Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0307

Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 kaupunkiliikennettä koskevasta toimintasuunnitelmasta (2008/2217(INI))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/43


Torstai 23. huhtikuuta 2009
Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma

P6_TA(2009)0307

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 kaupunkiliikennettä koskevasta toimintasuunnitelmasta (2008/2217(INI))

2010/C 184 E/09

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon 25. syyskuuta 2007 annetun komission vihreän kirjan ”Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen” (KOM(2007)0551),

ottaa huomioon 12. syyskuuta 2001 annetun komission valkoisen kirjan ”Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika” (KOM(2001)0370),

ottaa huomioon 18. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Tavaraliikenteen logistiikkaa koskeva toimintasuunnitelma” (KOM(2007)0607),

ottaa huomioon 17. syyskuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Kohti turvallisempaa, puhtaampaa ja älykkäämpää Euroopan laajuista liikkuvuutta: Ensimmäinen raportti älyautoaloitteesta” (KOM(2007)0541),

ottaa huomioon 7. helmikuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä 2000-lukua varten: Komission kanta korkean tason CARS 21 -työryhmän loppuraporttiin: EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto” (KOM(2007)0022),

ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Euroopan tavaraliikenteen logistiikka – kestävän liikkuvuuden avaintekijä” (KOM(2006)0336),

ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan – Euroopan komission vuoden 2001 liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointi” (KOM(2006)0314),

ottaa huomioon 15. helmikuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Älyautoaloite – Tieto- ja viestintätekniikkaa älykkäämpiä, turvallisempia ja puhtaampia autoja varten” (KOM(2006)0059),

ottaa huomioon 11. tammikuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Kaupunkiympäristöä koskeva teemakohtainen strategia” (KOM(2005)0718),

ottaa huomioon komission ehdotukset ja suuntaviivat sekä Euroopan parlamentin kannat rakennerahastoista ja koheesiorahastosta sekä tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta,

ottaa huomioon muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistämisestä (KOM(2007)0817),

ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen” (1),

ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta ”Kohti turvallisempaa, puhtaampaa ja älykkäämpää Euroopan laajuista liikkuvuutta: Ensimmäinen raportti älyautoaloitteesta” (2),

ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman kevään 2008 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä (3),

ottaa huomioon 12. lokakuuta 1988 antamansa päätöslauselman jalankulkijoiden suojelemisesta ja eurooppalaisesta peruskirjasta jalankulkijoiden oikeuksista (4),

ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman CARS 21: kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä (5),

ottaa huomioon 5. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan tavaraliikenteen logistiikasta kestävän liikkuvuuden avaintekijänä (6),

ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan kestävästä liikkuvuudesta (7),

ottaa huomioon ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21. toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY (8),

ottaa huomioon rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23. lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 (9),

ottaa huomioon yhteisön rautateiden turvallisuudesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (10) (rautatieturvallisuusdirektiivi),

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen etualleajosuojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/40/EY (11),

ottaa huomioon alueiden komitean kaupunkiliikennettä koskevasta toimintasuunnitelmasta 21. huhtikuuta 2009 antaman lausunnon (12),

ottaa huomioon komission lupauksen kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman julkaisemisesta, jota on lykätty useaan kertaan ja jolle ei ole annettu tarkkaa määräaikaa,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 70–80 artiklan muodostaman oikeusperustan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A6-0199/2009),

A.

ottaa huomioon, että kaupunkiliikenteellä on huomattava asema koko liikennekentässä ja että EY:n perustamissopimuksen 70–80 artikla muodostaa oikeusperustan, jossa Euroopan unionille myönnetään jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta tällä alalla,

B.

ottaa huomioon, että lukuisat monialaiset tai eri liikennemuotoja koskevat yhteisön direktiivit ja asetukset vaikuttavat kaupunkiliikenteeseen ja että niiden johdonmukaisuus on varmistettava kaupunkiliikenteen ongelmiin sovellettavalla erityisellä lähestymistavalla,

C.

ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvoston 8. ja 9. maaliskuuta 2007 hyväksymässä Euroopan ilmastosuunnitelmassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet, joiden mukaan energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä vähennetään 20 prosenttia ja uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta nostetaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja että näitä tavoitteita ei voida saavuttaa ilman kaupunkiliikenteeseen mukautettua strategiaa,

D.

ottaa huomioon, että tutkimus- ja kehitysohjelma Civitas on onnistunut erinomaisesti ja on saanut paikalliset päättäjät ja liikenteen järjestäjät kiinnostumaan eurooppalaisista investoinneista innovatiivisiin kaupunkiliikenneohjelmiin,

E.

ottaa huomioon, että koheesiorahasto ja rakennerahastot rahoittavat kaupunkiliikenneohjelmia, mutta niillä on kaksi haittapuolta: niillä ei ole eurooppalaista kaupunkiliikennestrategiaa eikä -tavoitteita, ja ne toimivat lisäksi epätasaisesti unionin alueella,

F.

ottaa huomioon, että kaupunkialueet toimivat ensisijaisina liikennemuotoja yhdistävinä keskuksina ja yhteyspisteinä Euroopan laajuisten liikenneverkkojen välillä, joiden on edistettävä niiden yleisiä tavoitteita, jotka tähtäävät kestävään eurooppalaiseen liikkuvuuteen ja unionin kaupunkiverkon kestävään kilpailukykyyn,

G.

ottaa huomioon, että kaupungit ovat merkittäviä talouselämän keskuksia ja että tavaraliikenne on toisaalta elintärkeää väestön elintarvike- ja muun huollon kannalta, mutta että siihen toisaalta kohdistuu haasteita pienten varastointitilojen ja lyhyiden toimitusaikojen takia,

H.

ottaa huomioon, että toissijaisuusperiaatteen ja kunnallista kaavoitusvapautta koskevan oikeuden tiukka noudattaminen ei anna mahdollisuutta rajoittavaan yhteisön politiikkaan vaan antaa unionille mahdollisuuden noudattaa alue- ja koheesiopolitiikkansa kaltaista kannustusstrategiaa, ilman että pakotetaan toteuttamaan ylhäältä annettavia ratkaisuja,

I.

katsoo, että kaupunkialueiden ongelmia ei voida lähteä ratkomaan liikennemuotokohtaisella politiikalla vaan niitä on lähestyttävä käyttäjien ja yhdennettyjen liikennejärjestelmien näkökulmasta,

J.

katsoo, että tehokas ja kestävä kaupunkiliikenne, josta hyötyvät sekä Euroopan kansalaiset että Euroopan talous, voidaan taata vain varmistamalla tavaraliikenteen ja matkustajaliikenteen sekä eri liikennemuotojen yhtäläinen kohtelu,

K.

katsoo, että kaupunkisuunnittelu, jossa otetaan huomioon yhteiskunnan demografinen muutos esimerkiksi rakentamalla senioreille asuntoja kaupungin keskustaan ja huolehtimalla siitä, että väestöllä on käytettävissään lähellä sijaitsevia palveluja ja ostosmahdollisuuksia, voi osaltaan merkittävästi vähentää liikennettä,

L.

ottaa huomioon, että on oltava käytössä vahvat kaupunkiliikennestrategiat niihin kuuluvien välineiden optimoimiseksi kehittämällä eri liikennemuotojen yhteisiä terminaaleja ja liittämällä eri matkustusjärjestelmät toisiinsa,

M.

ottaa huomioon, että on oltava käytössä luotettavat ja entistä järjestelmällisemmät tilastotiedot, joiden avulla on mahdollista arvioida paikallistason julkista politiikkaa ja vaihtaa parhaita käytäntöjä kaupunkiliikenteen alalla,

N.

ottaa huomioon kaupunkiliikenteessä käytettyjen tekniikoiden taloudellisen ja teknisen merkityksen unionin kilpailukyvyn ja ulkoisen kaupan kannalta,

