EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0893

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/893, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2023, lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/340 muuttamisesta

C/2023/2587

OJ L 118, 4.5.2023, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/893/oj

4.5.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/893,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2023,

lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/340 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 50 artiklan, 53 artiklan, 62 artiklan 14 ja 15 kohdan sekä 72 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) 2015/340 (2) säädetään lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä.

(2)

Lennonjohtajaresurssien rajallinen joustavuus ja saatavuus unionissa rajoittavat eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (ATM) kapasiteettia. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa lennonjohtajien lupakirjoja ja kelpoisuutta koskevaa sääntelykehystä.

(3)

Ilmailuala muuttuu nopeasti, ja asetusta (EU) 2015/340 on päivitettävä sen varmistamiseksi, että se on tarkoituksenmukainen, kustannustehokas sekä maailmanlaajuisesti sovellettavien standardien ja käytäntöjen mukainen. On tärkeää luoda kelpoisuuden hankkimista ja ylläpitoa varten kevyt järjestelmä, jossa ei ole päällekkäisyyksiä. Pohjakoulutusohjelmien päivityksellä olisi varmistettava sääntelykehyksen ja operatiivisten tarpeiden riittävä yhdenmukaisuus.

(4)

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, katsoo, että jäsenvaltioissa tällä hetkellä annettava sotilaslennonjohtajien koulutus voisi tarjota korkean turvallisuustason ja on verrattavissa asetuksessa (EU) 2015/340 säädettyihin siviililennonjohtajien koulutusvaatimuksiin. Sen vuoksi kansallinen sotilaslennonjohtajakoulutus olisi otettava huomioon myönnettäessä unionin lennonjohtajan lupakirjoja.

(5)

Kansallisen sotilaslennonjohtajan lupakirjan muuntamista koskevalla hakemuksella voidaan myöntää lennonjohtajaoppilaan lupakirja edellyttäen, että hakijan sotilasalan pohjakoulutuskokemus täyttää kansallisen siirtymäraportin perusteella asetuksessa (EU) 2015/340 vahvistetut pohjakoulutusvaatimukset sen jälkeen, kun raporttiin sisältyvän puuteanalyysin perusteella mahdollisesti vaadittu lisäkoulutus on suoritettu.

(6)

Tätä muuntamista varten kansallisten todistusten, joilla todistetaan sovellettavien kansallisten sotilasilmailun vaatimusten täyttyminen, olisi katsottava vastaavan kansallisia sotilaslennonjohtajan lupakirjoja.

(7)

Aiemmin hankittu kokemus sotilaslennonjohdosta olisi otettava huomioon määritettäessä yksikön hyväksyntämerkintään vaadittavaa kurssia hakijalle liitteessä I olevan ATCO.D.055 kohdan b alakohdan 7 alakohdan mukaisesti.

(8)

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja jäsenvaltioiden sotilasviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että kansallisten sotilaslennonjohtajien lupakirjojen muuntaminen lennonjohtajaoppilaan lupakirjoiksi toteutetaan tehokkaasti.

(9)

Asetuksessa (EU) 2015/340 vahvistetut viranomaisiin sovellettavat vaatimukset olisi päivitettävä tekniikan kehityksen perusteella. Lisäksi olisi varmistettava johdonmukaisuus asetuksessa (EU) 2015/340 säädettyjen vaatimusten ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/373 (3) sekä komission asetuksissa (EU) N:o 965/2012 (4), (EU) N:o 1178/2011 (5) ja (EU) N:o 139/2014 (6) vahvistettujen vaatimusten välillä, koska useimmissa tapauksissa lennonjohtajien ja koulutusorganisaatioiden valvonnasta vastaava viranomainen on sama elin useammalla kuin yhdellä ilmailun osa-alueella. Tästä syystä tässä asetuksessa säädetään kokonaisjärjestelmän kattavasta lähestymistavasta, jonka olisi johdettava loogiseen ja teknologisesti johdonmukaiseen lähestymistapaan kaikilla ilmailun osa-alueilla.

(10)

Asetuksen (EU) 2015/340 yhdenmukaistaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 376/2014 (7) kanssa poikkeamien ilmoittamisen, analysoinnin ja seurannan osalta siviili-ilmailun alalla lisäisi oikeusvarmuutta ja tukisi tehokkaiden poikkeamien ilmoittamisjärjestelmien täytäntöönpanoa osana organisaatioiden turvallisuusjohtamista.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2015/340 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

säännöt ja menettelyt, jotka koskevat lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirjojen sekä niihin liittyvien kelpuutusten ja merkintöjen myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, mukaan lukien säännöt ja menettelyt, jotka koskevat asepalveluksen aikana hankittujen kansallisten lennonjohtajan lupakirjojen muuntamista unionin lennonjohtajan lupakirjoiksi, sekä kyseisten lupakirjojen, kelpuutusten ja merkintöjen haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;”

2)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

lennonjohtajaoppilaisiin ja lennonjohtajiin, jotka harjoittavat toimintaansa asetuksen (EU) 2018/1139 soveltamisalalla;”

3)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Lennonjohtopalvelun antaminen

1.   Lennonjohtopalvelua saavat antaa ainoastaan lennonjohtajat, joilla on tämän asetuksen mukainen kelpoisuus ja lupakirja.

2.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä asetusta sotilashenkilöstöönsä, joka tarjoaa palveluja yleisölle.”

4)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2)

’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä’ (AMC) viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan menetelmät asetuksen (EU) 2018/1139 sekä sen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten vaatimusten täyttämiseksi;”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5)

’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä’ käytössä olevalle AMC:lle vaihtoehtoisia menetelmiä tai uusia menetelmiä asetuksessa (EU) 2018/1139 ja sen delegoiduissa tai täytäntöönpanosäädöksissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut AMC:tä;”

c)

Lisätään 7 a ja 7 b kohta seuraavasti:

”7 a)

’hyvityksellä’ lennonjohtajan asepalveluksensa aikana suorittaman koulutuksen tunnustamista tämän asetuksen mukaisesti annettavan lennonjohtajaoppilaan lupakirjan hakemiseksi;

7 b)

’kansallisella siirtymäraportilla’ raporttia, jonka perusteella se toimivaltainen viranomainen, jolle lennonjohtajaoppilaan lupakirjaa koskeva hakemus on jätetty, voi hyvittää lennonjohtajan aiemman koulutuksen;”

d)

Korvataan 11 kohta seuraavasti:

”11)

’ohjeaineistolla’ (GM) viraston julkaisemaa ei-sitovaa aineistoa, joka auttaa havainnollistamaan delegoitujen tai täytäntöönpanosäädösten merkitystä ja jota käytetään tukemaan asetuksen (EU) 2018/1139 ja sen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten soveltamista;”

e)

Lisätään 14 a alakohta seuraavasti:

”14 a)

’lupakirjamerkinnällä’ lupakirjaan merkittyä ja lupakirjan osan muodostavaa hyväksyntää, jolla ilmoitetaan lupakirjan haltijan erityinen kelpoisuus. Kyseessä on yleistermi, jota käytetään kuvaamaan työpaikkakouluttajamerkinnän, simulaatiokouluttajamerkinnän, tarkastajamerkinnän ja kielitaitomerkintöjen sisällyttämistä lupakirjaan.”

f)

Korvataan 19 kohta seuraavasti:

”19)

’tilapäisellä työkyvyttömyydellä’ väliaikaista tilaa, jossa lupakirjan haltija on estynyt käyttämästä lupakirjaan sisältyviä oikeuksia, kun kelpuutukset, merkinnät ja haltijan lääketieteellinen kelpoisuustodistus ovat voimassa;”

g)

Lisätään 20 a kohta seuraavasti:

”20 a)

’kelpuutuksella’ lupakirjaan merkittyä tai siihen liittyvää hyväksyntää, joka muodostaa lupakirjan osan ja jossa määritellään ne erityiset ehdot, oikeudet tai rajoitukset, jotka koskevat kyseistä lupakirjaa;”

h)

Korvataan 31 kohta seuraavasti:

”31)

’validoinnilla’ prosessia, jonka tuloksena haltija saa kelpuutukseen tai kelpuutusmerkintään liittyvään yksikön hyväksyntämerkintään vaadittavan kurssin hyväksyttävästi suoritettuaan aloittaa kyseiseen kelpuutukseen tai kelpuutusmerkintään sisältyvien oikeuksien käyttämisen.”

5)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Direktiiviin 2006/23/EY perustuvan asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti myönnetyt lupakirjat, kelpuutukset ja merkinnät sekä asetuksen (EU) N:o 805/2011 säännösten mukaisesti myönnetyt lupakirjat, kelpuutukset ja merkinnät katsotaan myönnetyiksi tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Näkölähilennonjohto ADV (Aerodrome Control Visual) -kelpuutuksen haltijoilla, joilla ei ole mittarilähilennonjohto ADI (Aerodrome Control Instrument) -kelpuutusta, on edelleen oltava oikeus tarjota lennonjohtopalvelua lähiliikenteelle lentopaikalla, jolla ei ole julkaistuja mittarilähestymis- tai -lähtömenetelmiä, edellyttäen, että kyseiseen ADV-kelpuutukseen liittyvä yksikön hyväksyntämerkintä pysyy voimassa.”

6)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Kelpuutusten ja kelpuutusmerkintöjen muutokset

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on muutettava ennen 4 päivää elokuuta 2024 myönnetyn mittarilähilennonjohto ADI (Aerodrome Control Instrument) -kelpuutuksen nimi lähilennonjohto ADC (Aerodrome Control) -kelpuutukseksi viimeistään 4 päivänä elokuuta 2027 toimivaltaisen viranomaisen vahvistamalla tavalla.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 4 päivän elokuuta 2024 jälkeen myöntää näkölähilennonjohto ADV (Aerodrome Control Visual) -kelpuutuksen sisältäviä lupakirjoja muille kuin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille lennonjohtajille.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 4 päivän elokuuta 2024 jälkeen myöntää lupakirjoja, joihin sisältyy jokin seuraavista kelpuutusmerkinnöistä: ilmaliikenne AIR (Air Control), maaliikenne GMC (Ground Movement Control), torni TWR (Tower Control), maaliikennevalvonta GMS (Ground Movement Surveillance), lähiliikennetutka RAD (Aerodrome Radar Control) tai siirtymälennonjohto TCL (Terminal Control).

4.   Ennen 4 päivää elokuuta 2024 myönnetyn ilmaliikenne AIR (Air Control)-, maaliikenne GMC (Ground Movement Control)- ja torni TWR (Tower Control) -kelpuutusmerkinnän oikeuksista tulee osa lähilennonjohto ADC (Aerodrome Control) -kelpuutuksen oikeuksia. Jos haltijan oikeuksien käyttö on rajoitettu ainoastaan lennonjohtoon tai maaliikenteen johtamiseen, tämä on mainittava liitteessä I olevan ATCO.B.020 kohdan d alakohdan mukaisessa yksikön hyväksyntämerkinnässä, kun mittarilähilennonjohto ADI (Aerodrome Control Instrument) -kelpuutuksen nimi muutetaan lähilennonjohto ADC (Aerodrome Control) -kelpuutukseksi tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.   Ennen 4 päivää elokuuta 2024 myönnetyn maaliikennevalvonta GMS (Ground Movement Surveillance) -kelpuutusmerkinnän oikeuksista tulee osa lähilennonjohto ADC (Aerodrome Control) -kelpuutukseen liittyvän yksikön hyväksyntämerkinnän oikeuksia.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on muutettava ennen 4 päivää elokuuta 2024 myönnetyn lähiliikennetutka RAD (Aerodrome Radar Control) -kelpuutusmerkinnän nimi valvontalähilennonjohto SUR -kelpuutusmerkinnäksi silloin, kun mittarilähilennonjohto ADI (Aerodrome Control Instrument) -kelpuutuksen nimi muutetaan lähilennonjohto ADC (Aerodrome Control) -kelpuutukseksi tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

7.   Ennen 4 päivää elokuuta 2024 myönnetyn siirtymälennonjohto TCL (Terminal Control) -kelpuutusmerkinnän oikeuksista tulee osa valvontalähestymislennonjohto APS (Approach Control Surveillance)- tai valvonta-aluelennonjohto ACS (Area Control Surveillance) -kelpuutukseen liittyvän yksikön hyväksyntämerkinnän oikeuksia.”

