EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0705

Komission päätös (EU) 2023/705, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2023, päätösten (EU) 2017/175 ja (EU) 2018/680 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse energiatehokkuusvaatimuksista tietyille EU-ympäristömerkin saaneiden majoitusliikkeiden ja EU-ympäristömerkin saaneiden sisätilojen siivouspalvelujen energiaan liittyville tuotteille (tiedoksiannettu numerolla C(2023) 2067) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2023/2067

EUVL L 92, 30.3.2023, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/705/oj

30.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/19


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2023/705,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2023,

päätösten (EU) 2017/175 ja (EU) 2018/680 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse energiatehokkuusvaatimuksista tietyille EU-ympäristömerkin saaneiden majoitusliikkeiden ja EU-ympäristömerkin saaneiden sisätilojen siivouspalvelujen energiaan liittyville tuotteille

(tiedoksiannettu numerolla C(2023) 2067)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joiden ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren aikana ovat tavanomaista vähäisemmät. Erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(2)

Komission päätöksellä (EU) 2017/175 (2) vahvistetaan EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset tuoteryhmälle ”majoitusliikkeet”.

(3)

Komission päätöksellä (EU) 2018/680 (3) vahvistetaan EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset tuoteryhmälle ”sisätilojen siivouspalvelut”.

(4)

Päätökset (EU) 2017/175 ja (EU) 2018/680 sisältävät tiettyjen energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuusvaatimuksia, ja niissä viitataan lainsäädäntöön, joka on saatettava ajan tasalle.

(5)

Komissio on ottanut käyttöön uudelleenskaalatut energiatehokkuusmerkinnät (A–G) tietyille energiaan liittyville tuotteille, jäljempänä ’uudelleenskaalatut tuotteet’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 (4) 15 artiklassa tarkoitetun työsuunnitelman mukaisesti. Kyseiset uudelleenskaalatut tuotteet ovat päätöksen (EU) 2017/175 arviointiperusteissa 8, 31 a, 31 c, 31 d, 31 e ja 31 h sekä päätöksen (EU) 2018/680 perusteessa V10 (a) tarkoitetut valaisimet, kylmäsäilytyslaitteet, kotitalouskäyttöön tarkoitetut astianpesukoneet, kotitalouskäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet ja elektroniset näytöt. Komission delegoidut asetukset (EU) N:o 874/2012 (5), (EU) N:o 1060/2010 (6), (EU) N:o 1059/2010 (7), (EU) N:o 1061/2010 (8) ja (EU) N:o 1062/2010 (9) on kumottu komission delegoiduilla asetuksilla (EU) 2019/2015 (10), (EU) 2019/2016 (11), (EU) 2019/2017 (12), (EU) 2019/2014 (13) ja (EU) 2019/2013 (14), joten kyseiset myöntämisperusteet on saatettava ajan tasalle lisäämällä viittaukset delegoiduissa asetuksissa (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017, (EU) 2019/2014 ja (EU) 2019/2013 vahvistettuihin energiatehokkuusvaatimuksiin. Viittausten lisäksi kyseiset myöntämisperusteet olisi saatettava ajan tasalle, jotta ne olisivat linjassa uudelleenskaalattujen energiatehokkuusluokkien kanssa niin, että EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vastaisivat jatkossakin ympäristönsuojelun kannalta parasta 10–20:tä prosenttia unionin markkinoilla saatavilla olevista tuotteista asetuksen (EY) N:o 66/2010 liitteessä I olevan A osan 2 kohdan mukaisesti.

(6)

Päätöksissä (EU) 2017/175 ja (EU) 2018/680 olisi säilytettävä viittaukset delegoiduissa asetuksissa (EU) N:o 874/2012, (EU) N:o 1060/2010, (EU) N:o 1059/2010, (EU) N:o 1061/2010 ja (EU) N:o 1062/2010 vahvistettuihin energiatehokkuusvaatimuksiin, jotta ennen uusien energiamerkintäsääntöjen voimaantuloa ostettuja tuotteita voitaisiin edelleen pitää EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden mukaisina.

