Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0239

Vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2008 Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista vuonna 2008 (2008/2301(INI))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/12


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2008

P6_TA(2009)0239

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista vuonna 2008 (2008/2301(INI))

2010/C 184 E/03

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista,

ottaa huomioon valiokunnan vuonna 2008 Romaniaan, Bulgariaan ja Ranskaan tekemiensä selvitysmatkojen tulokset ja valiokunnan hyväksymät selvitysmatkoja koskevat kertomukset ja suositukset,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 21 ja 194 artiklan, joiden nojalla kaikilla EU-kansalaisilla ja unionin alueella asuvilla ihmisillä on oikeus esittää vetoomuksia Euroopan parlamentille,

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan ja 192 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A6-0232/2009),

A.

toteaa, että vetoomusmenettely ja sen erityispiirteet antavat asiasta vastaavalle vetoomusvaliokunnalle mahdollisuuden löytää ratkaisuja ja vastauksia Euroopan parlamentille vetoomuksen esittäneille EU-kansalaisille,

B.

ottaa huomioon Euroopan parlamentille vetoomuksen esittäneiden EU-kansalaisten kasvavan määrän sekä vetoomusvaliokunnan pyrkimykset kohti menettelyjensä nopeuttamista, jotta se voisi palvella paremmin siltä apua hakevia kansalaisia,

C.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin viranomaiset eivät ole vielä panneet täytäntöön useita vuoden 2007 vuosikertomuksessa hyväksyttyjä suosituksia, kuten vetoomusvaliokunnan hallinnollisten voimavarojen – mukaan lukien kielellinen ja oikeudellinen asiantuntemus – kiireellinen lisääminen, jotta voidaan parantaa parlamentin kykyä tutkia sille esitetyt vetoomukset riippumattomalla tavalla, ja esimerkiksi yhteistyön tiivistäminen SOLVIT-verkon kanssa sisämarkkinoihin liittyvien vetoomusten ja valitusten tapauksessa ja yhteisen EU-portaalin perustaminen Euroopan kansalaisille,

D.

panee merkille, että huolimatta merkittävästä edistymisestä Euroopan unionin rakenteiden ja politiikkojen uudistamisessa kansalaiset ovat edelleen tietoisia useista heihin suoraan vaikuttavista Euroopan unionin politiikkojen ja ohjelmien soveltamiseen liittyvistä puutteista, ja toteaa, että monet vetoomukset koskevat aina uudelleen näitä samaisia puutteita,

E.

ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen mukaisen ”kansalaisaloitteen” perustamisen ansiosta kansalaiset osallistuvat enemmän Euroopan unionin toimintaan ja työhön,

F.

katsoo sen vuoksi, että Euroopan parlamentin velvollisuutena on varmistaa EU-kansalaisten ja unionin alueella asuvien puolesta, että yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisemmin yksittäisissä jäsenvaltioissa, ja tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

G.

katsoo kuitenkin, että useat jäsenvaltiot ovat vastahakoisia tekemään aktiivisesti yhteistyötä asiasta vastaavan valiokunnan kanssa eivätkä osallistu valiokunnan kokouksiin, ja katsoo, että tämä tarkoittaa, että kyseiset jäsenvaltiot eivät toimi lojaalissa yhteistyössä toimielimen kanssa,

H.

katsoo, että kieltäytyminen aktiivisesta ja oikea-aikaisesta yhteistyöstä sen valiokunnan kanssa, jonka tehtävänä on valvoa, että yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisella tavalla, herättää epäilyksiä kyseisten jäsenvaltioiden halukkuudesta ja aikomuksesta soveltaa asianmukaisesti yhteisön politiikkoja ja tavoitteita, mikä asettaa viranomaiset alttiiksi yhteisön perussopimuksissa säädetyille rangaistuksille ja seuraamuksille sekä julkiselle arvostelulle,

I.

tunnustaa kuitenkin, että monien jäsenvaltioiden yhteistyö on ollut rakentavaa ja että monet jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa vastatakseen kansalaisten vetoomusmenettelyssä ilmaisemiin huolenaiheisiin,

J.

tunnustaa, että komission yksiköillä, jotka antavat asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä säännöllisesti alustavia arvioita vastaanotetuista vetoomuksista, on ollut rakentava panos vetoomusmenettelyssä,

K.