7)

Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Kansallisen sotilaslennonjohtajan lupakirjan muuntaminen lennonjohtajaoppilaan lupakirjaksi

1.   Jäsenvaltion myöntämän kansallisen sotilaslennonjohtajan lupakirjan haltija voi hakea kyseisen lupakirjan muuntamista ATCO.B.001 kohdassa tarkoitetuksi lennonjohtajaoppilaan lupakirjaksi. Lupakirjan muuntamista koskeva hakemus on jätettävä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka puolustusvoimissa hakija on palvellut.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava hakijalle liitteen I (osa ATCO) asiaa koskevien vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi hyvitystä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen laatiman kansallisen muuntoraportin mukaisesti.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kansallisesta muuntoraportista virastolle, ja sen on

a)

kuvattava kansalliset vaatimukset, joiden perusteella sotilaslennonjohtajan lupakirjat myönnetään kyseisessä jäsenvaltiossa;

b)

kuvattava a alakohdassa tarkoitettujen sotilaslennonjohtajan lupakirjojen oikeuksien laajuus;

c)

ilmoitettava, mistä liitteen I (osa ATCO) vaatimuksista hyvitystä annetaan;

d)

ilmoitettava lisäkoulutus, mukaan lukien vaaditut kokeet ja arvioinnit, jotka hakijoiden on suoritettava; vaadittujen kokeiden ja arviointien järjestäjän on oltava koulutusorganisaatio, joka täyttää liitteessä III (osa ATCO.OR) vahvistetut vaatimukset ja joka on hyväksytty antamaan pohjakoulutusta lennonjohtajaoppilaan lupakirjan myöntämistä varten tämän asetuksen mukaisesti;

e)

liitettävä mukaan lausunto, jossa vahvistetaan, että kansallisessa siirtymäraportissa kuvattujen koulutus-, koe- ja arviointivaatimusten noudattamisen voidaan katsoa vastaavan tässä asetuksessa lennonjohtajaoppilaan lupakirjan myöntämistä varten vaaditun pohjakoulutuksen suorittamista;

f)

liitettävä mukaan jäljennökset kaikista asiaankuuluvista liiteasiakirjoista, mukaan lukien jäljennökset asiaankuuluvista kansallisista vaatimuksista ja menettelyistä, joista käy ilmi, miten jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vahvistanut a–e alakohdassa luetellut seikat.”

8)

Muutetaan liitteet I–IV tämän asetuksen liitteiden I–IV mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 4 päivästä elokuuta 2024.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) 2015/340, annettu 20 päivänä helmikuuta 2015, lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 805/2011 kumoamisesta (EUVL L 63, 6.3.2015, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/373, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2017, ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä muiden ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen palveluntarjoajia koskevista yhteisistä vaatimuksista ja näiden palveluntarjoajien valvonnasta, asetuksen (EY) N:o 482/2008 sekä täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1034/2011, (EU) N:o 1035/2011 ja (EU) 2016/1377 kumoamisesta ja asetuksen (EU) N:o 677/2011 muuttamisesta (EUVL L 62, 8.3.2017, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 139/2014, annettu 12 päivänä helmikuuta 2014, lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 44, 14.2.2014, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY, komission asetusten (EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 18).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/340 liite I (osa ATCO) seuraavasti:

1)

Korvataan ATCO.A.010 kohta seuraavasti:

ATCO.A.010   Toimivaltaisen viranomaisen vaihtamista koskeva hakemus

a)

Jos lupakirjan haltijan on määrä käyttää yksikön hyväksyntämerkinnän mukaisia oikeuksia jäsenvaltiossa, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole lupakirjan myöntänyt viranomainen, lupakirjan haltijan on pyydettävä toimivaltaisen viranomaisen vaihtamista sen jäsenvaltion toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jossa oikeuksia on tarkoitus käyttää, kyseisen viranomaisen laatimaa menettelyä noudattaen. Tätä tarkoitusta varten toimivaltaisten viranomaisten on jaettava kaikki asiaa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen toimivaltaisen viranomaisen ja lupakirjan vaihtamiseksi ATCO.AR.B.001 kohdan c alakohdassa ja ATCO.AR.D.003 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, toimivaltaisen viranomaisen vaihtamista ei vaadita, jos simulaatiokouluttajan tai tarkastajan oikeuksia käytetään vain simulaatiokoulutuslaiteympäristössä tai kun käytetään lennonjohtajaoppilaan lupakirjan mukaisia oikeuksia.

c)

Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämiseksi muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa lupakirja on myönnetty, lupakirjan haltijan on täytettävä ATCO.B.030 kohdassa tarkoitetut sen jäsenvaltion vahvistamat kielitaitovaatimukset, jossa oikeuksia on tarkoitus käyttää.”

2)

Korvataan ATCO.A.015 kohta seuraavasti:

ATCO.A.015   Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen ja tilapäinen työkyvyttömyys

a)

Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttö määräytyy kelpuutusten ja kelpuutusmerkintöjen, yksikön hyväksyntämerkintöjen ja lupakirjamerkintöjen voimassaolon sekä lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen perusteella, paitsi jos lääketieteellistä kelpoisuustodistusta ei vaadita b alakohdan mukaisesti.

b)

Lääketieteellistä kelpoisuustodistusta ei vaadita, kun käytetään kouluttajan tai tarkastajan oikeuksia simulaatiokoulutuslaiteympäristössä.

c)

Lupakirjan haltija ei saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia, jos hän epäilee kykyään käyttää näitä oikeuksia turvallisesti, ja hänen on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle lennonvarmistuspalvelujen tarjoajalle tilapäisestä kyvyttömyydestään käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia.

d)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat voivat todeta lupakirjan haltijan tilapäisesti työkyvyttömäksi, jos ne saavat tietoonsa epäilyjä, jotka koskevat lupakirjan haltijan kykyä käyttää turvallisesti lupakirjan mukaisia oikeuksia.

e)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on laadittava ja toteutettava sellaiset objektiiviset, avoimet ja syrjimättömät menettelyt, joiden avulla lupakirjan haltijat voivat ilmoittaa tilapäisestä kyvyttömyydestään käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia c alakohdan mukaisesti, lupakirjan haltija voidaan todeta tilapäisesti työkyvyttömäksi d alakohdan mukaisesti, väliaikaisen työkyvyttömyyden vaikutusta toimintaan voidaan käsitellä ja asiasta voidaan tiedottaa toimivaltaiselle viranomaiselle kyseistä menettelyä noudattaen.

f)

Edellä e alakohdassa tarkoitetut menettelyt on sisällytettävä yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmaan ATCO.B.025 kohdan a alakohdan 13 alakohdan mukaisesti.”

3)

Korvataan ATCO.B.001 kohta seuraavasti:

ATCO.B.001   Lennonjohtajaoppilaan lupakirja

a)

Lennonjohtajaoppilaan lupakirjan haltijalla on oikeus antaa lennonjohtopalvelua työpaikkakouluttajan valvonnassa yhden tai useamman lupakirjaan sisältyvän kelpuutuksen tai kelpuutusmerkinnän mukaisesti sekä osallistua koulutukseen muiden kelpuutusmerkintöjen tai yksikön hyväksyntämerkintöjen saamiseksi.

b)

Lennonjohtajaoppilaan lupakirjan hakijan on oltava

1)

vähintään 18-vuotias;

(2)

hakemusta edeltäneen 12 kuukauden aikana suorittanut hyväksytysti kelpuutukseen ja tarvittaessa kelpuutusmerkintään liittyvä pohjakoulutus liitteessä III (osa ATCO.OR) vahvistetut vaatimukset täyttävässä koulutusorganisaatiossa osan ATCO luvussa D olevan 2 jakson mukaisesti;

3)

voimassa olevan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija;

4)

osoittanut riittävä kielitaito ATCO.B.030 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

c)

Lennonjohtajaoppilaan lupakirjassa on oltava kielitaitomerkintä tai -merkinnät, vähintään yksi kelpuutus ja tarvittaessa yksi kelpuutusmerkintä.

d)

Lennonjohtajaoppilaan lupakirjan haltija, joka ei ole aloittanut lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämistä yhden vuoden kuluessa lupakirjan myöntämispäivästä tai on keskeyttänyt näiden oikeuksien käyttämisen yli vuoden ajaksi, saa aloittaa kyseistä kelpuutusta koskevan työpaikkakoulutuksen tai jatkaa sitä vasta, kun

1)

liitteessä III (osa ATCO.OR) säädetyt vaatimukset täyttävä koulutusorganisaatio, joka on hyväksytty antamaan kyseiseen kelpuutukseen liittyvää pohjakoulutusta, on arvioinut hänen aikaisemman pätevyytensä sen osalta, täyttääkö lennonjohtajaoppilaan lupakirjan haltija edelleen kyseiseen kelpuutukseen liittyvät vaatimukset, ja

(2)

hän on täyttänyt d alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetusta arvioinnista seuraavat mahdolliset koulutusvaatimukset.”

4)

Korvataan ATCO.B.005 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

Lennonjohtajan lupakirjan haltija, joka ei ole aloittanut kelpuutuksen mukaisten oikeuksien käyttämistä yhden vuoden kuluessa kelpuutuksen myöntämispäivästä, saa aloittaa kyseistä kelpuutusta koskevan työpaikkakoulutuksen vasta, kun

(1)

liitteessä III (osa ATCO.OR) säädetyt vaatimukset täyttävä koulutusorganisaatio, joka on hyväksytty antamaan kyseiseen kelpuutukseen liittyvää pohjakoulutusta, on arvioinut hänen aikaisemman pätevyytensä sen osalta, täyttääkö lennonjohtajan lupakirjan haltija edelleen kyseiseen kelpuutukseen liittyvät vaatimukset, ja

(2)

hän on täyttänyt e alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetusta arvioinnista seuraavat mahdolliset koulutusvaatimukset.”

5)

Korvataan ATCO.B.010 kohta seuraavasti:

ATCO.B.010   Lennonjohtajan kelpuutukset

a)

Lupakirjassa on oltava yksi tai useampi seuraavista kelpuutuksista sen osoittamiseksi, mitä palveluja lupakirjan haltijalla on oikeus antaa:

1)

lähilennonjohto ADC (Aerodrome Control): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua lähiliikenteelle;

2)

menetelmälähestymislennonjohto APP (Approach Control Procedural): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua saapuville, lähteville tai ylilentäville ilma-aluksille ilman valvontalaitteiden käyttöä;

3)

valvontalähestymislennonjohto APS (Approach Control Surveillance): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua saapuville, lähteville tai ylilentäville ilma-aluksille valvontalaitteita käyttäen;

4)

menetelmäaluelennonjohto ACP (Area Control Procedural): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua ilma-aluksille ilman valvontalaitteiden käyttöä;

5)

valvonta-aluelennonjohto ACS (Area Control Surveillance): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua ilma-aluksille valvontalaitteita käyttäen.

b)

Kelpuutuksen haltija, joka on keskeyttänyt kyseiseen kelpuutukseen liittyvien oikeuksien käytön välittömästi edeltävän, vähintään neljän peräkkäisen vuoden pituisen ajanjakson ajaksi, saa aloittaa kelpuutusta koskevan yksikkökohtaisen koulutuksen vasta, kun

1)

liitteessä III (osa ATCO.OR) säädetyt vaatimukset täyttävä koulutusorganisaatio, joka on hyväksytty antamaan kyseiseen kelpuutukseen liittyvää koulutusta, on arvioinut hänen aikaisemman pätevyytensä sen osalta, täyttääkö haltija edelleen kyseiseen kelpuutukseen liittyvät vaatimukset, ja

2)

hän on täyttänyt b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetusta arvioinnista seuraavat mahdolliset koulutusvaatimukset.”

6)

Korvataan ATCO.B.015 kohta seuraavasti:

”ATCO.B.015   Kelpuutusmerkinnät

a)

Lähilennonjohto ADC (Aerodrome Control) -kelpuutuksessa voi olla valvontalähilennonjohto SUR (Aerodrome Control Surveillance) -merkintä, joka osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lähilennonjohtopalvelua valvontajärjestelmien avulla.

b)

Valvontalähestymislennonjohto APS (Approach Control Surveillance) -kelpuutukseen voi sisältyä yksi tai useampi seuraavista merkinnöistä:

1)

tarkkuuslähestymistutka PAR (Precision Approach Radar): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä johtamaan tarkkuuslähestymistutkan avulla maasta johdettuja tarkkuuslähestymisiä ilma-aluksille, jotka suorittavat loppulähestymistä kiitotielle;

2)

valvontatutkalähestyminen SRA (Surveillance Radar Approach): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä johtamaan valvontalaitteiden avulla maasta johdettuja ei-tarkkuuslähestymisiä ilma-aluksille, jotka suorittavat loppulähestymistä kiitotielle;

c)

Menetelmäaluelennonjohto ACP (Area Control Procedural) -kelpuutus voi sisältää OCN-kelpuutuksen, joka osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua valtamerilennonjohtoalueella.

d)

Valvonta-aluelennonjohto ACS (Area Control Procedural) -kelpuutus voi sisältää valtamerilennonjohto OCN (Oceanic Control) -merkinnän, joka osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua valtamerilennonjohtoalueella.”