(7)

Päätöksessä (EU) 2017/175 vahvistettu arviointiperuste 31 e sisältää viittaukset toimistolaitteita koskevaan EU:n Energy Star -ohjelmaan sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin Energy Star -sopimuksiin (15) , (16), joiden voimassaolo päättyi 20 päivänä helmikuuta 2018. Koska ei ole olemassa asiaankuuluvia energiamerkintöjä tai asetuksia, joissa määritetään toimistolaitteiden energiatehokkuusluokat, lukuun ottamatta ”elektronisia näyttöjä”, joille on saatavilla uudelleenskaalatut energiatehokkuusluokat, muutetussa vaatimuksessa olisi edellytettävä, että uudet toimistolaitteet täyttävät EN ISO 14024 -standardin tyypin I ympäristömerkin (17) mukaiset vaatimukset, jotta varmistetaan EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden korkea ympäristönsuojelun taso.

(8)

Päätöksessä (EU) 2017/175 vahvistetussa arviointiperusteessa 31 g ja päätöksessä (EU) 2018/680 vahvistetussa perusteessa V5 annetaan EU-ympäristömerkin hakijoille pisteitä energiatehokkaiden pölynimurien käytöstä ja ne sisältävät viittauksen komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 665/2013 (18) ja siihen liittyviin energiatehokkuusluokkiin. Unionin yleinen tuomioistuin oli asiassa T-544/13 RENV antamassaan tuomiossa (19) kumonnut kyseisen delegoidun asetuksen. Jotta EU-ympäristömerkin hakijoille voidaan edelleen myöntää pisteitä energiatehokkaiden pölynimurien käytöstä, viittaukset kumottuun delegoituun asetukseen (EU) N:o 665/2013 olisi korvattava viittauksilla komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 666/2013 (20), ja viittaukset energiatehokkuusluokkiin olisi korvattava viittauksilla vuotuisiin energiankulutuksen raja-arvoihin.

(9)

Sen vuoksi asetuksia (EU) 2017/175 ja (EU) 2018/680 olisi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen (EU) 2017/175 liite tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen (EU) 2018/680 liite tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2023.

Komission puolesta

Virginijus SINKEVIČIUS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös (EU) 2017/175, annettu 25 päivänä tammikuuta 2017, arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi majoitusliikkeille (EUVL L 28, 2.2.2017, s. 9).

(3)  Komission päätös (EU) 2018/680, annettu 2 päivänä toukokuuta 2018, sisätilojen siivouspalveluja koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (EUVL L 114, 4.5.2018, s. 22).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta (EUVL L 258, 26.9.2012, s. 1).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1060/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 17).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 1).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 47).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä televisioiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 64).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2015, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 68).

(11)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2016, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 102).

(12)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2017, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 134).

(13)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 ja komission direktiivin 96/60/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 29).

(14)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 1).

(15)  Komission päätös (EU) 2015/1402, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin kannasta Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen mukaiseen hallintoyksikköjen päätökseen, joka koskee sopimuksen liitteeseen C sisältyvien tietokoneita koskevien vaatimusten tarkistamista (EUVL L 217, 18.8.2015, s. 9).

(16)  Komission päätös 2014/202/EU, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan unionin kannasta Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen mukaiseen hallintoyksikköjen päätökseen tietokonepalvelimia ja keskeytymättömän sähkönsyötön järjestelmiä koskevien vaatimusten lisäämisestä sopimuksen liitteeseen C sekä liitteeseen C sisältyvien näyttöjä ja kuvantamislaitteita koskevien vaatimusten tarkistamisesta (EUVL L 114, 16.4.2014, s. 68).

(17)  ISO 14024:2018. Ympäristömerkit ja -selosteet – Tyypin I ympäristömerkintä – Periaatteet ja menettelyt.

(18)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä pölynimurien energiamerkinnän osalta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 1).

