut vaatimukset eivät vaaranna turvallisuutta.

Johtamisjärjestelmällä on myös varmistettava turvallisuuskulttuurin edistäminen, turvatoimien säännöllinen arviointi ja kokemuksesta saatujen oppien soveltaminen.

2.2

Turvallisuuskulttuuri, joka koskee asenteita ja käyttäytymistä suhteessa kaikkien organisaatioiden ja yksilöiden turvallisuuteen, on sisällytettävä johtamisjärjestelmään. Turvallisuuskulttuuriin sisältyy:

yksilöllinen ja kollektiivinen sitoutuminen turvallisuuteen johtamisen, hallinnon ja henkilöstön kaikilla tasoilla;

organisaatioiden ja yksiköiden vastuu turvallisuudesta kaikilla tasoilla;

toimenpiteet, joilla rohkaistaan epäilevään ja oppivaan asenteeseen ja torjutaan turvallisuutta koskevaa piittaamattomuutta.

2.3

Johtamisjärjestelmässä tunnistetaan kaikki yksilöiden väliset toimet kaikilla tekniikkaan ja organisaatioon liittyvillä tasoilla. Jotta ehkäistään turvallisuutta koskevia, merkittäviä inhimillisiä ja organisaatiosta johtuvia virheitä, inhimillinen tekijä on otettava huomioon ja asianmukaista toimintaa ja hyviä käytäntöjä on tuettava.

Periaate 3:     Turvallisuuden arvioiminen

Ennen kunkin ydinlaitoksen rakentamista ja käyttöönottoa sekä koko laitoksen olemassaolon ajan tehdään kattavia ja järjestelmällisiä turvallisuusarviointeja. On käytettävä asteittaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon ydinlaitoksesta aiheutuvien mahdollisten riskien laajuus.

3.1

Valvontaviranomaisen on vaadittava kaikkia ydinlaitoksia koskevaa turvallisuusarviointia, joka on yhdenmukainen asteittaisen lähestymistavan kanssa. Kyseiseen turvallisuusarviointiin kuuluu systemaattinen normaalia toimintaa ja sen vaikutuksia koskeva analyysi, analyysi tavoista, joissa virheitä saattaisi sattua, ja analyysi tällaisten virheiden seurauksista. Turvallisuusarviointien on katettava turvallisuustoimenpiteet, joita tarvitaan vaaran kontrolloimiseen, ja suunnittelua ja laadittuja turvallisuuspiirteitä arvioidaan, jotta osoitetaan, että ne täyttävät niiltä edellytetyt turvallisuustoiminnot. Siellä missä vaaditaan valvontatoimia tai operaattorin toimia turvallisuuden ylläpitämiseksi, alustava turvallisuusarviointi on tehtävä, jotta osoitetaan, että toteutetut järjestelyt on tehty kunnolla ja että niihin voidaan luottaa. Jäsenvaltio voi myöntää ydinlaitosta koskevan luvan ainoastaan silloin, kun on osoitettu valvontaviranomaista tyydyttävällä tavalla, että mahdollisen luvanhaltijan ehdottamat turvallisuustoimenpiteet ovat riittäviä.

3.2

Vaadittu turvallisuusarviointi toistetaan kokonaan tai osittain siten kuin on tarpeen myöhemmin laitoksen käytön aikana, jotta voidaan ottaa huomioon muuttuneet olosuhteet (kuten uusien standardien soveltaminen tai tieteellinen ja tekninen kehitys), toimintakokemuksista saatu palaute, muutokset ja ikääntymisen vaikutukset. Toiminnoissa, jotka jatkuvat pitkän ajan, arviointeja tarkistetaan ja toistetaan tarvittaessa. Kyseisten toimintojen jatkamisen ehtona on, että kyseisissä uudelleenarvioinneissa osoitetaan turvallisuustoimenpiteiden olevan edelleen riittäviä.

3.3

Vaaditun turvallisuusarvioinnin yhteydessä on määritettävä ja analysoitava onnettomuuksista ennalta varoittavat merkit (alkuunpaneva tapahtuma, joka voi johtaa onnettomuudelle suotuisten olojen syntymiseen) ja on toteutettava toimia onnettomuuksien syntymisen ehkäisemiseksi.

