EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0660

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/660, annettu 2 päivänä joulukuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitettua luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon tai joihin sovelletaan toimintarajoituksia unionissa, koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 473/2006 kumoamisesta

C/2022/8672

OJ L 83, 22.3.2023, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/660/oj

22.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/47


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/660,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitettua luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon tai joihin sovelletaan toimintarajoituksia unionissa, koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 473/2006 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II säädetään menettelyistä, joilla luettelo niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon tai joihin sovelletaan toimintarajoituksia unionissa, jäljempänä ’unionin luettelo’, ajantasaistetaan, sekä menettelyistä, joilla jäsenvaltiot voivat tietyissä olosuhteissa ottaa käyttöön poikkeustoimenpiteitä toimintakieltojen asettamiseksi alueellaan.

(2)

Asetusta (EY) N:o 2111/2005 on aiheellista täydentää näitä menettelyjä koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä.

(3)

Erityisesti on tarpeen määrittää tiedot, jotka jäsenvaltion on toimitettava pyytäessään komissiolta asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan mukaista päätöstä unionin luettelon ajantasaistamisesta asettamalla uusi toimintakielto, poistamalla voimassa oleva toimintakielto tai muuttamalla toimintakieltoon liittyviä ehtoja.

(4)

On tarpeen säätää ehdoista, jotka koskevat unionin luettelon ajantasaistamiseksi tehtävien komission päätösten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien oikeutta tulla asiassa kuulluiksi. Menettelyjä, jotka koskevat lentoliikenteen harjoittajien oikeutta tulla asiassa kuulluiksi, olisi selkeytettävä. Sen vuoksi tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt lentoliikenteen harjoittajien oikeudesta tulla asiassa kuulluiksi, kun komissio harkitsee päätöksen tekemistä asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan nojalla.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 2111/2005 edellytetään, että komissio ottaa unionin luetteloa ajantasaistaessaan asianmukaisesti huomioon tarpeen tehdä ripeästi päätöksiä ja tarvittaessa noudattaa kiireellisissä tapauksissa erityismenettelyä.

(6)

Komission olisi saatava riittävät tiedot kaikista toimintakielloista, joita jäsenvaltiot asettavat asetuksen (EY) N:o 2111/2005 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisina poikkeustoimenpiteinä.

(7)

Nykyisiin viestintävälineisiin mukautumiseksi on tarpeen sallia joustavampi tapa, jolla tiedot jaetaan asiaankuuluville komission yksiköille.

(8)

Käytettyjen termien selkeyden vuoksi on tarpeen varmistaa johdonmukaisuus viitattaessa viranomaiseen, joka vastaa kyseisen lentoliikenteen harjoittajan valvonnasta.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 8 artiklaa muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/1243 (2). Mainitulla artiklalla komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä. Jotta unionin luettelon ajantasaistamismenettelyt toimisivat moitteettomasti uudessa oikeudellisessa kehyksessä, tiettyjä sääntöjä on vahvistettava tällaisilla säädöksillä. Kyseisillä säädöksillä olisi korvattava komission asetus (EY) N:o 473/2006 (3), joka olisi sen vuoksi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä seuraavia asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitettuja menettelyjä varten:

a)

unionin luettelon laatiminen;

b)

unionin luettelon ajantasaistaminen;

c)

jonkin jäsenvaltion toteuttamat poikkeustoimenpiteet;

d)

lentoliikenteen harjoittajan oikeus tulla asiassa kuulluksi;

e)

unionin luettelon noudattamisen varmistaminen jäsenvaltioissa.

2 artikla

Jäsenvaltioiden pyynnöt unionin luettelon ajantasaistamiseksi

1.   Jäsenvaltion, joka pyytää asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiota ajantasaistamaan unionin luettelon, on toimitettava komissiolle tämän asetuksen liitteessä I määritetyt tiedot.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö on osoitettava komission pääsihteeristölle. Liitteessä I määritetyt tiedot on lisäksi samanaikaisesti toimitettava komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston toimivaltaisille yksiköille.