O.

katsoo, että tulevien Euroopan parlamentin vaalien läheisyyden vuoksi parlamentin on noudatettava komission lupaamasta kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelmasta parlamentissa järjestettävälle keskustelulle asetettua alkuperäistä aikataulua,

1.

pitää valitettavana, ettei komission lupaamaa kaupunkiliikennettä koskevaa toimintasuunnitelmaa ole julkaistu, ja voi kyllä hyväksyä erillisiä aloitteita, mutta pitää edelleen välttämättömänä yhtenäistä lähestymistapaa; päättää näin ollen valiokunta-aloitteisen mietintönsä jatkoksi ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta kunnioittaen tehdä ehdotuksia kaupunkiliikennettä koskevaksi eurooppalaiseksi toimintasuunnitelmaksi;

2.

palauttaa mieliin, että kaupunkiliikenteestä päätetään toissijaisuusperiaatetta noudattaen, mutta korostaa silti, että paikallisviranomaiset eivät voi vastata näihin haasteisiin ilman Euroopan tason yhteistyötä ja koordinointia; komission on siksi toteutettava asiaa koskevat selvitykset ja oikeudellinen kehys, rahoitettava tutkimuksia ja edistettävä ja levitettävä parhaita käytäntöjä kaikille helposti saatavassa muodossa kaikilla unionin virallisilla kielillä;

3.

kehottaa komissiota julkaisemaan yhteenvedon tämän alan sitovista Euroopan tason säännöksistä ja ehdottamaan alueille ja kaupungeille yhteistä viitekehystä, jolla voitaisiin helpottaa niiden päätöksentekoa kehitysstrategioiden suunnittelussa ja toteutuksessa;

Kaupunkiliikennettä koskevan eurooppalaisen tutkimuksen ja innovoinnin vauhdittaminen

4.

ehdottaa, että käynnistetään välittömästi ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa kaupunkiliikennettä koskevia Eurostatin tilastoja ja tietokantoja sisällyttämällä niihin erityisesti seuraavat seikat:

tiedot eri liikennemuodoista, mukaan lukien ”pehmeät” liikennemuodot (pyöräily, jalankulku jne.),

tilastotiedot ilmansaasteista ja melusta, liikenneonnettomuuksista, liikenteen ylikuormituksesta ja liikenneruuhkista,

määrälliset ja laadulliset tilastotiedot ja indikaattorit tarjonnasta ja liikennepalveluista;

5.

ehdottaa, että avataan välittömästi eurooppalainen kaupunkiliikenneportaali ja internetfoorumi tietojen, parhaiden käytäntöjen ja innovatiivisten kokemusten vaihdon ja levittämisen helpottamiseksi, etenkin ”pehmeisiin” liikennemuotoihin liittyvissä asioissa;

6.

ehdottaa, että perustetaan vuosittain jaettava, Civitas-palkinnot Euroopan liikkuvuusviikkoon yhdistävä eurooppalainen palkinto, jolla palkittaisiin huomattavat ja siirrettävissä olevat kaupunkiliikennealoitteet ja hankkeet;

7.

ehdottaa uuden sukupolven Civitas-hankkeiden kehittämistä (Civitas IV) hanke-ehdotuspyynnöin, joihin sisältyisivät muun muassa seuraavat osa-alueet:

intermodaaliliikenteeseen liittyvät oheispalvelut (hinnoittelu jne.)

kaupunkiliikenteen ergonomiaohjelmat (matkustusmukavuus)

eri liikennemuotojen esteettömään käyttöön liittyvät innovaatiot, etenkin liikuntarajoitteisia henkilöitä ajatellen

kaupunkiliikenneverkon käyttäjille suunnatut yhdennetyt tiedotusohjelmat, joiden avulla liikenteen käyttäjät voivat suunnitella matkansa optimaalisesti ja muuttaa reittiään liikenneverkon riskitekijöiden mukaan;