7)

Korvataan ATCO.B.020 kohta seuraavasti:

”ATCO.B.020   Yksikön hyväksyntämerkinnät

a)

Yksikön hyväksyntämerkintä oikeuttaa lupakirjan haltijan antamaan lennonjohtopalvelua tietyssä ilmaliikennepalveluelimen vastuulla olevassa sektorissa, sektoriryhmässä ja/tai työpisteessä.

b)

Yksikön hyväksyntämerkinnän hakijan on oltava suorittanut hyväksytysti yksikön hyväksyntämerkintää koskeva kurssi osan ATCO luvussa D olevassa 3 jaksossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

c)

Poiketen siitä, mitä b alakohdassa säädetään, osan ATCO luvussa D olevassa 3 luvussa tarkoitettua työpaikkakoulutusvaihetta ei vaadita, jos yksikön hyväksyntämerkintä myönnetään samassa yhteydessä, kun myönnetään tilapäinen työpaikkakouluttajan valtuutus samaan yksikköön.

d)

Lähilennonjohto ADC (Aerodrome Control) -kelpuutuksen mukaisten oikeuksien käyttämistä koskevat rajoitukset on ilmoitettava yksikön hyväksyntämerkinnässä.

e)

Yksikön hyväksyntämerkinnän hakijan, joka vaihtaa toimivaltaista viranomaista ATCO.A.010 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on täytettävä ATCO.B.020 kohdan b alakohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi ATCO.D.060 kohdan f alakohdan vaatimukset.

f)

Jos lennonjohtaja antaa lennonjohtopalvelua koelennolla oleville ilma-aluksille, toimivaltainen viranomainen voi asettaa b alakohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia.

g)

Yksikön hyväksyntämerkintöjen on oltava voimassa yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmassa määritetyn ajan. Voimassaoloaika saa olla enintään kolme vuotta.

h)

Ensimmäisen ja uusitun yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti.

i)

Yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaoloa jatketaan, jos

1)

hakija on käyttänyt lupakirjan mukaisia oikeuksiaan vähintään tietyn tuntimäärän, joka ilmoitetaan yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmassa;

2)

hakija on osallistunut kertauskoulutukseen yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaoloaikana yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelman mukaisesti;

3)

hakijan pätevyys on arvioitu yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelman mukaisesti aikaisintaan kolme kuukautta ennen yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolon päättymispäivää.

j)

Yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaoloa jatketaan edellyttäen, että i kohdassa esitetyt vaatimukset täyttyvät voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana. Tällaisissa tapauksissa voimassaoloaika lasketaan kyseisestä voimassaolon päättymispäivästä.

k)

Jos yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaoloa jatketaan ennen j alakohdassa säädettyä ajanjaksoa, sen voimassaoloaika alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti, jos myös i alakohdan 1 ja 2 alakohdan vaatimukset täyttyvät.

l)

Jos yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolo on päättynyt, lupakirjan haltijan on merkinnän uusimiseksi suoritettava hyväksytysti yksikön hyväksyntämerkintää koskeva kurssi osan ATCO luvussa D olevassa 3 jaksossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.”

8)

Korvataan ATCO.B.025 kohta seuraavasti:

”ATCO.B.025   Yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelma

a)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on laadittava yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelma, joka hyväksytetään toimivaltaisella viranomaisella. Yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmaan on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

1)

yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaoloaika ATCO.B.020 kohdan g alakohdan mukaisesti;

2)

pisin yhtäjaksoinen ajanjakso, jolloin yksikön hyväksyntämerkinnän mukaiset oikeudet voivat olla käyttämättä sen voimassaoloaikana. Tämä ajanjakso saa olla enintään 90 kalenterivuorokautta;

3)

yksikön hyväksyntämerkinnän mukaisten oikeuksien käytön vähimmäistuntimäärä, tai, jos kysymyksessä on valvontatutkalähestyminen SRA (Surveillance Radar Approach)- tai tarkkuuslähestymistutka PAR (Precision Approach Radar) -kelpuutusmerkintä, lähestymisten vähimmäismäärä tiettynä ajanjaksona, joka saa olla enintään 12 kuukautta, kun sovelletaan ATCO.B.020 kohdan i alakohdan 1 alakohtaa. Työpaikkakouluttajamerkinnän mukaisia oikeuksia käyttävien työpaikkakouluttajien osalta koulutukseen kulunut aika otetaan huomioon laskennassa siten, että se muodostaa enintään 50 prosenttia yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolon jatkamiseen vaadittavasta tuntimäärästä.

4)

sovellettavat menettelyt, kun lupakirjan haltija ei täytä a alakohdan 2 ja 3 alakohdassa esitettyjä vaatimuksia;

5)

menettelyt pätevyyden arvioimiseksi, kertauskoulutuksen oppiaineiden arviointi mukaan lukien, ATCO.D.080 kohdan b alakohdan mukaisesti;

6)

menettelyt kelpuutusten ja merkintöjen mukaisten oikeuksien käytön edellyttämien teoriatietojen ja ymmärtämisen kuulustelemiseksi;

7)

menettelyt täydennyskoulutuksen oppiaineiden, osa-alueiden, tavoitteiden ja koulutusmenetelmien määrittämiseksi;

8)

kertauskoulutuksen vähimmäiskesto ja toistumistiheys;

9)

menettelyt siirtymäkoulutuksessa hankittujen teoriatietojen kuulustelemiseksi ja/tai käytännön taitojen arvioimiseksi, kokeiden hyväksyntärajat mukaan luettuina;

10)

hylättyyn kokeeseen tai arviointiin liittyvät menettelyt, muutoksenhakumenettelyt mukaan luettuina;

11)

koulutushenkilöstön kelpoisuudet, tehtävät ja vastuualueet;

12)

menettely, jolla varmistetaan, että käytännön kouluttajat ovat käytännössä harjoitelleet niiden menetelmien opetusta, joita varten koulutusta annetaan ATCO.C.010 kohdan b alakohdan 3 alakohdan ja ATCO.C.030 kohdan b alakohdan 3 alakohdan mukaisesti;

13)

menettelyt, joita sovelletaan, kun haltija on tilapäisesti kyvytön käyttämään lupakirjan mukaisia oikeuksia, tällaisista tapauksista ilmoittamiseksi ja niiden hallinnoimiseksi sekä toimivaltaisille viranomaisille tiedottamiseksi ATCO.A.015 kohdan e alakohdan mukaisesti;

14)

täydennyskoulutusta ja arviointia koskevien säilytettävien asiakirjojen yksilöiminen ATCO.OR.C.020 kohdan mukaisesti;

15)

menettely ja perusteet yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelman tarkistamiseksi ja muuttamiseksi ja suunnitelman toimittaminen toimivaltaiselle viranomaiselle. Yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelma on tarkistettava vähintään kolmen vuoden välein.

b)

Edellä a kohdan 3 alakohdassa esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on pidettävä kirjaa siitä, montako tuntia kukin lupakirjan haltija käyttää yksikön hyväksyntämerkintänsä mukaisia oikeuksia lennonjohtoyksikön sektoreissa, sektoriryhmissä ja/tai työpisteissä, ja annettava nämä tiedot toimivaltaisille viranomaisille ja lupakirjan haltijalle näiden pyynnöstä.

c)

Edellä a alakohdan 4 ja 13 alakohdassa mainittuja menettelyjä vahvistaessaan lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on otettava käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan lupakirjan haltijoiden oikeudenmukainen kohtelu, jos merkintöjen voimassaoloaikaa ei voida pidentää.”

9)

Korvataan ATCO.B.040 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Kielitaito on osoitettava jonkin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä arviointimenetelmällä, johon on kuuluttava

1)

arviointiprosessi;

2)

tarkastajien kelpoisuus;

3)

muutoksenhakumenettely.”

10)

Korvataan ATCO.C.015 kohta seuraavasti:

”ATCO.C.015   Työpaikkakouluttajamerkinnän hakeminen

Työpaikkakouluttajamerkinnän hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

hänellä on oltava lennonjohtajan lupakirja ja voimassa oleva yksikön hyväksyntämerkintä;

b)

hänen on oltava käyttänyt lennonjohtajan lupakirjan mukaisia oikeuksia hakemusta välittömästi edeltävän vähintään kahden vuoden pituisen ajanjakson ajan. Toimivaltainen viranomainen voi lyhentää tätä ajanjaksoa vähintään yhteen vuoteen koulutusorganisaation pyynnöstä; ja

c)

hänen on oltava suorittanut hyväksytysti hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana käytännön opetustekniikkakurssi, jolla on opetettu tarvittavat tiedot ja pedagogiset taidot, ja ne on arvioitu asianmukaisesti.”

11)

Korvataan ATCO.C.020 kohta seuraavasti:

”ATCO.C.020   Työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaolo

a)

Työpaikkakouluttajamerkintä on voimassa kolme vuotta.

b)

Työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaoloa voidaan jatkaa, jos kouluttaja suorittaa hyväksytysti käytännön opetustaitojen kertauskurssin sen voimassaoloaikana ja ATCO.C.015 kohdan a alakohdan vaatimukset täyttyvät.

c)

Jos työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaolo on päättynyt ja edellyttäen, että ATCO.C.015 kohdan a alakohdan vaatimus täyttyy, se voidaan uusia, jos työpaikkakouluttajamerkinnän haltija on uusimishakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana

1)

osallistunut käytännön opetustaitojen kertauskoulutukseen ja

2)

suorittanut hyväksytysti käytännön kouluttajan pätevyyden arvioinnin.

d)

Ensimmäisen ja uusitun työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti.

e)

Jos ATCO.C.015 kohdan a alakohdan vaatimukset eivät täyty, työpaikkakouluttajamerkintä voidaan vaihtaa simulaatiokouluttajamerkintään edellyttäen, että ATCO.C.040 kohdan b ja c alakohdan vaatimusten täyttyminen varmistetaan.”

12)

Korvataan ATCO.C.030 kohta seuraavasti:

”ATCO.C.030   Simulaatiokouluttajan oikeudet

a)

Simulaatiokouluttajamerkinnän haltijalla on valtuudet antaa käytännön koulutusta simulaatiokoulutuslaitteilla

1)

käytännön oppiaineissa pohjakoulutuksen aikana;

2)

muussa yksikkökohtaisessa koulutuksessa kuin työpaikkakoulutuksessa; ja

3)

täydennyskoulutuksessa.

Jos simulaatiokouluttaja antaa työpaikkakoulutusta edeltävää koulutusta, hänellä on oltava tai oltava aiemmin ollut kyseisen yksikön hyväksyntämerkintä.

b)

Simulaatiokouluttajamerkinnän haltija saa käyttää merkinnän mukaisia oikeuksia vain, jos

1)

hänellä on vähintään kahden vuoden kokemus koulutettavasta kelpuutuksesta;

2)

hän on osoittanut tietonsa nykyisistä operatiivisista käytännöistä;

3)

hän on käytännössä harjoitellut niiden menetelmien opetusta, joita varten koulutusta annetaan.

c)

Poiketen siitä, mitä b alakohdan 1 alakohdassa säädetään,

1)

toimivaltainen viranomainen voi koulutusorganisaation pyynnöstä lyhentää kahden vuoden ajanjaksoa vähintään yhteen vuoteen;

2)

peruskoulutusta varten mitä tahansa kelpuutusta pidetään asianmukaisena;

3)

kelpuutuskoulutuksessa koulutusta voi antaa erityisiä ja valikoituja operatiivisia tehtäviä varten simulaatiokouluttaja, jolla on tätä erityistä ja valikoitua operatiivista tehtävää koskeva kelpuutus.”

13)

Korvataan ATCO.C.035 kohta seuraavasti:

”ATCO.C.035   Simulaatiokouluttajamerkintää koskeva hakemus

Simulaatiokouluttajamerkinnän hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

hänen on oltava käyttänyt lennonjohtajan lupakirjan mukaisia oikeuksia millä tahansa kelpuutuksella vähintään kahden vuoden ajan. Toimivaltainen viranomainen voi koulutusorganisaation pyynnöstä lyhentää tätä ajanjaksoa vähintään yhteen vuoteen; ja

b)

hänen on oltava suorittanut hyväksytysti hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana käytännön opetustekniikkakurssi, jolla vaaditut tiedot ja pedagogiset taidot on opetettu käyttämällä teoreettisia ja käytännön menetelmiä, ja ne on arvioitu asianmukaisesti.”