3.   Komissio ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetusta pyynnöstä muille jäsenvaltioille lentoturvallisuuskomitean edustajien välityksellä noudattaen komitean työjärjestyksessä olevaa menettelyä. Komissio ilmoittaa asiasta myös Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolle, jäljempänä ’virasto’.

3 artikla

Yhteiskuuleminen lentoliikenteen harjoittajan valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa

1.   Jäsenvaltion, joka harkitsee asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan mukaisen pyynnön esittämistä komissiolle, on otettava komissio, virasto ja muut jäsenvaltiot mukaan kuulemisiin kyseisen lentoliikenteen harjoittajan valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa.

2.   Ennen asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan mukaisen päätöksen hyväksymistä on tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan kuultava kyseisen lentoliikenteen harjoittajan valvonnasta vastaavia viranomaisia. Komissio, virasto ja jäsenvaltiot järjestävät kuulemiset yhteisesti aina, kun se on mahdollista.

3.   Jos asian kiireellisyys niin vaatii, yhteiset kuulemiset voidaan toteuttaa vasta 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettujen päätösten hyväksymisen jälkeen. Tässä tapauksessa komissio ilmoittaa kyseiselle viranomaiselle aikomuksesta hyväksyä 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan 1 kohdan mukainen päätös.

4.   Yhteiskuulemiset voidaan toteuttaa kirjeenvaihtona tai paikan päällä, jotta tarvittavien todisteiden keruu on mahdollista.

4 artikla

Lentoliikenteen harjoittajan oikeus tulla asiassa kuulluksi

1.   Ennen asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan mukaisen päätöksen hyväksymistä komissio antaa kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle tiedoksi päätöksen perusteena käytettävät keskeiset tosiseikat ja näkökohdat. Lentoliikenteen harjoittajalle on annettava mahdollisuus esittää kirjalliset huomionsa komissiolle 10 työpäivän kuluessa tietojen tiedoksiantopäivästä. Jos päätös koskee useampaa kuin yhtä samassa valtiossa lentotoimintaluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa, kirjallisten huomautusten komissiolle toimittamisen 10 työpäivän määräaikaa katsotaan noudatetun, kun komissio on antanut saamansa olennaiset tosiasiat ja näkökohdat tiedoksi kyseisten lentoliikenteen harjoittajien valvonnasta vastaaville viranomaisille.

2.   Komissio ilmoittaa asiasta virastolle ja muille jäsenvaltioille lentoturvallisuuskomitean edustajien välityksellä noudattaen komitean työjärjestyksessä olevaa menettelyä. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja voi pyynnöstään esittää kantansa lentoturvallisuuskomiteassa suullisesti ennen asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan mukaisen päätöksen hyväksymistä. Kantaa suullisesti esittäessään lentoliikenteen harjoittaja voi halutessaan käyttää tukenaan sen valvonnasta vastaavia viranomaisia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa komission ei tarvitse täyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tiedonantovelvollisuutta ennen kuin se hyväksyy tilapäistoimenpiteen asetuksen (EY) N:o 2111/2005 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.   Hyväksyessään asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan mukaisen päätöksen komissio ilmoittaa asiasta välittömästi kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle ja sen valvonnasta vastaaville viranomaisille.

5 artikla

Täytäntöönpanon varmistaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan mukaisen komission päätöksen täytäntöönpanemiseksi toteuttamistaan toimista.

6 artikla

Jäsenvaltion toteuttamat poikkeustoimenpiteet

1.   Jäsenvaltion asetettua lentoliikenteen harjoittajan alueellaan asetuksen (EY) N:o 2111/2005 6 artiklan 1 kohdan mukaan sallittuun välittömään toimintakieltoon sen on viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle ja toimitettava komissiolle liitteessä II määritetyt tiedot.

2.   Jäsenvaltion asetettua lentoliikenteen harjoittajan alueellaan asetuksen (EY) N:o 2111/2005 6 artiklan 2 kohdan mukaan sallittuun toimintakieltoon tai päätettyä pitää lentoliikenteen harjoittajan toimintakielto voimassa sen on viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle ja toimitettava komissiolle liitteessä III määritetyt tiedot.