8.

ehdottaa, että vahvistetaan älykkäitä liikennejärjestelmiä (Intelligent Transport Systems, ITS) koskevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, että sitä koordinoidaan paremmin vastaamaan kaupunkien asukkaiden ja paikallisten viranomaisten tarpeita ja tavoitteita ja että se suunnataan seuraaville aloille:

yhdennetyt tiedon- ja liikenteenhallinnan järjestelmät

häiriötekijöiden ja onnettomuuksien vähentäminen

yhteentoimivien uusien tieto- ja viestintätekniikoiden, kuten satelliittiteknologian ja NFC-teknologian (13), käyttö matkapuhelimen avulla tiedonvälitykseen liikenteen käyttäjille ja yhdennettyjen matkalippujen myyntiin

julkisen liikenteen turvallisuus ja varmuus

kaupunkiautojen uuden sukupolven kehittäminen

innovatiiviset ratkaisut tehokasta tavaraliikennettä ja erityisesti vähittäiskauppiaille kaupungeissa tapahtuvaa tavaroiden jakelua varten;

9.

kehottaa lisäämään jäsenvaltioiden ja EU:n ITS-sovelluksille myöntämää rahoitusta, jotta paikallisviranomaiset voivat käyttää niitä laajemmin;

Eri liikennemuotojen optimaalisen käytön edistäminen kaupunkisuunnittelua parantamalla

10.

vaatii, että yhdenmukaistetun lähestymistavan periaatetta edistettäisiin hallintokumppanuuden kehyksessä, jossa yhdistetään kaupungeissa ja lähialueilla, kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla olevia toimijoita ja jossa otetaan huomioon liikenteeseen liittyvät asiakokonaisuudet, kuten seuraavat: sosiaalinen yhteenkuuluvuus, melu, turvallisuus, kilpailukyky, ympäristö jne.; toistaa vaatimuksensa, että yhdenmukaistetun lähestymistavan mukainen täytäntöönpano olisi pakollinen rakennerahastohankkeiden ohjelmoinnissa ja valinnassa;

11.

suosittelee sellaisten yhdennettyjen, kestävien kaupunkiliikennesuunnitelmien toteuttamista yli 100 000 asukkaan taajamissa, joihin sisältyvät:

liikkumista koskevat diagnoosit, indikaattorit ja tavoitteet ja arvio niiden taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä vaikutuksista

alueellisen liikennesuunnitelman ja kaupunkisuunnittelupolitiikan kanssa koordinoitu liikenneverkkojen kehittämis- ja yhteenliittämissuunnitelma

julkiseen liikenteeseen täydellisesti integroidun ”pehmeän” liikenteen kehittämissuunnitelma (pyörätiet, jalankulkualueet jne.)

paikoitusalueita ja eri liikennemuotojen yhteisiä terminaaleja koskeva yleissuunnitelma

ohjelma, jolla kaupunkiliikenneverkkojen ja jatkoyhteyksien hallinta mukautetaan liikuntarajoitteisten liikenteen käyttäjien tarpeisiin

kaupunkilogistiikkaa koskeva yleissuunnitelma, joka sisältää mahdollisuuden käyttää julkista infrastruktuuria tavarakuljetuksiin

menettely, joka mahdollistaa kansalaisten suoran osallistumisen;

12.

suosittaa liikenteen järjestämisestä vastaavien tahojen, joissa ovat edustettuina myös liikenteen käyttäjät ja kansalaiset ja liikenteenharjoittajien ammattiliitot, välisen pysyvän, kaupunkiliikenteen hallintoa käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamista hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi ja levittämiseksi;

13.

ehdottaa, että kaupunkiliikenteelle myönnettävän eurooppalaisen rahoituksen ehdoksi asetetaan yhdennettyjen kaupunkiliikennesuunnitelmien olemassaolo;

14.