14)

Korvataan ATCO.C.040 kohta seuraavasti:

”ATCO.C.040   Simulaatiokouluttajamerkinnän voimassaolo

a)

Simulaatiokouluttajamerkintä on voimassa kolme vuotta.

b)

Simulaatiokouluttajamerkinnän voimassaoloa voidaan jatkaa, jos kouluttaja suorittaa hyväksytysti käytännön opetustaitojen ja nykyisten operatiivisten käytäntöjen kertauskurssin sen voimassaoloaikana.

c)

Jos simulaatiokouluttajamerkinnän voimassaolo on päättynyt, se voidaan uusia, jos simulaatiokouluttajamerkinnän haltija on uusimishakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana

1)

osallistunut käytännön opetustaitojen ja nykyisten operatiivisten käytäntöjen kertauskoulutukseen; ja

2)

suorittanut hyväksytysti käytännön kouluttajan pätevyyden arvioinnin.

d)

Ensimmäisen ja uusitun simulaatiokouluttajamerkinnän voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti.”

15)

Korvataan ATCO.C.045 kohta seuraavasti:

”ATCO.C.045   Tarkastajien oikeudet

a)

Tarkastuksia saa suorittaa vain sellainen henkilö, jolla on tarkastajamerkintä.

b)

Tarkastajamerkinnän haltijalla on valtuudet

1)

suorittaa arviointeja pohjakoulutuksen aikana lennonjohtajaoppilaan lupakirjan tai tarvittaessa uuden kelpuutuksen ja/tai kelpuutusmerkinnän myöntämiseksi;

2)

arvioida henkilön aikaisempaa pätevyyttä ATCO.B.001 kohdan d alakohdan, ATCO.B.005 kohdan e alakohdan ja ATCO.B.010 kohdan b alakohdan mukaisesti;

3)

arvioida lennonjohtajaoppilaita yksikön hyväksyntämerkinnän ja tarvittaessa kelpuutusmerkintöjen myöntämiseksi;

4)

arvioida lennonjohtajia yksikön hyväksyntämerkinnän ja tarvittaessa kelpuutusmerkintöjen myöntämiseksi sekä yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolon jatkamiseksi ja uusimiseksi;

5)

arvioida käytännön kouluttajaksi tai tarkastajaksi hakijoita, jos d kohdan 2–4 alakohdan vaatimusten täyttyminen varmistetaan.

c)

Tarkastajamerkinnän haltija saa käyttää merkinnän mukaisia oikeuksia vain, jos

1)

hänellä on vähintään kahden vuoden kokemus arvioitavasta kelpuutuksesta ja arvioitavista kelpuutusmerkinnöistä; ja

2)

hän on osoittanut tietonsa nykyisistä operatiivisista käytännöistä.

d)

Edellä c alakohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi tarkastajamerkinnän haltija saa käyttää merkinnän mukaisia oikeuksia:

1)

arvioinneissa, jotka johtavat yksikön hyväksyntämerkinnän myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen, vain jos haltijalla on ollut arviointiin liittyvä yksikön hyväksyntämerkintä välittömästi edeltävän, vähintään yhden vuoden pituisen ajanjakson ajan;

2)

simulaatiokouluttajamerkintää tai sen uusimista hakevan henkilön pätevyyden arvioimiseksi vain, jos haltijalla on simulaatiokouluttajamerkintä tai työpaikkakouluttajamerkintä ja hän on käyttänyt merkinnän mukaisia oikeuksia vähintään kolmen vuoden ajan;

3)

työpaikkakouluttajamerkintää tai sen uusimista hakevan henkilön pätevyyden arvioimiseksi vain, jos haltijalla on työpaikkakouluttajamerkintä ja hän on käyttänyt merkinnän mukaisia oikeuksia vähintään kolmen vuoden ajan;

4)

tarkastajamerkintää tai sen uusimista hakevan henkilön pätevyyden arvioimiseksi vain, jos haltija on käyttänyt tarkastajamerkinnän mukaisia oikeuksia vähintään kolmen vuoden ajan.

e)

Yksikön hyväksyntämerkinnän myöntämiseen tai uusimiseen vaadittavassa arvioinnissa ja operatiivisen työpisteen valvonnan varmistamiseksi tarkastajalla on oltava myös työpaikkakouluttajamerkintä tai arvioinnissa on oltava läsnä työpaikkakouluttaja, jolla on arviointiin liittyvä voimassa oleva yksikön hyväksyntämerkintä.”

16)

Korvataan ATCO.C.055 kohta seuraavasti:

”ATCO.C.055   Tarkastajamerkintää koskeva hakemus

Tarkastajamerkinnän hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

hänen on oltava käyttänyt lennonjohtajan lupakirjan mukaisia oikeuksia vähintään kahden vuoden ajan; ja

b)

hänen on oltava hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana suorittanut hyväksytysti tarkastajakurssi, jolla vaaditut tiedot ja pedagogiset taidot on opetettu käyttämällä teoreettisia ja käytännön menetelmiä, ja ne on arvioitu asianmukaisesti.”

17)

Korvataan ATCO.C.060 kohta seuraavasti:

”ATCO.C.060   Tarkastajamerkinnän voimassaolo

a)

Tarkastajamerkintä on voimassa kolme vuotta.

b)

Tarkastajamerkinnän voimassaoloa voidaan jatkaa, jos tarkastaja suorittaa hyväksytysti arviointitaitojen ja nykyisten operatiivisten käytäntöjen kertauskurssin merkinnän voimassaoloaikana.

c)

Jos tarkastajamerkinnän voimassaolo on päättynyt, se voidaan uusia, jos tarkastajamerkinnän haltija on uusimishakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana

1)

osallistunut arviointitaitojen ja nykyisten operatiivisten käytäntöjen kertauskoulutukseen; ja

2)

suorittanut hyväksytysti tarkastajan pätevyyden arvioinnin.

d)

Ensimmäisen ja uusitun tarkastajamerkinnän voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti.”

18)

Korvataan ATCO.D.010 kohta seuraavasti:

”ATCO.D.010   Pohjakoulutuksen osat

a)

Pohjakoulutuksen, joka on tarkoitettu lennonjohtajaoppilaan lupakirjan tai lisäkelpuutuksen ja/tai tarvittaessa kelpuutusmerkinnän hakijalle, on sisällettävä seuraavat osat:

1)

peruskoulutus, joka kattaa liitteen I lisäyksessä 2 esitetyt oppiaineet, aiheet ja osa-alueet; ja

(2)

kelpuutuskoulutus, johon sisältyvät oppiaineet, aiheet ja osa-alueet vähintään yhdellä seuraavista alueista:

i)

lähilennonjohto – ADC (Aerodrome Control Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 3;

ii)

menetelmälähestymislennonjohto – APP (Approach Control Procedural Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 4;

iii)

menetelmäaluelennonjohto – ACP (Area Control Procedural Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 5;

iv)

valvontalähestymislennonjohto – APS (Approach Control Surveillance Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 6;

v)

valvonta-aluelennonjohto – ACS (Area Control Surveillance Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 7.

b)

Lisäkelpuutusta koskevan koulutuksen on sisällettävä vähintään yhteen a kohdan 2 alakohdassa mainituista kelpuutuksista liittyvät oppiaineet, aiheet ja osa-alueet.

c)

Jos koulutuksen tavoitteena on kelpuutuksen ottaminen käyttöön uudelleen, kun aikaisempaa pätevyyttä ei ole osoitettu hyväksytysti ATCO.B.010 kohdan b alakohdan mukaisessa arvioinnissa, se on räätälöitävä kyseisen arvioinnin tuloksen perusteella.

d)

Jos koulutuksen tavoitteena on kelpuutusmerkinnän hankkiminen, siihen on sisällyttävä koulutusorganisaation laatimat oppiaineet, aiheet ja osa-alueet, jotka on hyväksytty kurssin osaksi.

e)

Perus- ja/tai kelpuutuskoulutusta voidaan täydentää oppiaineilla, aiheilla ja osa-alueilla, joita kyseisen toiminnallisen ilmatilan lohkon tai kansallisen ympäristön lisätarpeet tai erityispiirteet edellyttävät.”

19)

Korvataan ATCO.D.025 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Teoriakoe hyväksytään, jos kokelas saa vähintään 75 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä.”

20)

Korvataan ATCO.D.025 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

Arviointi hyväksytään, jos kokelas osoittaa johdonmukaisesti ATCO.D.030 kohdan mukaista suorituskykyä ja turvallisen lennonjohtopalvelun tarjoamisen edellyttämää toimintaa.”

21)

Korvataan ATCO.D.035 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

Arviointi hyväksytään, jos hakija osoittaa johdonmukaisesti ATCO.D.040 kohdan mukaista suorituskykyä ja turvallisen lennonjohtopalvelun tarjoamisen edellyttämää toimintaa.”

22)

Korvataan ATCO.D.040 kohta seuraavasti:

”ATCO.D.040   Kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteet

a)

Kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteet ja suorituskykytavoitteisiin liittyvät tehtävät on määriteltävä jokaista kelpuutuskoulutuskurssia varten.

b)

Kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteiden täyttyminen edellyttää, että hakija

1)

osoittaa kykynsä hallita ilmaliikennettä siten, että turvallisten, täsmällisten ja sujuvien palvelujen tarjoaminen varmistuu; ja

2)

kykenee käsittelemään vaativia ja vilkkaita liikennetilanteita.

c)

Edellä olevan b kohdan lisäksi lähilennonjohtoon (ADC) liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä lähilennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa lähilennonjohtomenetelmiä ja toimintamenetelmiä lentopaikan liikenteeseen.

d)

Edellä olevan b kohdan lisäksi menetelmälähestymislennonjohtoon (APP) liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä lähestymislennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa menetelmälähestymislennonjohtomenetelmiä, suunnittelutekniikoita ja toimintamenetelmiä saapuvaan, odottavaan, lähtevään ja ylilentävään liikenteeseen.

e)

Edellä olevan b kohdan lisäksi valvontalähestymislennonjohtoon (APS) liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä lähestymislennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa valvontalähestymislennonjohtomenetelmiä, suunnittelutekniikoita ja toimintamenetelmiä saapuvaan, odottavaan, lähtevään ja ylilentävään liikenteeseen.

f)

Edellä olevan b kohdan lisäksi menetelmäaluelennonjohtoon (ACP) liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä aluelennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa menetelmäaluelennonjohtomenetelmiä, suunnittelutekniikoita ja toimintamenetelmiä alueen liikenteeseen.

g)

Edellä olevan b kohdan lisäksi valvonta-aluelennonjohtoon (ACS) liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä aluelennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa valvonta-aluelennonjohtomenetelmiä, suunnittelutekniikoita ja toimintamenetelmiä alueen liikenteeseen.”

23)

Korvataan ATCO.D.050 kohta seuraavasti:

”ATCO.D.050   Yksikkökohtaisen koulutuksen edellytykset

Sillä edellytyksellä, että ATCO.B:001 kohdan d alakohdan, ATCO.B,005 kohdan e alakohdan ja ATCO.B.010 kohdan b alakohdan vaatimukset täyttyvät:

a)

yksikkökohtaisen koulutuksen voi aloittaa ainoastaan henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti kelpuutukseen ja tarvittaessa kelpuutusmerkintään kuuluvan pohjakoulutuksen;

b)

yksikkökohtaisen koulutuksen työpaikkakoulutusvaiheen voi aloittaa ainoastaan henkilö, jolla on lennonjohtajaoppilaan lupakirja tai lennonjohtajan lupakirja, jossa on asianmukainen kelpuutus ja tarvittaessa kelpuutusmerkintä.”

24)

Korvataan ATCO.D.060 kohdan e ja f alakohta seuraavasti:

”e)

Jos koulutuksen tavoitteena on kelpuutusmerkinnän hankkiminen, siihen on sisällyttävä koulutusorganisaation laatimat oppiaineet, aiheet ja osa-alueet, jotka on hyväksytty kurssin osaksi.

f)

Jos lennonjohtajaoppilas tai lennonjohtaja suorittaa yksikön hyväksyntämerkintää koskevan kurssin sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama kuin lupakirjan myöntänyt viranomainen, kurssia on mukautettava siten, että siihen sisällytetään kyseisen toiminnallisen ilmatilan lohkon tai kansallisen ympäristön kannalta oleellisia pohjakoulutuksen osia. Samaa vaatimusta sovelletaan silloin, kun oppilaan lupakirjan hakija on suorittanut pohjakoulutuksen muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, joka myöntää oppilaan lupakirjan.”