3.   Liitteissä II ja III määritetyt tiedot on osoitettava komission pääsihteeristölle. Liitteessä II tai III kuvatut tiedot on lisäksi samanaikaisesti toimitettava komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston toimivaltaisille yksiköille.

4.   Komissio ilmoittaa asiasta virastolle ja muille jäsenvaltioille lentoturvallisuuskomitean edustajien välityksellä noudattaen komitean työjärjestyksessä olevaa menettelyä.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 473/2006 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 473/2006.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 314, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1243, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (EUVL L 198, 25.7.2019, s. 241).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 473/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä (EUVL L 84, 23.3.2006, s. 8).


LIITE I

Jäsenvaltiolta edellytettävät tiedot sen pyytäessä asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan mukaista päätöstä

Jäsenvaltion, joka pyytää unionin luettelon ajantasaistamista asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

1.

Pyynnön esittävän jäsenvaltion osalta:

a)

virallisen yhteyshenkilön nimi ja asema;

b)

virallisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

2.

Lentoliikenteen harjoittajien ja ilma-alusten osalta:

a)

kyseisten lentoliikenteen harjoittajien tunnistetiedot, joihin kuuluvat oikeushenkilön nimi (sellaisena kuin se on lentotoimintaluvassa (AOC) tai vastaavassa), toiminimi (jos muu kuin oikeushenkilön nimi), lentotoimintaluvan numero (jos sellainen on), ICAO-tunniste (jos tiedossa) ja täydelliset yhteystiedot;

b)

kyseisten lentoliikenteen harjoittajien viranomaisvalvonnasta vastaavan viranomaisen nimet ja täydelliset yhteystiedot;

c)

kyseisten ilma-alusten tyyppi, rekisteröintivaltio, rekisterinumero ja, jos saatavilla, sarjanumero.

3.

Pyydetyn päätöksen osalta:

a)

pyydetyn päätöksen tyyppi eritellen, onko kyseessä toimintakiellon asettaminen, toimintakiellon poistaminen vai toimintakiellon ehtojen muuttaminen;

b)

pyydetyn päätöksen laajuus ilmoittaen kaikki tai yksittäiset tietyn valvontaviranomaisen vastuulla olevat lentoliikenteen harjoittajat sekä eritellen tietyt ilma-alukset tai tietyt ilma-alustyypit.

4.

Toimintakieltoon asettamista koskevan pyynnön osalta:

a)

tarkka kuvaus (esim. tarkastuksen tulokset) turvallisuusongelmasta, jonka vuoksi täydellistä tai osittaista toimintakieltoa pyydetään (esitettynä järjestyksessä sen mukaan, mihin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä olevista yhteisistä perusteista se liittyy);

b)

yleiskuvaus suositelluista ehdotetun toimintakiellon peruuttamisen/poistamisen ehdoista, joita käytetään perustana kyseisen lentoliikenteen harjoittajan viranomaisvalvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa laadittavassa korjaustoimenpidesuunnitelmassa.

5.

Toimintakiellon poistamista tai toimintakiellon ehtojen muuttamista koskevan pyynnön osalta:

a)

hyväksytyn korjaustoimenpidesuunnitelman, jos sellainen on, päiväys ja sisältö;

b)

todisteet hyväksytyn korjaustoimenpidesuunnitelman, jos sellainen on, noudattamisesta;

c)

kyseisten lentoliikenteen harjoittajien viranomaisvalvonnasta vastaavien viranomaisten nimenomainen kirjallinen vakuutus siitä, että korjaustoimenpidesuunnitelma on toteutettu.

6.

Julkisuuden osalta:

 

tieto siitä, onko jäsenvaltio julkistanut pyyntönsä.