kannattaa yli 250 000 asukkaan eurooppalaisten suurkaupunkien julkisesta liikenteestä, liikenteen kulusta ja pysäköinnistä vastaavien viranomaisten yhteistyötä ja toiminnallista yhdentymistä keskenään samankaltaisilla alueilla, ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus huomioon ottaen ja paikallisia erityispiirteitä kunnioittaen;

15.

kannustaa liikenteestä vastaavia viranomaisia vahvistamaan päättäväisiä ja johdonmukaisia tavoitteita kasvihuonekaasujen vähentämiseksi edellä mainituissa yhdennetyissä, kestävissä kaupunkiliikennesuunnitelmissa vahvistettujen liikennepoliittisten toimien avulla ja muuntamaan nämä tavoitteet julkisille tai yksityisille liikennepalvelujen tarjoajille asetetuiksi erityisten tulosten saavuttamista koskeviksi velvoitteiksi;

16.

ehdottaa, että kokemukset, joita on saatu lipunhintojen yhdentämisestä (muun muassa ”Interoperable Fare Management” -hanke), liikennemuotojen välisestä tiedonkulusta ja unionin taajamien liikenteen järjestäjien keskinäisestä tiedonkulusta, arvioidaan, jotta voitaisiin helpottaa parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

Unionin lisäarvo: kannustaminen kestävään liikkuvuuteen kaupunkialueilla

17.

kannattaa kaupunkiliikenteen seurantakeskuksen perustamista komissioon, mutta ei kannata uuden viraston perustamista;

18.

pitää valitettavana, että kuluvalla tukikaudella 2007–2013 vain noin 9 prosenttia (8 000 000 000 euroa) kaikista liikennealan rakennerahastovaroista (82 000 000 000 euroa) on tarkoitettu kaupunkiliikenteelle; pitää tätä osuutta liian pienenä, jotta voitaisiin reagoida Euroopan kaupunkiliikenteen ongelmiin ja täyttää ympäristö- ja ilmastonsuojelutavoitteet;

19.

kehottaa painokkaasti tutkimaan vuosien 2014–2020 rahoituskehyksen yhteydessä mahdollisuuksia ottaa käyttöön kaupunkiliikennettä varten tarkoitettu yhteisön rahoitusväline (Marco Polo -ohjelman kaltainen yhdennetty ohjelma), joka antaisi mahdollisuuden osarahoittaa

kaupunkiliikennetutkimuksia ja -suunnitelmia niiden käyttöönoton yleistämiseksi

investointeja liikennemuotoihin, jotka vastaavat unionin ympäristötavoitteita ja sosioekonomisia tavoitteita;

ja ehdottaa, että tällainen kannustimeksi tarkoitettu rahoitus myönnetään yhteisön sopimusehtoja noudattavien tarjouspyyntöjen perusteella;

20.

pyytää komissiota laatimaan kertomuksen niistä kaupunkialueista, joille on rajoitettu pääsy, jotta voidaan arvioida niiden vaikutus liikkuvuuteen, elämän laatuun, päästöihin ja ulkoisiin vaikutuksiin sekä terveyteen ja turvallisuuteen, ottaen huomioon, että tarvitaan järjestelmä, jolla rangaistaan rikosoikeuden ja muun oikeuden piiriin kuuluvista rajat ylittävistä liikennerikkomuksista;

21.

ehdottaa, että perustetaan unionin tärkeimpien kohdekaupunkien kaupunkiliikenteen tiedotus- ja lipunmyyntiverkosto, joka toimisi unionin alueella sijaitsevien lähtöpaikkojen rautatie- ja lentoasemilla;

22.

suosittaa kaupunkiliikenteen käyttäjien, joihin kuuluvat myös jalankulkijat ja pyöräilijät sekä tavaroiden ja palvelujen jakelu, perusoikeuksien ja liikenne-etiketin määrittämistä vallitsevien eroavuuksien häivyttämiseksi;

23.

katsoo, että kaupunkirakenteellisesti paras tapa toteuttaa ympäristö- ja ilmastoystävällinen kaupunkiliikkuvuus on lyhyiden etäisyyksien kaupunki;