25)

Korvataan liitteen I lisäys 2 seuraavasti:

Liitteen I lisäys 2

PERUSKOULUTUS

Viite: Liite I – Osa ATCO, luku D, 2 jakso, ATCO.D.010(a)(1))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTRB 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTRB 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTRB 1.2 –

Kurssin järjestelyt

Osa-alue INTRB 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTRB 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTRB 2.1 –

Kurssin sisältö, menetelmät ja organisointi

Osa-alue INTRB 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTRB 2.3 –

Arviointiprosessi

AIHE INTRB 3 –   JOHDANTO LENNONJOHTAJAN TULEVAISUUTEEN

Osa-alue INTRB 3.1 –

Työllisyysnäkymät

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAWB 1 –   JOHDANTO ILMAILUN SÄÄDÖKSIIN

Osa-alue LAWB 1.1 –

Ilmailun säädösten merkitys

AIHE LAWB 2 –   KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT

Osa-alue LAWB 2.1 –

ICAO

Osa-alue LAWB 2.2 –

Eurooppalaiset ja muut virastot

Osa-alue LAWB 2.3 –

Ilmailualan yhdistykset

AIHE LAWB 3 –   KANSALLISET ORGANISAATIOT

Osa-alue LAWB 3.1 –

Kansalliset viranomaiset

Osa-alue LAWB 3.2 –

Kansalliset lainsäädäntömenettelyt

Osa-alue LAWB 3.3 –

Toimivaltainen viranomainen

Osa-alue LAWB 3.4 –

Kansalliset ilmailualan yhdistykset

AIHE LAWB 4 –   ILMALIIKENNEPALVELUN TURVALLISUUSJOHTAMINEN

Osa-alue LAWB 4.1 –

Turvallisuuden sääntely

Osa-alue LAWB 4.2 –

Turvallisuudenhallintajärjestelmä

AIHE LAWB 5 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAWB 5.1 –

Mittayksiköt

Osa-alue LAWB 5.2 –

Lennonjohtajan lupakirjat/sertifiointi

Osa-alue LAWB 5.3 –

Katsaus lennonvarmistuspalveluihin

Osa-alue LAWB 5.4 –

Katsaus ilmaliikennepalveluihin

Osa-alue LAWB 5.5 –

Katsaus ilmailutiedon hallintaan (AIM)

Osa-alue LAWB 5.6 –

Lentosäännöt

Osa-alue LAWB 5.7 –

Ilmatila ja ATS-reitit

Osa-alue LAWB 5.8 –

Lentosuunnitelma

Osa-alue LAWB 5.9 –

Lentopaikat

Osa-alue LAWB 5.10 –

IFR-lentojen odotusmenetelmät

Osa-alue LAWB 5.11 –

VFR-lentojen odotusmenetelmät

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATMB 1 –   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

Osa-alue ATMB 1.1 –

Mittayksiköiden käyttö

Osa-alue ATMB 1.2 –

Lennonjohtopalvelu (ATC)

Osa-alue ATMB 1.3 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATMB 1.4 –

Hälytyspalvelu

Osa-alue ATMB 1.5 –

Ilmaliikenteen neuvontapalvelu

Osa-alue ATMB 1.6 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikenteen säätelyjärjestelmä

Osa-alue ATMB 1.7 –

Ilmatilan hallinta (ASM)

AIHE ATMB 2 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATMB 2.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATMB 2.2 –

Siirtopinta

Osa-alue ATMB 2.3 –

Lentopintojen jakaminen

AIHE ATMB 3 –   RADIOPUHELINLIIKENNE (RTF)

Osa-alue ATMB 3.1 –

Yleiset RTF-toimintamenetelmät

AIHE ATMB 4 –   LENNONJOHTOSELVITYS JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATMB 4.1 –

Lennonjohtoselvitysten lajit ja sisältö

Osa-alue ATMB 4.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATMB 5 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATMB 5.1 –

Koordinoinnin periaatteet, lajit ja sisältö

Osa-alue ATMB 5.2 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATMB 5.3 –

Koordinoinnin keinot

AIHE ATMB 6 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATMB 6.1 –

Tietojen erottaminen

Osa-alue ATMB 6.2 –

Tiedonhallinta

AIHE ATMB 7 –   PORRASTUS

Osa-alue ATMB 7.1 –

Korkeusporrastus ja menetelmät

Osa-alue ATMB 7.2 –

Sivuttaisporrastus ja menetelmät

Osa-alue ATMB 7.3 –

Näköhavaintoihin perustuva porrastus

Osa-alue ATMB 7.4 –

Porrastus ja menetelmät lentopaikalla

Osa-alue ATMB 7.5 –

ATS-valvontajärjestelmiin perustuva porrastus

Osa-alue ATMB 7.6 –

Pyörrevanaporrastus

AIHE ATMB 8 –   ILMA-ALUKSEN LAITTEISIIN JA MAALAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAJÄRJESTELMÄT

Osa-alue ATMB 8.1 –

Ilma-aluksen laitteisiin perustuvat turvajärjestelmät

Osa-alue ATMB 8.2 –

Maalaitteisiin perustuvat turvajärjestelmät

AIHE ATMB 9 –   KÄYTÄNNÖN PERUSTAIDOT

Osa-alue ATMB 9.1 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATMB 9.2 –

Käytännön perustaidot kaikissa kelpuutuksissa

Osa-alue ATMB 9.3 –

Käytännön perustaidot lentopaikalla

Osa-alue ATMB 9.4 –

Käytännön perustaidot valvonnassa

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE METB 1 –   JOHDATUS SÄÄOPPIIN

Osa-alue METB 1.1 –

Mittayksiköiden käyttö

Osa-alue METB 1.2 –

Ilmailu ja sääoppi

Osa-alue METB 1.3 –

Sääpalvelun organisointi

AIHE METB 2 –   ILMAKEHÄ

Osa-alue METB 2.1 –

Koostumus ja rakenne

Osa-alue METB 2.2 –

Standardi-ilmakehä

Osa-alue METB 2.3 –

Lämpö ja lämpötila

Osa-alue METB 2.4 –

Vesi ilmakehässä

Osa-alue METB 2.5 –

Ilmanpaine

AIHE METB 3 –   ILMAN KIERTOKULKU

Osa-alue METB 3.1 –

Yleinen ilmankierto

Osa-alue METB 3.2 –

Ilmamassat ja rintamajärjestelmät

Osa-alue METB 3.3 –

Mesomittakaavan järjestelmät

Osa-alue METB 3.4 –

Tuuli

AIHE METB 4 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue METB 4.1 –

Pilvet

Osa-alue METB 4.2 –

Sadetyypit

Osa-alue METB 4.3 –

Näkyvyys

Osa-alue METB 4.4 –

Sääilmiöiden aiheuttamat vaarat

AIHE METB 5 –   LENTOSÄÄTIEDOT

Osa-alue METB 5.1 –

Viestit ja raportit

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAVB 1 –   JOHDATUS LENTOSUUNNISTUKSEEN

Osa-alue NAVB 1.1 –

Mittayksiköiden käyttö

Osa-alue NAVB 1.2 –

Suunnistuksen tarkoitus ja käyttö

AIHE NAVB 2 –   MAAPALLO

Osa-alue NAVB 2.1 –

Paikannus ja maapallon liike

Osa-alue NAVB 2.2 –

Koordinaattijärjestelmä, suunta ja etäisyys

Osa-alue NAVB 2.3 –

Magnetismi

AIHE NAVB 3 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAVB 3.1 –

Ilmailussa käytettävät kartat

AIHE NAVB 4 –   SUUNNISTUKSEN PERUSTEET

Osa-alue NAVB 4.1 –

Tuulen vaikutus

Osa-alue NAVB 4.2 –

Nopeus

Osa-alue NAVB 4.3 –

Näkösuunnistus

Osa-alue NAVB 4.4 –

Suunnistusnäkökohdat lennonsuunnittelussa

AIHE NAVB 5 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAVB 5.1 –

Maalaitteisiin perustuvat järjestelmät

Osa-alue NAVB 5.2 –

Inertiasuunnistusjärjestelmät

Osa-alue NAVB 5.3 –

Satelliittinavigointijärjestelmät

Osa-alue NAVB 5.4 –

Mittarilähestymismenetelmät

AIHE NAVB 6 –   SUORITUSKYKYYN PERUSTUVA NAVIGOINTI

Osa-alue NAVB 6.1 –

Aluesuunnistuksen periaatteet ja hyödyt

Osa-alue NAVB 6.2 –

Johdatus suorituskykyyn perustuvaan navigointiin (PBN)

Osa-alue NAVB 6.3 –

PBN-sovellukset

AIHE NAVB 7 –   SUUNNISTUKSEN KEHITTYMINEN

Osa-alue NAVB 7.1 –

Tulevaisuuden kehitys

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFTB 1 –   JOHDANTO ILMA-ALUKSIIN

Osa-alue ACFTB 1.1 –

Mittayksiköiden käyttö

Osa-alue ACFTB 1.2 –

Ilmailu ja ilma-alukset

AIHE ACFTB 2 –   LENNONTEORIA

Osa-alue ACFTB 2.1 –

Ilma-alukseen vaikuttavat voimat

Osa-alue ACFTB 2.2 –

Ilma-aluksen rakenteelliset komponentit ja ohjaus

Osa-alue ACFTB 2.3 –

Lennon rajakäyrä

AIHE ACFTB 3 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFTB 3.1 –

Ilma-alusryhmät

Osa-alue ACFTB 3.2 –

Pyörrevanaluokat

Osa-alue ACFTB 3.3 –

ICAOn lähestymiskategoriat

Osa-alue ACFTB 3.4 –

Ympäristöluokitukset

AIHE ACFTB 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFTB 4.1 –

Tunnistaminen

Osa-alue ACFTB 4.2 –

Suoritusarvotiedot

AIHE ACFTB 5 –   LENTOMOOTTORIT

Osa-alue ACFTB 5.1 –

Mäntämoottorit

Osa-alue ACFTB 5.2 –

Suihkumoottorit

Osa-alue ACFTB 5.3 –

Potkuriturbiinimoottorit

Osa-alue ACFTB 5.4 –

Sähkömoottorit

Osa-alue ACFTB 5.5 –

Ilmailussa käytettävät energianlähteet

AIHE ACFTB 6 –   ILMA-ALUSTEN JÄRJESTELMÄT JA MITTARIT

Osa-alue ACFTB 6.1 –

Lentomittarit

Osa-alue ACFTB 6.2 –

Suunnistusmittarit

Osa-alue ACFTB 6.3 –

Moottorin valvontamittarit

Osa-alue ACFTB 6.4 –

Ilma-aluksen osat ja järjestelmät

AIHE ACFTB 7 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFTB 7.1 –

Lentoonlähtöön vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.2 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.3 –

Matkalentoon vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.4 –

Korkeudenvähennykseen ja alkulähestymiseen vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.5 –

Loppulähestymiseen ja laskuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.6 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFTB 7.7 –

Ympäristötekijät

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUMB 1 –   JOHDANTO INHIMILLISIIN TEKIJÖIHIN

Osa-alue HUMB 1.1 –

Inhimillisten tekijöiden merkitys lennonjohdossa

AIHE HUMB 2 –   TERVEYS JA HYVINVOINTI

Osa-alue HUMB 2.1 –

Työkuntoisuus

Osa-alue HUMB 2.2 –

Stressi ja väsymys

Osa-alue HUMB 2.3 –

Päihteiden käyttö ja vastuu

AIHE HUMB 3 –   IHMISEN SUORITUSKYKY

Osa-alue HUMB 3.1 –

Yksilön käyttäytyminen

Osa-alue HUMB 3.2 –

Turvallisuuskulttuuri ja ammatillinen toiminta

AIHE HUMB 4 –   INHIMILLISET VIRHEET

Osa-alue HUMB 4.1 –

Inhimillisen virheen määritelmä

Osa-alue HUMB 4.2 –

Inhimillisten virheiden luokitus

AIHE HUMB 5 –   RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELY

Osa-alue HUMB 5.1 –

Ryhmässä työskentely ja eri roolit ryhmässä

AIHE HUMB 6 –   VIESTINTÄ

Osa-alue HUMB 6.1 –

Viestintä lennonjohdossa

Osa-alue INTRB 6.2 –

Viestintävälineet

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPSB 1 –   LENNONJOHDON LAITTEET

