EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0612

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/612, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 307/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä menettelyistä valvonnan alaisen aineen tai aineryhmän turvallisuutta koskevaa unionin arviointia varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2023/1692

OJ L 80, 20.3.2023, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/612/oj

20.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 80/89


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/612,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2023,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 307/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä menettelyistä valvonnan alaisen aineen tai aineryhmän turvallisuutta koskevaa unionin arviointia varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1925/2006 yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden kansalliset säännöt, jotka koskevat vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 307/2012 (2) vahvistetaan erityisesti täytäntöönpanosäännöt asetuksen (EY) N:o 1925/2006 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn soveltamista varten; kyseessä on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’viranomainen’, suorittama kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa C osassa lueteltujen valvonnan alaisten aineiden turvallisuuden arviointi.

(3)

Osoittaakseen jonkin asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteessä III olevassa C osassa luetellun valvonnan alaisen aineen turvallisuuden elintarvikealan toimijat ja muut asianomaiset tahot voivat toimittaa elintarviketurvallisuusviranomaiselle 24 kuukauden kuluessa sen päätöksen voimaantulosta, jolla kyseinen aine lisätään mainitussa liitteessä olevaan C osaan, arvioitavaksi tieteellisiä tietoja sisältävän asiakirjan.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 307/2012 6 artiklan 1 kohdan nojalla elintarviketurvallisuusviranomaisen on annettava lausuntonsa toimitetuista asiakirjoista yhdeksän kuukauden kuluessa päteväksi katsotun asiakirjan vastaanottamisesta. Jos saman aineen tai aineryhmän arvioimiseksi toimitetaan useita asiakirjoja, ja koska kukin asiakirja arvioidaan muista asiakirjoista riippumattomasti, elintarviketurvallisuusviranomainen ei välttämättä pysty ottamaan huomioon kaikkia turvallisuustietoja, jotka toimitetaan kyseisen valvonnan alaisen aineen tai aineryhmän arvioimiseksi. Kunkin asiakirjan yksilöllinen arviointi voi sen vuoksi johtaa useisiin epätäydellisiin ja mahdollisesti epäjohdonmukaisiin lausuntoihin samasta aineesta tai aineryhmästä. Edellä esitetty huomioon ottaen on tarpeen muuttaa täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 307/2012 siten, että annetaan elintarviketurvallisuusviranomaiselle mahdollisuus käynnistää asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteessä III olevassa C osassa luetellun aineen tai aineryhmän riskinarviointi vasta 24 kuukauden jakson kuluttua sen päätöksen voimaantulosta, jolla kyseinen aine tai aineryhmä lisätään mainitussa liitteessä olevaan C osaan, ja antaa yksi ainoa lausunto niistä asiakirjoista, jotka on toimitettu samasta aineesta tai aineryhmästä.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 307/2012 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 307/2012 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 307/2012 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto

1.   Viranomaisen on arvioitava kunkin tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti toimitetun asiakirjan pätevyys 30 päivässä asiakirjan vastaanottamisesta.

2.   Viranomaisen on annettava lausuntonsa tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti pätevinä pitämistään asiakirjoista yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 24 kuukauden jakson päättymisestä.

3.   Jos toimitetaan useita asiakirjoja samasta aineesta tai aineryhmästä tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti, viranomainen antaa yhden ainoan lausunnon kyseisistä asiakirjoista.

4.   Viranomainen voi pyytää elintarvikealan toimijaa tai muuta asianomaista tahoa toimittamaan lisätietoja asiakirjaansa 15 päivän kuluessa viranomaisen pyynnön vastaanottamisesta.

Jos viranomainen pyytää lisätietoja, mukaan luettuna tiedot olosuhteista, joissa kyseistä ainetta käytetään elintarvikkeessa tai elintarvikeryhmässä, ja tämän käytön tarkoituksesta, se voi pidentää 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa.

Määräaikaa voidaan pidentää vain kerran enintään kolmella kuukaudella. Määräaikaan on sisällyttävä ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu aika, jona elintarvikealan toimijan tai muun asianomaisen tahon on määrä toimittaa pyydetyt tiedot.

5.   Jos viranomainen pidentää määräaikaa 4 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa siitä kaikille niille elintarvikealan toimijoille tai muille asianomaisille tahoille, jotka ovat toimittaneet asiakirjan samasta aineesta tai aineryhmästä, sekä komissiolle.

Viranomaisen on asetettava 4 kohdan mukaisesti toimitetut lisätiedot komission ja jäsenvaltioiden saataville.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 307/2012, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2012, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 8 artiklan soveltamista koskevista täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 102, 12.4.2012, s. 2).


Top