EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2244

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2244, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen

ST/14072/2022/INIT

EUVL L 294, 15.11.2022, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2244/oj

15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/2244,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2022,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden luettelon vahvistamisesta 11 päivänä joulukuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2315 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon niiden yleisten edellytysten vahvistamisesta, joiden mukaisesti kolmansia valtioita voitaisiin poikkeuksellisesti kutsua osallistumaan yksittäisiin PRY-yhteistyön hankkeisiin, 5 päivänä marraskuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/1639 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 9 artiklan 2 kohdassa säädetään, että neuvosto päättää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 46 artiklan 6 kohdan mukaisesti, täyttääkö kolmas valtio, jonka osallistuvat jäsenvaltiot, jotka ottavat osaa hankkeeseen, haluavat kutsua osallistumaan kyseiseen hankkeeseen, vaatimukset, jotka neuvoston on määrä vahvistaa.

(2)

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä maaliskuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/340 (3) PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta. Päätöksen 1 artiklassa säädetään, että hanketta ”Sotilaallinen liikkuvuus” kehitetään kyseisen luettelon yhteistyökehyksessä hankkeen 24 jäsenen kesken, ja hankkeen koordinaattorina toimii Alankomaat.

(3)

Neuvosto hyväksyi 5 päivänä marraskuuta 2020 päätöksen (YUTP) 2020/1639 niiden yleisten edellytysten vahvistamisesta, joiden mukaisesti kolmansia valtioita voitaisiin poikkeuksellisesti kutsua osallistumaan yksittäisiin PRY-yhteistyön hankkeisiin. Kyseisen päätöksen 2 artiklan 4 kohdassa säädetään, että PRY-yhteistyön hankkeen koordinaattorin tai koordinaattorien ilmoituksen pohjalta ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) lausunnon saatuaan neuvosto tekee SEU 46 artiklan 6 kohdan ja päätöksen (YUTP) 2017/2315 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksen siitä, täyttääkö kolmannen valtion kyseiseen hankkeeseen osallistuminen päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut edellytykset.

(4)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, lähetti 29 päivänä heinäkuuta 2022 sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeen koordinaattorille pyynnön saada osallistua kyseiseen PRY-hankkeeseen päätöksen (YUTP) 2020/1639 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Hankkeen jäsenet arvioivat tämän jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen pohjalta, täyttääkö maa yleiset edellytykset päätöksen (YUTP) 2020/1639 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(5)

Sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeen koordinaattori ilmoitti 7 päivänä lokakuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2020/1639 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvostolle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että kyseisen PRY-hankkeen jäsenet olivat sopineet yksimielisesti siitä, että ne haluavat kutsua Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumaan kyseiseen hankkeeseen; Yhdistyneen kuningaskunnan kyseiseen hankkeeseen osallistumisen laajuudesta, muodosta ja asiaankuuluvista vaiheista; ja siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut yleiset edellytykset.

(6)

PTK pääsi 19 päivänä lokakuuta 2022 yhteisymmärrykseen lausunnosta, joka koskee ilmoitusta Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä osallistua sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen. PTK pani erityisesti merkille ilmoituksessa esitetyn kuvauksen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeesta, mukaan lukien sen tavoitteet, organisaatio ja päätöksenteko sekä painopistealat. Se totesi myös, että hankkeessa ei jaeta EU:n turvallisuusluokiteltuja tai arkaluonteisia tietoja ja että kyseistä hanketta ei panna täytäntöön päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan g alakohdassa tarkoitetun Euroopan puolustusviraston (EDA) tuella. Lisäksi se totesi, että sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen ei sisälly puolustustarvikkeiden hankintaa, tutkimusta ja voimavarojen kehittämistä eikä aseiden tai voimavarojen ja teknologian käyttöä ja vientiä. Se myös totesi, että siihen ei myöskään kuulu yhteisöjä, investointeja, rahoitusta PRY-hankkeeseen osallistuvista jäsenvaltioista tai unionin rahoitusta koskevia pyyntöjä hanketoimia varten.

(7)

PTK myös hyväksyi Yhdistyneen kuningaskunnan sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen osallistumisen ehdotetun laajuuden, muodon ja ulottuvuuden sellaisina kuin ne on kuvattu ilmoituksessa. Se pani merkille Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittaneen tukevansa täysin ilmoituksessa määriteltyä kyseisen hankkeen laajuutta.