(19)  Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, Dyson Ltd v. Euroopan komissio, asia T-544/13 RENV, ECLI:EU:T:2018:761.

(20)  Komission asetus (EU) N:o 666/2013, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta pölynimurien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 24).


LIITE I

Muutetaan päätöksen (EU) 2017/175 liite seuraavasti:

1)

Korvataan arviointiperuste 8 seuraavasti:

Arviointiperuste 8 — Energiatehokas valaistus

a)

EU-ympäristömerkin myöntämispäivänä

i)

vähintään 40 prosentin kaikista majoitusliikkeen valonlähteistä on kuuluttava vähintään komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 (*1), sellaisena kuin sitä sovellettiin 31 päivänä elokuuta 2021, liitteessä VI määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan A tai vähintään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 (*2) liitteessä II määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan D;

ii)

vähintään 50 prosentin valonlähteistä sellaisissa tiloissa, joissa lamput todennäköisesti ovat päällä yli viisi tuntia vuorokaudessa, on kuuluttava vähintään delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012, sellaisena kuin sitä sovellettiin 31 päivänä elokuuta 2021, liitteessä VI määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan A tai vähintään delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 liitteessä II määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan D.

b)

Viimeistään kahden vuoden kuluttua EU-ympäristömerkin myöntämispäivästä

i)

vähintään 80 prosentin kaikista majoitusliikkeen valonlähteistä on kuuluttava vähintään delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012, sellaisena kuin sitä sovellettiin 31 päivänä elokuuta 2021, liitteessä VI määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan A tai vähintään delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 liitteessä II määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan D;

ii)

100 prosentin valonlähteistä sellaisissa tiloissa, joissa lamput todennäköisesti ovat päällä yli viisi tuntia vuorokaudessa, on kuuluttava vähintään delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012, sellaisena kuin sitä sovellettiin 31 päivänä elokuuta 2021, liitteessä VI määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan A tai vähintään delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 liitteessä II määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan D.

Huomautus: Prosenttiosuudet ovat osuuksia niiden valaisimien kokonaismäärästä, joissa voidaan käyttää energiansäästölamppuja. Tavoitteita ei sovelleta valaisimiin, joiden rakenteelliset ominaisuudet estävät energiansäästölamppujen käytön.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle kirjalliset selvitykset niiden lamppujen ja valaisimien kokonaismäärästä, joissa voidaan käyttää energiansäästölamppuja, niiden käyttöajoista ja niiden energiansäästölamppujen ja -valaisimien määrästä, jotka kuuluvat vähintään delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012, sellaisena kuin sitä sovellettiin 31 päivänä elokuuta 2021, liitteessä VI määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan A, tai niiden valonlähteiden kokonaismäärästä, jotka kuuluvat vähintään delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 liitteessä II määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan D. Selvityksissä on lisäksi ilmoitettava, jos lamppujen ja valaisimien rakenteelliset ominaisuudet estävät niiden korvaamisen energiansäästölampuilla tai -valaisimilla. Hakijan on toimitettava kaksi selvitystä: ensimmäinen hakemuksen jättämispäivänä ja toinen enintään kahden vuoden kuluessa ympäristömerkin myöntämispäivästä.

Energiansäästölamppujen käytön estäviksi rakenteellisiksi ominaisuuksiksi voidaan katsoa seuraavat ominaisuudet: koristevalaistus, joka edellyttää erikoislamppuja ja -valaisimia, himmennettävä valaistus, ja tilanteet, joissa energiansäästölamppuja ei ole saatavilla. Tällaisissa tapauksissa on toimitettava näyttöä siitä, miksi energiansäästölamppuja ja -valaisimia ei voida käyttää. Todisteena voidaan käyttää esimerkiksi valokuvia asennetuista valaisimista.

(*1)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta (EUVL L 258, 26.9.2012, s. 1)."

(*2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2015, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 68).”"

