Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0227

Elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä (CIWIN) * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmästä (CIWIN) (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 174–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/174


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä (CIWIN) *

P6_TA(2009)0227

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmästä (CIWIN) (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

2010/C 184 E/41

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0676),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan sekä Euratomin perustamissopimuksen 203 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0399/2008),

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0228/2009),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.

kehottaa komissiota, Lissabonin sopimuksen tultua voimaan ja jos neuvosto ei ole tehnyt päätöstä asiasta, harkitsemaan mahdollisuutta valita 196 artikla (väestönsuojelu) tämän ehdotuksen oikeusperustaksi ja harkitsemaan tarvittaessa ehdotuksen toimittamista parlamentille;

6.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

KOMISSION TEKSTI

TARKISTUS

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

(1)

Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2004 terrori-iskujen ehkäisemistä, niihin varautumista ja niihin reagoimista koskevat päätelmät sekä terroriuhkien ja -iskujen seurauksia koskevan EU:n yhteisvastuuohjelman ja antoi hyväksyntänsä komission aikomukselle esittää Euroopan elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamisohjelma ja perustaa elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN) (1).

(1)

Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2004 terrori-iskujen ehkäisemistä, niihin varautumista ja niihin reagoimista koskevat päätelmät sekä terroriuhkien ja iskujen seurauksia koskevan EU:n yhteisvastuuohjelman ja antoi hyväksyntänsä komission aikomukselle esittää Euroopan elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamisohjelma ja perustaa elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN) (2).

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

(4)

Useissa EU-maissa vuonna 2006 sattuneen sähkökatkoksen lisäksi Euroopassa on esiintynyt useita elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuneita häiriöitä, jotka ovat osoittaneet, kuinka tarpeellista on parantaa ja tehostaa tiedonvaihtoa tällaisten tapahtumien ehkäisemiseksi tai niiden laajuuden rajoittamiseksi .

(4)

Useissa EU-maissa vuonna 2006 sattuneen sähkökatkoksen lisäksi Euroopassa on esiintynyt useita elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuneita häiriöitä, jotka ovat osoittaneet, kuinka tarpeellista on parantaa ja tehostaa tiedonvaihtoa ja lisätä tietämystä eri jäsenvaltioissa noudatettavista käytännöistä tällaisiin tapahtumiin varautumiseksi ja niiden välttämiseksi .

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

(5)

On asianmukaista perustaa tietojärjestelmä, jonka välityksellä jäsenvaltiot ja komissio voivat vaihtaa tietoja ja hälytyksiä elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamisen alalla, lujittaa alan keskinäistä vuoropuhelua ja osallistua jäsenvaltioissa hajallaan olevien elintärkeiden infrastruktuureiden tutkimusohjelmien integroimiseen ja koordinoinnin parantamiseen.

(5)

Sen vuoksi onasianmukaista perustaa tietojärjestelmä, jonka välityksellä jäsenvaltiot ja komissio voivat vaihtaa tietoja elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamisen alalla, lujittaa alan keskinäistä vuoropuhelua ja osallistua jäsenvaltioissa hajallaan olevien elintärkeiden infrastruktuureiden tutkimusohjelmien integroimiseen ja koordinoinnin parantamiseen.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

(6)

CIWIN-järjestelmän olisi edistettävä elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamista EU:ssa tarjoamalla käyttöön tietojärjestelmä, joka voi helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, ja tarjottava tehokas ja nopea vaihtoehto aikaavieville menetelmille etsiä tietoa yhteisön elintärkeistä infrastruktuureista.