(8)

Samassa lausunnossa PTK vahvisti hankkeen jäsenten yksimielisesti hyväksymän kannan, jonka mukaan Yhdistynyt kuningaskunta täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut yleiset edellytykset seuraavasti:

Yhdistynyt kuningaskunta täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan a alakohdan edellytykset, joiden mukaan valtion on jaettava SEU 2 artiklassa vahvistetut arvot, joihin unioni perustuu, SEU 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut periaatteet ja SEU 21 artiklan 2 kohdan a, b, c ja h alakohdassa olevat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet. Se ei saa vaarantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusetuja, mukaan lukien jäsenvaltioiden kanssa olevien hyvien naapuruussuhteiden periaatteen kunnioittaminen, ja sen on käytävä unionin kanssa poliittista vuoropuhelua, jonka olisi katettava myös turvallisuus- ja puolustusnäkökohdat, osallistuessaan PRY-hankkeeseen;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan b alakohdassa vahvistetun, Yhdistyneen kuningaskunnan sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeelle tuomaa merkittävää lisäarvoa koskevan edellytyksen osalta ilmoituksessa esitetään yksityiskohtainen yhteenveto Yhdistyneen kuningaskunnan panoksesta, mukaan lukien kyseiseen hankkeeseen osallistumisen laajuus, muoto ja ulottuvuus, ja perustellaan tämän ehdon täyttyminen;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan c alakohdan edellytyksen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen edesauttaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja unionin tavoitetason vahvistamista muun muassa tukemalla YUTP-operaatioita, kuten ilmoituksessa myös täsmennetään;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan d alakohdan edellytyksen osalta sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen ei kuulu puolustustarvikkeiden hankintaa, tutkimusta ja voimavarojen kehittämistä eikä aseiden, voimavarojen ja teknologian käyttöä ja vientiä. Siinä ei kehitetä voimavaroja tai teknologiaa. Sen vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen kyseiseen hankkeeseen ei aiheuta riippuvuutta Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai tuo mukanaan sen mitään unionin jäsenvaltiota vastaan asettamia rajoituksia;

lisäksi, kuten ilmoituksessa täsmennetään, Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen on päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan e alakohdan mukaista, sillä se noudattaa päätöksen (YUTP) 2017/2315 liitteessä täsmennettyjä asiaankuuluvia tiukempia PRY-sitoumuksia. Koska sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hanke ei ole voimavaroihin liittyvä hanke, tässä yhteydessä ei sovelleta edellytystä, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen olisi edistettävä voimavarojen kehittämissuunnitelmasta ja puolustuksen koordinoidusta vuotuisesta tarkastelusta johdettujen painopisteiden saavuttamista tai vaikutettava myönteisesti Euroopan puolustuksen teolliseen ja teknologiseen perustaan;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan f alakohdan vaatimus täyttyy, sillä Euroopan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus (4) turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä on ollut voimassa 1 päivästä toukokuuta 2021;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan g alakohdan edellytystä ei tässä tapauksessa sovelleta, koska sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hanketta ei panna täytäntöön EDAn tuella eikä EDAn kanssa voimassa olevaa hallinnollista järjestelyä näin ollen vaadita;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan h alakohdan edellytyksen osalta Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut siihen, että se pyrkii viimeistelemään hankekohtaisen hallinnollisen järjestelyn ja kaikki muut tarvittavat asiakirjat päätöksen (YUTP) 2017/2315 ja neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/909 (5) mukaisesti PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen osalta.

(9)

Lopuksi PTK suositti lausunnossaan, että neuvosto tekee myönteisen päätöksen siitä, täyttääkö Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut edellytykset.

(10)

Neuvoston olisi sen vuoksi päätettävä, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut edellytykset. Yhdistynyt kuningaskunta liittyy kyseiseen hankkeeseen päätöksen (YUTP) 2020/1639 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ja hankkeen jäsenten välisessä hallinnollisessa järjestelyssä vahvistettavana päivänä. Neuvosto hoitaa valvontatehtäviään päätöksen (YUTP) 2020/1639 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja voi tehdä uusia päätöksiä päätöksen 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut edellytykset.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 331, 14.12.2017, s. 57.

(2)  EUVL L 371, 6.11.2020, s. 3.

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/340, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta (EUVL L 65, 8.3.2018, s. 24).

(4)  EUVL L 149, 30.4.2021, s. 2540.

(5)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/909, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 161, 26.6.2018, s. 37).


Top