2)

Korvataan arviointiperuste 31 seuraavasti:

Arviointiperuste 31. Energiatehokkaat kodinkoneet ja valaistus (enintään 4 pistettä)

Seuraaviin luokkiin kuuluvien laitteiden on oltava majoitusliikkeessä energiatehokkaita (0,5 pistettä tai 1 piste kustakin luokasta, yhteensä enintään 4 pistettä):

a)

kotitalouskäyttöön tarkoitetut kylmäsäilytyslaitteet, joista vähintään 50 prosentin (0,5 pistettä) tai 90 prosentin (1 piste) (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) on kuuluttava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 (*3), sellaisena kuin sitä sovellettiin 28 päivänä helmikuuta 2021, liitteen IX mukaiseen EU:n energiamerkinnän energiatehokkuusluokkaan A++ tai sitä parempaan energiatehokkuusluokkaan tai vähintään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2016 (*4) liitteessä II määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan D;

b)

kotitalouskäyttöön tarkoitetut sähköuunit, joista vähintään 50 prosentin (0,5 pistettä) tai 90 prosentin (1 piste) (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) on kuuluttava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 65/2014 (*5) liitteen I mukaiseen EU:n energiamerkinnän energiatehokkuusluokkaan A++ tai sitä parempaan energiatehokkuusluokkaan;

c)

kotitalouskäyttöön tarkoitetut astianpesukoneet, joista vähintään 50 prosentin (0,5 pistettä) tai 90 prosentin (1 piste) (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) on kuuluttava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 (*6), sellaisena kuin sitä sovellettiin 28 päivänä helmikuuta 2021, liitteen VI mukaiseen EU:n energiamerkinnän energiatehokkuusluokkaan A++ tai sitä parempaan energiatehokkuusluokkaan tai vähintään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2017 (*7) liitteessä II määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan C;

d)

kotitalouskäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet, joista vähintään 50 prosentin (0,5 pistettä) tai 90 prosentin (1 piste) (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) on kuuluttava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 (*8), sellaisena kuin sitä sovellettiin 28 päivänä helmikuuta 2021, liitteen VI mukaiseen EU:n energiamerkinnän energiatehokkuusluokkaan A++ tai sitä parempaan energiatehokkuusluokkaan tai vähintään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2014 (*9) liitteessä II määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan A;

e)

toimistolaitteet, joista vähintään 50 prosentin (0,5 pistettä) tai 90 prosentin (1 piste) (pyöristettynä seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) on täytettävä seuraavat vaatimukset:

i)

ennen 20 päivää helmikuuta 2018 ostettujen toimistolaitteiden on komission päätöksissä (EU) 2015/1402 (*10) ja 2014/202/EU (*11) vahvistettujen sopimusten mukaisesti täytettävä seuraavat vaatimukset:

tietokoneita koskeva Energy Star -versio 6.1;

näyttöjä koskeva Energy Star -versio 6.0;

kuvantamislaitteita koskeva Energy Star -versio 2.0;

keskeytymättömän sähkönsyötön järjestelmiä koskeva Energy Star -versio 1.0;

yrityspalvelimia koskeva Energy Star -versio 2.0;

ii)

helmikuun 20 päivän 2018 jälkeen ostettujen toimistolaitteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

muita toimistolaitteita kuin elektronisia näyttöjä koskeva EN ISO 14024 -standardin (*12) mukainen tyypin I ympäristömerkki,

elektronisten näyttöjen on kuuluttava vähintään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2013 (*13) mukaiseen energiatehokkuusluokkaan E;

f)

kotitalouskäyttöön tarkoitetut kuivausrummut, joista vähintään 50 prosentin (0,5 pistettä) tai 90 prosentin (1 piste) (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) on kuuluttava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 392/2012 (*14) liitteen VI mukaiseen energiamerkinnän energiatehokkuusluokkaan A++ tai sitä parempaan energiatehokkuusluokkaan;

g)