katsoo, että tällaista yhteistyötä voitaisiin ja sitä tulisi vahvistaa edelleen asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa erityisesti EY:n perustamissopimuksen 226 ja 228 artiklan mukaisten menettelyjen osalta,

L.

ottaa huomioon, että parlamentti on katsonut, että sillä on laillinen oikeus käyttää sillä EY:n perustamissopimuksen 230 artiklan mukaisesti olevaa valtaa, mikäli se osoitetaan tarpeelliseksi vetoomuksen tutkimisen yhteydessä paljastuneen yhteisön lainsäädännön vakavan rikkomisen lopettamiseksi, kun parlamentti ja komissio eivät yrityksistä huolimatta pääse sopuun merkittävästä tulkintaerosta, joka koskee sitä, mikä olisi yhteisön oikeuden mukainen toiminta kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi kyseisessä tapauksessa,

M.

katsoo, että rikkomusmenettely ei auta vetoomuksen esittäjiä edes siinä tapauksessa, että yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa jäsenvaltion saattamaan lainsäädäntönsä sopusointuun yhteisön säädösten kanssa,

N.

katsoo, että kykenemättömyys tarjota yhteisön lainsäädännön puutteellisen soveltamisen uhriksi joutuneille kansalaisille muita kuin oikeudellisia apukeinoja on perustavaa laatua oleva vääryys, joka edellyttää EU:n toimielimiltä ja erityisesti parlamentilta lisätoimia,

O.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentilla on EY:n perustamissopimuksen 230 artiklan nojalla oikeus nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanne samoin edellytyksin kuin neuvostolla ja komissiolla, että parlamentilla on saman sopimuksen 201 artiklan mukaan toimivalta valvoa komission toimintaa ja että sillä on näin ollen käytettävissään sekä oikeudelliset että poliittiset välineet, joilla se voi vastata tehokkaammin kansalaisten perusteltuihin huolenaiheisiin,

P.

katsoo, että Euroopan parlamentin on tarkistettava omat menettelytapansa helpottaakseen oikeustoimia erityisesti parlamentin työjärjestyksen 121 artiklan nojalla yhteisön tuomioistuimessa silloin, kun vetoomuksen esittäjän oikeudet ovat uhattuina,

Q.

pitää aiheellisena muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaan ”Euroopan unioni perustuu vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin”, jotka ovat olennainen osa myös Euroopan unioniin liittymiselle asetettuja Kööpenhaminan kriteereitä, ja ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklassa määrätään erityismenettelyistä, joita voidaan toteuttaa, jos yllä olevia periaatteita rikotaan tai on olemassa rikkomista koskeva selvä vaara,

R.

panee merkille täysistuntoon vuonna 2008 toimitetut ja Euroopan parlamentin jäsenten ylivoimaisella ääntenenemmistöllä hyväksytyt Euroopan parlamentin työjärjestyksen 192 artiklan 1 kohdan mukaiset päätöslauselmaesitykset, jotka on annettu niiden vetoomusten perusteella, jotka koskivat Nord Stream -yhtiön Itämeren pohjaan suunnitteleman kaasuputken vaikutuksia ja yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavia käytäntöjä,

S.

ottaa huomioon, että koska huoli energian saannin turvaamisesta on johtanut maakaasun ja nesteytetyn maakaasun kuljetukseen tarkoitettuihin putkihankkeisiin, jotka erityisesti silloin, kun ne on tehty kiireellä ilman, että riskejä ja vaihtoehtoja on kunnolla tutkittu, vetoomusten esittäjät ovat olleet huolissaan siitä, että mahdollisiin ympäristölle ja terveydelle koituviin vakaviin riskeihin ei ole kiinnitetty huomiota erityisesti Itämeren, Walesin ja Irlannin hankkeissa,

T.

ottaa huomioon, että vetoomusten tutkiminen osoittaa selvästi, että tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY (1) liitteissä (sellaisina kuin ne ovat muutettuina) oleva luettelo hankkeista ei kata kyseisiin liitteisiin viimeksi tehtyjen muutosten jälkeen kehitettyjä monia tärkeitä laitoksia ja toimintoja, kuten uudelleen kaasuttamiseen tarkoitettuja laitoksia ja biodieseltehtaita,

U.