Osa-alue EQPSB 1.1 –

Lennonjohdon laitteiden päätyypit

AIHE EQPSB 2 –   RADIO

Osa-alue EQPSB 2.1 –

Radioteoria

Osa-alue EQPSB 2.2 –

Suuntiminen

AIHE EQPSB 3 –   VIESTINTÄLAITTEET

Osa-alue EQPSB 3.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPSB 3.2 –

Puheviestintä ATS-yksiköiden/työpisteiden ja muiden välillä

Osa-alue EQPSB 3.3 –

Tiedonsiirtoyhteydet

Osa-alue EQPSB 3.4 –

Yhteydenpito lentoyhtiöön

AIHE EQPSB 4 –   JOHDATUS VALVONTAAN

Osa-alue EQPSB 4.1 –

Valvonnan käsite ilmaliikennepalvelussa

AIHE EQPSB 5 –   TUTKA

Osa-alue EQPSB 5.1 –

Tutkan toimintaperiaatteet

Osa-alue EQPSB 5.2 –

Ensiötutka

Osa-alue EQPSB 5.3 –

Toisiotutka

Osa-alue EQPSB 5.4 –

Tutkan käyttö

AIHE EQPSB 6 –   AUTOMATIIKKAAN PERUSTUVA VALVONTA

Osa-alue EQPSB 6.1 –

Automatiikkaan perustuvan valvonnan periaatteet

Osa-alue EQPSB 6.2 –

Automatiikkaan perustuvan valvonnan käyttö

AIHE EQPSB 7 –   MULTILATERAATIO

Osa-alue EQPSB 7.1 –

Multilateraation periaatteet

Osa-alue EQPSB 7.2 –

Multilateraation käyttö

AIHE EQPSB 8 –   TIETOJEN KÄSITTELY

Osa-alue EQPSB 8.1 –

Valvontatietoverkko

Osa-alue EQPSB 8.2 –

Valvontatietoverkon toimintaperiaatteet

Osa-alue EQPSB 8.3 –

Lentotietojen käsittely

AIHE EQPSB 9 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPSB 9.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPSB 10 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPSB 10.1 –

Automaation periaatteet

Osa-alue EQPSB 10.2 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPSB 10.3 –

On-line-tiedonsiirto

Osa-alue EQPSB 10.4 –

Tietojen automaattiseen jakamiseen käytettävät järjestelmät

AIHE EQPSB 11 –   TYÖPISTEET

Osa-alue EQPSB 11.1 –

Työpisteen laitteet

Osa-alue EQPSB 11.2 –

Lähilennonjohto

Osa-alue EQPSB 11.3 –

Lähestymislennonjohto

Osa-alue EQPSB 11.4 –

Aluelennonjohto

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PENB 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PENB 1.1 –

ATS ja lentopaikan laitteet

AIHE PENB 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PENB 2.1 –

Siviili-ilmailu

Osa-alue PENB 2.2 –

Sotilasilmailu

Osa-alue PENB 2.3 –

Lentäjien odotukset ja vaatimukset

AIHE PENB 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PENB 3.1 –

ATS palveluntarjoajana

AIHE PENB 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PENB 4.1 –

Ympäristönsuojelu
”;

26)

Poistetaan liitteen I lisäys 3;

27)

Korvataan liitteen I lisäys 4 seuraavasti:

”Liitteen I lisäys 3

LÄHILENNONJOHTOKELPUUTUS (ADC)

Viite: Liite I – Osa ATCO, luku D, 2 jakso, ATCO.D.010(a)(2)(i))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

OPPIAINE 11:

LENTOPAIKAT

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTR 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTR 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTR 1.2 –

Kurssin järjestelyt

Osa-alue INTR 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTR 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTR 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTR 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTR 2.3 –

Arviointiprosessi

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAW 1 –   LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJAT/KELPOISUUSTODISTUKSET

Osa-alue LAW 1.1 –

Oikeudet ja ehdot

AIHE LAW 2 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAW 2.1 –

Raportit

Osa-alue LAW 2.2 –

Ilmatila

AIHE LAW 3 –   LENNONJOHDON TURVALLISUUDENHALLINTA

Osa-alue LAW 3.1 –

Palauteprosessi

Osa-alue LAW 3.2 –

Turvallisuustutkinta

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATM 1 –   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 1.1 –

Lähilennonjohtopalvelu

Osa-alue ATM 1.2 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATM 1.3 –

Hälytyspalvelu (ALRS)

Osa-alue ATM 1.4 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikennevirtojen säätely

AIHE ATM 2 –   VIESTINTÄ

Osa-alue ATM 2.1 –

Tehokas viestintä

AIHE ATM 3 –   LENNONJOHTOSELVITYKSET JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATM 3.1 –

Lennonjohtoselvitykset

Osa-alue ATM 3.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATM 4 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATM 4.1 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATM 4.2 –

Koordinoinnin välineet ja menetelmät

Osa-alue ATM 4.3 –

Koordinointiprosessit

AIHE ATM 5 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATM 5.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATM 5.2 –

Korkeusvara maastoon

AIHE ATM 6 –   PORRASTUKSET

Osa-alue ATM 6.1 –

Porrastus lähtevien ilma-alusten välillä

Osa-alue ATM 6.2 –

Porrastus lähtevien ilma-alusten ja saapuvien ilma-alusten välillä

Osa-alue ATM 6.3 –

Laskeutuvan ilma-aluksen ja edellisen laskeutuvan tai lähtevän ilma-aluksen porrastus

Osa-alue ATM 6.4 –

Ajallinen pitkittäisporrastus jättöpyörteiden vuoksi

Osa-alue ATM 6.5 –

Pienennetyt porrastusminimit

AIHE ATM 7 –   ILMA-ALUSTEN LAITTEISIIN JA MAALAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAJÄRJESTELMÄT

Osa-alue ATM 7.1 –

Ilma-alusten turvajärjestelmät

Osa-alue ATM 7.2 –

Maalaitteisiin perustuvat turvajärjestelmät

AIHE ATM 8 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATM 8.1 –

Tiedonhallinta

AIHE ATM 9 –   (SIMULOITU) TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osa-alue ATM 9.1 –

Toimintaympäristön eheys

Osa-alue ATM 9.2 –

Toimintamenetelmien ajantasaisuuden tarkistus

Osa-alue ATM 9.3 –

Liikenteen luovutus/vastaanotto

AIHE ATM 10 –   LÄHILENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 10.1 –

Vastuu palvelun tarjoamisesta

Osa-alue ATM 10.2 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATM 10.3 –

Kenttävalot

Osa-alue ATM 10.4 –

Lähilennonjohdon antamat tiedot ilma-aluksille

Osa-alue ATM 10.5 –

Lentopaikan liikenteen valvonta

Osa-alue ATM 10.6 –

Ilmassa olevan liikenteen valvonta

Osa-alue ATM 10.7 –

Käytössä oleva kiitotie

Osa-alue ATM 10.8 –

Lähtevä liikenne

Osa-alue ATM 10.9 –

Saapuva liikenne

Osa-alue ATM 10.10 –

Erityis-VFR-lentotoiminta

Osa-alue ATM 10.11 –

Huonon näkyvyyden lentotoiminta

Osa-alue ATM 10.12 –

Lähilennonjohtopalvelu ja edistyneet järjestelmät

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE MET 1 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue MET 1.1 –

Sääilmiöt

AIHE MET 2 –   SÄÄTIETOJEN LÄHTEET

Osa-alue MET 2.1 –

Meteorologiset laitteet

Osa-alue MET 2.2 –

Muut säätietojen lähteet

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAV 1 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAV 1.1 –

Kartat ja ilmailukartat

AIHE NAV 2 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAV 2.1 –

Navigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.2 –

Vakaa lähestyminen

Osa-alue NAV 2.3 –

Vakiolähtö- ja tuloreitit

Osa-alue NAV 2.4 –

Satelliittinavigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.5 –

PBN-sovellukset

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFT 1 –   ILMA-ALUKSEN MITTARIT

Osa-alue ACFT 1.1 –

Ilma-aluksen mittarit

AIHE ACFT 2 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFT 2.1 –

Pyörrevanaluokat

Osa-alue ACFTB 2.2 –

ICAO:n lähestymiskategorioiden soveltaminen

AIHE ACFT 3 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFT 3.1 –

Lentoonlähtöön vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.2 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.3 –

Loppulähestymiseen ja laskuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.4 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFT 3.5 –

Ympäristötekijät

AIHE ACFT 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFT 4.1 –

Ilma-alustyyppien tunnistaminen

Osa-alue ACFT 4.2 –

Suoritusarvotiedot

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUM 1 –   TIETOJEN KÄSITTELY

Osa-alue HUM 1.1 –

Kognitio ja siihen vaikuttavat tekijät

Osa-alue HUM 1.2 –

Tilannetietoisuus

Osa-alue HUM 1.3 –

Päätöksenteko

AIHE HUMB 2 –   TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue HUM 2.1 –

Väsymys

Osa-alue HUM 2.2 –

Stressi

AIHE HUM 3 –   UHKIEN JA VIRHEIDEN HALLINTA

Osa-alue HUM 3.1 –

Uhkien ja virheiden hallinnan periaatteet

Osa-alue HUM 3.2 –

Sovellettu uhkien ja virheiden hallinta

AIHE HUM 4 –   RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELY

Osa-alue HUM 4.1 –

Ryhmätyön edut

Osa-alue HUM 4.2 –

Konfliktien hallinta

AIHE HUM 5 –   JÄRJESTELMÄ

Osa-alue HUM 5.1 –

ATM/ANS-järjestelmäkonsepti

AIHE HUM 6 –   VIESTINTÄ

Osa-alue HUM 6.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue HUM 6.2 –

Tehokas palautteenanto

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPS 1 –   PUHEVIESTINTÄ

Osa-alue EQPS 1.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPS 1.2 –

Muu puheviestintä

AIHE EQPS 2 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPS 2.1 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPS 2.2 –

Automaattinen tiedonsiirto

AIHE EQPS 3 –   LENNONJOHDON TYÖPISTE

Osa-alue EQPS 3.1 –

Laitteiden toiminta ja seuranta

Osa-alue EQPS 3.2 –

Liikennetilannenäytöt ja tietojärjestelmät

Osa-alue EQPS 3.3 –

Lentotietojärjestelmät

AIHE EQPS 4 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPS 4.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPS 5 –   LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RAJOITUKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT

Osa-alue EQPS 5.1 –

Reaktiot rajoituksiin

Osa-alue EQPS 5.2 –

Viestintälaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.3 –

Navigointilaitteiden toimintahäiriöt

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PEN 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PEN 1.1 –

Tutustumiskäynti lentopaikalle

AIHE PEN 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PEN 2.1 –

Siviili-ilmailun ilmaliikennepalveluissa

Osa-alue PEN 2.2 –

Sotilasilmailun ilmaliikennepalveluissa

AIHE PEN 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PEN 3.1 –

Palvelujen tarjoaminen ja käyttäjien vaatimukset

AIHE PEN 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PEN 4.1 –

Ympäristönsuojelu

OPPIAINE 10:   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

AIHE ABES 1 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET (ABES)

Osa-alue ABES 1.1 –

Yleiskatsaus poikkeus- ja hätätilanteisiin

AIHE ABES 2 –   TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Osa-alue ABES 2.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue ABES 2.2 –

Psyykkisen ylikuormituksen välttäminen

Osa-alue ABES 2.3 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

AIHE ABES 3 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNEMENETELMÄT

Osa-alue ABES 3.1 –

Poikkeus- ja hätätilannemenetelmien soveltaminen

Osa-alue ABES 3.2 –

Radiovika

Osa-alue ABES 3.3 –

Laiton puuttuminen lentoon ja pommiuhka ilma-aluksessa

Osa-alue ABES 3.4 –

Reitiltään harhautunut tai tunnistamaton ilma-alus

Osa-alue ABES 3.5 –

Kiitotiepoikkeama

Osa-alue ABES 3.6 –

Siviili-ilma-alusten lentoon puuttuminen tunnistusta varten

OPPIAINE 11:   LENTOPAIKAT

AIHE AGA 1 –   LENTOPAIKAN TIEDOT, JÄRJESTELYT JA KOORDINOINTI

Osa-alue AGA 1.1 –

Määritelmät

Osa-alue AGA 1.2 –

Koordinointi

AIHE AGA 2 –   KENTTÄALUE

Osa-alue AGA 2.1 –

Kenttäalue

Osa-alue AGA 2.2 –

Liikennealue

Osa-alue AGA 2.3 –

Kiitotiet

AIHE AGA 3 –   ESTEET

Osa-alue AGA 3.1 –

Esteetön ilmatila lentopaikan ympärillä

AIHE AGA 4 –   MUU VARUSTUS

Osa-alue AGA 4.1 –

Sijainti
”;

28)

Korvataan liitteen I lisäys 5 seuraavasti:

”Liitteen I lisäys 4

MENETELMÄLÄHESTYMISLENNONJOHTO (APP)

Viite: Liite I – Osa ATCO, luku D, 2 jakso, ATCO.D.010(a)(2)(ii))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

OPPIAINE 11:

LENTOPAIKAT

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTR 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTR 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTR 1.2 –