(6)

CIWIN-järjestelmän olisi edistettävä elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamista EU:ssa tarjoamalla käyttöön tietojärjestelmä, joka voi helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia , ja tarjottava tehokas ja nopea vaihtoehto aikaavieville menetelmille etsiä tietoa yhteisön elintärkeistä infrastruktuureista. Sen olisi erityisesti edistettävä tietojen, parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa ja levittämistä jäsenvaltioiden välillä helpottavien asianmukaisten toimien kehittämistä.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 

(6 a)

CIWIN-järjestelmän ensimmäisessä arvioinnissa olisi myös analysoitava yksityiskohtaisesti sitä, onko järjestelmään lisättävä uusi toiminto, eli tekninen valmius nopeaan hälytysjärjestelmään (RAS). Tämä toiminto antaisi jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuuden tehdä hälytyksiä elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvista välittömistä riskeistä ja uhkista ottaen huomioon kaikki tarvittavat turvallisuusvaatimukset.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

(7)

CIWIN-järjestelmän olisi erityisesti edistettävä parhaiden käytänteiden vaihtoa helpottavien toimenpiteiden kehittämistä, ja samalla toimittava välineenä välittömiä uhkia ja hälytyksiä koskevalle suojatulle tiedonsiirrolle.

Poistetaan.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

(8)

CIWIN-järjestelmän yhteydessä olisi vältettävä päällekkäisyyttä ja otettava huomioon nykyisten eri alojen nopeiden hälytysjärjestelmien erityispiirteet, asiantuntemus, järjestelyt ja toimivalta.

(8)

Uuden tietojärjestelmän kehittämisessä ja arvioinnissa jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että CIWIN-järjestelmän yhteydessä vältetään päällekkäisyyttä ja otetaan huomioon nykyisten eri alojen nopeiden hälytysjärjestelmien erityispiirteet, asiantuntemus, järjestelyt ja toimivalta.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

( 10 )

Jäsenvaltioiden elintärkeiden infrastruktuureiden keskinäinen riippuvuus ja elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamisen tasoerot antavat aihetta olettaa, että luomalla laaja-alainen ja monialainen yhteisötason väline elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamista koskevien tietojen ja hälytysten vaihtoa varten parannettaisiin kansalaisten turvallisuutta.

( 4 a )

Jäsenvaltioiden elintärkeiden infrastruktuureiden keskinäinen riippuvuus ja elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamisen tasoerot antavat aihetta olettaa, että luomalla laaja-alainen ja monialainen yhteisötason väline elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamista koskevien tietojen vaihtoa varten parannettaisiin kansalaisten turvallisuutta.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

(10 a)

Pelastuspalvelun piiriin kuuluvien toimenpiteiden toteuttaminen on yksi EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohdassa mainituista yhteisön toimista. CIWIN-järjestelmä on täten perustettava, jotta yhteisö voi saavuttaa perustamissopimuksessa vahvistetun tavoitteen.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 17 kappale

(17)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita,

(17)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa esitettyjä periaatteita,

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi

1 artikla

Tällä päätöksellä perustetaan suojattu tieto-, viestintä- ja hälytysjärjestelmä – elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä(Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN, jäljempänä ”CIWIN-järjestelmä”), jonka tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita vaihtamaan tietoja yhteisistä uhkista ja heikkouksista sekä asianmukaisista toimenpiteistä ja strategioista elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamiseen liittyvien riskien pienentämiseksi.

Tällä päätöksellä perustetaan suojattu tieto- ja viestintäjärjestelmä – elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä(Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN, jäljempänä ”CIWIN-järjestelmä”), jonka tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita vaihtamaan tietoja heikkouksista sekä asianmukaisista toimenpiteistä ja strategioista elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamiseen liittyvien riskien pienentämiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 alakohta

”Elintärkeällä infrastruktuurilla” tarkoitetaan sellaisia jäsenvaltioissa sijaitsevia hyödykkeitä ja järjestelmiä tai niiden osia, jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnan välttämättömien toimintojen, terveydenhuollon, turvallisuuden, turvatoimien sekä väestön taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja joiden vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi merkittävä vaikutus jäsenvaltioon sen vuoksi, että kyseisiä toimintoja ei kyetä ylläpitämään.