LIITE II

Jäsenvaltion ilmoitus asetuksen (EY) N:o 2111/2005 6 artiklan 1 kohdan mukaisista poikkeustoimenpiteistä toimintakiellon asettamiseksi sen alueella

Jäsenvaltion, joka ilmoittaa asettaneensa lentoliikenteen harjoittajan alueellaan toimintakieltoon asetuksen (EY) N:o 2111/2005 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

1.

Ilmoituksen tekevän jäsenvaltion osalta:

a)

virallisen yhteyshenkilön nimi ja asema;

b)

virallisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

2.

Lentoliikenteen harjoittajien ja ilma-alusten osalta:

a)

kyseisten lentoliikenteen harjoittajien tunnistetiedot, joihin kuuluvat oikeushenkilön nimi (sellaisena kuin se on lentotoimintaluvassa (AOC) tai vastaavassa), toiminimi (jos muu kuin oikeushenkilön nimi), lentotoimintaluvan numero (jos sellainen on), ICAO-tunniste (jos tiedossa) ja täydelliset yhteystiedot;

b)

kyseisten lentoliikenteen harjoittajien viranomaisvalvonnasta vastaavien viranomaisten nimet ja täydelliset yhteystiedot;

c)

kyseisten ilma-alusten tyyppi, rekisteröintivaltio, rekisterinumero ja, jos saatavilla, sarjanumero.

3.

Päätöksen osalta:

a)

päätöksen päiväys, kellonaika ja voimassaoloaika;

b)

kuvaus päätöksestä, jolla liikennöintilupa tai tekninen lupa evätään tai peruutetaan määräajaksi tai kokonaan, tai jolla sille asetetaan rajoituksia;

c)

päätöksen soveltamisala ilmoittaen kaikki tai yksittäiset tietyn valvontaviranomaisen vastuulla olevat lentoliikenteen harjoittajat, tietyt ilma-alukset tai tietyt ilma-alustyypit;

d)

kuvaus ehdoista, joiden täyttyessä jäsenvaltio voi poistaa/peruuttaa liikennöintiluvan tai teknisen luvan epäämisen, peruuttamisen määräajaksi tai kokonaan taikka rajoittamisen.

4.

Turvallisuusongelman osalta:

tarkka kuvaus (esim. tarkastuksen tulokset) turvallisuusongelmasta, jonka vuoksi päätös täydellisestä tai osittaisesta toimintakiellosta tehtiin (esitettynä järjestyksessä sen mukaan, mihin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä olevista yhteisistä perusteista ne liittyvät).

5.

Julkisuuden osalta:

Tieto siitä, onko jäsenvaltio julkistanut kieltonsa.


LIITE III

Jäsenvaltion ilmoitus asetuksen (EY) N:o 2111/2005 6 artiklan 2 kohdan mukaan sallituista poikkeustoimenpiteistä toimintakiellon asettamiseksi tai ylläpitämiseksi sen alueella tilanteessa, jossa komissio on päättänyt olla sisällyttämättä vastaavia toimenpiteitä unionin luetteloon

Jäsenvaltion, joka ilmoittaa asettaneensa lentoliikenteen harjoittajalle asetuksen (EY) N:o 2111/2005 6 artiklan 2 kohdan mukaan sallitun toimintakiellon alueellaan tai pitävänsä tällaisen toimintakiellon voimassa, on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

1.

Ilmoituksen tekevän jäsenvaltion osalta:

a)

virallisen yhteyshenkilön nimi ja asema;

b)

virallisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

2.

Lentoliikenteen harjoittajien ja ilma-alusten osalta:

kyseisten lentoliikenteen harjoittajien tunnistetiedot, joihin kuuluvat oikeushenkilön nimi (sellaisena kuin se on lentotoimintaluvassa (AOC) tai vastaavassa), toiminimi (jos muu kuin oikeushenkilön nimi), lentotoimintaluvan numero (jos sellainen on), ICAO-tunniste (jos tiedossa).

3.

Komission päätökseen tehtävän viittauksen osalta:

a)

asiaan liittyvien komission asiakirjojen päiväykset ja viitetiedot;

b)

komission tai lentoturvallisuuskomitean päätöksen päiväys.


Top