ottaa huomioon, että monet Natura 2000 -verkoston yhteydessä esitetyt vetoomukset ovat osoittaneet, että biodiversiteetin köyhtymisen pysäyttäminen on merkittävä haaste unionille ja että luontotyyppidirektiivi (2) ja lintudirektiivi (3) ovat välttämättömiä perusvälineitä toteutettaessa EU:n sitoumusta pysäyttää biodiversiteetin köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä,

V.

ottaa huomioon, että vetoomusten tutkiminen on osoittanut, että puute puhtaista vesivaroista on viimeaikoina lisääntynyt eri syistä, kuten liialliset kaupungistamiseen ja vapaa-aikaan liittyvät hankkeet, riittämätön infrastruktuurin huolto ja vuotojen estäminen, teollisen maatalouden laaja vedenkäyttö sekä hintapolitiikka, joka ei kannusta vesivarojen kestävään käyttöön,

W.

panee merkille vetoomusvaliokunnan Fos-sur-Meriin, Kyprokselle ja Romaniaan tekemien vierailujen jälkeen antamat suositukset,

X.

ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan ilmaiseman huolen tietyistä infrastruktuurihankkeista Bulgarian Rila-vuorilla, joihin vetoomusvaliokunta tutustui vuonna 2008 tekemänsä selvitysmatkan yhteydessä,

Y.

ottaa huomioon, että vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin oikeusasiamies Ann Abraham puhui vetoomusvaliokunnassa joulukuussa 2008 ja esitteli sille päätelmänsä, joiden tekeminen kesti neljä vuotta, Yhdistyneen kuningaskunnan sen johdosta tammikuussa 2009 antama vastausta, joka sisälsi mahdollisia vapaaehtoisia maksuja kohtuuttomasti kärsimään joutuneille, ei voida pitää kunnollisena korjaavana toimena tulvan monille uhreille,

Z.

panee merkille Euroopan oikeusasiamiehen kanssa vuonna 2008 tehdyn myönteisen ja rakentavan yhteistyön, vetoomusvaliokunnan antaman tuen oikeusasiamiehen vuosikertomukseen 2007 ja kahteen kanteluja koskevaan erityiskertomukseen (1487/2005 ja 3453/2005) sisältyville suosituksille, jotka koskevat kielten käyttöä neuvostossa ja komission tapaa soveltaa rikkomismenettelyä, ja pitää myönteisenä Euroopan parlamentin Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntöön hyväksymiä muutoksia,

AA.

ottaa huomioon, että vuonna 2008 vetoomusvaliokunta vastaanotti 1 884 vetoomusta, joista 1 065 hyväksyttiin käsiteltäväksi ja 821 ei otettu käsiteltäväksi; ottaa huomioon, että vetoomukset, jotka eivät täytä parlamentin työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohdan mukaisia edellytyksiä, ovat huomattavasti lisääntyneet vuoden 2007 alusta,

1.

pitää myönteisenä vetoomusten esittäjien osallistumista ja myötävaikutusta vetoomusvaliokunnan kokouksiin, mikä mahdollistaa suoran ja avoimen dialogin Euroopan parlamentin edustajien kanssa, ja kannustaa EU-kansalaisia ja järjestöjä ottamaan edelleen esille asioita, jotka koskevat Euroopan unionin toimia ja vaikuttavat suoraan kyseisiin kansalaisiin ja järjestöihin, ja uskoo, että tämä prosessi antaa parlamentille toimielimenä huomattavan mahdollisuuden valvoa yhteisön lainsäädännön soveltamista jäsenvaltioissa sekä suojella ja edistää paremmin kaikkien EU-kansalaisten perusoikeuksia Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määritellyllä tavalla;

2.

kehottaa kansallisia ja alueellisia parlamentteja EU:n kansalaisten edustajina pysymään valppaina sen suhteen, miten jäsenvaltiot soveltavat perussopimuksia ja yhteisön säädöksiä etenkin asioissa, jotka liittyvät ympäristöön, sosiaalisiin ja työelämän oikeuksiin, henkilöiden, tavaroiden ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen, kansalaisten perusoikeuksiin, mukaan luettuna heidän oikeus laillisesti hankittuun omaisuuteen, ammatillisen pätevyyden tunnustamiseen ja kaikkiin syrjinnän muotoihin, ja kehottaa Euroopan unionin toimielimiä kommunikoimaan tehokkaasti kansalaisten kanssa, jotta nämä ovat tietoisia kansallisten ja paikallisten instituutioiden oikeuksista ja velvollisuuksista;