”Elintärkeällä infrastruktuurilla” tarkoitetaan sellaisia jäsenvaltioissa sijaitsevia hyödykkeitä ja järjestelmiä tai niiden osia, jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnan välttämättömien toimintojen, terveydenhuollon, turvallisuuden, toimitusketjun, turvatoimien sekä väestön taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja joiden vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi merkittävä vaikutus jäsenvaltioon sen vuoksi, että kyseisiä toimintoja ei kyetä ylläpitämään.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 3 alakohta

”Osallistuvalla jäsenvaltiolla” tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan komission kanssa.

Poistetaan.

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi

3 artikla

3 artikla

Osallistuminen

CIWIN-järjestelmään voivat osallistua ja sitä voivat käyttää kaikki jäsenvaltiot. CIWIN-järjestelmään osallistumisen ehtona on järjestelmään sovellettavia teknisiä ja turvallisuusvaatimuksia sekä siihen liitettäviä toimintapisteitä koskevia tietoja sisältävän yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen.

Poistetaan.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – otsikko

Toiminnot

Toiminta ja rakenne

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta

(1)   CIWIN-järjestelmä koostuu seuraavista kahdesta toiminnosta:

(a)

sähköinen foorumi elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamiseen liittyvien tietojen vaihtamista varten ;

(b)

nopea hälytystoiminto, jonka välityksellä järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot ja komissio voivat tehdä hälytyksiä elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvista välittömistä riskeistä ja uhkista.

(1)   CIWIN-järjestelmä suunnitellaan sähköiseksi foorumiksi elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamiseen liittyvien tietojen vaihtamista varten .

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

(1 a)     CIWIN-järjestelmän teknisen perustan on oltava ainakin yhdessä turvallisessa paikassa kussakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Kiinteät alueet sisällytetään järjestelmään pysyvästi. Niiden sisältöä voidaan mukauttaa, mutta itse alueita ei voida poistaa eikä nimetä uudelleen , eikä joukkoon voida lisätä uusia alueita . Liitteessä I on luettelo kiinteistä alueista.

Kiinteät alueet sisällytetään järjestelmään pysyvästi. Niiden sisältöä voidaan mukauttaa, mutta itse alueita ei voida poistaa eikä nimetä uudelleen.Liitteessä I on luettelo kiinteistä alueista. Tämä ei sulje pois uusien alueiden sisällyttämistä, jos järjestelmän toiminta osoittaa sen olevan tarpeellista.

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta

(1)    Järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden on nimettävä CIWIN-järjestelmän vastuuyksikkö ja ilmoitettava siitä komissiolle.CIWIN-järjestelmän vastuuyksikkö vastaa CIWIN-järjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisestä tai epäämisestä asianomaisessa jäsenvaltiossa.

(1)   Jäsenvaltioiden on nimettävä CIWIN-järjestelmän vastuuyksikkö ja ilmoitettava siitä komissiolle.CIWIN-järjestelmän vastuuyksikkö vastaa CIWIN-järjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisestä tai epäämisestä asianomaisessa jäsenvaltiossa.

 

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta

(2)    Järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden on myönnettävä CIWIN-järjestelmän käyttöoikeus komission antamien ohjeiden mukaisesti.

(2)   Jäsenvaltioiden on myönnettävä CIWIN-järjestelmän käyttöoikeus komission antamien käyttöohjeiden mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

(b)

järjestelmän käyttöehtoja, kuten tietojen luottamuksellisuutta, siirtoa, säilyttämistä, arkistointia ja hävittämistä koskevien ohjeiden laatiminen.Komissio myös laatii ehdot ja menettelyt CIWIN-järjestelmän täysien tai osittain rajoitettujen käyttöoikeuksien myöntämiseksi.