24.

kannustaa komissiota ja paikallisviranomaisia voimistamaan ja laajentamaan autottomiin päiviin liittyviä aloitteitaan, jollaisia on toteutettu osana Euroopan vuosittaista autotonta päivää;

25.

pyytää komissiota esittämään mahdollisimman pikaisesti yhdenmukaistetun strategian vihreiden vyöhykkeiden luomiseksi ja eurooppalaisen vihreiden vyöhykkeiden merkin kehittämiseksi, jotta vältytään siltä, että kaupungit tai jäsenvaltiot kehittävät erilaisia strategioita, joista aiheutuu haittaa kansalaisille ja yrityksille;

26.

katsoo, että kaupunkiliikenteen käsitteen olisi katettava myös kaupunkienväliset verkot, jotka mahdollistavat suurten kaupunkien väliset yhteydet, niiden taloudellisen kehityksen sekä sujuvan ja nopean henkilö- ja tavaraliikenteen;

Kaupunkiliikenne: Lissabonin strategian ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman yhteydessä huomioon otettava teollisuudenala ja eurooppalainen tekniikka

27.

ehdottaa, että otetaan käyttöön eri välineiden eurooppalainen standardointi- ja sertifiointipolitiikka, jossa keskitytään turvallisuuteen ja terveyteen, mukavuuteen (melu, tärinä), verkkojen yhteentoimivuuteen (ns. busway-linjat, tram-train-liikenne), esteettömyyteen liikuntarajoitteisten tai lastenvaunujen kanssa liikkuvien henkilöiden kannalta, ”pehmeisiin” liikennemuotoihin ja puhtaisiin moottoriajoneuvoihin (bussit, taksit jne.), ja että tämä tehdään hiilidioksiditaseen sekä toimijoille ja käyttäjille aiheutuvia kustannuksia koskevan vaikutustenarvioinnin perusteella;

28.

pyytää aina huolehtimaan kustannusten ja hyödyn oikeasuhtaisuudesta ja ottamaan huomioon ne käyttäjät, joilla on rajalliset taloudelliset mahdollisuudet;

29.

suosittelee, että osana kaupunkiliikenneverkkojen avaamista kilpailulle laaditaan yleisohjeet palvelujen laatua, arviointia ja liikenteen käyttäjien ja kansalaisten osallistumista koskevista vähimmäissuosituksista asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisesti;

30.

ehdottaa, että huomattava osa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman avulla vapautuvista määrärahoista kohdennetaan sellaisten meneillään olevien kaupunkiliikenteen ja julkisen liikenteen investointien ja hankkeiden rahoittamiseen, jotka voidaan rahoittaa välittömästi ja toteuttaa 31. joulukuuta 2009 mennessä;

31.

panee merkille, että Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa on annettu etusija kestäviin infrastruktuurihankkeisiin tarkoitetuille rakennerahastovaroille; kehottaa jäsenvaltioita ja alueita käyttämään merkittävän osan kyseisistä varoista ilmastoystävällisen kaupunkiliikenteen kehittämiseen;

32.

pyytää komissiota ottamaan huomioon tässä päätöslauselmassa tehdyt ehdotukset sekä Euroopan parlamentin toiveen siitä, että se olisi aloitteellinen tällä alalla saadakseen mahdollisimman pian aikaan toimintasuunnitelman;

*

* *

33.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


(1)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0356.

(2)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0311.

(3)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0057.

(4)  EYVL C 290, 14.11.1988, s. 51.

(5)  EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 1.

(6)  EUVL C 187 E, 24.7.2008, s. 154.

(7)  EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 556.

(8)  EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1.

(9)  EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1.

(10)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44.

(11)  EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9.

(12)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(13)  NFC, joka tulee sanoista Near Field Communication, on lähitiedonsiirtoteknologia, joka mahdollistaa etätunnistuksen.


Top