3.

korostaa, että Euroopan parlamentti ei voi toissijaisuusperiaatteen vuoksi käsitellä vetoomuksia, joiden tarkoituksena on hakea muutosta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai oikeudellisten elinten tekemiin päätöksiin ja että sitä koskeva tieto on välitettävä vetoomusten esittäjille selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla; korostaa ennen kaikkea, että valitusten on täytettävä parlamentin työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohdan mukaiset edellytykset ennen kuin ne voidaan ottaa käsiteltäviksi;

4.

esittää, että ne vuoden 2007 vuosikertomuksessa hyväksytyt suositukset, joita ei ole vielä pantu täytäntöön, pannaan täytäntöön kohtuullisessa ajassa;

5.

kehottaa Euroopan komissiota, jäsenvaltioita ja niiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimielimiä yhdessä pysyvien edustojensa kanssa tekemään täysimääräisesti lojaalia ja rakentavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kanssa silloin, kun tutkitaan vetoomuksissa esitettyjä epäkohtia tai ehdotuksia tarkoituksena löytää ratkaisuja vetoomusmenettelyssä esiin nostettuihin kysymyksiin;

6.

vaatii, että Euroopan parlamentin asiasta vastaavat elimet, komissio ja neuvosto tarkistavat mahdolliset menettelytavat, joiden tarkoituksena on varmistaa EU-kansalaisten mahdollisuus ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, ja että tehdään uusi toimielintenvälinen sopimus, jossa tutkintavaliokuntien valtuuksia vahvistetaan EU-kansalaisten oikeuksien lisäämiseksi;

7.

katsoo, että tällainen uudelleentarkastelu täydentäisi Lissabonin sopimuksen mahdollista täytäntöönpanoa tarjoamalla EU-kansalaisten ja EU:n toimielinten oikeuksiin ja velvollisuuksiin perustuvia lisäsuojakeinoja;

8.

muistuttaa, kuten parlamentti totesi 20. huhtikuuta 2004 antamassaan päätöslauselmassa komission tiedonannosta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta ”Unionin perusarvojen kunnioittaminen ja edistäminen” (4), että unionin perusarvojen kunnioittaminen ja edistäminen sekä demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien puolustaminen ovat erityisesti parlamentin vastuulla, koska se on Euroopan kansalaisten suoraan valittu edustaja, ja muistuttaa myös, että parlamentti ilmaisi samassa päätöslausemassa näkemyksen, että ”tarvittavien seuraamusten käsittelemättä jättäminen antaa sen vaikutelman, että unioni ei halua käyttää tai ei pysty käyttämään kaikkia välineitä, jotka sillä on käytössään arvojensa puolustamista varten”;

9.

kehottaa jälleen kerran komissiota varmistamaan, että vetoomusmenettelylle annetaan enemmän tunnustusta ja painoarvoa etenkin sellaisten asioiden osalta, jotka liittyvät rikkomusmenettelyjen soveltamiseen ja vaatimukseen antaa vetoomusvaliokunnalle virallinen ilmoitus silloin, kun tehdään päätöksiä yksittäisissä vetoomuksissa esiin nostettuihin kysymyksiin liittyvien menettelyjen aloittamisesta 226 ja/tai 228 artiklan nojalla;

10.

muistuttaa, että parlamentti on katsonut, että yhteisön lainsäädännön vakavia rikkomisia koskevat syytökset, jotka vetoomusvaliokunta on vetoomuksia käsitellessään todennut perustelluiksi mutta joita kyseinen jäsenvaltio kieltäytyy hyväksymästä ja jotka voivat luoda kansallisella tasolla ennakkotapauksen, olisi viime kädessä annettava Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tarkasteltavaksi, jotta voidaan turvata yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuus ja yhtenäisyys sekä sisämarkkinoiden toiminta (5);

11.

tunnustaa, että edes menestykselliset jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevat menettelyt eivät välttämättä johda välittömään ratkaisuun yksittäisten vetoomuksen esittäjien asiassa ja että se usein heikentää yleistä luottamusta EU:n toimielinten kykyyn vastata yleisön odotuksiin;