3.4

Turvallisuuden parantamiseksi edelleen on otettava käyttöön prosesseja palautteen antamiseksi käyttökokemuksista omassa laitoksessa ja muissa laitoksissa ja niiden analysoimiseksi, mukaan lukien alkuunpanevat tapahtumat, onnettomuuksista ennalta varoittavat merkit, ”vähältä piti” -tilanteet, onnettomuudet ja luvattomat teot, jotta kokemuksista voidaan oppia, niitä voidaan jakaa ja niiden pohjalta voidaan ryhtyä toimiin.

Periaate 4:     Turvallisuuden optimointi

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ydinlaitokset on optimoitu saavuttamaan korkein turvallisuuden taso, joka voidaan järkevästi saavuttaa, ilman että niiden toimintaa rajoitetaan kohtuuttomasti.

4.1

Turvallisuuden optimointi edellyttää arvioiden tekemistä useiden tekijöiden suhteellisesta merkityksestä, mukaan luettuina:

ennustettavien tapahtumien toteutumisen todennäköisyys ja niistä johtuvat seuraukset;

saatujen säteilyannosten suuruus ja jakautuminen;

säteilyriskeihin liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat tekijät.

Turvallisuuden optimointi tarkoittaa myös sitä, että hyödynnetään hyviä käytäntöjä ja talonpoikaisjärkeä siinä määrin kuin on käytännöllistä päivittäisissä toiminnoissa.

Periaate 5:     Ehkäisy ja lieventäminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden ydinlaitoksissa ryhdytään ydinonnettomuuksien ja vaarallisten tilanteiden ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin.

5.1

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että luvanhaltijat toteuttavat kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet

sellaisten normaalista poikkeavien olojen tai tapahtumien esiintymisen ehkäisemiseksi, jotka voivat johtaa hallinnan menettämiseen;

tosiasiallisesti esiintyneiden virheiden tai epänormaalien tilanteiden leviämisen estämiseksi; sekä

onnettomuuden aiheuttamien vahingollisten seurausten lieventämiseksi

panemalla täytäntöön ”syväpuolustus”.

5.2

Soveltamalla syväpuolustuksen käsitettä varmistetaan, että yksittäinen tekninen, inhimillinen tai organisaatiosta johtuva virhe ei voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ja että virheiden yhdistelmät, jotka voivat lisätä merkittävästi haitallisia vaikutuksia, ovat hyvin epätodennäköisiä.

5.3

Syväpuolustus toteutetaan yhdistelemällä lukuisia peräkkäisiä ja toisistaan riippumattomia suojelutasoja, joiden olisi kaikkien annettava periksi ennen kuin työntekijöille tai väestölle aiheutuisi haitallisia vaikutuksia. Syväpuolustuksen tasoihin on sisällytettävä:

asianmukaisen sijoituspaikan valinta;

ydinlaitoksen asianmukainen suunnittelu, joka koostuu

korkealaatuisesta suunnittelusta ja rakentamisesta;

osien ja laitteiston korkeasta luotettavuudesta;

valvonta-, rajoittamis- ja suojelujärjestelmistä sekä seurantamenetelmistä

asianmukainen organisaatio, joka käsittää

tehokkaan johtamisjärjestelmän, jossa johto on sitoutunut voimakkaasti turvallisuuskulttuurin vaalimiseen

kattavat toiminnalliset menettelyt ja käytännöt

kattavat johtamismenettelyt onnettomuustilanteissa

hätävalmiuksia koskevat järjestelyt.

Periaate 6:     Valmius ja toiminta hätätilanteissa

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätätilavalmiutta ja toimintaa ydinlaitosonnettomuuden tapauksessa koskeviin järjestelyihin on ryhdytty direktiivin 96/29/Euratom mukaisesti.


(1)   EUVL L 124, 17.5.2005, p. 1; EUVL L 164, 16.6.2006, s. 17 ja asetus (EY) 1367/2006, EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.

(2)   EYVL L 318, 11.12.1999, s. 20 ja EUVL L 172, 6.5.2004, s. 7.


Top