Kurssin järjestelyt

Osa-alue INTR 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTR 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTR 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTR 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTR 2.3 –

Arviointiprosessi

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAW 1 –   LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJAT/KELPOISUUSTODISTUKSET

Osa-alue LAW 1.1 –

Oikeudet ja ehdot

AIHE LAW 2 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAW 2.1 –

Raportit

Osa-alue LAW 2.2 –

Ilmatila

AIHE LAW 3 –   LENNONJOHDON TURVALLISUUDENHALLINTA

Osa-alue LAW 3.1 –

Palauteprosessi

Osa-alue LAW 3.2 –

Turvallisuustutkinta

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATM 1 –   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 1.1 –

Lennonjohtopalvelu (ATC)

Osa-alue ATM 1.2 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATM 1.3 –

Hälytyspalvelu (ALRS)

Osa-alue ATM 1.4 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikennevirtojen säätely

Osa-alue ATM 1.5 –

Ilmatilan hallinta (ASM)

AIHE ATM 2 –   VIESTINTÄ

Osa-alue ATM 2.1 –

Tehokas viestintä

AIHE ATM 3 –   LENNONJOHTOSELVITYKSET JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATM 3.1 –

Lennonjohtoselvitykset

Osa-alue ATM 3.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATM 4 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATM 4.1 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATM 4.2 –

Koordinoinnin välineet ja menetelmät

Osa-alue ATM 4.3 –

Koordinointiprosessit

AIHE ATM 5 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATM 5.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATM 5.2 –

Korkeusvara maastoon

AIHE ATM 6 –   PORRASTUKSET

Osa-alue ATM 6.1 –

Korkeusporrastus

Osa-alue ATM 6.2 –

Sivuttaisporrastus

Osa-alue ATM 6.3 –

Porrastusvastuun siirtäminen

AIHE ATM 7 –   ILMA-ALUSTEN TURVAJÄRJESTELMÄT

Osa-alue ATM 7.1 –

Ilma-alusten turvajärjestelmät

AIHE ATM 8 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATM 8.1 –

Tiedonhallinta

AIHE ATM 9 –   (SIMULOITU) TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osa-alue ATM 9.1 –

Toimintaympäristön eheys

Osa-alue ATM 9.2 –

Toimintamenetelmien ajantasaisuuden tarkistus

Osa-alue ATM 9.3 –

Liikenteen luovutus/vastaanotto

AIHE ATM 10 –   LENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 10.1 –

Vastuu ja tietojenkäsittely

Osa-alue ATM 10.2 –

Lähestymislennonjohto

Osa-alue ATM 10.3 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATM 10.4 –

Liikenteen käsittely

AIHE ATM 11 –   ODOTUS

Osa-alue ATM 11.1 –

Yleiset odotusmenetelmät

Osa-alue ATM 11.2 –

Lähestyvät ilma-alukset

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE MET 1 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue MET 1.1 –

Sääilmiöt

AIHE MET 2 –   SÄÄTIETOJEN LÄHTEET

Osa-alue MET 2.1 –

Säätietojen lähteet

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAV 1 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAV 1.1 –

Kartat ja ilmailukartat

AIHE NAV 2 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAV 2.1 –

Navigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.2 –

Vakaa lähestyminen

Osa-alue NAV 2.3 –

Vakiolähtö- ja tuloreitit

Osa-alue NAV 2.4 –

Navigointiapu

Osa-alue NAV 2.5 –

Satelliittinavigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.6 –

PBN-sovellukset

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFT 1 –   ILMA-ALUKSEN MITTARIT

Osa-alue ACFT 1.1 –

Ilma-aluksen mittarit

AIHE ACFT 2 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFT 2.1 –

Pyörrevanaluokat

Osa-alue ACFTB 2.2 –

ICAOn lähestymiskategorioiden soveltaminen

AIHE ACFT 3 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFT 3.1 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.2 –

Matkalentoon vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.3 –

Korkeudenvähennykseen ja alkulähestymiseen vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.4 –

Loppulähestymiseen ja laskuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.5 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFT 3.6 –

Ympäristötekijät

AIHE ACFT 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFT 4.1 –

Suoritusarvotiedot

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUM 1 –   TIETOJEN KÄSITTELY

Osa-alue HUM 1.1 –

Kognitio ja siihen vaikuttavat tekijät

Osa-alue HUM 1.2 –

Tilannetietoisuus

Osa-alue HUM 1.3 –

Päätöksenteko

AIHE HUMB 2 –   TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue HUM 2.1 –

Väsymys

Osa-alue HUM 2.2 –

Stressi

AIHE HUM 3 –   UHKIEN JA VIRHEIDEN HALLINTA

Osa-alue HUM 3.1 –

Uhkien ja virheiden hallinnan periaatteet

Osa-alue HUM 3.2 –

Sovellettu uhkien ja virheiden hallinta

AIHE HUM 4 –   RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELY

Osa-alue HUM 4.1 –

Ryhmätyön edut

Osa-alue HUM 4.2 –

Konfliktien hallinta

AIHE HUM 5 –   JÄRJESTELMÄ

Osa-alue HUM 5.1 –

ATM/ANS-järjestelmäkonsepti

AIHE HUM 6 –   VIESTINTÄ

Osa-alue HUM 6.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue HUM 6.2 –

Tehokas palautteenanto

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPS 1 –   PUHEVIESTINTÄ

Osa-alue EQPS 1.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPS 1.2 –

Muu puheviestintä

AIHE EQPS 2 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPS 2.1 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPS 2.2 –

Automaattinen tiedonsiirto

AIHE EQPS 3 –   LENNONJOHDON TYÖPISTE

Osa-alue EQPS 3.1 –

Laitteiden toiminta ja seuranta

Osa-alue EQPS 3.2 –

Liikennetilannenäytöt ja tietojärjestelmät

Osa-alue EQPS 3.3 –

Lentotietojärjestelmät

AIHE EQPS 4 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPS 4.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPS 5 –   LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RAJOITUKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT

Osa-alue EQPS 5.1 –

Reaktiot rajoituksiin

Osa-alue EQPS 5.2 –

Viestintälaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.3 –

Navigointilaitteiden toimintahäiriöt

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PEN 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PEN 1.1 –

Tutustumiskäynti lähestymislennonjohtoon

AIHE PEN 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PEN 2.1 –

Siviili-ilmailun ilmaliikennepalveluissa

Osa-alue PEN 2.2 –

Sotilasilmailun ilmaliikennepalveluissa

AIHE PEN 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PEN 3.1 –

Palvelujen tarjoaminen ja käyttäjien vaatimukset

AIHE PEN 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PEN 4.1 –

Ympäristönsuojelu

OPPIAINE 10:   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

AIHE ABES 1 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET (ABES)

Osa-alue ABES 1.1 –

Yleiskatsaus poikkeus- ja hätätilanteisiin

AIHE ABES 2 –   TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Osa-alue ABES 2.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue ABES 2.2 –

Psyykkisen ylikuormituksen välttäminen

Osa-alue ABES 2.3 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

AIHE ABES 3 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNEMENETELMÄT

Osa-alue ABES 3.1 –

Poikkeus- ja hätätilannemenetelmien soveltaminen

Osa-alue ABES 3.2 –

Radiovika

Osa-alue ABES 3.3 –

Laiton puuttuminen lentoon ja pommiuhka ilma-aluksessa

Osa-alue ABES 3.4 –

Reitiltään harhautunut tai tunnistamaton ilma-alus

Osa-alue ABES 3.5 –

Reittimuutokset

Osa-alue ABES 3.6 –

Siviili-ilma-alusten lentoon puuttuminen tunnistusta varten

OPPIAINE 11:   LENTOPAIKAT

AIHE AGA 1 –   LENTOPAIKAN TIEDOT, JÄRJESTELYT JA KOORDINOINTI

Osa-alue AGA 1.1 –

Määritelmät

Osa-alue AGA 1.2 –

Koordinointi

AIHE AGA 2 –   KENTTÄALUE

Osa-alue AGA 2.1 –

Kenttäalue

Osa-alue AGA 2.2 –

Liikennealue

Osa-alue AGA 2.3 –

Kiitotiet

AIHE AGA 3 –   ESTEET

Osa-alue AGA 3.1 –

Esteetön ilmatila lentopaikan ympärillä

AIHE AGA 4 –   MUU VARUSTUS

Osa-alue AGA 4.1 –

Sijainti
”;

29)

Korvataan liitteen I lisäys 6 seuraavasti:

”Liitteen I lisäys 5

MENETELMÄALUELENNONJOHTO (ACP)

Viite: Liite I – Osa ATCO, luku D, 2 jakso, ATCO.D.010(a)(2)(iii))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTR 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTR 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTR 1.2 –

Kurssin järjestelyt

Osa-alue INTR 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTR 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTR 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTR 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTR 2.3 –

Arviointiprosessi

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAW 1 –   LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJAT/KELPOISUUSTODISTUKSET

Osa-alue LAW 1.1 –

Oikeudet ja ehdot

AIHE LAW 2 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAW 2.1 –

Raportit

Osa-alue LAW 2.2 –

Ilmatila

AIHE LAW 3 –   LENNONJOHDON TURVALLISUUDENHALLINTA

Osa-alue LAW 3.1 –

Palauteprosessi

Osa-alue LAW 3.2 –

Turvallisuustutkinta

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATM 1 –   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 1.1 –

Lennonjohtopalvelu (ATC)

Osa-alue ATM 1.2 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATM 1.3 –

Hälytyspalvelu (ALRS)

Osa-alue ATM 1.4 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikennevirtojen säätely

Osa-alue ATM 1.5 –

Ilmatilan hallinta (ASM)

AIHE ATM 2 –   VIESTINTÄ

Osa-alue ATM 2.1 –

Tehokas viestintä

AIHE ATM 3 –   LENNONJOHTOSELVITYKSET JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATM 3.1 –

Lennonjohtoselvitykset

Osa-alue ATM 3.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATM 4 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATM 4.1 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATM 4.2 –

Koordinoinnin välineet ja menetelmät

Osa-alue ATM 4.3 –

Koordinointiprosessit

AIHE ATM 5 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATM 5.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATM 5.2 –

Korkeusvara maastoon

AIHE ATM 6 –   PORRASTUKSET

Osa-alue ATM 6.1 –

Korkeusporrastus

Osa-alue ATM 6.2 –

Sivuttaisporrastus

AIHE ATM 7 –   ILMA-ALUSTEN LAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAJÄRJESTELMÄT

Osa-alue ATM 7.1 –

Ilma-alusten turvajärjestelmät

AIHE ATM 8 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATM 8.1 –

Tiedonhallinta

AIHE ATM 9 –   (SIMULOITU) TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osa-alue ATM 9.1 –

Toimintaympäristön eheys

Osa-alue ATM 9.2 –

Toimintamenetelmien ajantasaisuuden tarkistus

Osa-alue ATM 9.3 –

Liikenteen luovutus/vastaanotto

AIHE ATM 10 –   LENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 10.1 –

Vastuu ja tietojenkäsittely

Osa-alue ATM 10.2 –

Aluelennonjohto

Osa-alue ATM 10.3 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATM 10.4 –

Liikenteen käsittely

AIHE ATM 11 –   ODOTUS

Osa-alue ATM 11.1 –

Yleiset odotusmenetelmät

Osa-alue ATM 11.2 –

Odottava ilma-alus

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE MET 1 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue MET 1.1 –

Sääilmiöt

AIHE MET 2 –   SÄÄTIETOJEN LÄHTEET

Osa-alue MET 2.1 –

Säätietojen lähteet

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAV 1 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAV 1.1 –

Kartat ja ilmailukartat

AIHE NAV 2 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAV 2.1 –

Navigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.2 –

Navigointiapu

Osa-alue NAV 2.3 –

PBN-sovellukset

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFT 1 –   ILMA-ALUKSEN MITTARIT

Osa-alue ACFT 1.1 –

Ilma-aluksen mittarit

AIHE ACFT 2 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFT 2.1 –

Pyörrevanaluokat

AIHE ACFT 3 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFT 3.1 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.2 –

Matkalentoon vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.3 –

Korkeudenvähennykseen vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.4 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFT 3.5 –

Ympäristötekijät

AIHE ACFT 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFT 4.1 –

Suoritusarvotiedot

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUM 1 –   TIETOJEN KÄSITTELY

Osa-alue HUM 1.1 –

Kognitio ja siihen vaikuttavat tekijät

Osa-alue HUM 1.2 –

Tilannetietoisuus

Osa-alue HUM 1.3 –

Päätöksenteko

AIHE HUMB 2 –   TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue HUM 2.1 –