12.

katsoo, että koska on selviä merkkejä siitä, että ei voida saavuttaa tavoitetta, jonka mukaan biodiversiteetin köyhtyminen on pysäytettävä vuoteen 2010 mennessä, on toimittava kiireellisesti, jotta luontotyyppi- ja lintudirektiivejä sovelletaan tehokkaammin, ja kehottaa komissiota tekemään parhaansa, jotta jäsenvaltiot soveltavat kyseisiä direktiivejä tavalla, joka on yhdenmukainen tämän tavoitteen kanssa;

13.

kehottaa komissiota yhteistyössä parlamentin kanssa korostamaan jäsenvaltioille, kuinka tärkeää on ajatella tulevaisuutta – erityisesti kaavoituksen hyväksymisen alalla – jotta voidaan estää tilanteet, joissa rikotaan sellaisia yhteisön oikeuden säännöksiä, jotka on annettu mutta jotka eivät ole vielä voimassa;

14.

myöntää, että vetoomuksen esittäjien valituksiin on toisinaan mahdotonta löytää ratkaisua sovellettavan yhteisön lainsäädännön heikkouksien vuoksi;

15.

on huolissaan vetoomusvaliokunnalle esitetystä suuresta määrästä vetoomuksia Latviassa asuvien ei-kansalaisten äänioikeudesta paikallisvaaleissa; muistuttaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuskomitea, YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea, Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous, Euroopan neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain kongressi, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarinen yleiskokous ovat suositelleet, että ei-kansalaisille annettaisiin oikeus äänestää paikallisvaaleissa; kehottaa komissiota tarkoin valvomaan ja edistämään prosessia, jolla voidaan laillistaa Latviassa asuvien ja monessa tapauksessa siellä syntyneiden ei-kansalaisten asema;

16.

toteaa, että monet yksittäisten henkilöiden ja yhdistysten Euroopan parlamentille osoittamista vetoomuksista koskevat asioita, joissa ei ole rikottu yhteisön oikeutta, mistä johtuen ne olisi ratkaistava käyttämällä kyseisten jäsenvaltioiden kaikkia laillisia muutoksenhakumenettelyjä; toteaa lisäksi, että kun kansallisella tasolla on tehty kaikki mahdollinen, asianmukainen muutoksenhakuelin on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin;

17.

toteaa, että 1 500 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen Euroopan parlamentin toiminnan siirtämisestä yhteen paikkaan mutta että sitä ei ole vielä käsitelty täysipainoisesti; suosittaa, että vetoomusvaliokunta käsittelee tämän asian ensisijaisena parlamentin seuraavan vaalikauden aikana;

18.

kehottaa siksi lainsäädäntövaliokuntia pitämään mielessä vetoomusvaliokunnan aika ajoin esittämät ehdotukset tai kehotukset, jotka koskevat jäsenvaltioiden tapaa panna täytäntöön yhteisön lainsäädäntöä ja joiden tarkoituksena on mahdollisesta saada aikaan tarkistuksia tai lisätutkimuksia;

19.

muistuttaa parlamentin kehottaneen komissiota tehostamaan harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY (6) täytäntöönpanon seurantaa harhaanjohtavien yrityshakemistojen osalta sekä esittämään parlamentille kertomuksen sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (7) soveltamisalan laajentamisen toteutettavuudesta ja mahdollisista seurauksista erityisesti korvaamalla sana ”kuluttaja” sanoilla ”menettelyjen kohde”;

20.

tukee oikeusasiamiehen neuvostolle esittämää pyyntöä laajentaa puheenjohtajamaiden internetsivujen kielivalikoimaa eniten puhuttuihin Euroopan unionin kieliin, jotta neuvoston puheenjohtajamaan toimintaan liittyvä tieto on suoraan kansalaisten saatavilla; viittaa tässä yhteydessä Ranskan puheenjohtajuuskauden virallisiin verkkosivuihin, jotka olivat oikeusasiamiehen suosituksen mukaiset;

21.

tukee kehotusta, jonka oikeusasiamies esitti komissiolle työaikadirektiivin (8) täytäntöönpanoon liittyen ja jonka mukaan kansalaisten valitukset olisi käsiteltävä hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti tapauksissa, jotka liittyvät komission harkintavaltaan rikkomismenettelyjen käynnistämisessä;