kotitalouskäyttöön tarkoitetut pölynimurit, joista vähintään 50 prosentin (0,5 pistettä) tai 90 prosentin (1 piste) (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) vuosittaisen energiankulutuksen, siten kuin siitä säädetään komission asetuksen (EU) N:o 666/2013 (*15) liitteessä II olevassa 3 kohdassa, on oltava alle 28 kWh;

h)

sähkölamput ja valaisimet, joista vähintään 50 prosentin (0,5 pistettä) tai 90 prosentin (1 piste) (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) on kuuluttava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012, sellaisena kuin sitä sovellettiin 31 päivänä elokuuta 2021, liitteen VI mukaiseen EU:n energiamerkinnän energiatehokkuusluokkaan A++ tai vähintään komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/2015 määriteltyyn energiatehokkuusluokkaan C.

Huomautus: Arviointiperustetta ei sovelleta laitteisiin ja valaisimiin, jotka eivät kuulu kunkin luokan yhteydessä mainittujen asetusten soveltamisalaan (esim. teollisuuslaitteet).

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava asiakirjat, joista ilmenee kaikkien kuhunkin soveltuvaan luokkaan kuuluvien, ennen 20 päivää helmikuuta 2018 ostettujen laitteiden energialuokka (e alakohdassa tarkoitetun luokan osalta Energy Star -todistus).

Hakijan on toimitettava kaikkien asiaankuuluvien, 20 päivän helmikuuta 2018 jälkeen ostettujen laitteiden osalta jäljennös EN ISO 14024 -standardin mukaisen tyypin I ympäristömerkin todistuksesta tai asiakirjat, jotka osoittavat energialuokan vaatimusten täyttymisen (kuten laskut, tekniset selosteet ja valmistajan ilmoitukset).

(*3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1060/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 17)."

(*4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2016, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 102)."

(*5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 65/2014, annettu 1 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta (EUVL L 29, 31.1.2014, s. 1)."

(*6)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 1)."

(*7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2017, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 134)."

(*8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 47)."

(*9)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 ja komission direktiivin 96/60/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 29)."

(*10)  Komission päätös (EU) 2015/1402, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin kannasta Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen mukaiseen hallintoyksikköjen päätökseen, joka koskee sopimuksen liitteeseen C sisältyvien tietokoneita koskevien vaatimusten tarkistamista (EUVL L 217, 18.8.2015, s. 9)."

(*11)  Komission päätös 2014/202/EU, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan unionin kannasta Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen mukaiseen hallintoyksikköjen päätökseen tietokonepalvelimia ja keskeytymättömän sähkönsyötön järjestelmiä koskevien vaatimusten lisäämisestä sopimuksen liitteeseen C sekä liitteeseen C sisältyvien näyttöjä ja kuvantamislaitteita koskevien vaatimusten tarkistamisesta (EUVL L 114, 16.4.2014, s. 68)."

(*12)  EN ISO 14024. Ympäristömerkit ja -selosteet – Tyypin I ympäristömerkintä – Periaatteet ja menettelyt. Toinen painos 2018-02."

(*13)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 1)."

(*14)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 392/2012, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta (EUVL L 123, 9.5.2012, s. 1)."

(*15)  Komission asetus (EU) N:o 666/2013, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta pölynimurien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 24).”"


(*1)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta (EUVL L 258, 26.9.2012, s. 1).

(*2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2015, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 68).”

(*3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1060/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 17).

(*4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2016, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 102).

(*5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 65/2014, annettu 1 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta (EUVL L 29, 31.1.2014, s. 1).

(*6)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 1).

(*7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2017, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 134).

(*8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 47).

(*9)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 ja komission direktiivin 96/60/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 29).

(*10)  Komission päätös (EU) 2015/1402, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin kannasta Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen mukaiseen hallintoyksikköjen päätökseen, joka koskee sopimuksen liitteeseen C sisältyvien tietokoneita koskevien vaatimusten tarkistamista (EUVL L 217, 18.8.2015, s. 9).