Väsymys

Osa-alue HUM 2.2 –

Stressi

AIHE HUM 3 –   UHKIEN JA VIRHEIDEN HALLINTA

Osa-alue HUM 3.1 –

Uhkien ja virheiden hallinnan periaatteet

Osa-alue HUM 3.2 –

Sovellettu uhkien ja virheiden hallinta

AIHE HUM 4 –   RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELY

Osa-alue HUM 4.1 –

Ryhmätyön edut

Osa-alue HUM 4.2 –

Konfliktien hallinta

AIHE HUM 5 –   JÄRJESTELMÄ

Osa-alue HUM 5.1 –

ATM/ANS-järjestelmäkonsepti

AIHE HUM 6 –   VIESTINTÄ

Osa-alue HUM 6.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue HUM 6.2 –

Tehokas palautteenanto

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPS 1 –   PUHEVIESTINTÄ

Osa-alue EQPS 1.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPS 1.2 –

Muu puheviestintä

AIHE EQPS 2 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPS 2.1 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPS 2.2 –

Automaattinen tiedonsiirto

AIHE EQPS 3 –   LENNONJOHDON TYÖPISTE

Osa-alue EQPS 3.1 –

Laitteiden toiminta ja seuranta

Osa-alue EQPS 3.2 –

Liikennetilannenäytöt ja tietojärjestelmät

Osa-alue EQPS 3.3 –

Lentotietojärjestelmät

AIHE EQPS 4 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPS 4.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPS 5 –   LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RAJOITUKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT

Osa-alue EQPS 5.1 –

Reaktiot rajoituksiin

Osa-alue EQPS 5.2 –

Viestintälaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.3 –

Navigointilaitteiden toimintahäiriöt

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PEN 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PEN 1.1 –

Tutustumiskäynti aluelennonjohtoon

AIHE PEN 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PEN 2.1 –

Siviili-ilmailun ilmaliikennepalveluissa

Osa-alue PEN 2.2 –

Sotilasilmailun ilmaliikennepalveluissa

AIHE PEN 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PEN 3.1 –

Palvelujen tarjoaminen ja käyttäjien vaatimukset

AIHE PEN 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PEN 4.1 –

Ympäristönsuojelu

OPPIAINE 10:   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

AIHE ABES 1 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET (ABES)

Osa-alue ABES 1.1 –

Yleiskatsaus poikkeus- ja hätätilanteisiin

AIHE ABES 2 –   TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Osa-alue ABES 2.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue ABES 2.2 –

Psyykkisen ylikuormituksen välttäminen

Osa-alue ABES 2.3 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

AIHE ABES 3 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNEMENETELMÄT

Osa-alue ABES 3.1 –

Poikkeus- ja hätätilannemenetelmien soveltaminen

Osa-alue ABES 3.2 –

Radiovika

Osa-alue ABES 3.3 –

Laiton puuttuminen lentoon ja pommiuhka ilma-aluksessa

Osa-alue ABES 3.4 –

Reitiltään harhautunut tai tunnistamaton ilma-alus

Osa-alue ABES 3.5 –

Reittimuutokset

Osa-alue ABES 3.6 –

Siviili-ilma-alusten lentoon puuttuminen tunnistusta varten
”;

30)

Korvataan liitteen I lisäys 7 seuraavasti:

”Liitteen I lisäys 6

VALVONTALÄHESTYMISLENNONJOHTO (APS)

Viite: Liite I – Osa ATCO, luku D, 2 jakso, ATCO.D.010(a)(2)(iv))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

OPPIAINE 11:

LENTOPAIKAT

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTR 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTR 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTR 1.2 –

Kurssin järjestelyt

Osa-alue INTR 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTR 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTR 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTR 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTR 2.3 –

Arviointiprosessi

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAW 1 –   LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJAT/KELPOISUUSTODISTUKSET

Osa-alue LAW 1.1 –

Oikeudet ja ehdot

AIHE LAW 2 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAW 2.1 –

Raportit

Osa-alue LAW 2.2 –

Ilmatila

AIHE LAW 3 –   LENNONJOHDON TURVALLISUUDENHALLINTA

Osa-alue LAW 3.1 –

Palauteprosessi

Osa-alue LAW 3.2 –

Turvallisuustutkinta

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATM 1 –   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 1.1 –

Lennonjohtopalvelu (ATC)

Osa-alue ATM 1.2 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATM 1.3 –

Hälytyspalvelu (ALRS)

Osa-alue ATM 1.4 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikennevirtojen säätely

Osa-alue ATM 1.5 –

Ilmatilan hallinta (ASM)

AIHE ATM 2 –   VIESTINTÄ

Osa-alue ATM 2.1 –

Tehokas viestintä

AIHE ATM 3 –   LENNONJOHTOSELVITYKSET JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATM 3.1 –

Lennonjohtoselvitykset

Osa-alue ATM 3.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATM 4 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATM 4.1 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATM 4.2 –

Koordinoinnin välineet ja menetelmät

Osa-alue ATM 4.3 –

Koordinointiprosessit

AIHE ATM 5 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATM 5.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATM 5.2 –

Korkeusvara maastoon

AIHE ATM 6 –   PORRASTUKSET

Osa-alue ATM 6.1 –

Korkeusporrastus

Osa-alue ATM 6.2 –

Pitkittäisporrastus valvontaympäristössä

Osa-alue ATM 6.3 –

Porrastusvastuun siirtäminen

Osa-alue ATM 6.4 –

Etäisyyteen perustuva pitkittäisporrastus jättöpyörteiden vuoksi

Osa-alue ATM 6.5 –

ATS-valvontajärjestelmiin perustuva porrastus

AIHE ATM 7 –   ILMA-ALUSTEN LAITTEISIIN JA MAALAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAJÄRJESTELMÄT

Osa-alue ATM 7.1 –

Ilma-alusten turvajärjestelmät

Osa-alue ATM 7.2 –

Maalaitteisiin perustuvat turvajärjestelmät

AIHE ATM 8 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATM 8.1 –

Tiedonhallinta

AIHE ATM 9 –   (SIMULOITU) TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osa-alue ATM 9.1 –

Toimintaympäristön eheys

Osa-alue ATM 9.2 –

Toimintamenetelmien ajantasaisuuden tarkistus

Osa-alue ATM 9.3 –

Liikenteen luovutus/vastaanotto

AIHE ATM 10 –   LENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 10.1 –

Vastuu ja tietojenkäsittely

Osa-alue ATM 10.2 –

ATS-valvontapalvelu

Osa-alue ATM 10.3 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATM 10.4 –

Liikenteen käsittely

Osa-alue ATM 10.5 –

Lennonjohtopalvelu ja edistyneet järjestelmät

AIHE ATM 11 –   ODOTUS

Osa-alue ATM 11.1 –

Yleiset odotusmenetelmät

Osa-alue ATM 11.2 –

Lähestyvät ilma-alukset

Osa-alue ATM 11.3 –

Odotus valvontaympäristössä

AIHE ATM 12 –   TUNNISTAMINEN

Osa-alue ATM 12.1 –

Tunnistuksen aikaansaaminen

Osa-alue ATM 12.2 –

Tunnistuksen ylläpito

Osa-alue ATM 12.3 –

Tunnisteen menettäminen

Osa-alue ATM 12.4 –

Sijaintitieto

Osa-alue ATM 12.5 –

Tunnisteen siirtäminen

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE MET 1 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue MET 1.1 –

Sääilmiöt

AIHE MET 2 –   SÄÄTIETOJEN LÄHTEET

Osa-alue MET 2.1 –

Säätietojen lähteet

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAV 1 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAV 1.1 –

Kartat ja ilmailukartat

AIHE NAV 2 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAV 2.1 –

Navigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.2 –

Vakaa lähestyminen

Osa-alue NAV 2.3 –

Vakiolähtö- ja tuloreitit

Osa-alue NAV 2.4 –

Navigointiapu

Osa-alue NAV 2.5 –

Satelliittinavigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.6 –

PBN-sovellukset

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFT 1 –   ILMA-ALUKSEN MITTARIT

Osa-alue ACFT 1.1 –

Ilma-aluksen mittarit

AIHE ACFT 2 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFT 2.1 –

Pyörrevanaluokat

Osa-alue ACFTB 2.2 –

ICAOn lähestymiskategorioiden soveltaminen

AIHE ACFT 3 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFT 3.1 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.2 –

Matkalentoon vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.3 –

Korkeudenvähennykseen ja alkulähestymiseen vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.4 –

Loppulähestymiseen ja laskuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.5 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFT 3.6 –

Ympäristötekijät

AIHE ACFT 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFT 4.1 –

Suoritusarvotiedot

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUM 1 –   TIETOJEN KÄSITTELY

Osa-alue HUM 1.1 –

Kognitio ja siihen vaikuttavat tekijät

Osa-alue HUM 1.2 –

Tilannetietoisuus

Osa-alue HUM 1.3 –

Päätöksenteko

AIHE HUMB 2 –   TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue HUM 2.1 –

Väsymys

Osa-alue HUM 2.2 –

Stressi

AIHE HUM 3 –   UHKIEN JA VIRHEIDEN HALLINTA

Osa-alue HUM 3.1 –

Uhkien ja virheiden hallinnan periaatteet

Osa-alue HUM 3.2 –

Sovellettu uhkien ja virheiden hallinta

AIHE HUM 4 –   RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELY

Osa-alue HUM 4.1 –

Ryhmätyön edut

Osa-alue HUM 4.2 –

Konfliktien hallinta

AIHE HUM 5 –   JÄRJESTELMÄ

Osa-alue HUM 5.1 –

ATM/ANS-järjestelmäkonsepti

AIHE HUM 6 –   VIESTINTÄ

Osa-alue HUM 6.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue HUM 6.2 –

Tehokas palautteenanto

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPS 1 –   PUHEVIESTINTÄ

Osa-alue EQPS 1.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPS 1.2 –

Muu puheviestintä

AIHE EQPS 2 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPS 2.1 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPS 2.2 –

Automaattinen tiedonsiirto

AIHE EQPS 3 –   LENNONJOHDON TYÖPISTE

Osa-alue EQPS 3.1 –

Laitteiden toiminta ja seuranta

Osa-alue EQPS 3.2 –

Liikennetilannenäytöt ja tietojärjestelmät

Osa-alue EQPS 3.3 –

Lentotietojärjestelmät

Osa-alue EQPS 3.4 –

ATS-valvontajärjestelmän käyttö

Osa-alue EQPS 3.5 –

Kehittyneet järjestelmät

AIHE EQPS 4 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPS 4.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPS 5 –   LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RAJOITUKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT

Osa-alue EQPS 5.1 –

Reaktiot rajoituksiin

Osa-alue EQPS 5.2 –

Viestintälaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.3 –

Navigointilaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.4 –

Valvontalaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.5 –

ATC-käsittelyjärjestelmän toimintahäiriöt

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PEN 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PEN 1.1 –

Tutustumiskäynti lähestymislennonjohtoon

AIHE PEN 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PEN 2.1 –

Siviili-ilmailun ilmaliikennepalveluissa

Osa-alue PEN 2.2 –

Sotilasilmailun ilmaliikennepalveluissa

AIHE PEN 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PEN 3.1 –

Palvelujen tarjoaminen ja käyttäjien vaatimukset

AIHE PEN 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PEN 4.1 –

Ympäristönsuojelu

OPPIAINE 10:   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

AIHE ABES 1 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET (ABES)

Osa-alue ABES 1.1 –

Yleiskatsaus poikkeus- ja hätätilanteisiin

AIHE ABES 2 –   TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Osa-alue ABES 2.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue ABES 2.2 –

Psyykkisen ylikuormituksen välttäminen

Osa-alue ABES 2.3 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

AIHE ABES 3 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNEMENETELMÄT

Osa-alue ABES 3.1 –

Poikkeus- ja hätätilannemenetelmien soveltaminen

Osa-alue ABES 3.2 –

Radiovika

Osa-alue ABES 3.3 –

Laiton puuttuminen lentoon ja pommiuhka ilma-aluksessa

Osa-alue ABES 3.4 –

Reitiltään harhautunut tai tunnistamaton ilma-alus

Osa-alue ABES 3.5 –

Reittimuutokset

Osa-alue ABES 3.6 –

Transponderin vika

Osa-alue ABES 3.7 –

Siviili-ilma-alusten lentoon puuttuminen tunnistusta varten

OPPIAINE 11:   LENTOPAIKAT

AIHE AGA 1 –   LENTOPAIKAN TIEDOT, JÄRJESTELYT JA KOORDINOINTI

Osa-alue AGA 1.1 –

Määritelmät

Osa-alue AGA 1.2 –

Koordinointi

AIHE AGA 2 –   KENTTÄALUE