22.

pitää tervetulleena oikeusasiamiehen ja EU:n rakentavaa yhteistyötä asianmukaisissa institutionaalisissa puitteissa; tukee oikeusasiamiehen toistuvia kehotuksia hyvän hallintotavan säännöstön käyttöönottamisesta, sellaisena kuin parlamentti on sen hyväksynyt 6. syyskuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta Euroopan parlamentille: omasta aloitteesta suoritettu tutkimus siitä, onko yhteisön eri toimielimillä ja laitoksilla yleisesti saatavilla olevaa hyvän hallintotavan säännöstöä (9); katsoo, että oikeusasiamiehen, komission ja parlamentin pitäisi yhdessä luoda yhteinen EU:n toimielimille osoitettuja valituksia käsittelevä EU-portaali;

23.

kehottaa kaikkia osapuolia panemaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston Kyproksen tapausta koskevan päätöslauselman 550(1984), mikä takaisi omaisuuden palauttamisen laillisille omistajille Varoshassa; ehdottaa, että mikäli vuoden 2009 loppuun mennessä ei saada näkyviä tuloksia, asiasta vastaava valiokunta harkitsisi Famagusta-vetoomuksen esittäjien asian saattamista käsiteltäväksi täysistunnossa;

24.

kehottaa Romanian viranomaisia toteuttamaan toimenpiteitä Romanian kulttuurisen ja arkkitehtonisen perinnön pelastamiseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 151 artiklan mukaisesti, niin kuin kehotettiin parlamentin 11. lokakuuta 2007 antamassa kannanotossa tarpeeseen ryhtyä toimiin uhattuna olevan historiallisen muistomerkin, Bukarestin (Romania) roomalaiskatolisen Pyhän Joosefin katedraalin suojelemiseksi (10); korostaa kommunistihallinnon aikana takavarikoidun omaisuuden palautusta koskevien ongelmien osalta, että perustamissopimuksen 295 artiklan mukaan omistusoikeus kuuluu kansalliseen toimivaltaan;

25.

pyytää Ranskan viranomaisia tekemään epidemiologisen arvioinnin, jossa tutkitaan, mitä vaikutuksia Fos-sur-Meriin rakenteilla olevasta jätteidenpolttolaitoksesta on sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan Fos-Berreen; myöntää, että ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22. huhtikuuta 1999 annetussa neuvoston direktiivissä 1999/30/EY (11) ei kielletä jätteenpolttolaitoksen rakentamista paikkaan, jonka ilma on jo pilaantunut, mutta korostaa, että direktiivin 1999/30/EY ja ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27. syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY (12) nojalla on mahdollista toteuttaa toimenpiteitä ilmansaasteita koskevien eurooppalaisten normien mukaisesti;

26.

palauttaa mieleen vetoomusvaliokunnan vuotuiseen kertomukseen 2007 sisältyneet suositukset vetoomusten käsittelyyn liittyvien hallinnollisten menettelyjen uudistamiseksi, kuten vetoomusten rekisteröinnin siirtäminen vetomuusavaliokunnan sihteeristölle, tiivis yhteistyö SOLVIT-verkoston kanssa, vetoomustietokannan kehittäminen, EU:n kansalaisille tarkoitetun EU-portaalin kehittäminen jne.; pitää tervetulleena Euroopan parlamentin jäsenten laatimia vetoomusten käsittelyä koskevia käytännesääntöjä, joiden on tarkoitus tulla voimaan seuraavan vaalikauden alussa;

27.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja vetoomusvaliokunnan mietinnön neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, niiden vetoomusvaliokunnille ja oikeusasiamiehille tai vastaaville toimivaltaisille elimille.


(1)  EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.

(2)  Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21. toukokuuta 1992, luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

(3)  Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2. huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1).

(4)  EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 408.

(5)  Katso 9. maaliskuuta 2005 annettu parlamentin päätöslauselma vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista istuntokauden 2003–2004 aikana (EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 161).

(6)  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.

(7)  EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

(8)  Neuvoston direktiivi 93/104/EY, annettu 23. marraskuuta 1993, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EYVL L 307, 13.12.1993, s. 18).

(9)  EYVL C 72 E, 21.3.2002, s. 331.

(10)  EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 162.

(11)  EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41.

(12)  EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55.


Top