(*11)  Komission päätös 2014/202/EU, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan unionin kannasta Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen mukaiseen hallintoyksikköjen päätökseen tietokonepalvelimia ja keskeytymättömän sähkönsyötön järjestelmiä koskevien vaatimusten lisäämisestä sopimuksen liitteeseen C sekä liitteeseen C sisältyvien näyttöjä ja kuvantamislaitteita koskevien vaatimusten tarkistamisesta (EUVL L 114, 16.4.2014, s. 68).

(*12)  EN ISO 14024. Ympäristömerkit ja -selosteet – Tyypin I ympäristömerkintä – Periaatteet ja menettelyt. Toinen painos 2018-02.

(*13)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 1).

(*14)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 392/2012, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta (EUVL L 123, 9.5.2012, s. 1).

(*15)  Komission asetus (EU) N:o 666/2013, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta pölynimurien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 24).””


LIITE II

Muutetaan päätöksen (EU) 2018/680 liite seuraavasti:

1)

Korvataan peruste V5 seuraavasti:

Peruste V5 – Pölynimurien energiatehokkuus (3 pistettä)

Tämä peruste koskee vain komission asetuksen (EU) N:o 666/2013 (*) soveltamisalaan kuuluvia pölynimureita. Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät märkä-, kuiva- ja märkä-, robotti-, teollisuus-, keskus- ja akkukäyttöiset imurit ja lattiankiillotuskoneet sekä lehti-imurit.

Vähintään 40 prosentin (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) hakijan omistamien tai vuokraamien, ja EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen yhteydessä käytettävien, pölynimurien vuosittaisen energiankulutuksen, siten kuin siitä säädetään asetuksen (EU) N:o 666/2013 liitteessä II olevassa 3 kohdassa, on oltava:

alle 28 kWh/vuosi ennen 1 päivää syyskuuta 2017 ostettujen pölynimurien osalta,

alle 22 kWh/vuosi 1 päivän syyskuuta 2017 jälkeen ostettujen pölynimurien osalta.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat vuotuista energiankulutusta koskevien vaatimusten noudattamisen (kuten valmistajan ilmoitus), sekä luettelo kaikista EU-ympäristömerkin mukaisten palvelujen yhteydessä käytettävistä pölynimureista.”

2)

Muutetaan peruste V10 seuraavasti:

a)

Korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Perustetta V10 (a) sovelletaan vain, jos käytössä on komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 (**) ja komission asetuksen (EU) N:o 1015/2010 (***), sellaisena kuin niitä sovellettiin 28 päivänä helmikuuta 2021, tai komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2014 (****) soveltamisalaan kuuluvia kotitalouksien pyykinpesukoneita.”

b)

Lisätään kohtaan ”V10 (a) Energiamerkintä (enintään 2 pistettä)” seuraava:

”Tai hakija ansaitsee pisteitä sen perusteella, miten suuri prosenttiosuus (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) kotitalouksien pyykinpesukoneista kuuluu delegoidun asetuksen (EU) 2019/2014 mukaiseen EU:n energiamerkinnän energiatehokkuusluokkaan B tai A, seuraavasti:

vähintään 50 prosenttia B-luokkaan tai parempaan luokkaan kuuluvia koneita: 1 piste

vähintään 90 prosenttia B-luokkaan tai parempaan luokkaan kuuluvia koneita: 2 pistettä

vähintään 50 prosenttia A-luokkaan kuuluvia koneita: 2 pistettä.”

c)

Korvataan kohdan ”Arviointi ja todentaminen” toinen kohta seuraavasti:

”Todisteena tämän perusteen noudattamisesta voidaan käyttää delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 (**), sellaisena kuin sitä sovellettiin 28 päivänä helmikuuta 2021, liitteen II tai delegoidun asetuksen (EU) 2019/2014  (****) liitteen III mukaisia tuoteselosteita.”


(*)  Komission asetus (EU) N:o 666/2013, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta pölynimurien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 24).

(**)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 47).

(***)  Komission asetus (EU) N:o 1015/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 21).

(****)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 ja komission direktiivin 96/60/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 5.12.2019, s. 29).


Top