(b)

järjestelmän käyttöehtoja, kuten tietojen luottamuksellisuutta, siirtoa, säilyttämistä, arkistointia ja hävittämistä koskevien käyttöohjeiden laatiminen.Komissio myös laatii ehdot ja menettelyt CIWIN-järjestelmän täysien tai osittain rajoitettujen käyttöoikeuksien myöntämiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

(3 a)     Komissio seuraa CIWIN-järjestelmän toimintaa.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta

(2)   Oikeus tutustua asiakirjoihin on annettava vain niille käyttäjille, jotka tosiasiassa tarvitsevat kyseisiä tietoja , ja oikeuksia myönnettäessä on aina noudatettava asiakirjan laatijan nimenomaisia ohjeita asiakirjan suojaamisesta ja jakelusta.

(2)   Oikeus tutustua asiakirjoihin on annettava vain niille käyttäjille, jotka tosiasiassa tarvitsevat kyseisiä tietoja . Käyttäjien on aina noudatettava asiakirjan laatijan nimenomaisia ohjeita asiakirjan suojaamisesta ja jakelusta.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

(2 a)     CIWIN-järjestelmään tallennettujen arkaluontoisten tietojen vaihtaminen käyttöoikeuden saaneiden käyttäjien ja kolmansien tahojen välillä edellyttää ennakkoluvan saamista kyseisten tietojen omistajalta, ja vaihdon on tapahduttava sovellettavan yhteisön lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi

7 a artikla (uusi)

 

7 a artikla

CIWIN-järjestelmään sisällytettäviä tietoja koskevat vaatimukset

Automaattinen kääntäminen on mahdollista kaikkien järjestelmään syötettävien tietojen tai asiakirjojen osalta.

Komissio laatii yhdessä elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisen yhteyspisteiden kanssa luettelon kunkin alan keskeisistä sanoista, joita voitaisiin käyttää syötettäessä tietoja CIWIN-järjestelmään tai tiedonhaussa.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi

8 artikla

Komissio laatii käyttöohjeet, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot CIWIN-järjestelmän toiminnoista ja tehtävistä, ja päivittää niitä säännöllisesti.

Komissio laatii käyttöohjeet, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot CIWIN-järjestelmän toiminnasta ja tehtävistä, ja päivittää niitä säännöllisesti.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 1 a alakohta (uusi)

 

Käyttöohjeet laaditaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen (3).

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 1 alakohta

Komissio tarkastelee ja arvioi CIWIN-järjestelmän toimintaa joka kolmas vuosi ja esittää jäsenvaltioille säännöllisesti kertomuksia.

Komissio , joka käyttää edistymisen seurantaan erityisesti kehitettyjä indikaattoreita, tarkastelee ja arvioi CIWIN-järjestelmän toimintaa joka kolmas vuosi ja esittää kaikille jäsenvaltioille , Euroopan parlamentille, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle säännöllisesti kertomuksia.

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 2 alakohta

Ensimmäisessä kertomuksessa, joka esitetään kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta, kiinnitetään erityistä huomiota niihin yhteisön verkoston osiin, joita olisi parannettava tai mukautettava.Kertomukseen sisällytetään myös komission tarpeellisiksi katsomat ehdotukset tämän päätöksen muuttamiseksi tai mukauttamiseksi.

Ensimmäisessä kertomuksessa, joka esitetään kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta, kiinnitetään erityistä huomiota niihin yhteisön verkoston osiin, joita olisi parannettava tai mukautettava , ja tarkastellaan erityisesti kunkin jäsenvaltion osallistumista CIWIN-järjestelmään ja arvioidaan mahdollisuutta lisätä CIWIN-järjestelmään nopea hälytystoiminto . Kertomukseen sisällytetään myös komission tarpeellisiksi katsomat ehdotukset tämän päätöksen muuttamiseksi tai mukauttamiseksi.

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi

11 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 .

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi

Liite II – 3 kohta

(3)

hälytysalueet, joita voidaan luoda, jos nopeiden hälytysjärjestelmien kautta annetaan hälytys, ja jotka muodostavat viestintäkanavan elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamiseen liittyvien toimintojen aikana;

Poistetaan.


(1)   14894/04.

(2)   Neuvoston asiakirja 15232/04.

(3)   EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top